close google translator menu
Dnes je Neděle 26.5., svátek má Filip.
Dnes má svátek Filip. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Magdalena Kožená (*1973) - Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 • Lenny Kravitz (*1964) - Americký rokový zpěvák
 • Miles Davis (*1926, +28.9.1991) - Americký jazzový trumpetista, skladatel a kapelník
 • Oldřich Mikulášek (*1910, +13.7.1985) - Český básník
 • Vítězslav Nezval (*1900, +6.4.1958) - Český básník
 • John Churchill (*1650, +16.6.1722) - Vévoda z Marlhorough, účastník válek o španělské dědictví
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 14.3.2016

Usnesení z 19. zasedání rady města Bohumína ze dne 14. března 2016 

Přítomni: 7 členů RM

 

Valná hromada – BMN, a. s.

Odměna výkonnému řediteli BMN, a. s. – 2015

472/19

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s firmou Bohumínská městská nemocnice, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“,

dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o stanovení odměny za rok 2015 výkonnému řediteli Bohumínské městské nemocnice, a. s. panu MUDr. Vojtěchu Balcárkovi dle předloženého návrhu.

 

Finanční záležitosti

Účetní závěrka a výsledky hospodaření PO za rok 2015

473/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015:

 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Mateřská škola se speciální třídou Bohumín – Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace
 • K3 Bohumín, příspěvková organizace
 • Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 • Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Bohumín za rok 2015

3. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací  do fondů dle předloženého 
    návrhu.

 

Dary

474/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních darů

1. ČSOP ZO 70/02 Nový Jičín, o. s. se sídlem Palackého 74, 741 01 Nový Jičín,  IČ: 47657901 ve výši 10 000 Kč na provoz Záchranné stanice a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích na  Moravě, čp. 146, PSČ 742 54

2. Nadaci  Landek Ostrava se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava,  IČ: 60340053 ve výši 3 000  Kč na podporu plnění Nadačního programu roku 2016

3. nadačnímu fondu Gaudeamus při gymnázium Cheb se sídlem Nerudova 7, Cheb 350 02, IČ: 25228633 ve výši 2 000 Kč na podporu jubilejního XXV. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií 

4. Martinu Urbančíkovi, bytem U Závor 589, Dolní Lutyně, 735 53  ve výši 10 000 Kč  na  reprezentaci města Bohumín v mushingu (jízda se psím spřežením)

5. Základní umělecké škole, Bohumín- Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvkové organizaci ve výši 5 000 Kč u příležitosti   90. výročí

6. Gymnáziu Františka  Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvkové organizaci ve výši 10.000 Kč  u příležitosti  95. výročí

7. TJ.  Sokolu  Záblatí, IČO: 41030508 se sídlem Sokolská 245, Bohumín- Záblatí   ve výši 5 000 Kč u příležitosti 105. výročí

8. FK Slovanu  Záblatí, z. s., IČO  48426067 se sídlem Sokolská 59, Bohumín- Záblatí ve výši 5 000 Kč  u příležitosti 55. výročí

9. HC Bospor Bohumín, z. s. IČO : 26537419 se sídlem Koperníkova 54, Bohumín ve výši  5 000 Kč  u příležitosti 80 výročí

10. Sboru dobrovolných hasičů Vrbice, IČO:  64630714  se sídlem Požární 113, Bohumín-Vrbice ve  výši 5 000 Kč u příležitosti  90. výročí.

 

Dotace

475/19

Rada města Bohumína po projednání

schvaluje

1.  poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 75029120 ve výši 4.000 Kč na financování družební akce s partnerskou školou z polského Zabełkowa pod názvem Ovzduší na  obou březích Odry ve dnech 05. - 06. 04. 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,

2.  poskytnutí dotace 1. SC BOHUMÍN ´98 se sídlem Komenského 1150, Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 26547767 ve výši 17.800 Kč na úhradu dopravy a startovného dvou družstev starších žákyň na Mezinárodním turnaji v házené v Krakowě ve dnech 31. 03. – 03. 04. 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace,

3.  poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Kopytov se sídlem Šunychelská 34, Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice v Kopytově  v roce 2016 (topení, voda, odvoz odpadu, popř. revize vyhrazených technických zařízení) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti  

Nebytové prostory

476/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o rozloze 33,88 m2 v domě čp. 1067, ul. Čáslavská, v Bohumíně, č. prostoru 364 (prostor v II. NP objektu Domu služeb na náměstí Budoucnosti), se zájemcem Vojenská technika IRONCLAD, z. s., IČO: 02279274, ul. Čs. armády 1053, Bohumín, zastoupeným p. Lukášem Krenžolkem - předsedou spolku, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za symbolické nájemné 100,00 Kč/rok, pro rozšíření stávající expozice.
   
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o rozloze 68,99 m2 v domě čp. 1156, ul. Nerudova v Bohumíně, č. prostoru 313, se zájemcem PRO-FIT 12, z. s. Mírová 1038, Bohumín, zastoupeným p. Zdeňkou Cichou,  předsedkyní spolku, IČO: 22743669, na dobu neurčitou, za symbolické nájemné ve výši 100,00 Kč/rok, pro uskladnění majetku spolku.

 3. o snížení nájemného o 10 % (tj. z částky 1.355,40 Kč/m2/rok na částku 1.219,86 Kč/m2/rok) za pronájem prostoru sloužícího podnikání o rozloze 63,50 m2, v domě čp. 26, ul. Slezská ve Starém Bohumíně, číslo prostoru 302 (prodejna smíšeného zboží), nájemkyni Margitě Urbanové, ul. Šikmá 90, Bohumín – Vrbice, IČO: 01200569
   
 4. nájemkyní nebytového prostoru v domě čp. 464, ul. Nádražní v Bohumíně Šárce Dimitrovové, bytem *****, IČO: 62356364:
  a) snížit nájemné o 10 % (tj. z částky 1.170,00 Kč/m2/rok na částku 1.053,00 Kč/m2/rok) za pronájem prostoru  sloužícího podnikání, číslo 201 (prodejna nápojů a smíšeného zboží), o rozloze 73,07 m2
  b) poskytnout slevu z nájmu prostoru sloužícího podnikání z důvodu realizace CZT v pronajatém prostoru, ve výši celkem 5.101,00 Kč za dobu od 6. 7. 2015 do 24. 7. 2015, dle žádosti nájemce.

 

Pozemky určené a vhodné k zástavbě

477/19

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o pozemcích určených a vhodných k zástavbě ve vlastnictví města Bohumína a Státního pozemkového úřadu.

 

Stanovení min. kupní ceny pozemku pro licitaci 

478/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku p. č. 94/1 o výměře 916 m2  v  k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, který je určen k prodeji  pro výstavbu rodinného domu, ve výši 508 Kč za m2, což činí 465.000 Kč, za podmínek dle předloženého návrhu.

 

Reklama

479/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku  ke smlouvě na umístění reklamního zařízení  na  autobusových čekárnách  v přednádražním prostoru se společností EURO AWK s. r. o. Ostrava, se sídlem Teslova 2, zast. Ing. Helenou Viščorovou (za polep dvou autobusových čekáren ze dvou stran) za nájemné ve výši 20.000 Kč ročně + DPH s účinností  od 1. 1. 2016.

 

Věcná břemena

480/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

1.  pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky a zpevněné plochy - sjezdu v částech  pozemku města p. č. 1965/1 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín,  v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 1950/1 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1950/1 – op, jiná pl., zapsaném na LV č. 1371, nyní ve výlučném vlastnictví p. Karly Vykydalové, bytem *****,  investora staveb a budoucího oprávněného  z věcného břemene, za  podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou vodovodní přípojky včetně ochranného pásma a 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2.  pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v částech  pozemků města p. č. 1865 a 1866 – obě op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň,  v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 1887/38 k. ú. Skřečoň, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1887/38 – trv. tr. porost, zapsaném na LV č. 1596, nyní ve výlučném vlastnictví p. Lucie Kučerové, bytem *****,  investora stavby a budoucího oprávněného  z věcného břemene, za  podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

3.  pro umístění, stavbu a provozování vodovodní a plynové přípojky a zpevněné plochy - sjezdu v částech  pozemku města p. č. 514 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Vrbice nadOdrou,  v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 308, zapsaném na LV č. 54 k. ú. Vrbice nad Odrou, nyní ve vlastnictví p. Lubomíra Klimšy, ve prospěch vlastníka zahajované novostavby rodinného domu na p. č. 308 a v případě nabytí  pozemku p. č. 308 – zahrada investorem novostavby RD, i k pozemku p. č. 308 k. ú. Vrbice nad Odrou, p. Kateřiny Válkové, bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného  z věcného břemene, za  podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojek včetně ochranného pásma a 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4. pro umístění, stavbu a provozování vzdušné přípojky NN v rámci stavby „Bohumín 308, Válková, příp. NNk“ nad pozemkem města p. č. 514 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 v k. ú. Vrbice nad Odrou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. společností NOVPRO FM,  s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ 738 01, IČO: 286 33 504, za podmínek a náhradu 100 Kč za 1 bm vedení  dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury     

5.  pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2109 – op, ost. kom. a zpevněné plochy - sjezdu v pozemku p. č. 2184 – trv.tr. porost, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 2178 k. ú. Skřečoň, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2178 – orná půda, zapsaného na LV č. 1592,  nyní ve společném jmění manželů (SJM) p. Jakuba Sittka a Kateřiny Sittkové, bytem *****,  investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou vodovodní přípojky včetně ochranného pásma  a 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu  dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury

6.  pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1056 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín,  v rámci stavby „Kryté stání s altánem, zpevněné plochy, bazén a vodovodní přípojka“ na pozemcích p. č. 758 – zast. pl. a nádv. (součást čp. 171) a p. č. 759 - zahrada, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 758 a č. 759, zapsaných na LV č. 426 k. ú. Starý Bohumín,   nyní ve společném umění manželů (SJM) p. Pavla Bajgara a p. Heleny Bajgarové, bytem *****,  investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury

7.  pro umístění, stavbu a provozování plynové a kanalizační přípojky v částech  pozemku města p. č. 477/1 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, v rámci zahajované stavby polyfunkčního domu „Školící středisko Vanesta reklama s. r. o.“ m. j. na pozemku p. č. 464/1 v k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 464/1 – zahrada, zapsaného na LV č. 1598 k. ú. Nový Bohumín,   nyní ve výlučném vlastnictví Ing. Patrika Babiše, bytem *****,  investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma staveb dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury

8. pro umístění, stavbu a provozování překládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „71010-008363 VPI Bohumín, ul. Na Pískách“, vyvolané stavbou města „Záblatí – chodník a rozšíření ulice Na Pískách“ v částech pozemků města p. č. 1515 a č. 1513 – obě op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČO: 04084063, zast. společností Vegacom, a.s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/4, PSČ 142 01, IČO: 25788680, za podmínek dle průvodní zprávy a „Zásad“ města a za celkovou jednorázovou smluvní náhradu ve výši 100 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury     

9. pro umístění, stavbu a provozování teplovodní přípojky, přípojky teplé vody a cirkulačního potrubí teplé vody pro bytový dům č. p. 318  v části  pozemku města p. č. 414/2 – zast. pl. a nádv., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch společnosti BM servis a.s. se sídlem Krátká 775, 735 81 Bohumín, IČO: 47672315,  investora stavby a budoucího oprávněného  z věcného břemene, za podmínek dle průvodní zprávy a  podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou  teplovodní přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

10. dodatečné dle stavu po geometrickém zaměření dokončených staveb přípojek, a to   pro umístění a provozování vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v částech pozemku města p. č. 980/36 – op, zeleň, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 966 – zast. pl. a nádv., zapsaném na LV č. 1345 k. ú. Nový Bohumín, nyní ve výlučném vlastnictví Ing. Tomáše Hrušky, bytem *****,  investora stavby a oprávněného  z věcného břemene, za  podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbami přípojek včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.  Rozsah dle geometrických plánů č. 2517 – 5a)/2016 a č. 2517 – 5b)/2016 činí celkem 3 mu vodovodní přípojky a náhrada pak 255 Kč a u kanalizační přípojky 21 ma náhrada pak 1.785 Kč, tj. celkem  2.040 Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena společně pro pozemek p. č. 980/36 a i pro dotčený pozemek p. č. 969/1 k. ú. Nový Bohumín, v rozsahu dle přijatého usnesení a uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Inventarizace majetku a závazků města

481/19

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků města Bohumín k 31. 12. 2015

2. rozhodla o vyřazení majetku města formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu.

 

Ceny tepla 2015, 2016

482/19

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o konečných cenách tepla za rok 2015 a o plánovaných cenách tepla pro rok 2016.

            

Mimořádné přidělení bytu

483/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 6 na ul. Na Chalupách 121 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 0+1, standardní kvality – původně  byt I. kat. pro Centrum sociálních služeb, p. o., se sídlem Slezská  164 ve Starém Bohumíně na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 100 Kč/rok.

 

Bezúplatný převod majetku 

484/19

Rada města Bohumína po projednání

 1. ruší usnesení rady města č. 411/17 ze dne 11. 1. 2016 (bezúplatný převod majetku – speciální požární automobil TATRA T 815)
   
 2. schvaluje bezúplatný převod majetku – speciální požární automobil TATRA T 815, CAS 32, registrační značka 5T0 6143, VIN: TNU85PR26HK056279, od města Odry se sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, na město Bohumín v zůstatkové hodnotě 136.024 Kč a uzavření smlouvy o  bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi)

485/19

Rada města Bohumína po projednání

 1. neuděluje souhlas ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
    
 2. pověřuje starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktualizace Výhledu ICT

486/19

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí aktualizaci Výhledu rozvoje informačních a komunikačních technologií na období 2016-2018

2. schvaluje další postup dle předloženého závěru

3. ukládá organizačnímu odboru minimálně jednou ročně provádět kontrolu realizace a aktualizaci Výhledu ICT na období 2016-2018, Z: Mgr. Miroslava Šmídová, T: 31. 03. 2017

 

Reklama města

487/19

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o stávajícím vysílání Televizního informačního kanálu, nabídce televizního vysílání na regionální televizi od fy FABEX MEDIA, s. r. o. Ostrava-Přívoz, včetně nabídky reklamní kampaně TV Polar a nabídkách regionálních rádií na reklamní kampaň města v roce 2016
   
 2. schvaluje
  a)    udělení výjimky ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína ve způsobu zadání veřejné zakázky na reklamní kampaň města v rádiu v roce 2016 
  b)     uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu be IN Radio Program s firmou Media Marketing services a. s. se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6 na období od 01. 04. 2016 –  31. 03. 2017 
  c)      zapojení města do  vysílání regionální televize v Magazínu Ostravsko  v rozsahu dle předložené nabídky na  dobu 3 měsíců (4 – 6/2016) s možností pokračování spolupráce
   
 3. ukládá organizačnímu odboru
  a)  nárokovat na komplexních rozborech hospodaření náklady na vysílání v regionální televizi, T: 21. 3. 2016
  b)  informovat radu města o průběhu mediální reklamy města. T: 9. 6. 2016 (RM), Z: Mgr. Miroslava Šmídová

 

Porušení povinnosti při nakládání s odpady 

488/19

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o výsledku soudního řízení ve věci šetření porušení povinností při nakládání s odpady (BM servis, a. s.).

 

Dodatky ke smlouvám a dohodám 

Pojistná smlouva (Dodatek č. 5)

489/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 400 035 826 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín.

 

TIC Pod Zeleným dubem (Dodatek č. 1)

490/19

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o dalších záměrech v provozování Turistického informačního centra a muzea v objektu Pod Zeleným dubem od 01. 07. 2016
   
 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování Turistického informačního centra mezi městem Bohumín a  panem Adrianem Marcinem Wowrou, nar. 11. 11. 1985, místo podnikání Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01  Havířov-Podlesí, IČO: 04186940 v objektu Pod Zeleným dubem na náměstí Svobody 37, Bohumín-Starý Bohumín, s účinností od 01. 04. 2016  dle předloženého návrhu

 

Vodovodní a tlakový řad (Slunečná ul. v Záblatí)

491/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu a provozování vodního díla vodovodního a kanalizačního řadu na ul. Anenská-Rychvaldská (Slunečná) v Bohumíně-Záblatí se společností SmVaK Ostrava a. s.
   
 2. uzavřít dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících, na vodovodní řad ul. Anenská-Rychvaldská (Slunečná) v Bohumíně-Záblatí  se společností SmVaK Ostrava a. s.

 

Tlakový kanalizační řad (ul. Mlýnská, Šunychl)

492/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu na ul. Mlýnská v Bohumíně - Šunychlu se společností SmVaK Ostrava a. s.
   
 2. uzavřít dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících, na kanalizační řad ul. Mlýnská v Bohumíně - Šunychlu  se společností SmVaK Ostrava a. s.

 

Kanalizace a tlaková kanalizace (Dodatek č. 1)

493/19

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akce:
1.  Bohumín – Šunychl – ul. Mlýnská -  tlaková kanalizace
2.  Bohumín – Starý Bohumín – ul. Malá -  kanalizace                             

  

Zpráva o činnosti odboru PaŽ

494/19

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti odboru právního a živnostenského za rok 2015.

 

Městská policie

Asistenti prevence kriminality

495/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  navýšení stavu zaměstnanců města, zařazených do městské policie Bohumín, o 2 zaměstnance, na pozici asistent prevence kriminality s účinností od 1. 4. 2016 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

AMOS 2016 

496/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyhlášení projektu „Bohumínský AMOS 2016“ dle předloženého návrhu.

 

Kronika města za rok 2015

497/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje   zápis do kroniky města Bohumína za rok 2015

 

Záštita města 

498/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity města nad Během ulicemi města Bohumína (8. 5. 2016)

 

Komise RM

499/19

Rada města Bohumína po projednání 

 1. bere na vědomí rezignaci p. Jany Mezerové, bytem ***** na členství v komisi kultury
 2. jmenuje Vladimíra Pustowku, bytem *****, členem komise kultury.

 

Výběrová řízení

Výběr nejvhodnější nabídky 

500/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
 • výsledné pořadí nabídek
 • uzavření smlouvy s uchazečem na druhém, popřípadě na třetím pořadí, v případě neposkytnutí součinnosti a neuzavření smlouvy prvním popřípadě druhým uchazečem

na zhotovitele stavby Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní - Bohumín – III. a IV. etapa.

 

501/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Přijetí úvěru města Bohumín“ v objemu 50 000 000 Kč na financování rekonstrukcí nevěžových bytových domů, kterou podala Česká spořitelna, a.s., identifikační číslo 45244782.

 

Zjednodušené podlimitní řízení

502/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost nabídky
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a předsedu komise
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázky:

 1. „Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C“
 2. „Oprava bytových domů, ul. Slezská čp. 227, 276, 292

 

Zakázky malého rozsahu

503/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky – zakázka malého rozsahu 
 • složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídky
 • seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu

pro zakázky:

 1. „ZŠ  Skřečoň – výměna oken, II. etapa“
 2. „Masarykova ZŠ – výměna oken, IV. etapa“
 3. „ZŠ Bezručova 190 – výměna oken, V. etapa“
 4. „ZŠ Beneše – výměna oken, II. Etapa“
 5. „ZŠ Záblatí – modernizace školní zahrady“
 6. „Opravy výtluků v Bohumíně  2016“
 7. „Oprava povrchu komunikace na ulici Větrná, Bohumín'' (za podmínek schválení úpravy rozpočtu města).

 

504/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku „Záblatí – Chodník a rozšíření ulice Na Pískách“

 

505/19

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a  kvalifikaci uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle pozměňujícího návrhu

pro zakázky:

 1. „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Mládežnická v Bohumíně - Skřečoni“
 2. „Zateplení štítů domu čp. 280-281, 924-926, ul. Štefánikova a Spojovací v Bohumíně“
 3. „Oprava balkónů bytových domů čp. 364, 366, 565-567, 467, 468, 881, 883, 884 ulice Nerudova v Bohumíně“.

 

506/19

Rada města Bohumína po projednání: schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu

pro zakázku „Dodávka jednoho nového služebního vozidla pro město Bohumín“.

 

507/19

Rada města Bohumína po projednání: schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • seznam firem navržených k obeslání dle pozměňujícího návrhu

pro zakázku „Dodávka zásahového požárního dopravního automobilu“.  

 

Ing. Petr Vícha  v. r.                                    
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.3.2016
Počet zhlédnutí: 1 597

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund