close google translator menu
Dnes je Pondělí 26.10., svátek má Erik.
Dnes má svátek Erik. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Guy Sebastian (*1981) - Australský zpěvák
 • John Heder (*1977) - Americký herec
 • Hillary Clintonová (*1947) - 67. ministryně zahraničních věcí USA
 • Stanislav Dančiak (*1942) - Slovenský herec
 • Francois Mitterrand (*1916, +8.1.1996) - Francouzský politik, prezident
 • Eugéne Ionesco (*1912, +28.3.1994) - Francouzsko-rumunský dramatik
 • Jakub Jan Ryba (*1765, +8.4.1815) - Učitel a skladatel, autor české mše vánoční
 • Georges Jacques Danton (*1759, +5.4.1794) - Jeden z vůdců Francouzské revoluce
 • Domenico Guiseppe Scarlatti (*1685, +23.7.1757) - Italský hudebník
 • Zikmund Habsburský (*1427, +4.3.1496) - Tyrolský vévoda
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Díky kotlíkové dotaci můžu i já v našem městě lépe dýchat

Díky kotlíkové dotaci můžu i já v našem městě lépe dýchat

Využijte dotaci na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

 

 

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

Pro koho je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

 

Na co je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být:

 • kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
 • kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese svt.sfzp.cz. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW). Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15.7.2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13.12.2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

 • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
 • novou otopnou soustavu nebo její úpravu
 • akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle
 • projektovou dokumentaci (není podmínkou)

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

 • stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
 • stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Jaká je výše dotace?

Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli:

 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 000 Kč
 • 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč
 • 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete na adrese www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na lokalni-topeniste.msk.cz.

Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 7 500 Kč.

Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese lokalni-topeniste.msk.cz. Zastupitelé Bohumína rozhodli na zasedání 29.5.2017 o příspěvku 7 500 Kč a bezúročné zápůjčce ve výši 60 000 Kč.

 

Jak o dotaci požádat?

Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června 2017. Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč.

Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017.

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod.

Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit (osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách.

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!

Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte webovou stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol šipky v levém horním rohu webové stránky).

 

Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.
 • Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
 • Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace žadatel doloží:

 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
 • Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese lokalni-topeniste.msk.cz).
 • Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 • Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
 • Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: 595 622 355, kotliky@msk.cz.


Dokumenty  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 30.5.2017
Počet zhlédnutí: 3 343
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund