close google translator menu
Dnes je Sobota 25.5., svátek má Viola.
Viola - jméno latinského původu. Znamená fialka.

Osobnosti narozené dnes:


 • Molly Sims (*1973) - Americká modelka a herečka
 • Anne Heche (*1969) - Americká herečka a režisérka
 • Prof. JUDr. Vladimír Franz (*1959) - Český postmoderní hudební skladatel a malíř
 • Eliška Balzerová (*1949) - Česká herečka
 • Sir Ian McKellen (*1939) - Britský divadelní a filmový herec
 • Jiřina Švorcová (*1928, +8.8.2011) - Česká divadelní a filmová herečka a komunistická politička
 • Anna Ferencová (*1927) - Česká herečka
 • František Ženíšek (*1849, +15.11.1916) - Český malíř a kreslíř
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 7.11.2016

Usnesení rady ze dne 7.11.2016

Usnesení z 36. zasedání rady města Bohumína ze dne 7. listopadu 2016.

Přítomni:  7 členů RM

 

Valná hromada BOSPOR, s. r. o. 

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti

696/36

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Bospor spol. s r. o.

 

Aktualizace Směrnice pro vyplácení ročních odměn jednateli

697/36

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje Směrnici pro vyplacení ročních odměn za rok 2016 jednateli společnosti Bospor spol s r. o.

 

Příprava zasedání ZM

698/36

Rada města Bohumín projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" (1/14 Z)
 2. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2017 (2/14 Z)
 3. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2017 (3/14 Z)
 4. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína (4/14 Z)
 5. Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2016 (5/14 Z)
 6. Druhá verze rozpočtu města pro rok 2017 (6/14 Z)
 7. Regulační plán centra Nového Bohumín (7/14 Z)
 8. Projekty CZ-PL spolupráce (8/14 Z)
 9. Darování domovních předávacích čerpacích stanic a tlakových kanaliz. přípojek (9/14 Z)
 10. 10. Prodej pozemků (10/14 Z)

 

Dary 

699/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru občanům v oblasti péče o seniory dle předloženého návrhu.

 

700/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Myslivecký spolek Bohumín na zazvěřování honitby dle předloženého návrhu.

 

Dotace

701/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 75029120 ve výši 5 500 Kč na financování družební akce pod názvem: Výstava „Víme, co dýcháme?“ aneb prach pod elektronkovým mikroskopem, která se bude konat ve dnech 24. 11. - 4. 12. 2016
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 500 Kč mezi městem Bohumín a Základní školou a Mateřskou školou Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvkovou organizací, IČO: 75029120, na financování družební akce pod názvem: Výstava „Víme, co dýcháme?“ aneb prach pod elektronkovým mikroskopem, která se bude konat ve dnech 24. 11. - 4. 12. 2016.

 

Granty

702/36

Rada města Bohumína po projednání vyslovuje souhlas s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 30.000 Kč pro K3 Bohumín, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 781, Bohumín, IČ 00847712, na realizaci projektu „Vánoce hrajou glórijá aneb Od Ondřeje ke Třem králům“.

 

Majetkové záležitosti 

Majetkoprávní vypořádání a ukončení nájmu

703/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zkrácení výpovědní lhůty v rámci ukončení nájemního vztahu s manželi Romanem a Zuzanou Martínkovými k bytu č. 4 na domě čp. 109, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně k datu 15. 11. 2016.
 2. o majetkoprávním vypořádání s manželi Romanem a Zuzanou Martínkovými v rámci ukončení nájemního vztahu k bytu č. 4 na domě čp. 109, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně dle uzavřené smlouvy ze dne 27. 9. 2007.

 

Nájem pozemku

704/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o nájmu pozemků p. č. 897/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 119 m2p. č. 899 - zast. plocha a nádvoří o výměře 201 m2 a p. č. 901/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 160 m2 zapsaných na LV 60000 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na pozemcích stojí stavby bytových domů čp. 1056,176 a 148 ve vlastnictví města Bohumín. Nájemné činí 10.111 Kč ročně a poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za období od 17. 9. 1996 do 30. 11. 2016 činí 109.762 Kč. Nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 12. 2016 do doby majetkového vypořádání pozemků, nejpozději do 31. 12. 2017.

 

Věcná břemena

705/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky v pozemku města p. č. 1829/2, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň obce Bohumín, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na p. č. 1818/14, a to ve prospěch pozemku p. č. 1818/14 – orná půda, zapsaného nyní na LV č. 1432 k. ú. Skřečoň ve výlučném vlastnictví p. Martina Trošáka, bytem ***** investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 2. pro umístění, stavbu a provozování vodovodního řadu v pozemcích města p. č. 1865 a č. 1866 – obě op, ost. kom., zapsané na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, ve prospěch pozemku p. č. 1887/10 – trvalý travní porost, zapsaného nyní na LV č. 1600 k. ú. Skřečoň obce Bohumín ve spoluvlastnictví, v podílu každý ½, p. Pavla Sikory, bytem ***** a p. Hany Kouřilové, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčených parcel s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 3. pro umístění, stavbu a provozování nové zemní elektrické přípojky NNk v rámci stavby „Bohumín 1238/4, Sikora, NNk“ v části pozemku města p. č. 1239 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupené společností EMONTAS, s.r.o. se sídlem Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 25883551 za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

 

Stanovení kupní ceny pozemku pro licitace

706/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyvolávací kupní cenu pozemků p. č. 383/3 - zahrada o výměře 81 m2, p. č. 384/3 – orná půda o výměře 107 m2 a p. č. 384/2 – orná půda o výměře 2169 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, a to cenu 450 Kč za m2. Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5964-19/16 ze dne 30. 9. 2016. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
 2. vyvolávací kupní cenu pozemku p. č. 1859/11 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 997 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, a to cenu 530 Kč za m2. Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 251416 ze dne 13. 5. 2016. Pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 2458-4/2015 ze dne 15. 9. 2015 z pozemku p. č. 1859/10 v k. ú. Nový Bohumín. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
 3. vyvolávací kupní cenu pozemku p. č. 1887/3 – orná půda o výměře 873 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, a to cenu 510 Kč za m2. Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 251316 ze dne 12. 5. 2016. Pozemek byl oddělen geometrickým plánem č. 2457-3/2015 ze dne 31. 7. 2015 z pozemku p. č. 1887/3 a 1887/5 v k. ú. Nový Bohumín. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
 4. vyvolávací kupní cenu pozemku p. č. 355/1 – zahrada o výměře 379 mv k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, a to cenu 422 Kč za m2. Cena je stanovena dle znaleckého posudku č. 5967-22/16 ze dne 25. 10. 2016. Jedná se o pozemek stavební.

 

Nebytové prostory

707/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. neposkytnout výjimku ze Zásad pro pronájem nebytových prostor v majetku města a nevyhovět žádosti p. Libora Gryce, nar. *****, bytem ***** ve věci pronájmu samostatné garáže v domě čp. 1048-1050 ul. Čs. armády, č. garáže 403, po zemřelém MUDr. Josefu Grycovi – otci žadatele.
 2. uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě čp. 1070, ul. Alešova v Bohumíně, o rozloze 25,4 m2, č. prostoru 302, s Miroslavou Jendryščíkovou, IČO: 05336821, *****, za nájemné 1.210,00 Kč/m2/rok (cca 100,8% cenové zóny A-1200, ve které se prostor nachází), na dobu neurčitou, ke zřízení a provozování prodejny - zastavárny.

 

Mimořádné přidělení bytu

708/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 50 na ul. Nerudova čp. 1157 v Novém Bohumíně o velikosti 1+3, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Bc. Naděždě Stwiertniové, trvale bytem *****, na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného dle varianty č. 2 (56,98 Kč/m²) předloženého návrhu.

 

Úhrada za komunální odpad na rok 2017

709/36

Rada města Bohumína po projednání 

1. schvaluje

 • a) výši úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína pro fyzické osoby (občany) na rok 2017
 • b) změnu systému nakládání s rostlinným komunálním odpadem 
 • c) zvýhodněnou cenu pro občany za odvoz rostlinného odpadu od vlastních či pronajatých zahrad ve výši 150 Kč na jeden rodinný dům či zahradu při splnění stanovených podmínek ekologického chování a podmínky pro případné využití druhé popelnicea zachování slevy poskytované fyzickým osobám samostatně bydlícím v rodinných domech (tj. 1 osoba v rodinném domě) ve výši 600 Kč/rok/popelnici 110 l na směsný komunální odpad při četnosti vývozu 1x za 14 dnů
 • d) výši úhrady za volně ložený odpad na rok 2017dle předložených návrhů

2. ukládá

 • a) odboru životního prostředí a služeb zveřejnit obvyklým způsobem výši úhrad za nakládání s komunálními odpady včetně úhrady za  nakládání s rostlinným komunálním odpadem pro fyzické osoby (občany) na rok 2017
  Z: Ing. Jan Jeziorský
  T: do 30. 12. 2016
 • b) odboru životního prostředí a služeb komplexně připravit změnu systému svozu rostlinného komunálního odpadu včetně osvětové kampaně.
  Z: Ing. Jan Jeziorský
  T: do 28. 2. 2017

 

Příspěvkové organizace

Změna závazných ukazatelů

710/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

úpravu odpisových plánů na rok 2016 a výši odvodu z fondu investičního do rozpočtu města dle předloženého návrhu pro organizace:

 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Základní umělecká škola – nebytové prostory

711/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově mateřské školy, ul. Nerudova 1040 v Bohumíně, uzavřené mezi městem Bohumín a Základní uměleckou školou Bohumín-Nový Bohumín Žižkova 620, příspěvková organizace, IČ 62331701, dohodou ke dni 31. 12. 2016.

 

Hodnocení činnosti PO za 2. pololetí 2016 a odměny ředitelům 

712/36

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumín (K3 Bohumín, DDM, CSSB, školské PO)
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

 

Neudržované stavby

713/36

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o neudržovaných stavbách na území města Bohumína.

 

Umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 

714/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1744/D/KA/2016 s vlastníkem – SmVaK Ostrava a. s., vyvolané v rámci přípravy akce: „Cyklostezka, chodník a úprava komunikace ul. Bezručova, Revoluční, Bohumín“
 2. uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1738/D/KA/2016 s vlastníkem – SmVaK Ostrava a. s., vyvolané v rámci přípravy akce: „Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí“.

 

Dodatky k Dohodám a Smlouvám o dílo 

715/36

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu čp. 246 na ul. Drátovenská, Bohumín
 2. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu čp. 1068 na ul. Okružní, Bohumín
 3. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu čp. 1069 na ul. Okružní, Bohumín.
 4. o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C“ dle pozměňujícího návrhu
 5. o uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu, m. č. Skřečoň na ul. Úvozní, 3. a 4. etapa, se společnosti SmVaK Ostrava a. s.

 

Záštita města

716/36

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity

 1. nad konáním 2. ročníku halové soutěže malých hasičů v požárním sportu, který se bude konat dne 12. 11. 2016 ve sportovní hale Bosporu.
 2. nad 18. ročníkem Silvestrovského běhu.

 

Výběrové řízení 

Zakázka malého rozsahu

717/36

Rada města Bohumína po projednání

 1. odkládá rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení pro zakázku „Odstranění staveb čp. 94 a čp. 95 na ul. Jeremenkova, Bohumín – Pudlov“
 2. ukládá odboru majetkovému doplnit materiál dle připomínek členů rady města.
  T: 5. 12. 2016
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 7.11.2016
Počet zhlédnutí: 1 193

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.28 sekund