Město Bohumín

18.4.
2024

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.

 

Poplatníkem je

 • fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
 • vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 

Plátcem poplatku je

 • společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo
 • vlastník nemovité věci v ostatních případech

 

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Plátce je povinen

 • podat ohlášení k místnímu poplatku do 30 dnů  ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku na formuláři „Ohlášení poplatku za komunální odpad“
 • vybrat poplatek od poplatníka a hromadně odvést správci poplatku
 • ohlásit změnu údajů uvedených v ohlášení (např. změna počtu bydlících osob, změna velikosti nádob, četnost svozu, včetně telefonních a e-mailových kontaktů) na formuláři „Změna k ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad“
 • ohlásit pozbytí postavení správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne změny či pozbytí postavení na formuláři „Změna k ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad“
 • V případě zániku poplatkové povinnosti si plátce současně žádá o vrácení případného přeplatku na formuláři „Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za komunální odpad“

 

Podat ohlášení nebo oznámit změnu či pozbytí postavení plátce je možno osobně v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 7:30 - 12:00 hodin a od 13:00 - 17:00 hodin na  odboru životního prostředí a služeb.

 

Vyplněné formuláře je možno doručit správci poplatku také prostřednictvím poštovní služby, datovou schránkou nebo na Portálu občana v sekci životní situace.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad (odpadová nádoba) za kalendářní měsíc v litrech na poplatníka. 

Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc připadající na kalendářní měsíc na poplatníka:

 • a) je podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
 • b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 

Minimální základ dílčího poplatku činí 55 litrů. Sazba poplatku činí 1 Kč za litr. Výše poplatku se vypočte jako součin sazby a souhrnné kapacity sběrných nádob na směsný komunální odpad:

 • sazba 1 Kč x objem nádoby v litrech x počet svozů za dané období

 

Při využití stávající kovové či plastové popelnice o objemu 110 nebo 120 litrů činí roční poplatek:

 • za 1 nádobu pro max. 4 bydlící osoby s 26 vývozy ročně 2 860 Kč
 • za 1 nádobu pro max. 2 bydlící osoby s 13 vývozy ročně 1 430 Kč

 

Při využití nové, BM servisem a.s. dodané plastové popelnice o objemu 60, 80, 120 a 140 litrů činí roční poplatek:

 • za 1 nádobu o objemu 60 l pro max. 1 bydlící osobu s 13 vývozy ročně 780 Kč
 • za 1 nádobu o objemu 60 l pro max. 2 bydlící osoby s 26 vývozy ročně 1 560 Kč
 • za 1 nádobu o objemu 80 l pro max. 3 bydlící osoby s 26 vývozy ročně 2 080 Kč
 • za 1 nádobu o objemu 120 l pro max. 4 bydlící osoby s 26 vývozy ročně 3 120 Kč
 • za 1 nádobu o objemu 140 l pro max. 5 bydlících osob s 26 vývozy ročně 3 640 Kč
 • za nádoby o objemu 140 + 60 l pro max. 6 bydlících osob s 26 + 13 vývozy ročně  4 420 Kč

 

Pro více než 6 osob je nutné si sjednat objem nádob individuálně, min. objednaná kapacita musí činit 55 litrů za měsíc na 1 jednoho poplatníka. Všechny sběrné nádoby musí být označeny samolepkou s vyznačením četnosti svozu a číslem popisným.

 

Splatnost poplatku

 • za dílčí období od 1. ledna do 31. března: splatnost do 15. dubna příslušného kalendářního roku
 • za dílčí období od 1. dubna do 30. června: splatnost do 15. července příslušného kalendářního roku
 • za dílčí období od 1. července do  30. září: splatnost do 15. října příslušného kalendářního roku
 • za dílčí období od 1. října do 31. prosince: splatnost do 15. ledna následujícího kalendářního roku.

 

Roční poplatek lze uhradit celý jednou splátkou ke dni první splatnosti (15. dubna) nebo k jednotlivým dnům splatnosti, vždy pod příslušným variabilním  symbolem některým z těchto uvedených způsobů: 

 • bezhotovostně na č. ú. 19-1721638359/0800
 • hotově nebo kartou na pokladně MěÚ Bohumín, 1. patro dv. č. A221
 • prostřednictvím Portálu občana v sekci Poplatky.

 

Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí „Ohlášení poplatku za komunální odpad“. Minimálně 2 týdny před splatností poplatku informuje správce poplatku plátce o blížící se splatnosti, a to SMS zprávou, e-mailem nebo dopisem.

Správce poplatku upozorňuje, že případné nedoručení SMS, e-mailu nebo dopisu nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit poplatek v termínu splatnosti.

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Správce poplatku doměří poplatkovému subjektu poplatek rozhodnutím, pokud je původním rozhodnutím vyměřen v nesprávné výši. Doměřit poplatek lze na základě vyhledávací nebo kontrolní činnosti správce poplatku.
 • Správce poplatku může poplatkovému subjektu stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku. Zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 • Zvýšení poplatku stanoví správce poplatku poplatkovému subjektu platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Zvýšení poplatku je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zvýšení poplatku.
 • Odvolání se podává u správce poplatku do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru

 


Počet zhlédnutí: 5 218

Zpět

    Městský úřad