close google translator menu
Dnes je Pátek 24.5., svátek má Jana.
Jana - jméno hebrejského původu, ženská podoba ke jménu Jan, tzn. bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar boží; z němčiny přejatá varianta je Johana.

Osobnosti narozené dnes:


 • Leona Machálková (*1967) - Česká zpěvačka
 • Bob Dylan (*1941) - Americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař
 • Michail Alexandrovič Šolochov (*1905, +21.2.1984) - Ruský spisovatel
 • Robert Garrett (*1875, +25.4.1961) - Americký atlet, dvojnásobný olympijský vítěz v roce 1896
 • Viktorie (*1819, +22.1.1901) - Britská královna
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 10.10.2016

Usnesení rady ze dne 10.10.2016

Usnesení z 34. zasedání rady města Bohumína ze dne 10. října 2016

Přítomni:  7 členů RM

 

Valné hromady společností 

BM servis, a. s.

669/34

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou BM servis, a. s. se sídlem Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 47672315, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje

 1. smlouvu o výkonu funkce na pozici předsedy představenstva BM servis, a. s. pro Ing. Marka Piekla
 2. smlouvu o výkonu funkce na pozici místopředsedy BM servis, a. s. pro Ing. Kamila Zatloukala s účinností od 1. 11. 2016 dle předloženého návrhu.

 

BMN, a. s.

670/34

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodla o odměňování výkonného ředitele Bohumínské městské nemocnice, a. s., s účinností od 1. 10. 2016 dle předloženého návrhu.

  

Finanční záležitosti 

Úprava rozpočtu

671/34

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravy výdajové části rozpočtu odboru organizačního
  - navýšení investičních výdajů na požární ochraně o 130 tis. Kč
  - navýšení běžných výdajů na požární ochraně o 35 tis. Kč
 2. snížení rezervy města o 165 tis. Kč

 

672/34

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravy výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a služeb - navýšení investičních příspěvků ostatním subjektům o 480 tis. Kč
 2. snížení rezervy města o 480 tis. Kč

 

Dary 

673/34

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v., se sídlem Masarykova 673, Bohumín, IČO: 69576068, u příležitosti oslav 115. výročí kostela

 

674/34

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních a věcných darů v rámci projektu „Talent roku 2016“ dle předloženého návrhu.

 

Dotace

Poskytnutí dotace

675/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí dotace FK Slovan Záblatí, IČO: 48426067 ve výši 5 000 Kč na úhradu části nákladů spojených se zajištěním fotbalového utkání a společenské akce se zástupci družebního fotbalového klubu a místní samosprávy z chorvatského Zablaće u Šibeniku dne 8. 10. 2016
 2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

  

Přijetí dotace

676/34

Rada města Bohumína po projednánírozhodla

 1. o přijetí účelové investiční dotace ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
 2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace s Moravskoslezským krajem dle předloženého návrhu.

 

677/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o přijetí dotace v celkové výši 908 000 Kč (z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 908 000 Kč) pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145 se sídlem Slezská 164, Bohumín – Starý Bohumín, 735 81, určené k financování sociálních služeb (denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory)
 2. o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

 

Granty

678/34

Rada města Bohumína po projednání vyslovuje souhlas

 1. s uzavřením smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace a Základní školou T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace na společnou realizaci projektu „GRAMMY“, v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 2. s realizací projektu „Šablony I 2016“ v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Majetkové záležitosti 

Nebytové prostory

679/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem samostatné garáže v domě čp. 1032-1036, ul. Čs. armády v Bohumíně, č. garáže 406, s p. Petrem Oravským, bytem *****, nar. *****, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 930 Kč/m2/rok, pro garážování motorového vozidla.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 418, ul. Masarykova v Bohumíně, o rozloze 84,01 m2, č. prostoru 306, s Místní akční skupinou Bohumínsko, z. s., IČO: 00738557, Masarykova 158, Bohumín, za nájemné 1.200,00 Kč/m2/rok (100% cenové zóny A-1200, ve které se prostor nachází), na dobu neurčitou, k umístění kanceláře spolku za účelem realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2016-2020 (+3) a jednotlivých Programových rámců, ve znění smlouvy dle předloženého návrhu.

 

680/34

Rada města Bohumína po projednání

 1. odkládá rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 1070, ul. Alešova v Bohumíně, o rozloze 25,4 m2, č. prostoru 302 za účelem zřízení a provozování prodejny - zastavárny

 

 1. ukládá odboru majetkovému předložit radě města přehled zastaváren na území města.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 7. 11. 2016 (RM)

 

Věcná břemena 

681/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu v pozemku města p. č. 1239 a zpevněné plochy, sjezdu, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na p. č. 1238/5, na pozemek města p. č. 1239 – op, ost. kom., zapsaný na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch pozemku p. č. 1238/5 – zahrada, zapsaného nyní na LV č. 1122 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín ve společném jmění manželů (SJM) p. Romana Blažka a Ing. Veroniky Veselé Blažek, oba bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu a ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 2. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky v pozemku města p. č. 1239 a zpevněné plochy, sjezdu, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na p. č. 1238/4, na pozemek města p. č. 1239 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch pozemku p. č. 1238/4 – zahrada, zapsaného nyní na LV č. 1107 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín ve spoluvlastnictví, v podílu každý ½, Bc. Tomáše Sikory a Mgr. Denisy Vondalové, oba bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu a ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 3. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky pro pozemek p. č. 318/3 – zahrada k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1515 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch pozemku p. č. 318/3, zapsaného na LV č. 681, nyní ve výlučném vlastnictví p. Šárky Němcové, bytem *****, investora stavby přípojky a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 4. pro umístění, stavbu a provozování podzemní elektrické přípojky NN v rámci stavby „Bohumín 924/5, Wencel, přípojka NNk“ v pozemku města p. č. 923/1 – zahrada, zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Starý Bohumín obce Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupené společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, PSČ 747 52, IČO: 46580946, zast. subdodavatelem Ing. Pavlem Kubným, bytem Příkopy 12, Kobeřice 747 27 dle ŽL, IČO: 22960007, za podmínek a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury     
 5. pro umístění, stavbu a provozování podzemní elektrické přípojky NN  v rámci stavby „Bohumín 453/6, Molnár, NNk“ v pozemcích města p. č. 1073/6 a č. 1073/1 – oba op, ost. kom., zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Starý Bohumín obce Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupené Ing. Martinem Bartečkem se sídlem 738 01  Frýdek-Místek, Na Výsluní 2008, IČO: 47195355, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury   
 6. pro umístění, stavbu a provozování podzemní elektrické přípojky NN v rámci stavby „Bohumín 480/1, Daniš NNk“ v pozemku města p. č. 1518 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupené Ing. Martinem Bartečkem se sídlem 738 01 Frýdek-Místek, Na Výsluní 2008, IČO: 47195355, za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury   
 7. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky pro pozemek p. č. 439/3 – zahrada k. ú. Záblatí u Bohumína v části  pozemku města p. č. 1514 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch pozemku p. č. 439/3, zapsaného na LV č. 1049, nyní ve výlučném vlastnictví p. Petra Gříbka, bytem *****, investora stavby přípojky a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínky dle průvodní zprávy a za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou přípojky včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Stížnost na postup bytové komise 

682/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o správnosti postupu bytové komise v případě stěžovatele Julia Putnokyho, do 2. 8. 2016 bytem *****
 2. nepřidělit mimořádně byt dle požadavku stěžovatele.

 

Mimořádné přidělení bytu 

683/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 5 na ul. Trnková 321 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+2, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Petrovi a Naděždě Surmajovým, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně, podmínkou je odevzdání stávajícího bytu;
 2. o mimořádném přidělení bytu č. 3 na ul. Ostravská 204 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Emilovi a Jaroslavě Gáborovým, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně, podmínkou je odevzdání stávajícího bytu;
 3. o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Bezručova 542 v Novém Bohumíně o velikosti 1+3, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Alžbětě Mirgové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně, podmínkou je odevzdání stávajícího bytu;
 4. o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Nádražní 718 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Věře Mašové, trvale bytem *****, na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně, podmínkou je odevzdání stávajícího bytu;
 5. o mimořádném přidělení bytu č. 2 na ul. Okružní 379 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. p. Pavlovi a Sabrině Mirgovým, trvale bytem *****, na dobu určitou do 31. 12. 2016, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně, podmínkou je odevzdání stávajícího bytu.

 

Sleva z nájmu bytů a garáží

684/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o slevě z nájmu bytů č. 8, 11 a 12 v domě čp. 1035 na ul. Čs. armády, Bohumín
 2. o slevě z nájmu nebytových prostorů – garáží v domě čp. 1042-1050 na ul. Čs. armády, Bohumín 

dle předloženého komentáře.

 

Výpovědi z nájmu bytu

685/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla 

o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro:

 • Kresta Ivo, ***** – neplacení
 • Avlojari Veronika, ***** – neplacení
 • Hanusek Pavel, ***** – neplacení
 • Maleňák Ivan a Doleželová Žaneta, ***** – neplacení

 

Příspěvkové organizace

Projekt „Šachy do škol“

686/34

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje zahájení pilotní části projektu „Šachy do škol“ dle předloženého návrhu
 2. ukládá Domu dětí a mládeže Bohumín, příspěvkové organizaci realizaci projektu ve školním roce 2016/17.
  T: 28. 2. 2017
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

CSSB – personální záležitost

687/34

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. plat ředitelce Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace s účinností od 1. 11. 2016 dle předloženého návrhu.
 2. Dodatek č. 1 „Zásad pro stanovení tarifního platu, příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Bohumín“ ve znění:
  Článek 8, Závěrečná ustanovení:
  8.3. Podle těchto Zásad se analogicky řídí odměňování ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Bohumín. Platové záležitosti ke schválení radě města v tomto případě předkládá vedoucí sociálního odboru.

 

Stav zaměstnanců 

Sociální odbor

688/34

Rada města Bohumína po projednání stanoví počet zaměstnanců města Bohumína, zařazených do sociálního odboru Městského úřadu v Bohumíně takto:

 1. s účinností od 1. 12. 2016 na dobu určitou maximálně do 31. 12. 2017
  počet úvazků: 18
  fyzický počet zaměstnanců: 19
 2. nejpozději s účinností od 1. 1. 2018
  počet úvazků: 18
  fyzický počet zaměstnanců: 18

 

Dodatky k Dohodám a Smlouvám o dílo 

689/34

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla vodovodního řadu, m. č. Skřečoň na ul. Mládežnické se společností Sm VaK Ostrava a. s..
 2. o uzavření Dodatku k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících, na vodovodní řad ul. Mládežnické v Bohumíně-Skřečoni se společností Sm VaK Ostrava a. s.
 3. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “Zástavba rodinných domů, ul. Anenská -Rychvaldská, Bohumín - Záblatí”
 4. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci „Stavební úpravy bytového domu Čs. armády čp. 1042 -1050, Bohumín“
 5. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci „Stavební úpravy bytového domu na ul. Čs. armády čp. 1032 -1036, Bohumín“
 6. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech čp. 320-322, 304-307, 282-283 ul. Trnková v Bohumíně“
 7. o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C“
 8. dle předložených návrhů.

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek – novela

690/34

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Novelu č. 2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína
 2. ukládá
  a) všem vedoucím odborů a řediteli MěP dodržování této směrnice, přičemž výjimky schvaluje rada města
  Z: vedoucí odvětvových odborů a ředitel MěP
  b) ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem dodržování analogických pravidel pro zadávání veřejných zakázek, přičemž výjimky schvaluje rada města
  Z: ředitelé příspěvkových organizací
  c) ředitelům obchodních společností dodržování analogických pravidel pro zadávání veřejných zakázek přičemž výjimky schvaluje u akciových společností představenstvo a u společnosti s ručením omezeným dozorčí rada
  Z: ředitelé obchodních společností
  KT: leden každého kalendářního roku

 

Výběrové řízení

Zakázka malého rozsahu 

691/34

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu

 • členy komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídky
 • seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu

pro zakázku „Likvidace septiků – ul. Mládežnická, Bohumín – Skřečoň“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 10.10.2016
Počet zhlédnutí: 4 268

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.28 sekund