Město Bohumín

22.10.
2007

Znak města Bohumína

Město Bohumín disponuje „historickým“ městským znakem. Historickým v uvozovkách proto, že se sice v intencích zákona o obcích, který obcím a městům umožňuje od roku 1990 navrhnout, schválit a udělit nový znak a novou vlajku, jedná o znak, jenž je platný před vznikem tohoto zákona, ovšem v kontextu většiny městských znaků v českých zemích jde o symbol velice mladý, jehož existence se počíná teprve v letech 1967-1970, kdy jej na základě návrhu Jiřího Loudy schválilo dne 22.6.1967 plenární zasedání tehdejšího MěNV jako znak Nového Bohumína a v roce 1970 dodatečně také Komise pro znaky měst při Archivní správě MV ČSR. Po sloučení Nového a Starého Bohumína v roce 1973 se tento znak stal městským znakem Bohumína.

Znak města Bohumína je zahrnut do celku oficielního kompendia historických městských znaků České republiky z roku 1985 (Jiří Čarek, „Městské znaky v českých zemích“), jež má statut metodicky závazné autority pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který všechny znaky prezentované v kompendiu považuje za historické a platné.

Ve zmiňovaném kompendiu nacházíme na str. 83 sice heraldicky nesprávný a zmatený, ovšem obsahově a metodicky závazný popis znaku: „Štít napříč dělený asi v horní třetině. V horním modrém poli je zlaté železniční okřídlené kolo, v dolním červeném poli je obrácená stříbrná vidlice, v jejímž středu je černé, ozubené kolo s osmi loukotěmi a osmi zuby, znázorňující polohu průmyslového města na trojici železničních tratí.“

Heraldicky adekvátně úsporný a přitom všeobsahující popis znaku města byl stanoven Podvýborem pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu České repubiky na svém zasedání dne 12. září 2007 při projednávání žádosti o udělení vlajky města takto: „V červeném štítě pod modrou hlavou se zlatým okřídleným železničním kolem uprostřed stříbrné obrácené vidlice černé ozubené kolo s rameny.“

Z výše uvedeného vyplývá současné oprávnění města Bohumína užívat svůj historický znak města a tím tedy skutečnost, že podle současné právní úpravy nebylo nutno ze strany města žádat o udělení či potvrzení znaku města, nýbrž pouze o schválení a udělení nové vlajky města, jež doplní historický znak a vytvoří spolu s ním standardní dvojici městských symbolů dle platného znění zákona o obcích.

Mgr. Jan Tejkal
heraldik

Přílohy:

  • Fotokopie vyobrazení znaku města a textu o tomto znaku z metodického kompendia Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Jiří Čarek, Městské znaky v českých zemích, Academia Praha, 1985) a z dalších publikací (Karel Müller, Pečeti a znaky obcí českého těšínska, Muzeum Těšínska Český Těšín, 1997, Ladislav Baletka, Jiří Louda, Znaky měst Severomoravského kraje, Profil Ostrava, 1980).

Počet zhlédnutí: 16 352

Zpět

    Městský úřad