Město Bohumín

25.1.
2018

Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně

  • Projekt:  Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně, CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005075
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 80 %
  • Zpracovatel PD:  Ing. Petra Ličková
  • Zhotovitel:  ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad, s. r. o.
  • Projektový manažer:  Mgr. Radka Marková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Realizace projektu spočívá v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Starý Bohumín. V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin a založení trávníků na vybraných lokalitách města Bohumín, včetně tříleté následné péče.

Předmětem tohoto projektu je výsadba stromů, keřů, zlepšení mikroklimatu, posílení funkce zeleně a vytvoření izolačního pásu zeleně mezi komunikacemi a obytnou zónou. Předmětem řešení jsou vytipované rozvojové plochy přilehlé ke komunikacím určené k výsadbě stromů a keřů v lokalitách Pustyňa, Ostravská a Slezská. Realizovaný projekt posílí hygienickou funkci izolační zeleně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Počet zhlédnutí: 11 041

Zpět

    Městský úřad