close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 5.9.2016

Usnesení z 33. zasedání rady města Bohumína ze dne 5. září 2016.

Přítomni:  7 členů RM

 

Valná hromada – BMN, a. s.

654/33

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvu o výkonu funkce na pozici místopředsedy představenstva BMN, a.s. - Ing. Yvona Placzková a smlouvu o výkonu funkce na pozici člena představenstva BMN, a.s. - MUDr. Petr Beneš, s účinností od 27. 7. 2016 dle předloženého návrhu.

 

Příprava zasedání ZM 

655/33

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína a

doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Hospodaření města za I. - VI. 2016 a návrh na úpravu rozpočtu 2016 (1/13 Z)
 2. Návrh I. verze rozpočtu města pro rok 2017 (2/13 Z)
 3. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2015 (3/13 Z)
 4. Hodnocení činnosti komisí a výborů za 1. pol. roku 2016 (4/13 Z)
 5. Dotace z rozpočtu města (5/13 Z)
 6. Podpora škol formou projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ" (6/13 Z)
 7. Uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města Bohumína (7/13 Z)
 8. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína (8/13 Z)
 9. Informace o zápůjčkách na financování výměny kotlů na pevná paliva a smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumín v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ (9/13 Z)
 10. Poskytnutí bezúročných půjček (10/13 Z)
 11. Odpis pohledávek (11/13 Z)
 12. Věcná břemena (12/13 Z)
 13. Prodej pozemků (13/13 Z)
 14. Darování pozemků (14/13 Z)
 15. Směna pozemků (15/13 Z)
 16. Výkup nemovitost (16/13 Z)

nedoporučuje ZM k projednání bod 2. materiálu č. 13/13 Z (prodej pozemku města v k. ú. Vrbici)

 

Dary

656/33

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí finančního daru ve výši 12 000 Kč Pavlu Malinovi, bytem *****, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mistrovství světa veteránů v silovém trojboji, které se koná v říjnu 2016 v Talinu 
 2. o poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Místní skupině Polského kulturně osvětového svazu v Bohumíně-Skřečoni, IČO: 60609516 u příležitosti 90. výročí založení pěveckého souboru HASLO o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč FK BOSPOR Bohumín z. s., IČO 27034178 pro pořádání fotbalového zápasu mezi Baníkem Ostrava a MFK Karviná.

 

Dotace

657/33

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přípravu a následné podání žádostí o dotaci na informační technologie dle výzev č. 26 a 28 dle předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

658/33

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování zpevněné plochy, sjezdu, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na parcele 480/1, na pozemek města parc. č. 1518 – op, ost. kom. v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaný na LV č. 10001, a to ve prospěch pozemku p. č. 480/1 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 657 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín ve vlastnictví Ing. Radima Daniše, bytem ***** a MgA. Radmily Danišové, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínky dle průvodní zprávy a za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 2. pro umístění, stavbu a provozování podzemního elektrického vedení NN 0,4kV, v rámci stavby „Bohumín 1950/1, Vykydalová, NNk“, v části pozemku města p. č. 1965/1 – op, ost. kom. v k. ú. Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. společností TRABBAU a.s. se sídlem Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 28582675, za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města ve výši celkem 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Pronájmy pozemků

659/33

Rada města Bohumína po projednání

rozhodla

 1. pronajmout část pozemku p. č. 1459/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 1.200 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumína společnosti Autodíly AUTORYKL s. r. o se sídlem Drátovenská 361, Bohumín, Pudlov, zast. jednatelem společnosti p. Jiřím Klichem za účelem údržby pozemku, za symbolické nájemné 100 Kč ročně plus DPH v platné výši, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 10. 2016
 2. pronajmout část pozemku p. č. 289 díl „j“ – zahrada o výměře 51 m2 v k. ú. Nový Bohumín paní Edith Surowiecové, bytem Nerudova 883, 73581 Bohumín za účelem užívání zahrádky, za nájemné ve výši 255 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 10. 2016
 3. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků č. j. OM/13/2003/SN ze dne 26. 5. 2003 s paní Seidelovou Lenkou, bytem ***** dohodou k 30. 9. 2016.

 

Nebytové prostory

660/33

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 559 na ul. Husova v Bohumíně, č. prostoru 201 – kancelář pečovatelky, uzavřené s nájemcem Centrum sociálních služeb Bohumín, zastoupeným ředitelkou Bc. Annou Oršulíkovou, Slezská 164, Starý Bohumín, IČO: 48806145, dohodou k 31. 8. 2016 dle žádosti nájemce.

 

Mimořádné přidělení bytu

661/33

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 4 na ul. Trnková 305 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat., Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 2. o mimořádném přidělení bytu č. 5 na ul. Trnková 305 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat., Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 3. o mimořádném přidělení bytu č. 7 na ul. Trnková 305 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat., Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
 4. o mimořádném přidělení bytu č. 8 na ul. Trnková 305 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat., Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně,
 5. o mimořádném přidělení bytu č. 2 na ul. Trnková 321 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+2, standardní kvality – původně byt II. kat., Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

 

Žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce (pomoc v hmotné nouzi) 

662/33

Rada města Bohumína po projednání rozhodla nevyjadřovat se k žádostem Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

 

Příspěvkové organizace

Rozhodování o nájmech a výpůjčkách v PO

663/33

Rada města Bohumína po projednání zmocňuje k rozhodování o nájmech a výpůjčkách nemovitých věcí a nebytových prostor, a to včetně uzavírání smluv, příspěvkové organizace města:

 1. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 4. Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 5. Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
 6. Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 7. K3 Bohumín, příspěvková organizace
 8. Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 9. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace.

 

Komise pro komplexní rozbory hospodaření

664/33

Rada města Bohumína po projednání 

 1. odvolává paní Petru Hluchníkovou (Hnutí ANO 2011) z komise pro komplexní rozbory hospodaření města Bohumína
 2. jmenuje pana Ing. Tomáše Konráda (Hnutí ANO 2011), bytem *****, členem komise pro komplexní rozbory hospodaření města Bohumína.

 

Personální záležitosti 

Navýšení počtu zaměstnanců majetkového odboru

665/33

Rada města Bohumína po projednání schvaluje navýšení počtu zaměstnanců města Bohumín, zařazených do majetkového odboru  o úvazek 1,0 na dobu určitou do 31. 12. 2018.

 

Komise rady

666/33

Rada města Bohumína po projednání jmenuje p. Veroniku Sochovou, bytem *****, členkou komise pro m. č. Záblatí.

 

Dodatky ke Smlouvám o dílo

667/33

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech čp. 320-322, 304-307, 282-283 ul. Trnková v Bohumíně “
 2. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Napojení bytových domů tř. Dr. E. Beneše 98, Komenského 101 a Jateční 865, 875, 964, 965 na dodávku TV z CZT v Bohumíně“
 3. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci “Zástavba rodinných domů, ul. Anenská - Rychvaldská, Bohumín - Záblatí”.

 

Výběrové řízení

Zakázka malého rozsahu 

668/33

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodavatele sestav překážek včetně instalace v souladu se směrnicí města - zakázka malého rozsahu
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

na akci: „Skatepark Bohumín“

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.9.2016
Počet zhlédnutí: 4 248

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 1.10 sekund