close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 18.7.2016

Usnesení z 29. zasedání rady města Bohumína ze dne 18. července 2016

Přítomni:  7 členů RM

 

Valné hromady společností města 

BMN, a. s.

Záloha ročních odměn

605/29

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu na odměnu za rok 2016 výkonnému řediteli Bohumínské městské nemocnice, a. s., v souladu s ustanovením článku II odstavec 5) manažerské smlouvy ze dne 15. 12. 2015 dle předloženého návrhu.

 

Změna v orgánu společnosti

606/29

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh výkonného ředitele a předsedy představenstva Ing. Kamila Mašíka

1. odvolává z pozice člena představenstva společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., Ing. Josefa Stoklasu, nar. *****, bytem *****, s účinností k 18. 7. 2016

2. jmenuje do pozice člena představenstva společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., MUDr. Petra Beneše, nar. *****, bytem *****, s účinností od 19. 7. 2016.

 

BM servis, a. s.

Záloha ročních odměn

607/29

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích), a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu na odměnu za rok 2016 výkonnému řediteli BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Odstoupení jednatele společnosti

608/29

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s firmou BOSPOR, spol. s r. o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 268 15 982, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 8. odstavec 6. písmeno c) a f) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

 1. projednala odstoupení Ing. Lumíra Macury, RČ *****, bytem ***** z funkce jednatele společnosti BOSPOR spol. s r. o.
 2. stanovila po projednání a po dohodě s odstupujícím jednatelem jako den zániku funkce datum 9. 8. 2016.
 3. ukládá jednatelům společnosti předložit k projednání na další zasedání rady města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady dokumenty dle předloženého návrhu.

T: 8. 8. 2016

 

Záloha ročních odměn

609/29

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 268 15 982, dále jen „Společnost“, rozhodla vyplatit zálohu na odměnu za rok 2016 řediteli společnosti Bospor spol. s r. o.

 

Finanční záležitosti 

Úprava rozpočtu OŠKaS – Muzeum Pod Zeleným dubem

610/29

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí informaci o skutečné výši nákladů na instalaci exponátů a zprovoznění muzea v objektu Pod Zeleným dubem

2. schvaluje úpravu výdajové části rozpočtu odboru ŠKaS

 • navýšení neinvestičních výdajů o 278 tis. Kč
 • snížení rezervy města o 278 tis. Kč

 

Přijetí nadačního příspěvku

611/29

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 50 375 Kč pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145 se sídlem Slezská 164, Bohumín – Starý Bohumín, 735 81 na projekt „Domov pro seniory – kompenzační pomůcky“

 

Dotace 

Oblast sociální a zdravotn 

612/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu města Bohumína subjektu Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00, IČ 70631808

 

 1. na poskytování registrované sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením, číslo registrace služby: 3872819 - v roce 2016, ve výši 5 000 Kč a uzavřít s uvedeným subjektem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. na poskytování registrované sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením, číslo registrace služby: 5809901 - v roce 2016, ve výši 5 000 Kč a uzavřít s uvedeným subjektem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

613/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

1. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 318/1 – zahrada k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1515 – op, ost. kom., zapsaným na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína,  ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 318/1, zapsaného na LV č. 680,  nyní ve výlučném vlastnictví p. Miroslava Holého, bytem *****, investora stavby přípojky a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2. pro umístění, stavbu a provozování stavby „Nový Bohumín, ul. Nerudova – ATS Mírová – rekonstrukce vodovodního řadu“, číslo stavby 30083, v částech pozemků města  p. č. 709/1 – op, zeleň, p. č. 709/4 – op, zeleň, p. č. 709/18 – op, zeleň a p. č. 709/19 – op, ost. kom. k. ú. Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín,  ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/69, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČO: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

3. pro umístění, stavbu a provozování stavby „Bohumín, ul. Okrajní a ul. 1. máje – rekonstrukce vodovodních řadů“, číslo stavby 30087 v částech pozemků města  p. č. 1057 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín a v částech pozemků města p. č. 1492 – op, jiná pl., p. č. 270/2 – op, ost. kom. a p. č. 270/4 – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň,  ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. se sídlem 28. října 1235/69, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČO: 45193665,  investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury ostatní plocha s využitím jako ostatní komunikace a 20 Kč za 1 mdotčeného pozemku kultury ostatní plocha s využitím jako jiná plocha včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4. pro umístění, stavbu a provozování  stavby přeložky nadzemního elektrického vedení NN 0,4kV „Bohumín Jeremenková, přel. NNv Město Bohumín“, vyvolané v souvislosti se stavbou města „Odstranění staveb č. p. 94, 95 na ulici Jeremenkova, Bohumín“,   v částech pozemků města  p. č. 724, 729, 731 a 732/3 – všechny op, ost. kom. k. ú. Pudlov, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Pudlov,  ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem  Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a  budoucího oprávněného z věcného břemene,  zast. společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, 738 01  Frýdek-Místek, IČO: 27779319 za podmínek dle „Zásad“ města za jednorázovou smluvní náhradu ve výši celkem 1.000 + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

5. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní a plynovodní přípojky pro zahajovanou novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 480/1 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína  v částech pozemků města  p. č. 1518 a  p. č. 1519/5 – obě op, ost. kom. k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína  ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 480/1, zapsaného na LV č. 657,  nyní ve společném jmění (SJM) manželů Ing. Radima Daniše bytem ***** a MgA. Radmily Danišové, bytem *****,  investora staveb přípojek a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbami přípojek včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

6. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice pro zahradu na pozemku p. č. 174/2 – zahrada v k. ú. Pudlov  v částech pozemků města  p. č. 1409/23, 1409/24, 1409/25 a 1409/26 – všechny op, ost. kom. k. ú. Pudlov, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Pudlov ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 174/2, zapsaného na LV č. 724,  nyní ve vlastnictví p. Pavla Fialy, bytem *****, investora stavby přípojky a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Nebytové prostory

614/29

Rada města Bohumína po projednání

1. rozhodla

a) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání – skladu za domem čp. 404, ul. Kostelní v Bohumíně, o rozloze 31,40 m2 s nájemcem Tomášem Bilým, IČO: 73748421, se sídlem Jižní 2248/10, Ostrava - Zábřeh, 700 30, za nájemné 200,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, pro využití jako sklad

b)  o přičlenění prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 1156, ul. Nerudova v Bohumíně, bývalé předávací stanice plynové blokové kotelny v přízemí objektu, o rozloze celkem 12,31 m2, k prostorům pronajatým Centru rodiny BOBEŠ, z. s., IČO: 69624356, se sídlem ul. Školní 660, Bohumín, k využití dle potřeb nájemce (kočárkárna, sklad, poradenská místnost).

2. bere na vědomí

informaci o změně nájemce prostoru části střechy domu čp. 1157, ul. Nerudova, Bohumín, z důvodu prodeje části obchodního závodu.

 

Kanalizační řad

615/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu v Bohumíně – Pudlově na ul. Drátovenské se společnosti SmVaK Ostrava a. s.
 2. uzavřít dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících, na kanalizační řad ul. Drátovenské v Bohumíně-Pudlově se společnosti SmVaK Ostrava a. s.

 

Výpověď z nájmu bytu

616/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro: Rőmerová Soňa, ***** – neplacení

 

Vyřazení movitého majetku 

617/29

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení movitého majetku formou fyzické likvidace - webová panoramatická kamera Axis Q6032-E, umístěná na střeše Penzionu ve věži, rok nákupu 2009, inventární číslo 24719.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

618/29

Rada města Bohumína po projednání

 1. uděluje nesouhlas ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
 2. pověřuje starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zásady pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (aktualizace) 

619/29

Rada města Bohumína po projednání

1. schvaluje aktualizaci Zásad pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a aktualizaci Kritérii pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ve znění návrhu odboru sociálního.

2. ukládá odboru sociálnímu vyhodnotit vliv změny podmínek „Zásad“ na obsazenost bytů zvláštního určení.

Z: Bc. Daniel Ucháč

T: 31. 12. 2016

 

Uzavření smluv a dodatků

620/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové  hladiny 0,4kV(NN) díla s ČEZ Distribuce a. s., vyvolané v rámci přípravy stavby „Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování – centrální ČS“.

621/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro zakázku „Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní – Bohumín III. a IV. etapa“.

622/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro zakázku “Stavební úpravy bytového domu čp. 1150 –  1152 na ul. Komenského v Bohumíně”.

 

Znak města 

623/29

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

užití znaku města

 1. souborem Radost&Impuls Bohumín za účelem potisku na teplákových soupravách členů souboru
 2. Fotbalovým klubem BOSPOR Bohumín za účelem potisku na dresech družstva.

 

Komise RM 

Aktualizace komise

624/29

Rada města Bohumína po projednání

1. jmenuje

p. Mgr. Jaroslava Théra, bytem *****, členem komise pro výchovu a vzdělávání s účinností od 1. 9. 2016

2. odkládá

rozhodnutí o odvolání p. Elišky Dendisové (nominované za Hnutí ANO 2011) z členství v komisi pro výchovu a vzdělávání, do doby vyjádření předsedy komise pro výchovu a vzdělávání.

 

Výběrové řízení

 

625/29

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 • o zadání veřejné zakázky na sdružené služby dodávky el. energie a zemního plynu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, způsobem „otevřené nadlimitní řízení“
 • o kritériích pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • o kritériích pro hodnocení nabídek
 • členech komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů

pro zakázky:

 1. “Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Bohumín a jeho organizace na rok 2017”
 2.  „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Bohumín a jeho organizace na rok 2017”

 

Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Lumír Macura
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 18.7.2016
Počet zhlédnutí: 3 312

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund