close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 20.6., svátek má Květa.
Dnes má svátek Květa. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Frank Lampard (*1978) - Anglický fotbalista
 • Juliano Belletti (*1976) - Brazilský fotbalista
 • Nicole Kidman (*1967) - Americká herečka
 • John Goodman (*1952) - Americký herec
 • Lionel Ritchie (*1949) - Americký zpěvák
 • Brian Wilson (*1942) - Basák a zpěvák americké kapely The Beach Boys
 • Martin Landau (*1931) - Americký herec
 • Vjačeslav Kotenočkin (*1927, +20.11.2000) - Ruský animátor, tvůrce kresleného seriálu " Jen počkej zajíci "
 • Josef Kemr (*1922, +15.1.1995) - Herec
 • Errol Flynn (*1909, +14.10.1959) - Americký herec
 • Josef Václav Myslbek (*1848, +2.6.1922) - Sochař, autor sochy sv. Václava na Václavském náměstí
 • Jacques Offenbach (*1819, +5.10.1880) - Francouzský skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 11.1.2016

Usnesení ze 17. zasedání rady města Bohumína ze dne 11. ledna 2016

Přítomni:  7 členů RM

  

Per rollam

* 16. 12. 2015

Bezúplatný převod majetku 

411/17

Rada města Bohumína po projednání neschvaluje bezúplatný převod majetku – speciální požární automobil TATRA T 815, CAS 32, registrační značka 5T0 6143, VIN: TNU85PR26HK056279, od města Odry se sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, na město Bohumín v zůstatkové hodnotě 153 598 Kč a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

* 21. 12. 2015

Schválení výjimky z dodržování směrnice č. 37

412/17

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst.1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti obchodní firmy BM servis a. s. se sídlem Bohumín – Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315 schvaluje výjimku ze směrnice č. 37 (interní dokument BM servis a. s.) pro případ výběrového řízení na  stavební části myčky automobilů  (základy stavby a přípojky elektro a vody)

 

* 28. 12. 2015

Úprava rozpočtu města 2015

413/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2015:

 • 1. Příjmová část rozpočtu - navýšení dotace o 15 tis. Kč
 • 2. Výdajová část rozpočtu - navýšení rezervy města o 15  tis. Kč

 

Valné hromady

BM servis, a. s. 

Manažerská smlouva

414/17

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Manažerskou smlouvu o individuální mzdě pro výkonného ředitele BM servis a. s. na období 1.1.2016 – 31.12.2016.

 

BMN, a. s.

Finanční a investiční plán 2016

415/17

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti,

a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje finanční plán a plán investic společnosti BMN, a. s. pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

 

Společnost pro zpracování auditu

416/17

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen  „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh představenstva Společnosti učiněného dle ustanovení článku 18 odst. 18. 4. písm. d) stanov Společnosti určuje dle ust. § 17 zákona č.93/2009Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování statutárního auditu na účetní období roku 2016, společnost s názvem WARIDO audit s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 268 44 257, číslo osvědčení KA ČR č. 449.

 

BOSPOR, spol. s r. o. 

Finanční a investiční plán

417/17

Rada města Bohumína při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o., Koperníkova 1174, 735 81  Bohumín odkládá rozhodnutí o finančním a investičním plánu společnosti Bospor spol. s r. o. pro rok 2016 do jednání RM v únoru 2016.

 

Směrnice pro vyplacení ročních odměn řediteli

418/17

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje směrnici pro vyplacení ročních odměn za rok 2016 výkonnému řediteli společnosti Bospor spol. s  r. o. dle pozměňujícího návrhu.

 

Nadační příspěvek

419/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu „ Přes kaluže“ pro projekt Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizaci, s názvem „Příprava na život v chráněném bydlení“.

  

Dotace

Přijetí investiční dotace na projekt, uzavření smlouvy 

420/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. přijetí investiční dotace na projekt „Pořízení PD – Stavební úpravy bytových domů II. – Okružní, Čs. armády, Tř. Dr. E. Beneše“, maximálně ve výši 174.000 Kč v rámci podpory de minimis,
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Majetkové záležitosti

Pronájem pozemku 

421/17

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na  pronájem částí pozemků  parc. č. 270  ostatní plocha o výměře 4 m2,  parc. č. 280  ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 298 ostatní plocha o výměře 12 m2,   parc. č. 426 ostatní plocha o výměře 724 m2,  parc. č. 1215/1 ostatní plocha o výměře 1241 m2,  parc. č. 1215/3 orná půda o výměře 6 m2, parc. č. 1215/4 orná půda o výměře 4 m2,  parc. č. 1215/7 ostatní plocha o výměře 474 m2,  parc. č. 1215/13 orná půda o výměře 36 m2, parc. č. 1215/51 vodní plocha o výměře 228 m2,  parc. č. 1409/5 ostatní plocha o výměře 60 m2,  parc. č. 1409/6 ostatní plocha o výměře 42 m2,  parc. č. 1409/23 ostatní plocha o výměře 57 m2,  parc. č. 1409/24 ostatní plocha o výměře 348 m2,  parc. č. 1409/28 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 1426/1 vodní plocha o výměře 212 m2,  parc. č. 1430/1 vodní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 1441 ostatní plocha o výměře 1 m2 v  k. ú. Pudlov, obec Bohumín a částí pozemků  parc. č. 97 zahrada o výměře 127 m2,  parc. č. 117/1 orná půda o výměře 8637 m2,  parc. č. 164 zahrada o výměře 104 m2,  parc. č. 166/2 zahrada o výměře 10 m2,  parc. č. 168  ostatní plocha o výměře  66 m2,  parc. č. 513  ostatní plocha o výměře 488 m2,  parc. č. 514 ostatní plocha o výměře 505 m2,  parc. č. 702/1 ostatní plocha o výměře 3 m2, v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín s Povodím Odry, s. p. se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, zast. obchodním ředitelem Ing. Čestmírem Vlčkem, za účelem stavby „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov, stavba č. 5047“ na dobu určitou ode dne protokolárního předání pozemků nájemci, do doby dokončení stavby a protokolárního převzetí pozemků pronajímatelem za nájemné ve výši 12 Kč za m2 a rok, což činí 158.988 Kč ročně.

 

Vytipované pozemky k zástavbě 

422/17

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci odboru majetkového o vytipovaných pozemcích k zástavbě

ukládá majetkovému odboru zpracovat a předložit radě města

a)    seznam pozemků ve vlastnictví města, určených a vhodných k výstavbě rodinných domů

b)    seznam pozemků ve vlastnictví státu, o které město požádalo do svého vlastnictví a jsou určené a vhodné pro stavby k bydlení. Z:  Ing. Eva Drdová, T:   14. 3. 2016 (RM)

  

Věcná břemena

423/17

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína  

1.  pro umístění a provozování sjezdu v částech  pozemků města p. č. 388 – op, ost. kom. a č. 399/6 – orná půda v k. ú. Skřečoň, zapsaných na LV č. 10001,  ve prospěch pozemků p. č. 389/3 – orná půda a č. 389/4 – zast. pl. a nádv.  a budovy s čp. 829, rodinný dům, umístěný na p. č. 389/4 v k. ú. Skřečoň, zapsaných na LV č. 1519, nyní ve společném jmění manželů (SJM) Jiřího Plačka a Lenky Plačkové, oba bytem ****, investora stavby a budoucího oprávněného  z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost inženýrské sítě a sjezdu, bude zřízeno v rozsahu celkem 42 m2 dle písm. A geometrického plánu č. 1504-72/2015  za  podmínek dle „Zásad“ města a průvodní zprávy a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel, tj. celkem 2.520 Kč + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

2.  pro umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněné plochy - chodník a sjezd v rámci stavby „Novostavba rodinného domu vč. inženýrských sítí“ v částech  pozemků města p. č. 1047/1 – op, ost. kom. a č. 923 – zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných na LV č. 10001,  ve prospěch částí pozemků p. č. 920 – ost. pl., č. 923 – zahrada, č.  924 – ost. pl. a č. 925 - zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných nyní na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín, ve vlastnictví města, budoucího povinného, označených v geometrickém plánu č. 889-8/2015 ze dne 14. 4. 2015  jako p. č. 925/1 – zahrada o výměře 484  m2, č. 923/2 – zahrada – 46 m2 a č. 920 – op, jiná pl. o výměře 395 m2, na jejichž budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a budoucím prodávajícím a manžely Romanem a Zuzanou Martínkovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a budoucím kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2015/30/OM/VB dne 11. 11. 2015. Věcné břemeno, služebnost inženýrských sítí a zpevněné plochy - chodníku a sjezdu, bude zřízeno  za  podmínek dle „Zásad“ města a průvodní zprávy a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou zpevněného vstupu a sjezdu, 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury ostatní plocha, ostatní komunikace a 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury zahrada + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Nebytové prostory

424/17

Rada města Bohumína po projednání

1. rozhodla

o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu bez čp., post. na parcele parc. č. 1454, k. ú. Skřečoň, uzavřené mezi městem Bohumín jako pronajímatelem a Klubem branné přípravy PALCÁT, ul. Polní 182, Bohumín – Skřečoň, dohodou ke dni 31.12.2015

2. bere na vědomí

informaci o plnění dohodnutého splátkového kalendáře nájemcem nebytového prostoru v domě čp. 98, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, p. Jindřichem Klodou.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

425/17

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí

informaci k právní povaze souhlasu obce podle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

2. pověřuje

starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

3. neuděluje souhlas

ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.

 

Příspěvkové organizace 

Rozpočty, odpisové plány, mzdové limity na rok 2016

426/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. rozpočty příspěvkových organizací města Bohumín na rok 2016 dle předložených návrhů
 2. odpisové plány příspěvkových organizací města Bohumín na rok 2016
 3. mzdové limity pro příspěvkové organizace K3 Bohumín, Dům dětí a mládeže Bohumín a Centrum sociálních služeb Bohumín na rok 2016   

 

Příhraniční spolupráce 

427/17

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci p. Kamily Smigové o aktivitách v rámci česko-polských družebních vztahů.

 

Dohoda o umístění stavby v pásmu vodního díla

428/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.1225/D/KA/2015 s vlastníkem – SmVaK Ostrava a.s., vyvolané v rámci přípravy akce: „Cyklostezka přes Lesopark Na Panském v Bohumíně“

 

Dohoda o narovnání 

429/17

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dohody o narovnání s firmou Čestav Plus s. r. o. pro akci „Stavební úpravy věžového bytového domu čp. 1071 na tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně”.

 

Veřejnoprávní smlouvy 

O výkonu speciálního stavebního úřadu

430/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),   ve znění pozdějších  předpisů, s obcí Dolní Lutyně o výkonu přenesené působnosti agendy speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

 

O poskytnutí dotace 

431/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč mezi městem Bohumín a  Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČO 44741031, na spolufinancování projektu „Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu V“.

 

Investice, velké opravy BF a PD 

432/17

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací

 

Znak města 

433/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje užití znaku města Bohumína panem Petrem Houzarem, bytem ***** pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“.

 

Komise rady města 

Aktualizace – komise pro m. č. Starý Bohumín

434/17

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci p. Ing. Karly Fodorové na členství v komisi pro m. č. Starý Bohumín.

 

Výběrové řízení

Zakázka malého rozsahu

435/17

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. dle předloženého návrhu:

 • zadání veřejné zakázky – zakázka malého rozsahu  
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídky
 • složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek

2. dle pozměňujícího návrhu - seznam firem navržených k obeslání pro zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách ul. Osvoboditelů 1019, Bohumín''.

 

Ing. Petr Vícha                                             
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura 
místostarosta

 

místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.1.2016
Počet zhlédnutí: 1 422

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.22 sekund