Město Bohumín

28.11.
2020

Další možnosti pomoci

Zde naleznete další potřebné informace, rady a tipy, jak zajistit potřeby osob se zdravotním postižením a zároveň tak částečně ulehčit i pečujícím osobám.

 

Pomůcky, které ulehčí život

Pokud zdravotní stav Vašeho příbuzného nebo blízké osoby vyžaduje trvalé či přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole, berle, sedátka do vany či sprchy aj., ošetřující lékař navrhne nejvhodnější zdravotnický prostředek, následně vystaví poukaz na danou pomůcku. Poukazy na speciální pomůcky vyhotovují odborní lékaři a podléhají schválení revizního lékaře. Pokud pomůcku nehradí pojišťovna v plné výši, musí na tuto skutečnost lékař pacienta upozornit. Pomůcky lze vyzvednout či zakoupit například v níže uvedené prodejně v Bohumíně. 

Při péči o příbuzného nebo blízkého člověka doma, je také vhodné upravit prostředí, ve kterém se bude péče zajišťovat. Můžete využít například možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací postele, sedátka do vany nebo sprchy, mechanické vozíky aj.), které usnadní péči a zlepší kvalitu života vám i vašemu blízkému. Lze využít níže uvedené půjčovny.

 

Průkaz osoby se zdravotním postižením (zkratky TP, ZTP, ZTP/P)

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má člověk od 1 roku věku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje jeho schopnost pohyblivosti nebo orientace. Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením je potřeba doručit na kontaktní pracoviště úřadu práce. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Držitele průkazu ZTP a ZTP/P mají nárok na parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Parkovací průkaz  

Osoby, které splnily zákonem stanovené podmínky a byl jim vydán průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) mají nárok na vydání parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Držitelé jsou také osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice. Parkovací průkaz vyřídíte na Odboru sociálním na Městském úřadě v Bohumíně.  

 

Finanční pomoc 

Příspěvek na péči

V případě, že se staráte o blízkého, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby, lze zažádat o příspěvek na péči. Žadatelem o příspěvek na péči je přímo osoba, o kterou se staráte. Ta si může z přiznaného příspěvku zaplatit jak profesionální sociální služby, tak také pomoc, kterou mu může poskytovat buď někdo blízký, anebo tzv. asistent sociální péče. Vyřízení příspěvku na péči trvá několik měsíců, ale přiznává se ke dni podání žádosti. Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušných pobočkách úřadu práce dle místa trvalého pobytu, tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci).

 

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka určena osobě starší 1 roku, která má ze zákona nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována. Nárok na výplatu dávky nevzniká osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby, například domov pro seniory. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Po splnění zákonem stanovených podmínek můžete zmírnit finanční dopady zdravotního postižení také prostřednictvím dávky vyplácené Úřadem práce České republiky. Jedná se o příspěvek na zvláštní pomůcku, kdy tato dávka přispívá např. k zakoupení kompenzačních pomůcek, k provedení úprav bytu či domu aj. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, naleznete ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Zlepšení podmínek bydlení

Nájemce městského bytu, jehož zdravotní stav mu neumožňuje plnohodnotně provádět osobní hygienu, se může obrátit na Odbor správy domů Městského úřadu v Bohumíně s písemnou žádostí ve věci úprav bytu – zejména výměny vany za sprchový kout. Šetření v domácnosti a posouzení vhodnosti žádosti zajistí výše uvedený odbor ve spolupráci s odborem sociálním.

 

PRO-FIT12 Bohumín, z. s.

Posláním spolku je pomáhat a prohlubovat kvalitu života nejenom onkologických pacientů, ale i jinak nemocných, kteří budou potřebovat pomoc. Spolek se nezaměřuje jen na pomoc nemocným, také organizuje akce pro jejich rodinné příslušníky a přátele, děti, mládež, občany a seniory v oblasti sportu, kultury, umění a dalších volnočasových aktivit. Více informací naleznete na webových stránkách spolku. 

 

Rodinný obzor, z. s.

Posláním spolku je podpora osob se zdravotním postižením, jejich rodin a dalších pečujících osob v jejich nelehké situaci. Nabízí podporu rozvoje dovedností a schopností osob se zdravotním postižením formou volnočasových aktivit a terapií, poskytování poradenství a pořádání odborných přednášek. Bližší informace naleznete na webových stránkách spolku. 

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s., pobočný spolek Bohumín

Spolek je dobrovolnou organizací osob s mentálním postižením, jejich rodičů a příbuzných, odborníků a dalších osob nebo skupin. Posláním sdružení je pomáhat lidem s mentálním postižením vyhledávat, získávat a podporovat iniciativy pro zlepšení jejich podmínek života. Zabývají se volnočasovými aktivitami, jako je např. plavání, výlety do přírody, poznávání stromů, rostlin, ptáků, víkendové nebo týdenní pobyty, letní tábory aj. Bližší informace naleznete na webových stránkách spolku. 

 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Bohumín 

Posláním spolku je všestranně podporovat a hájit zájmy osob s tělesným postižením. Mezi činnosti patří sledování legislativních a jiných opatření ve prospěch osob s tělesným postižením, organizace a realizace rekondičních a rehabilitačních pobytů, sportovních, volnočasových a společenských aktivit, organizace a realizace školení, vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji včetně kvalifikací a rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením, seniory a pečující osoby a další. Bližší informace naleznete na webových stránkách spolku.

 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.

Posláním centra je podpora osob se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje. Organizace poskytuje základní odborné poradentství pro osoby neslyšící a nedoslýchavé a jejich blízké, tlumočení do českého znakového jazyka, realizuje sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity pro osoby se sluchovým postižením aj. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby. 

 

Užitečné odkazy

  • www.nrzp.cz -  informační web Národní rady osob se zdravotním postižením
  • www.paraple.cz - centrum Paraple pomáhá překonat těžkou životní situaci nejen ochrnutým lidem následkem úrazu nebo onemocnění, ale i jejich rodinám
  • www.helpnet.cz -  informační portál pro osoby se specifickými potřebami

 


Počet zhlédnutí: 833

Zpět

    Městský úřad