close google translator menu
Dnes je Neděle 26.5., svátek má Filip.
Dnes má svátek Filip. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Magdalena Kožená (*1973) - Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 • Lenny Kravitz (*1964) - Americký rokový zpěvák
 • Miles Davis (*1926, +28.9.1991) - Americký jazzový trumpetista, skladatel a kapelník
 • Oldřich Mikulášek (*1910, +13.7.1985) - Český básník
 • Vítězslav Nezval (*1900, +6.4.1958) - Český básník
 • John Churchill (*1650, +16.6.1722) - Vévoda z Marlhorough, účastník válek o španělské dědictví
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 4.4.2016

Usnesení z 20. zasedání rady města Bohumína ze dne 4. dubna 2016

Přítomni: 7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM 

508/20

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 11. 4. 2016 a

 • doporučuje ZM k projednání tyto materiály:
  - Závěrečný účet města Bohumín za rok 2015, Účetní závěrka města Bohumín za rok 2015 (1/11 Z)
  - Smlouva o úvěru (2/11 Z)
  - Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2016 (3/11 Z)
  - Dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v roce 2015 (4/11 Z)
  - Rozdělení dotací z Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (5/11 Z)
  - Poskytnutí bezúročné zápůjčky (6/11 Z)
  - Dotace dle Programu poskytování dotací z rozpočtu města Bohumín neziskovým zájmovým a církevním organizacím (7/11 Z)
  - Věcná břemena (8/11 Z)
  - Prodej pozemku (9/11 Z)
  - Převod pozemku z SPÚ (10/11 Z)
  - Odpis pohledávek a udělení výjimky ze Zásad (11/11 Z - bod 1 a 2)
  - Poskytnutí bezúročné zápůjčky (12/11 Z)
   
 • nedoporučuje ZM k projednání
  - Odpis pohledávek a udělení výjimky ze Zásad (11/11 Z – bod 3)

 

Dotace

Poskytnutí dotace – Program na podporu sociálních služeb 

509/20

Rada města Bohumína po projednání

 • bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (dotační titul SOC 2/16), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 • rozhodla poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 (dotační titul SOC 2/16) žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

 

Přijetí dotace pro CSSB z MS kraje 

510/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí dotace v celkové výši 8 653 000 Kč (z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 172 000 Kč) pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, určené k financování sociálních služeb (sociálně – terapeutické dílny, denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory), a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle předloženého návrhu.

 

Způsob hodnocení žádostí o dotace (soc. oblast)

511/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje způsob hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2016 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu.

 

Granty PO

512/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje

 1. Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017, na projekt o názvu „Spolu s bubny“ pro Základní školu T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017, na projekt o názvu „Škola před školou“ pro Základní školu T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017, na projekt o názvu „Badatelský inkubátor“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 4. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017, na projekt o názvu "Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!" pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

IPRM

513/20

Rada města Bohumína po projednání

 • schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Bohumína a pověřuje starostu města Ing. Petra Víchu k podpisu zprávy
 • bere na vědomí informace o průběhu IPRM Bohumína 2008-2015.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

514/20

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

1. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 2231 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 2238 k.ú. Nový Bohumín, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2238 – zahrada, zapsaného na LV č. 148, nyní ve výlučném vlastnictví p. Davida Noska, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2. pro umístění, stavbu a provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Bohumín 2238, Nosek, přípojka NNk“ v pozemku města p. č. 2231 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupeného společností Profiprojekt s. r. o., Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02, IČO: 277 79 319, za podmínek a náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury 

3. pro umístění, stavbu a provozování nadzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Bohumín 1123, Surá, přip. NNk“ nad pozemky města p. č. 1121/1 – orná půda a p. č. 1118/2 – vodní pl., koryto vod. toku, zapsanými na LV č. 10001 v k. ú. Starý Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. společností NOVPRO FM, s. r. o., Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ 738 01, IČO: 28633504, za podmínek a náhradu 100 Kč za 1 bm vedení dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury 

4. pro umístění a provozování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a zpevněné plochy - sjezd a chodník v rámci stavby „Novostavba rodinného domu vč. inženýrských sítí“ v částech pozemků města p. č. 1047/1 – op, ost. kom. a č. 923 – zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných na LV č. 10001, ve prospěch částí pozemků p. č. 921 – ost. pl., č. 923 – zahrada, č. 924 – ost. pl., a č. 926 - zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných nyní na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín, ve vlastnictví města, budoucího povinného, označených v geometrickém plánu č. 889-8/2015 ze dne 14. 4. 2015 jako p. č. 923/5 – zahrada o výměře 174 m2, č. 924/3 – op, jiná pl. – 237 m2 a č. 926/1 – zahrada o výměře 490 m2, na jejichž budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a budoucím prodávajícím a manžely Ing. Ladislavem Wencelem a p. Gabrielou Wencelovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a budoucím kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2015/27/OM/BKS dne 5. 10. 2015. Věcné břemeno, služebnost inženýrských sítí a zpevněné plochy - chodníku a sjezdu, bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a průvodní zprávy a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou zpevněného vstupu a sjezdu, 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury ostatní plocha, ostatní komunikace a 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury zahrada + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

5. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní a plynové přípojky a zpevněné plochy - sjezd a chodník v částech pozemku města p. č. 1053 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 1083/1 k. ú. Skřečoň, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1083/1 – orná půda, zapsaného na LV č. 1563, nyní ve výlučném vlastnictví p. Evy Romanové, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojek a 60 Kč za 1 mdotčeného pozemku stavbou sjezdu a chodníku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Nebytové prostory

515/20

Rada města Bohumína po projednání

rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o rozloze 46,50 m2 v domě čp. 815, ul. Studentská, v Bohumíně, č. prostoru 301 (prostor v I. NP domu, bývalá prodejna rybářských potřeb u kuželny), se zájemcem KUBOJAMA s. r. o., IČO: 28649184, se sídlem Návsí čp. 70, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1.820 Kč/m2/rok, pro zřízení a provozování prodejny autodílů a autodoplňků
   
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru v nemovité věci – samostatné garáže č. 8 o rozloze 17,00 m2 v domě čp. 1048-50, ul. Čs. armády v Bohumíně, č. prostoru 408, se zájemcem Vlastimilem Macháčkem, bytem *****, dat. nar. *****, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok, pro garážování osobního automobilu
   
 3. o zrušení usnesení č. 449.2/18, ze dne 1. 2. 2016 ve věci pronájmu prostoru sloužícího podnikání o rozloze 17,75 m2, v domě čp. 225, nám. T. G. Masaryka v Bohumíně, číslo prostoru 314 (kancelář B-107), z důvodu odstoupení zájemce (Generální finanční ředitelství Praha) od záměru pronájmu tohoto prostoru.

 

Mimořádné přidělení bytu

516/20

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 25 na ul. Čs. armády 1072 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality – původně byt I. kat. pro p. Annu Ščukovou, trvale bytem ***** na dobu určitou tří měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
   
 2. o mimořádném přidělení bytu č.10 na ul. Nádražní 718 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality – původně byt I. kat. pro p. Andreu Moricovou, trvale bytem ***** na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
   
 3. o mimořádném přidělení bytů na ul. Trnková 305/6, 307/5 a 307/8 v Bohumíně-Pudlově o velikostech 1+1, standardní kvality – původně byty II. kat. pro Armádu spásy, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

 

Odložené materiály

517/20

Rada města Bohumína po projednání

 • odkládá
  a) rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1486/1 – ost. plocha, zeleň o výměře cca 79 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumína s panem Bc. Milanem Bielym, bytem ***** za účelem umístění stavby u pronajatého prostoru v parku P. Bezruče.
  b)  stanovení vyvolávací kupní ceny a licitační jistoty pro licitační řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů na ul. Slunečné v Záblatí
   
 • ukládá odboru majetkovému dopracovat doplňující informace a předložit materiály radě města., Z: Ing. Eva Drdová, T: 9. 5. 2016 (RM)

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

518/20

Rada města Bohumína po projednání

 • neuděluje souhlas ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
   
 • pověřuje starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příspěvkové organizace

CSSB - Odpisový plán 2016

519/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2016 u organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu v příloze č. 1.

 

Plán prevence kriminality Bohumín 

520/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje plán prevence kriminality Bohumín na období 2016 – 2017 ve znění pozměňujícího návrhu (aktualizace informací).

 

Jednací řád RM (novela) 

521/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Jednací řád rady města Bohumína ve znění pozměňujícího návrhu.

 

Výběrová řízení 

Výběr nejvhodnější nabídky

522/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
 • výsledné pořadí nabídek

u zakázky „Revitalizace vnitrobloku Čs. armády – Jateční, Bohumín – 4. etapa“

 

Zakázky malého rozsahu

523/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázky:

 1. Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část E
 2. Parkovací stání ve vnitrobloku Čáslavská – Štefánikova
 3. Chodník ul. Slezská, Starý Bohumín – od zastávky po parkoviště
 4. GO elektroinstalace společných prostor domu čp. 53, 55, 193, 205, ul. Čáslavská, Bohumín

 

524/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“ a povolení výjimky
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázku „Radnice A – výměna oken ul. Seifertova“

 

Zjednodušené podlimitní řízení

525/20

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro prokázání kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Stavební úpravy bytového domu čp. 246 na ul. Drátovenská včetně odkanalizování
 2. Zástavba rodinných domů, ul. Anenská – Rychvaldská, Bohumín - Záblatí
 3. Napojení bytových domů tř. Dr. E. Beneše 98, Komenského 101 a Jateční 865, 875, 964, 965 na dodávku TV z CZT v Bohumíně
 4. Napojení bytových domů ČSA 148, 176, 200 a Štefánikova 905 - 907 na dodávku TV z CZT v Bohumíně
 5. Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech čp. 320 - 322, 304 - 307, 282-382 ul. Trnková v Bohumíně.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.4.2016
Počet zhlédnutí: 1 509

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.26 sekund