close google translator menu
Dnes je Středa 22.5., svátek má Emil.
Emil - jméno latinského původu. Znamená horlivý, pracovitý, soutěžící.

Osobnosti narozené dnes:


 • Naomi Campbell (*1970) - Britská topmodelka
 • Vilém Závada (*1905, +30.11.1982) - Český básník a spisovatel
 • Richard Wagner (*1813, +13.2.1883) - Německý skladatel
 • Gérard de Nerval (*1808, +26.1.1855) - Francouzský spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 8.8.2016

Usnesení z 31. zasedání rady města Bohumína ze dne 8. srpna 2016

Přítomni:  6 členů RM
Omluven: MUDr. Vojtěch Balcárek

 

Valná hromada BOSPOR, s. r. o.

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti

630/31

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti BOSPOR, spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 268 15 982, dále jen („Společnost“), dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 4. a 8. odstavec 6. písmeno f) a h) zakladatelské listiny Společnosti, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

 

 1. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele Společnosti Ing. Jana Rozsypala (dále jen jednatel) dle předloženého návrhu
 2. schvaluje odměnu jednatele za výkon funkce dle předloženého návrhu
 3. určuje omezení pravomocí jednatele tak, že jednatel samostatně zastupuje Společnost při právních jednáních, jimiž je uzavírání smluv a realizace dalších jednání za Společnost s výjimkou (i) leasingových smluv, (ii) úvěrových smluv a smluv o zápůjčce, (iii) nájemních a podnájemních smluv na dobu určitou delší než 3 měsíce a na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 3 měsíce, (iv) smluv, na jejichž základě vzniká Společnosti v jednotlivém případě peněžitý či nepeněžitý závazek či pohledávka ve výši nad 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, (v) zajištění a/nebo utvrzení dluhů, zejména poskytnutí jistoty, ručení a finanční záruky, popř. vystavení a/nebo avalování směnky, apod. (vi) kupních smluv při koupi dlouhodobého hmotného majetku (dále DHM) v pořizovací ceně nad 500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, (vii) kupních smluv při prodeji DHM a drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) v pořizovací ceně nad 10.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
 4. ukládá jednateli předložit návrh změny zakladatelské listiny v termínu a rozsahu dle předloženého návrhu.

T: 31. 12. 2016
Z: Ing. Jan Rozsypal

 

Přijetí daru

631/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od neziskové organizace Pomocná křídla ANKA z. s., se sídlem Mitušova 1118/29, 700 30 Ostrava, pro psí útulek Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 4.759 Kč.

 

Dotace – grantová činnost PO 

632/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci

 1. z MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02-16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na projekt o názvu „Šablony I 2016“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. z MŠMT, realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na projekt o názvu „MIŠ – U nás 4“ pro Základní školu T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

633/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

1. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice pro pozemek p. č. 304/1 – zahrada k. ú. Skřečoň v částech pozemků města p. č. 326/9 a č. 326/10 – obě op, ost. kom., zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 304/1, zapsaného na LV č. 666, nyní ve spoluvlastnictví p. Elišky Dudové, bytem ***** a Ing. Josefa Kasperka, bytem *****, v podílu každý ½, investora stavby přípojky a vodoměrné šachtice a budoucího oprávněného z věcného břemene, a to za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky pro pozemek p. č. 81/3 – zast. pl. a nádv. k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1506 – op, ost. kom. a sjezdu na p. č. 81/1 – zast. pl. a nádv., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 81/3, zapsaného na LV č. 1045, nyní výlučném vlastnictví p. Michaely Skokanové, bytem *****, investora staveb přípojek a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč a 60 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

3. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v rámci stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“ v části pozemku města p. č. 248/1 – op, jiná plocha v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, ve prospěch pozemku p. č. 246/3 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a budoucím prodávajícím a p. Danielem Bratovanovem a p. Janou Pawlasovou, oba bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a budoucím kupujícím, uzavřena dne 8. 10. 2015 Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2015/31/OM/SBKS a Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“ č. j. 2015/37/OM/SOUS.

Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcel dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4. pro umístění, stavbu a provozování zpevněných ploch - chodníku a sjezdu v rámci stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“ v částech pozemků města p. č. 248/1 – op, jiná pl.. - chodník a p. č. 248/2 – orná půda – sjezd a dále vodovodní a kanalizační přípojky v p. č. 248/1 – op, jiná pl. v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaných na LV č. 10001, ve prospěch pozemku p. č. 246/1 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jejichž budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a budoucím prodávajícím a p. Zdeňkou Ormaniecovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a budoucím kupujícím, uzavřena dne 1. 2. 2016 Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2016/01/OM/SBKS a Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Výstavba rodinného domu včetně inženýrských sítí“ č. j. 2016/02/OM/SOUS. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel č. 248/1 a 278/2 stavbami zpevněných ploch a ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely č. 248/1 stavbami přípojek včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

5. pro umístění, stavbu a provozování zemního kabelového vedení NN včetně plastového pilíře SS100 v rámci stavby „Bohumín 749/2, Prílepková NNk“ v pozemcích města p. č. 1418 a č. 750 – obě op, ost. kom., zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Pudlov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupeného společností TRABBAU a. s., Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02, IČO: 28582675, za podmínek a náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčených pozemků včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury 

6. pro umístění, stavbu a provozování přeložky podzemní kabelů NN a VN v rámci stavby „Bohumín, Alešova, přel. VNk, NNk Město“, v částech pozemků města p. č. 510/2, 506, 507/4, 519/5, 511/3, 511/1, 519/11, 519/1, 532, 519/14, 519/5, 519/3, 519/16 a 554 v k. ú. Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. společností EMONTAS s. r. o. se sídlem Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 25883551 za podmínek dle „Zásad“ města za jednorázovou smluvní náhradu ve výši celkem 1.000 + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

7. pro umístění, stavbu a provozování přeložky podzemního telekomunikačního vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby „16010-035854 VPIC Bohumín, Revitalizace Alešova“, vyvolané stavbou města „Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín“ v částech pozemků města p. č. 506, 519/5 519/11– op, zeleň, p. č. 510/2 – op, jiná pl. a p. č. 511/1, 519/3, 524 a 528 – zast. pl. a nádv. zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, zast. společností Vegacom, a. s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/4, PSČ 140 01, za kterou dle plné moci jedná společnost MULTINET s.r.o., se sídlem Farského 43/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 60776978, a to za podmínek dle průvodní zprávy a „Zásad“ města a za celkovou jednorázovou smluvní náhradu ve výši 100 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.  

 

Pozemky – pronájem, plakátovací zařízení

634/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. pronájem částí pozemků parc. čísla 2700/1, 913/27, 2699, 983, 479, 550, 2704/1, 1538/3, 1216/4, 1506, 980/57 v k. ú. Nový Bohumín, parc. č. 1492, 114/3 v k. ú. Skřečoň, parc. č. 1116, 1092, 2583/1 v k. ú. Starý Bohumín, parc. č. 1502, 62/3 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín pro umístění plakátovacích zařízení společnosti RENGL, s.r.o., zast. jednatelem společnosti p. Jaroslavem Renglem, se sídlem Zákopnická 254/11, 460 14 LIBEREC za nájemné 9.000 Kč ročně na dobu neurčitou s účinností smlouvy od 1. 9. 2016 dle předloženého návrhu
 2. výběr partnera pro zajištění správy a provozování plakátovacích zařízení dle předloženého návrhu
 3. ukončení nájemní smlouvy s BM servisem a. s. na pronájem pozemků pro umístění plakátovacích zařízení dohodou k 31. 8. 2016.

 

Stanovení kupní ceny pozemku pro licitaci

635/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku p. č. 377 o výměře 1404 m v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín za cenu dle znaleckého 28.000 Kč dle předloženého návrhu.

 

Nebytové prostory

636/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o směně garážových stání v domě čp. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, č. stání 411 a 413, mezi nájemci p. Josefem Prokschem, nar. 14. 10. 1938 a p. Stanislavem Fuksou, nar. 27. 5. 1948, při zachování podmínek dosavadních nájemních smluv, dle jejich žádosti.

 

Nájem plynárenského zařízení

637/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní o nájmu plynárenských zařízení STL plynovodu dimenze DN 63 o délce 22 m, STL plynovodu DN 90 o délce 700 m a třiceti devíti plynovodních přípojek DN 32 o délce 196 m v lokalitě Petra Cingra ve Starém Bohumíně mezi městem Bohumín a společnosti RWE GasNet, s. r. o. za podmínek uvedených v komentáři. 

 

Plán oprav a investic dom. fondu 2017

638/31

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí plán oprav a investic domovního fondu města Bohumína na rok 2017

 

Mimořádné přidělení bytu

639/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. a) o mimořádném přidělení bytu č. 2 na ul. Trnková 304 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro Armádu spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;

b) o mimořádném přidělení bytu č. 3 na ul. Trnková 304 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro Armádu spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;

c) o mimořádném přidělení bytu č. 7 na ul. Trnková 304 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. pro Armádu spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

2. o prominutí nájemného v bytech pronajatých Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha- Stodůlky za dobu, kdy není k pronajatému bytu uzavřena podnájemní smlouva, a to zpětně s účinností od 1. 7. 2016.

 

Výpověď z nájmu bytu

640/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro: Seget Ondřej, ***** – neplacení

 

Statistiky bytů

641/31

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí 

informace za období 1. pololetí 2016
1. o podaných výpovědích z nájmu bytu
2. o licitovaných bytech
3. o neobsazených bytech se sníženou kvalitou bydlení.

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací 

642/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi)

643/31

Rada města Bohumína po projednání

 1. neuděluje souhlas ve smyslu § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Bohumín určil za osobu užívající byt osoby uvedené v příloze č. 1, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
 2. pověřuje starostu města Bohumína, Ing. Petra Víchu, (v jeho nepřítomnosti místostarosty Ing. Lumíra Macuru, p. Igora Bruzla) k podpisu vyjádření města Bohumína dle § 33 odstavce 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Individuální projekty MSK (vybrané sociální služby) 

644/31

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí podmínky pro zařazení vybraných sociálních služeb do Individuálního projektu MSK „Podpora služeb sociální prevence II“, včetně Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín (příloha č. 1)
 2. ukládá sociálnímu odboru předložit návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína na jednání zastupitelstva města Bohumína.

T: 12. 9. 2016

Z: Bc. Daniel Ucháč

 

Školství 

U3V – 2016/17

645/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje realizaci projektu „Univerzita třetího věku“ v akademickém roce 2016/17 s dotací školného dle předloženého návrhu.

 

Příspěvkové organizace

Změna závazných ukazatelů

646/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravu mzdového limitu na rok 2016 pro organizaci K3 Bohumín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
 2. úpravu odpisových plánů na rok 2016 a výši odvodu z fondu investičního do rozpočtu města dle předloženého návrhu pro organizace:
  - Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 3. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, konvektomatu RETIGO, svěřeného k hospodaření organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, formou fyzické likvidace, dle předloženého návrhu.

 

Stav investic

647/31

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací.

 

Dohody, veřejnoprávní smlouvy, dodatky SOD 

Dohoda o činnosti a umístění stavby

648/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1585/D/KA/2016 s vlastníkem – SmVaK Ostrava a. s., vyvolané v rámci přípravy akce „Chodník ul. Ostravská a Čs. armády, Starý Bohumín“.

 

Pořádání akcí s dotací do 10 tisíc Kč

649/31

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na pořádání akcí ve druhém pololetí roku 2016 s dotací města ve výši do 10 tis. Kč dle předloženého návrhu.

 

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín

650/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 400 035 826 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín.

 

Stavební úpravy domů

651/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu Čs. armády čp. 1042 -1050, Bohumín
 2. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu na ul. Okružní čp. 1068, Bohumín
 3. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu na ul. Okružní čp. 1069, Bohumín.

 

BMN, a. s. – rekonstrukce pavilonu „C“

652/31

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.8.2016
Počet zhlédnutí: 1 363

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.28 sekund