Město Bohumín

14.10.
2020

Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín

  • Projekt:  Zateplení objektu BOSPORKY, Bohumín
  • Identifikační číslo:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010648
  • Oblast podpory:  Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  5-12/2020
  • Financování projektu:  Operační program Životní prostředí, dotace 35 %
  • Zpracovatel PD:  ATELIER 38, s. r.o ., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava
  • Zhotovitel:  PROFIZA, s. r. o., U Tratě 1953/4, 733 01 Karviná-Fryštát
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem podpory je zateplení obvodových stěn, skladby střešního pláště a provedení střešní krytiny. Dále bude provedena částečná výměna otvorových výplní. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí - www.mzp.cz, www.sfzp.cz.


Počet zhlédnutí: 6 537

Zpět

    Městský úřad