Město Bohumín

30.5.
2019

Lesopark Na Panském v Bohumíně

  • Projekt:  Lesopark Na Panském v Bohumíně, CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008870
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 90 %
  • Zpracovatel PD:  ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, Brno, 603 00
  • Zhotovitel:  KAVYL, spol. s r.o.
  • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem podpory je výsadba dřevin, založení trvalých travních porostů a vybudování tůní a mokřadů. Realizací projektu dojde k přeměně stávajícího území využívaného pro zemědělské účely na lesopark, který bude sloužit veřejnosti ke krátkodobé rekreaci a klidným aktivitám a zároveň dojde ke zvýšení biodiverzity fauny a flóry v území.

Tento projekt je spolufinancován

  • Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí - www.sfzp.cz
  • Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí - www.mzp.cz


Počet zhlédnutí: 8 675

Zpět

    Městský úřad