Město Bohumín

11.7.
2022

Chodník ul. Hraniční, Bohumín

  • Projekt:  Chodník ul. Hraniční, Bohumín, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015703
  • Oblast podpory:  Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  4/2021 - 6/2022
  • Financování projektu:  MAS Bohumínsko, Integrovaný regionální operační program, dotace 95%
  • Zhotovitel:  PROFIZA, s. r. o., Karviná
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je výstavba chodníku v Hraniční ulici podél silnice III/4712 na území města Bohumína a Rychvaldu. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci chodníku bude umístěno místo pro přecházení. Realizace projektu významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silniční a pěší dopravy a zajistí bezbariérový průchod v městské části Záblatí směrem k Rychvaldu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Počet zhlédnutí: 6 030

Zpět

    Městský úřad