Město Bohumín

1.9.
2006

Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín

V září roku 2006 byl v našem městě zahájen projekt Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti a to na podkladě získaných finančních prostředků z ESF. V rámci tohoto projektu jsou realizovány aktivity, které si kladou za cíl podpořit vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb vedoucí k posílení jejich schopností a dovedností poskytovat sociální služby, které zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a zejména do trhu práce a jejich udržení se na trhu práce. Obsahem těchto vzdělávacích programů je podpora celoživotního učení a specifického profesního vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/2.1.15.1/040

 

Vzdělávací programy budou zaměřeny:

 • na zajištění kvality sociálních služeb vedoucích k sociální integraci (na principu existujících standardů kvality)
 • zajištění odborného vzdělávání pracovníků, kteří podporují integraci osob z cílových skupin na trh práce a udržení se na trhu práce

Všeobecným cílem akce je dosažení lepší kvality v oblasti poskytování sociálních služeb, a to jak na straně zadavatele - město Bohumín, tak i poskytovatelů sociálních služeb.

Specifické cíle akce:

 • spolupracovat v průběhu realizace projektu s řadou expertů, organizací a institucí: tj. zástupci zřizovatelů i poskytovatelů sociálních služeb, zástupci vzdělávacích organizací tak, aby vytvořený systém byl reálný, akceptovatelný a zároveň otevřený novým společenským zakázkám a potřebám odborné veřejnosti
 • prohloubení kvalifikace sociálních pracovníků
 • vytvoření systému, který je co nejefektivnější v oblasti vzdělávání pracovníků sociálních služeb
 • vznik nových místních partnerství

V rámci tohoto programu byli osloveni všichni pracovníci sociálního odboru MěÚ Bohumín, pečovatelské služby a Ústavu sociální péče našeho města, sociálních pracovníků Domova důchodců, OS Bobeš a OS Slůně, kdy všechny tyto zařízení se nacházejí na území města Bohumín.

Cílem projektu „Vzdělávání pracovníků v sociálních oblasti - Bohumín“ je vytvořit určitý systém celoživotního profesního vzdělávání pracovníků činných v sociálních službách (v souladu se zákonem o sociálních službách).

Tento projekt je financován EU v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Na základě jednání se školícími středisky, lektory, odbornou veřejností a na základě výsledků dotazníkového šetření a původně navržených názvů, byly vytvořeny následující kurzy s předběžnou obsahovou náplní:

1. Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany

 • Ústavní výchova a kriminalita mládeže
 • Aktuální otázky rodinného práva a sociálně právní ochrana
 • Zákon č. 218/2003 Sb. - o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Metody sociální práce
 • Socioterapeutické výcviky se zaměřením na sociální patologii
 • Specifické přístupy k rizikovým klientům

2. Reforma sociálních služeb

 • Legislativní a obsahová reforma v sociálních službách
 • Zákon o sociálních službách
 • Zákon o hmotné nouzi, existenčním a životním minimu
 • Motivace a aktivizace klienta pro jeho integraci a možné uplatnění
 • Metody sociální práce v návaznosti na standardy kvality v sociálních službách

3. Sociální poradenství

 • sociální psychologie
 • sociální terapie a sociální výchova v sociální práci
 • sociální poradenství a mezilidské vztahy
 • ochrana rodiny před domácím násilím

4. Ovládání PC - certifikát ECDL

Mezinárodní certifikát ECDL (European Computer Driving License) znamená v překladu doslova Evropský počítačový řidičák. Řidičský průkaz neslibuje, že je jeho vlastník zkušeným závodníkem, garantuje ale schopnost uspět v rušném provozu našich cest. Podobně počítačový řidičák nedělá ze svého nositele počítačového odborníka, garantuje ale personalistům při přijímacím řízení, že jeho vlastník je na počítači schopen běžných kancelářských činností. Navíc je nutno počítat s tím, že vlastnictví mezinárodního certifikátu udělá dobrý dojem a zvýší šance na přijetí. V zemích Evropské unie (a již např. také v Maďarsku) je tento certifikát požadován od zájemců o státní službu. O tomtéž se uvažuje i u nás.

Certifikát má dva stupně. Stupeň ECDL START vyžaduje úspěšné splnění alespoň čtyř zkoušek, plný certifikát ECDL KOMPLET sedm zkoušek. Zkoušky jsou z následujících modulů:

 • Základy počítačových technologií
 • Používání PC a správa souborů (MS Windows a Průzkumník)
 • Textový editor (MS Word 2003)
 • Tabulkový kalkulátor (MS Excel 2003)
 • Databáze (MS Access 2003)
 • Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace (MS Powerpoint 2003)
 • Služby informační sítě (MS Internet Explorer a MS Outlook 2003)

5. Prevence stresu a zvládání zátěže

Kurz je koncipován jako dvoudenní výukový program

 • Stres a zdraví (teoretická a dovednostní část)
 • Psychosociální aspekty zátěže v práci sociálního pracovníka (teoretická a dovednostní část)

6. Komunikace s klientem

Kurz je koncipován jako dvoudenní výukový program

 • Efektivní komunikace (teoretická a dovednostní část)
 • Základy asertivity (teoretická a dovednostní část)


7. Týmová spolupráce
Kurz je koncipován jako dvoudenní výukový program

 • Kooperace versus kompetice (teoretická a dovednostní část)
 • Týmová spolupráce (teoretická a dovednostní část)


8. Terénní práce

 • Role terénního pracovníka
 • Snížení patologických jevů v komunitě
 • Aktivní nástroj politiky zaměstnanosti/snížení nezaměstnanosti
 • Interkulturní vzdělávání

 

Harmonogram akce


Předpřípravná fáze

 • výběr vhodných kurzů pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách 04/2006
 • dotazníkové šetření u pracovníků v sociálních službách, zjišťování zájmu a potřeby vzdělávání 05/2006
 • vytvoření organizační struktury 05/2006
 • schválení zastupitelstvem podání žádosti na projekt Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti - Bohumín 05/2006
 • příprava žádosti o grant v rámci OP RLZ včetně příloh a projektové 05/2006

Přípravná fáze

 • Příprava na zahájení kurzů 09/2006 - 10/2006
 • Výběr 2 dodavatelů formou jednacího řízení bez uveřejnění 09/2006 - 10/2006

Realizační fáze

 • bude zahájen počítačový kurz který obsahuje 7 modulů, kdy úspěšné zvládnutí všech 7 modulů vede k získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence) 01/2007 - 06/2007
 • proběhnou 3 kurzy: Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma soc. služeb a Sociální poradenství 11/2006 -02/2007
 • proběhnou 4 kurzy: Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem, Týmová spolupráce a Terénní práce 02/2007 -06/2007

Navazující fáze

 • proběhnou 3 kurzy: Prevence sociálního vyloučení, integrace v kontextu sociálně-právní ochrany, Reforma soc. služeb a Sociální poradenství 09/2007 -01/2008
 • proběhnou 4 kurzy: Prevence stresu a zvládání zátěže, Komunikace s klientem, Týmová spolupráce a Terénní práce 10/2007 -04/2008
 • dotazníkové šetření o spokojenosti se vzdělávacími kurzy mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb a zapracování výsledků z tohoto šetření do koncepce vzdělávání úředníků města Bohumín 05/2008
 • závěr a zhodnocení projektu 05/2008 - 06/2008

 

Dokumenty
Počet zhlédnutí: 17 060

Zpět

    Městský úřad