close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 29.10., svátek má Silvie.
Dnes má svátek Silvie. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Éric Messier (*1973) - Kanadský hokejový obránce
 • Wiona Ryder (*1971) - Americká herečka
 • Philip Cocu (*1970) - Nizozemský fotbalista
 • Rino Gaetano (*1950, +2.6.1981) - Italský zpěvák
 • Franz von Papen (*1879, +2.5.1969) - Německý politik
 • Ludovít Štúr (*1815, +12.1.1856) - Slovenský národní buditel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Zápach z kompostárny ve Vrbici

Zápach z kompostárny ve Vrbici

Aktuální inforamce (listopad 2016)

Vážený pane starosto,

rád bych Vás touto cestou informoval o posledním vývoji v areálu skládky a kompostárny městské společnosti OZO Ostrava s.r.o. Naposledy jsem Vás informoval v průběhu měsíce července 2015, kdy společnost OZO navrhovala některá opatření, která bude ověřovat. Konkrétně se jednalo o:

 • použití vodních clon s příměsí pohlcovačů pachu
  Pokusy probíhaly od srpna 2015 až do května 2016. Jednalo se konkrétně o atomizér Hennlich MD 50. Během zkoušek se nepotvrdil efekt se snížením zápachu.
 • nasazení mobilního fermentoru EWA
  Po získání potřebných povolení byl fermentor kontinuálně provozován po dobu tří měsíců od června do srpna 2016. Ani toto opatření nepřineslo požadovaný efekt.
 • používaní míchače základek MK 18
  Míchač byl pořízen a nasazen v pololetí roku 2015 a od té doby je nepřetržitě používán. Vstupní materiál je průběžně homogenizován ihned po návozu na kompostárnu a tím se snižuje počet míst, kde není dodržen optimální poměr jednotlivých vstupních surovin v základce. Nasazením míchače došlo prokazatelně ke snížení zápachu. Důkazem je skutečnost, že první významnější zápach byl registrován až koncem měsíce srpna 2016.

Přesto si je společnost OZO Ostrava s.r.o. vědoma toho, že dochází k epizodním zápašným jevům. Proto bude i nadále společnost pokračovat ve stávajících účinných opatřeních:

 • míchání základky
 • odvoz části problémových vstupních materiálů na okolní kompostárny

Současně společnost připravuje další opatření ke snížení počtu a intenzity zápašných jevů:

 • pořízení nového výkonného překopávače (cca 8 000 000 Kč), kterým dosáhne kratší doby překopávání a současně lepší homogenizace
 • překryv základek kompostu textilní folií (cca 2 000 000 Kč), folii budou trvale překryty základky v období 1. - 10. týdne zrání kompostu.

Obě tato opatření by měla být realizována již před počátkem kompostovací sezóny 2017 a slibujeme si od nich další snížení emisí zápachu.

Jsem si vědom toho, že při nepříznivých podmínkách, zvláště na podzim, i při výrazném snížení emisí zápachu může docházet k drobným epizodním stavům výskytu zápachu, jejichž četnost by se díky těmto opatřením ale měla snížit.

Rád bych ještě v závěru konstatoval, že činnost obecní kompostárny i skládky je průběžně kontrolována orgány České inspekce životního prostředí i Krajského úřadu MSK a že všechny dosavadní kontroly konstatovaly, že kompostárna i skládka jsou provozovány
řádně a v souladu se všemi předpisy i schváleným Provozním řádem.

Vím, že situace není vždy optimální, ale společnost OZO Ostrava s.r.o. bude na zlepšení
stavu i nadále intenzívně pracovat tak, aby byly spokojeny všechny zúčastněné strany.

S pozdravem

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor statutárního města Ostravy

 

Informace ke kompostárně (červenec 2015)

Téměř po dvou měsících od výzvy rady města Bohumína radě města Ostravy jsme se konečně dočkali odpovědi. Uvidíme zda míchací zařízení, snížení návozu na kompostárnu či vyzkoušení vodních clon v době nízkého tlaku vzduch budou účinná opatření k zamezení zápachu, který dlouhodobě obtěžuje občany Vrbice. Za důležité považujeme, že se problematikou konečně rovněž zabývala rada města Ostravy v pozici valné hromady společnosti OZO Ostrava. Lze jen doufat, že Ostrava bude mít zájem udržovat s Bohumínem dobré sousedské vztahy  a bude se problémem vážně zabývat i do budoucna.

Lumír Macura, místostarosta

 

Informace ke kompostárně (červen 2015)

Rada města Bohumín na svém jednání dne 1. 6. 2015 projednávala záležitost šíření zápachu z kompostárny OZO Ostrava, s.r.o. do obytné zóny městské části Vrbice a  vyzvala dopisem radu Statutárního města Ostrava v pozici valné hromady společnosti OZO Ostrava, s. r. o., aby uložila vedení společnosti OZO Ostrava připravit účinný návrh technického řešení zamezení vzniku zápachu z kompostárny společnosti OZO v Ostravě – Hrušově  a předložila termíny realizace navržených opatření. S ohledem na dlouhodobost problému se zápachem očekává rada města Bohumín, ale zejména jeho městská část Vrbice adekvátní výsledky realizovaných opatření ještě v roce 2015.

 

Informace ke kompostárně  (červen 2014)

Firma OZO Ostrava s.r.o. zpracovala projekt na změnu technologie kompostování, aby se zamezilo opakovanému obtěžování obyvatel Vrbice zápachem z kompostárny. Část projektu měla být dotována z Operačního programu životního prostředí s termínem realizace  březen 2014 a ukončení do 30.6.2014. Protože se opět v letošním roce objevily stížnosti na zápach z kompostárny požádalo město Bohumín o poskytnutí aktuálních informací týkajících se plánovaných úprav technologie kompostárny. 

Vyjádření firmy OZO Ostrava

Vyjádření Ing. Petra Bielana, technického náměstka k realizaci omezení zápašných epizod ve Vrbici (20.5.2014):

OZO zpracovalo v roce 2012 technicko-ekonomické zadání pro omezení zápachu, které mělo být realizováno v řádu 17 mil. Kč s dotací v rámci OPŽP. Dotace byla přiznána a rozběhlo se výběrové řízení na dodávku.  Bohužel po několika kolech, kdy uchazeči, ať už věcně či právně, nepředložili akceptovatelnou nabídku. S ohledem na termíny možných dodávek a s ohledem na konec programovacího období bylo jasné, že dotaci nebudeme moci čerpat. Společnost musela přehodnotit přístup k řešení nastalé situace. Proto bylo rozhodnuto, že pro rok 2014 učiníme  opatření, která zmírní výše uvedené dopady. Opatření budeme realizovat sami, bez podpory státu.  Pořídí se míchací vůz pro okamžité zapracování základky, tedy navezený materiál nebude čekat v úvodní fázi na zapracování do zakládky.  Investice cca 3 mil. Kč.

Dále jsme již podnikli změnu organizace skládkování odpadů s cílem ukončení skládkování na straně k městu Bohumínu.  V rámci tohoto jsme provedli rekultivaci bermy náklad cca 5 mil. Kč a celkové ukončení  skládkování na straně přilehlé k Vrbici bude ukončeno ke konci roku 2014. Tím se sníží i úlet ze skládky.  Následně bude provedena rekultivace této části skládky včetně odplynění.  Naše společnost věří, že tyto aktivity povedou k snížení četnosti epizod zápachu. Dále budeme pokračovat v hledání technicko - ekonomických opatřeních v následujících letech, která budeme realizovat z vlastních prostředků.  O vývoji situace vás budeme informovat.“ 

Na toto vyjádření reagovalo vedení města Bohumína tak, že zaslalo počátkem června dopis na společnost OZO a zřizovatele společnosti, město Ostravu, ve kterém žádá o sdělení, jaká opatření budou učiněna pro konečné vyřešení problému se zápachem. Na základě tohoto písemného podnětu jsme obdrželi informaci od ředitele společnosti OZO Ing. Karla Beldy, že celou záležitost včetně nového návrhu řešení nejprve projednají s městem Ostrava a následně s městem Bohumínem. Oficiální vyjádření k našemu podnětu proto můžeme očekávat v polovině července.

Stanovisko vedení města Bohumín

Vedení města je jednoznačně na straně občanů a učiní všechny legální kroky z pozice samosprávy k vyvinutí tlaku směrem ke společnosti OZO a ke zřizovateli společnosti, městu Ostrava. Ceníme si snahy společnosti OZO komunikovat a hledat řešení nad rámec zákonných povinností, na druhé straně stejně jako občané ve Vrbici jsme nespokojeni, že problém se zápachem stále existuje a čas pro jeho řešení se neustále prodlužuje. K zásadnímu vyřešení situace po selhání plánovaného projektu za sedmnáct milionů  s pomoci dotací ze SFŽP, jsme vyzvali jak společnost OZO, tak zřizovatele společnosti, město Ostravu. Společnost se zřizovatelem se nyní musí rozhodnout pro funkčně i cenově nejvhodnější řešení. Určitá doplňková opatření na hrušovské skládce již probíhají. Provozovatel koupí míchací vůz pro okamžité zapracování základky kompostu. Navezený materiál tedy nebude při čekání na zapracování ležet na hromadě a bezúčelně hnít a zapáchat. Doufáme, že plánovaná opatření v roce 2014 alespoň částečně zmírní negativní vlivy z kompostárny, a že společnost OZO přijde s konečným a trvalým řešením problému. Doporučujeme počkat na slibované červencové vyjádření. Pokud nabízené řešení nebude splňovat očekávání občanů Vrbice a města Bohumína, jsme připraveni aktivně podpořit občanské iniciativy v tomto směru.

Ing. Lumír Macura, místostarosta
Ing. Petr Vícha, starosta  

 

Informace ke kompostárně  (květen 2013)

Projekt na změnu technologie kompostování

Město Bohumín požádalo  v květnu 2013 znovu firmu OZO Ostrava s.r.o., která provozuje kompostárnu na skládce TKO v Ostravě – Hrušově o vyjádření, jaká technická opatření připravují a kdy budou realizována, aby se zamezilo opakovanému obtěžování obyvatel Vrbice zápachem z kompostárny. Z jejich odpovědi vybíráme následující: „Zpracovali jsme projekt na změnu technologie kompostování a to metodou okysličování základky, včetně vybudování pachových biofiltrů. Tato změna technologie byla vyčíslena na částku ve výši 17 000 tis. Kč. Tato částka představuje navýšení původních investičních záměrů do kompostárny o 100 %, což bude mít samozřejmě značný dopad na celkové náklady kompostárny. Abychom tento zásadní vliv alespoň částečně eliminovali, požádali jsme o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Projekt byl schválen a bude poskytnuta dotace ve výši 40 % z plánovaných investičních nákladů. Zbývající část ve výši 60 % bude investována z prostředků společnosti OZO Ostrava s.r.o. V současné době probíhá předprojektová příprava. Předpokládaný termín zahájení prací na změně technologie kompostárny byl stanoven na březen 2014 a ukončení do 30.6.2014.“ 

 

Monitorování zápachu  (listopad 2011)

Na společném monitorování zápachu se na začátku října 2011 dohodli na společné schůzce obyvatelé Vrbice společně se zástupci OZO Ostrava. Do speciální „čichací tabulky“ místní lidé zaznamenávají podrobnosti o zápachu, a to hlavně čas, dobu trvání a stupeň obtěžování, spolu s tím, v jaké lokalitě byl zápach cítit. Na konci každého měsíce odevzdávají Vrbičtí vyplněné tabulky radnici, která je vyhodnotí a výsledky zveřejní na internetu. Systematický monitoring by měl pomoci odhalit příčiny zápachu.

 • čistý formulář „čichací tabulky“ si můžete stáhnout zde (xls)
 • kontakty na zástupce firmy OZO Ostrava, kde si lze okamžitě stěžovat na zápach:
  - v pracovní době:  800 020 020
  - mimo pracovní dobu:  725 108 629 (p. Šoltýsek, vedoucí kompostárny), 602 563 826 (Ing. Petr Bielan, technický náměstek)

 


Dokumenty  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 30.11.2016
Počet zhlédnutí: 30 179
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.53 sekund