Město Bohumín

21.11.
2011

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně

Projekt na zlepšení ovzduší výsadbou izolační zeleně ve třech lokalitách byl schválen a městu byla přidělena dotace z Operačního programu Životní prostředí. 

Projekt:  Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně

Číslo projektu:  CZ.1.02/2.1.00/11.10064
Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí
Prioritní osa:  2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
Oblast podpory:  2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, 2.l.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Žadatel:  Město Bohumín
Doba realizace:  2/2012 – 12/2013
Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 90%, max. 14.961 tis.Kč
Zpracovatel PD:  Ing. Marián Kroček, Havířov-Podlesí
Projektový manažer:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín           

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně ve třech lokalitách v Bohumíně.

 

Lokality

Lokalita č. 1 - Tovární je travnatá plocha o rozměrech 17.240 m2, která se nachází v městské části Bohumín-Záblatí v oblasti mezi panelovým sídlištěm a průmyslovým areálem. Výsadbou zeleně dojde k oddělení obytné zástavby od průmyslového areálu Bochemie a.s.

Lokalita č. 2 - Dolní pole je také travnatá plocha o rozměrech 90.902 m2, která se nachází v městské části Bohumín-Skřečoň a tvoří předěl mezi průmyslovým areálem firmy Rockwool a.s. a plochou zástavby individuálního bydlení. Realizací projektu dojde k navázání výsadeb na předchozí a k posílení izolační zeleně chránící oblast s rodinnými domy.

Lokalita č. 3 - Gliňoč je členité území o rozloze 184.045 m2 v městské části Bohumín-Skřečoň, které je v současné době tvořené náletovým porostem. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality tohoto ekotopu pro lepší funkci ochrany před imisemi především z dopravy, protože tato lokalita odděluje plochu individuálního bydlení od významné dopravní tepny, výpadovky na Karvinou, jejíž intenzita dopravy se po dobudování přivaděče na dálnici ještě zvýší.                                 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Odkazy:

 


Počet zhlédnutí: 16 245

Zpět

    Městský úřad