Město Bohumín

7.11.
2014

Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3 (areál „Faja“)

 • Název projektu:  Výsadba a regenerace izolační zeleně v Bohumíně 3
 • Akceptační číslo projektu:  14227052
 • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí
 • Prioritní osa:  2 - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
 • Oblast podpory:  2.1 - Zlepšení kvality ovzduší, 2.l.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 • Žadatel:  Město Bohumín
 • Doba realizace:  9/2014 – 11/2014
 • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí 85%, státní rozpočet 5%, max. dotace 1.491.506 Kč 
 • Zpracovatel PD:  Ing. Marián Kroček, Havířov-Podles
 • Zhotovitel:  Zahrady R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., Krmelín
 • Projektový manažer:  Ing. Eva Růžičková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín           

Předmětem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě „Faja“. Výsadba izolační zeleně je součástí celkové revitalizace bývalého sportovního areálu na ul. Revoluční. V rámci projektu bude provedeno kácení provozně nebezpečných a neperspektivních stromů, pěstební probírky v náletových porostech, likvidace křídlatky a ruderálního porostu, jemné terénní úpravy a výsadby stromů a keřů. Díky realizaci záměru by mělo dojít k částečné depozici polétavého prachu na zeleni, což by mělo vést ke zlepšení kvality ovzduší v řešené lokalitě a dále ke snížení hlukové zátěže.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 


Počet zhlédnutí: 13 567

Zpět

    Městský úřad