close google translator menu
Dnes je Pátek 24.5., svátek má Jana.
Jana - jméno hebrejského původu, ženská podoba ke jménu Jan, tzn. bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar boží; z němčiny přejatá varianta je Johana.

Osobnosti narozené dnes:


 • Leona Machálková (*1967) - Česká zpěvačka
 • Bob Dylan (*1941) - Americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař
 • Michail Alexandrovič Šolochov (*1905, +21.2.1984) - Ruský spisovatel
 • Robert Garrett (*1875, +25.4.1961) - Americký atlet, dvojnásobný olympijský vítěz v roce 1896
 • Viktorie (*1819, +22.1.1901) - Britská královna
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 16.1.2017

Usnesení rady ze dne 16.1.2017

Usnesení ze 41. zasedání rady města Bohumína ze dne 16. ledna 2017 

Přítomni:  7 členů RM

 

Valné hromady společností 

BMN, a. s.

Finanční a investiční plán 2017

758/41

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje finanční a investiční plán společnosti BMN, a. s. pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Finanční a investiční plán 2017

759/41

Rada města Bohumína při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o., Koperníkova 1174, 735 81  Bohumín schvaluje finanční a investiční plán společnosti Bospor spol. s r.o. pro rok 2017

 

Směrnice pro vyplacení odměn za rok 2017

760/41

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje směrnici pro vyplacení ročních odměn za rok 2017 jednateli společnosti Bospor spol. s r. o.

  

Finanční záležitosti 

Přebytek hospodaření 2016

761/41

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o přebytku hospodaření roku 2016

 

Dotace

Prevence kriminality 2017 

762/41

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality pro rok 2017 na realizaci dvou dílčích projektů: „Rozšíření kamerového systému“ a „Rozšíření VO – ulice Drátovenská, Trnková (garáže)“ a souhlasí s vyčleněním vlastní spoluúčasti dle podmínek Programu prevence kriminality.

 

Komise pro rozdělování dotací z rozpočtu města

763/41

Rada města Bohumína po projednání jmenuje 

 1. členy komise pro schvalování dotací na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí do max. výše 10 000 Kč na 1 akci dle předloženého návrhu
 2. členy komise pro hodnocení projektů v oblasti kulturní činnosti dle předloženého návrhu
 3. členy komise pro hodnocení projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace dle předloženého návrhu.

 

Granty

764/41

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02-16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na projekt o názvu „Ve škole spolu“ pro Základní školu T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR na projekty o názvu „Kniha do ulic aneb od Guttenberga ke čtečkám“, „Zoologické putování v knihách“ a „Harmonizace lokálních autorit“ pro K3 Bohumín, příspěvková organizace
 3. výjimku ze směrnice č. 2016-07 pro zadávání veřejných zakázek u projektů příspěvkových organizací města Bohumín realizovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014-2020, které se řídí pravidly stanovenými MŠMT.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

765/41

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu a umístění podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Bohumín, 453/5, Nodžák – NNk“ v pozemcích města p. č. 1073/1 a č. 1073/6 – oba op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. firmou Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 47195355, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčených parcel s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 2. pro stavbu a umístění podzemní kabelové přípojky NNk v rámci stavby „Bohumín 1246, Město, příp. NNk“ v části pozemku města p. č. 1252 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. společností EMONTAS, s.r.o. se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 77900, IČ: 25883551, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 3. pro stavbu a umístění přeložky telekomunikačního vedení pod označením „VPIC Bohumín, chodník ul. Sokolská“, vyvolané stavbou „Úprava části ul. Sokolská a vybudování nového chodníku Bohumín m. č. Záblatí“, jejímž investorem je město Bohumín, v části pozemku města parc. č. 1507/3 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zast. společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ 779 00, IČ: 25788680, za kterou jedná společnost MULTINET s.r.o. se sídlem Farského 43/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 60776978, investor přeložky stavby a budoucí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek dle „Zásad“ města vč. ochranného pásma a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 100 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 4. pro stavbu a umístění podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Bohumín 1701/11, Bidrman, NNk“ v pozemku města p. č. 1689/1 – orná půda, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. Profiprojektem s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 27779319, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako orná půda dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 5. pro stavbu a umístění podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby „Bohumín, Pudlov, Drátovenská, rozšíření kNN“ v pozemcích města p. č. 779/1 – zahrada (vč. nového podpěrného bodu) a p. č. 777 – zast. pl. a nádv., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Pudlov, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast  společností ReSpol s. r. o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ: 46580646, kterou  zastupuje společnost ELHAPRO s.r.o. se sídlem Opavská 315, Oldřišov, PSČ 747 33, IČ: 03978249, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, zast.  společností ReSpol s. r. o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ: 46580646, za podmínek dle průvodní zprávy a podmínek a náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury zahrada a 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury zast. plocha a nádvoří  dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
 6. pro stavbu a umístění podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v rámci stavby „Bohumín 81/4, Skokanová NNk“ v pozemku města p. č. 1506 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína,  ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. firmou Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 47195355, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace dle „Zásad“ města včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

 

Nájem pozemku

766/41

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o prodloužení doby nájmu na užívání  pozemku p. č. 115 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú.  Nový Bohumín, na kterém bylo vybudováno „Multifunkční hřiště Duhové energie – oranžové hřiště“. Pozemek je zapsán na LV 1124 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná.  Vlastník pozemku je TJ Sokol Bohumín, zast. starostou jednoty Ing. Alfrédem Hermannem a jednatelem Ing. Jiřím Drlíkem. Nájemní smlouva bude prodloužena na dalších deset let do 31. 12. 2026.

 

Nebytové prostory

767/41

Rada města Bohumína po projednání 

1. rozhodla

a) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 11 ve společné garáži v domě čp. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, č. prostoru 411, o rozloze 10,49 m2, za nájemné 200,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s p. Janem Bajerem, nar. *****, trvale bytem*****, ke garážování osobního automobilu,

b) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 16 ve společné garáži domě čp. 7, nám. Svobody ve Starém  Bohumíně, č.  prostoru 416,  o rozloze  12,69 m2,  za nájemné  ve  výši 310 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s p. Romanem Haraštou, nar. *****, trvale bytem *****, ke garážování osobního automobilu,

c) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem samostatné garáže č. 5 v domě čp. 982 - 989, ul.   Čáslavská    v  Bohumíně,  č.   prostoru   405,   o  rozloze  17,00 m2,   za  nájemné   ve výši 600 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s p. Piotrem Konrádem Piskorzem, nar. *****, trvale bytem *****, ke garážování osobního automobilu,

d) o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 815, ul. Studentská v Bohumíně, č. prostoru 301, o rozloze 46,50 m2, za nájemné 720,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, se společností BRULOX s. r. o., IČO: 04785754, DIČ: CZ04785754, se sídlem ul. 1. máje 543, Bohumín – Skřečoň, pro umístění kanceláře firmy,

e) o povolení podnájmu v nebytovém prostoru v domě čp. 1070, ul. Alešova v Bohumíně, č.  prostoru 302, pronajatého p. Miroslavě Jendryščíkové, IČO: 05336821, Rychvaldská 1063, Dolní Lutyně, dle žádosti nájemkyně,

f) akceptovat  přechod práva nájmu k nebytovému prostoru v domě čp. 26, ul. Slezská ve Starém Bohumíně, ze stávající nájemkyně p. Margity Urbanové, IČO: 01200569, Šikmá 90, Bohumín – Vrbice, na p. Hoang Van Viet, IČO: 65527631, V Aleji 839/27, Karviná – Ráj, za stávajících podmínek nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, nájemné 1219,86 Kč/m2/rok, dle žádosti nájemkyně,

g) o nenavýšení ceny nájmu o skutečné procento inflace za rok 2016 těm nájemcům NP v majetku města Bohumína, kteří k rozhodnému datu nebudou mít evidovány splatné nedoplatky na nájemném nebo na zálohách na dodávku služeb spojených s užíváním NP, nebo na vyúčtování dodávky služeb spojených s užíváním NP, přičemž rozhodné datum je 28. 2. 2017.

 

2. bere na vědomí informaci o stavu pohledávek u nájemce nebytového prostoru v domě čp. 98, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, p. Jindřicha Klody.

 

Zásady pro sjednávání nájemních smluv na byty - úprava 

768/41

Rada města Bohumína po projednání

1. rozhodla o úpravě Zásad pro sjednávání nájemních smluv dle pozměňujícího návrhu s účinností od 1. 2. 2017

2. ukládá majetkovému odboru zapracovat úpravy do Zásad
    Z: Ing. Eva Drdová
    T: 31. 01. 2017

 

Mimořádné přidělení bytu

769/41

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 22 v ul. Čs. armády 1052 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Ingrid Gernerové, trvale bytem *****, na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu průměrného licitovaného nájemného ve výši 56,98 Kč/m2 měsíčně.

 

Příspěvkové organizace 

Rozpočty, odpisové plány a mzdové limity PO

770/41

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. rozpočty příspěvkových organizací města Bohumín na rok 2017 dle předložených návrhů
 2. odpisové plány příspěvkových organizací města Bohumín na rok 2017
 3. mzdové limity pro příspěvkové organizace K3 Bohumín, Dům dětí a mládeže Bohumín a Centrum sociálních služeb Bohumín na rok 2017. 

 

CSSB – přijetí nadačního příspěvku

771/41

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu „ Přes kaluže“ ve výši 161 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizaci, na projekt s názvem „Příprava na život v chráněném bydlení“

 

Dodatky k pojistné smlouvě 

772/41

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 8 a č. 9 k pojistné smlouvě č. 400 035 826 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín.

 

Dohoda o narovnání 

773/41

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dohody o narovnání mezi Městem Bohumín a VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101 dle předloženého návrhu.

 

Stav investic, velkých oprav bytového fondu a PD 

774/41

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací.

 

Personální záležitosti

Odbor právní a živnostenský 

775/41

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí informaci o personálních záležitostech odboru právního a živnostenského

2. schvaluje navýšení stavu zaměstnanců odboru o úvazek 0,5 (na úvazek 12,0 a fyzický stav 12)

3. ukládá odboru organizačnímu nárokovat do rozpočtu zvýšené nároky na platy.
   T: 03/2017 (komplexní rozbory hospodaření)
   Z: Mgr. Miroslava Šmídová

 

Petice

776/41

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  
a) petici občanů proti uzavření místnosti pro bezdomovce na nádraží ČD
b) informaci o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2927726008  ve Výpravní budově čp. 67 na ul. Ad. Mickiewicze v Bohumíně, ve znění Dodatku č. 1 (místnost pro bezdomovce) 

 

2. schvaluje
a) způsob vyřízení petice dle pozměňujícího návrhu
b) způsob zajištění náhradních prostor pro osoby bez přístřeší na území města Bohumína dle předloženého návrhu.

 

Komise rady 

Aktualizace komise kultury

777/41

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci paní Veroniky Páclové na členství v komisi kultury ke dni 1. 1. 2017.

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

778/41

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek v souladu se směrnicí města, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek, hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská –  odkanalizování s centrální ČS – I. etapa                                              
 2. Kanalizace Skřečoň – lokalita Úvozní – VII. etapa
 3. Stavební úpravy bytového domu čp. 1056, 1057 a 1058 na ul. Čs. armády v Bohumíně
 4. Stavební úpravy bytového domu čp. 1064, 1065 na ul. tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně
 5. Revitalizace vnitrobloku Čs. armády – Jateční, Bohumín – 3. etapa
 6. Nové výtahy pro bytový dům čp. 1093 na ul. Svat. Čecha, Bohumín.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                      

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 18.1.2017
Počet zhlédnutí: 4 777

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.26 sekund