Město Bohumín

8.12.
2023

Sociální služby a jejich plánování

Na této stránce naleznete:

 

Co je plánování sociálních služeb 

Jedná se o tzv. komunitní plánování, které je nástrojem pro přímé vyjednávání mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Cílem všech zúčastněných je zlepšení sociální situace v obci, posilování sociální soudržnosti komunity a podpora sociálního začleňování. Prostřednictvím těchto cílů je možné předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin.

Plánování sociálních služeb a návazných aktivit pomáhá obcím efektivně využít stávající zdroje tak, aby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti. Hlavní podstatou plánování sociálních služeb je najít řešení a reagovat na aktuální potřeby a požadavky občanů.

 

Na komunitním plánování se podílí

  • Zadavatel sociálních služeb - především obce a kraje, které jsou odpovědné za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám.
  • Poskytovatelé sociálních služeb - jedná se o fyzické osoby, nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí, krajem, státem, které služby poskytují a nabízejí. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. 
  • Uživatelé sociálních služeb - lidé v nepříznivé sociální situaci, pro které jsou služby určeny. 
  • Veřejnost - další zájemci, kterým není poskytování sociálních služeb na daném území lhostejné a chtějí se zapojit do vytvoření komunitního plánu, příp. jeho realizace.

 

Pracovní skupiny komunitního plánování

Pracovní skupinu (PS) tvoří zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a další zájemci o proces komunitního plánování sociálních služeb na daném území. V rámci komunitního plánování v Bohumíně působí čtyři pracovní skupiny, které se zaměřují na jednotlivé tematické oblasti: 

 

Koordinátor komunitního plánování

 


Počet zhlédnutí: 11 242

Zpět

    Městský úřad