Město Bohumín

15.10.
2012

Technologické centrum

Město Bohumín uspělo v roce 2010 se žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na realizaci Technologického centra a spisové služby.

  • Projekt:  Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.
  • Číslo projektu:  CZ.1.06/5.3.00/06.06832, Integrovaný operační program
  • Prioritní osa:  6.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
  • Oblast podpory:  6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
  • Zaměření výzvy:  Technologická centra a elektronické spisové služby v území
  • Žadatel:  Město Bohumín
  • Doba realizace:  2010 – 2012
  • Financování projektu:  Integrovaný operační program, dotace 85%, max. 4 610 tis.Kč
  • Projektový manažer:  Ing. Věra Vzatková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín
  • IT specialisté:  Ing. Michal Kolovrat, Ing. Jiří Rozsypal, Bc. Marek Šedivý, odbor organizační MěÚ Bohumín

Projekt zahrnuje pořízení výkonnějších technických nástrojů (hardware i software) k zefektivnění komunikace a předávání dat, např.v souvislosti s novými základními registry. Cílovou skupinou je město Bohumín a jeho příspěvkové organizace, město Rychvald a jeho příspěvkové organizace i veřejnost. Účelem realizace projektu je zajistit provoz těchto systémů: elektronická spisová služba v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., vč.rozhraní na datové schránky dle zákona č.300/2008 Sb., negarantované uložiště dokumentů a spisů ze spisové služby.

Strukturální fondy EU - www.strukturalni-fondy.cz 
Integrovaný operační program (IOP) - www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 

Publicita

Ostrý provoz Technologického centra (Městské noviny OKO č. 19/2012)

Od 1. října přešel projekt Technologického centra z testovacího provozu do ostrého. Byla tak zahájena fáze projektu, která se nazývá udržitelnost. Konkrétně pro bohumínské technologické centrum bude tato doba trvat 5 let.

Pro lepší představu o tomto rozsáhlém projektu je nutné uvést alespoň stručný popis. Rozpočtem necelých 8 milionů korun s podporou EU fondů ve výši 4,6 milionu korun patří mezi větší projekty v oblasti informačních a komunikačních technologií. Skládá se ze tří částí, které na sebe úzce navazují.

Největší část z hlediska objemu investičních prostředků tvoří serverová a síťová infrastruktura, jenž obnáší jak samotné servery (konkrétně byla vysoutěžena technologie Blade od společnosti IBM), tak i systém pro ukládání a správu dat (od firmy Hewlet Packard). K tomu bylo nutné vybudovat kompletní elektroinstalaci pro novou serverovnu a také napojit veškerou technologii na záložní zdroje energie (bateriový záložní zdroj a diesel-agregát schopný trvalého provozu min. 12 hodin).

Druhá část řeší jeden z nejdůležitějších systémů samosprávy a to aplikace pro správu a ukládání elektronických dokumentů. Pro město Bohumín, Rychvald a jeho zřizované organizace byla pořízena elektronická spisová služba a elektronické úložiště dokumentů. Došlo tak k sjednocení těchto informačních systémů nejen v Bohumíně, ale i ve spádovém území obce s rozšířenou působností.

Třetí část projektu Technologického centra integruje vnitřní chodu úřadu, což obnáší sjednocení pracovišť Czech POINT (hlavně z pohledu práce s datovými schránkami, konverze dokumentů a do budoucna integrace se základními registry) pořízením multifunkčních kancelářských strojů začky Xerox (pro kopírování, skenování a tisk). Dále pak byly rozšířeny některé licence informačních systémů jako je databáze Oracle a serverové systémy MS Windows Server 2008 Datacenter.

Přínosy Technologického centra jsou nemalé jak pro občany, tak pro úředníky. Od září jsou na něm provozovány všechny systémy určené pro výkon samosprávy i státní správy. Byl spuštěn nový geoportál Bohumína (mapy.mesto-bohumin.cz) a postupně je centrum propojováno se systémy základních registrů veřejné správy, o jejichž výhodách hlavně pro občany budeme informovat v některém dalším vydání městských novin OKO.

 

Technologické centrum finišuje (Městské noviny OKO č. 12/2012)

Od vyhlášení vítězů na dodávku zařízení a softwaru pro nové Technologické centrum Bohumín uplynuly dva měsíce. Nyní už jsou práce v plném proudu. Projekt za bezmála osm milionů korun s podporou financování z fondů Evropské unie ve výši téměř 4,6 milionu pomalu finišuje.

Projekt začal přípravami v roce 2009. Následovalo podání žádosti na jeho financování, přijetí žádosti a letošní výběrové řízení na dodavatele. Nyní je čas na dokončení celého projektu a jeho přechod do provozní fáze. Podle plánu by měl testovací režim proběhnout o prázdninách a už od 1. září bude technologické centrum v plném ostrém provozu. Tím začne plynout doba udržitelnosti projektu, která je podle podmínek poskytovatele dotace stanovena na pět let. Kromě kompletní výměny informačních technologií (serverů, síťových prvků, softwaru a operačních systémů) v serverovnách Městského úřadu Bohumín dochází ke sjednocování práce s elektronickými dokumenty a jejich ukládání v institucích veřejné správy (radnicích v Bohumíně, Rychvaldě a Dolní Lutyni).

Pro občany Bohumína nabídne technologické centrum služby jak na pracovištích Czech POINT (konverze dokumentů a nabídka výpisů), tak i zcela nový geografický informační systém pro území Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně.

V některém z následujících vydání městských novin Oko přineseme podrobné informace o jednotlivých částech Technologického centra a jejich přínosy pro úředníky a hlavně občany.

 

Technologické centrum má zelenou (Městské noviny OKO č. 9/2011)

Po téměř ročním čekání Bohumín získal z Integrovaného operačního programu dotaci na Technologické centrum. Celkový rozpočet projektu je 7,7 milionu, přičemž dotace z fondů EU činí 4,6 milionu. Realizovat by se měl ještě letos.

Technologické centrum bude sloužit potřebám Bohumína a Rychvaldu, jejich příspěvkových organizací a občanů. Jeho projekt se skládá ze tří částí. Tu největší tvoří serverová infrastruktura, umístěná v budově městského úřadu. Další částí bude elektronická spisová služba a úložiště elektronických dokumentů obou měst.

Poslední část technologického centra se týká vnitřního chodu úřadu a sjednotí vykonávání některých agend. Budou například vytvořena další konverzní pracoviště pro občany v rámci projektu Czech POINT.

 

Technologické centrum ORP Bohumín (Městské noviny OKO č. 16/2010)

Efektivnější práce úředníků a větší komfort pro klienty. V Bohumíně se rodí technologické centrum, které zmodernizuje výkon státní správy i samosprávy. Jeho vymožeností ale využijí i občané. Třeba díky přehledným mapám s vyznačenými inženýrskými sítěmi, územním plánem a dalšími informacemi.

Po vzniku technologického centra se na jeho výkonné servery přesune elektronická agenda Bohumína, Rychvaldu a jejich příspěvkových organizací. Na serverech bude také úložiště elektronických spisů a dokumentů. Přípravná fáze ale začala už nyní. Navýšil se například výkon internetového serveru, na kterém fungují webové stránky města Bohumín, K3 a Bosporu, stejně jako poštovní server pro radnici a subjekty města. Díky využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, takzvanému eGovernmentu, se zefektivní práce úředníků. Poslouží tomu nové softwarové aplikace. Další modernizace se dočkají i internetové stránky. Budou propojeny se službami veřejné správy a občané tak budou snáze elektronicky komunikovat s úřadem nebo využívat služeb Czech POINTu.

Prostředky na novu techniku a programy hodlá město získat prostřednictvím Integrovaného operačního programu na »Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích«. O dotaci požádalo letos v květnu. Pokud město finanční podporu ze strukturálních fondů EU získá, mohlo by »Technologické centrum ORP Bohumín« zprovoznit už v prvním čtvrtletí příštího roku.


Tento projekt je spolufinancován Integrovaným operačním programem a Evropskou unií  Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR

 

 Počet zhlédnutí: 14 372

Zpět

    Městský úřad