close google translator menu
Dnes je Středa 26.6., svátek má Adriana.
Dnes má svátek Adriana. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Paolo Maldini (*1968) - Italský fotbalista
 • Claudio Abbado (*1933) - Italský dirigent
 • Karel Kosík (*1926, +21.2.2003) - Český filosof
 • Ladislav Štoll (*1902, +6.1.1981) - Český marxistický literární kritik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 20.3.2017

Usnesení ze 47. zasedání rady města Bohumína ze dne 20. března 2017. 

Přítomni:  7 členů RM

 

Oprava usnesení

834/47

Rada města Bohumína schvaluje opravu usnesení č. 832/46, bod 3 ze dne 13. 3. 2017 (jedná se o písařskou chybu předkladatele, v komentáři k materiálu je uvedeno správně, vč. zdůvodnění).

původní text:

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 3. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
- běžné – celkové navýšení o 1.200 tis. Kč
- kapitálové – celkové snížení o 5.300 tis. Kč 

nový text:

3. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
- běžné – celkové navýšení o 1.200 tis. Kč
- kapitálové – celkové navýšení o 5.300 tis. Kč

 

Finanční záležitosti

Účetní závěrka a výsledek hospodaření PO za rok 2016

835/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016:

 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
 • K3 Bohumín, příspěvková organizace
 • Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 • Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Bohumín za rok 2016

3. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do fondů dle předloženého návrhu

 

Dotace

Žádost o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

836/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO: 75060779 ve výši 5.000 Kč na financování družební akce s partnerskou obcí pod názvem Hasiči dětem hrou – přeshraniční spolupráce SDH Kopytov a OSP Gorzyce ve dnech 16. – 23. 07. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti 

Pronájem a výpůjčka pozemků

837/47

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o prodloužení doby nájmu na užívání pozemků p. č. – 300/2 - ost. plocha, sportoviště, p. č 300/3 - ost. plocha, sportoviště, p. č. 300/4 - ost. plocha, sportoviště, p. č. 300/5 – zastavěná plocha v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín se Sportovně rekreačním klubem Starý Bohumín, zast. předsedou klubu p. Jindřichem Reslerem, na pronájem pozemků a tenisového hřiště, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2027
 2. o prodloužení doby užívání pozemků p. č.114/1 a 115/5 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce od TJ Sokol Skřečoň, zast. starostou p. Ivem Matulou, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2027.

 

Věcná břemena

838/47

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

a) pro stavbu a umístění zemní elektropřípojky NN 0,4kV v částech pozemků města p. č. 923/1 – zahrada, p. č. 924/4 – op, jiná pl. a p. č. 1047/1 – op, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín v rámci stavby „“Bohumín 828/1, Heller, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. Ing. Martinem Bartečkem, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47195355, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace a ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako zahrada a ostatní plocha, jiná pl. včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

b) pro stavbu a umístění vodovodního řadu včetně přepojení 9 ks plastových vodovodních přípojek v rámci stavby „Bohumín-Záblatí, ul. Rychvaldská – stavební úpravy vodovodu“ v částech pozemků města p. č. 1320/6, č. 1462/36 – orná půda a p. č. 1521/4 a č. 1520/3 – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace  a 20 Kč za 1 m2 s využitím jako orná půda včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

c1) pro stavbu a umístění horkovodní přípojky (horkovodní rozvody primární nebo sekundární) v rámci stavby „ST140596_Dětmarovice_Připojení BD v ul. Mládežnická a Dělnická, Bohumín (OP 3467)“ v části pozemku města p. č. 684/1 – op, jiná pl., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, ve prospěch ČEZ Teplárenské, a.s. se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany 251 01, IČ: 27309941, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek dle komentáře a za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury ostatní plocha využití jiná plocha, s užíváním jako přístupová komunikace ke garážím včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

c2) pro stavbu a umístění horkovodních přípojek v rámci stavby „ST140596_Dětmarovice_Připojení BD v ul. Mládežnická a Dělnická, Bohumín (OP3467)“ v částech pozemků p. č. 668/1 a p. č. 669/1 – obě op, jiná pl., zapsaných nyní na LV č. 10002 k. ú. Skřečoň ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, za účelem realizace stavby, předpoklad 4/2017. V návaznosti na skutečnost, že v současné době je řešen převod těchto pozemků do majetku města Bohumína - podpis Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991770  dne 8. 3. 2017, bude uzavřena Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností v rámci zabezpečení realizace výše uvedené stavby, navazující na uzavřenou Smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 4101524600, 2017 – 0085 dne 24. 2. 2017 s tím, že věcné břemeno bude zřízeno po dokončení stavby v p. č. 668/1 a č. 669/1 za stejných podmínek uvedených v cit. budoucí smlouvě a podmínek a náhradu dle „Zásad“ města ve výši 20 Kč  za 1 m2 dotčené parcely kultury ostatní plocha s využitím jako jiná plocha včetně ochranného pásma. Po převodu p. č. 668/1 a 669/1 k. ú. Skřečoň do majetku města a dokončení stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene pro všechny dotčené pozemky výše uvedenou stavbou. 

d) pro stavbu a umístění zemní elektrické přípojky v rámci stavby „Přístavba výrobní haly na parcele č. 1302/1 a stavební úpravy stávající haly na parcele č. 1301 k. ú. Skřečoň, vč. dešťové kanalizace a vsakovací jímky, přípojka elektro na pozemku parcelní č. 1307/1“ v části pozemku města p. č. 1307/1 – op, zeleň, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, ve prospěch JSB Match Diabolo a.s. se sídlem 1. máje 666, Skřečoň, 735 31  Bohumín, IČ: 27825426, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako zeleň  včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města a podmínky dle komentáře + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

e) pro stavbu a umístění podzemní elektropřípojky NN 0,4kV v částech pozemků města p. č. 2549/8, č. 2549/9 – op, jiná pl. a č. 2549/2 - op, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „“Bohumín Easy Wash, NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. NOVPRO FM, s.  r.  o. se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ 735 01, IČ: 28633504, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace a ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako jiná pl. včetně ochranného pásma a podmínek koordinovaného stanoviska  + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Ustanovení o zajištění úhrady přeložky přípojky v souvislosti s možnou realizací kruhového objezdu na dotčených parcelách bude řešeno samostatnou smlouvou.

f) dodatečně na základě geometrického plánu č. 949-75/2016 na vymezení věcného břemene v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavby HS Bohumín“ – SO 08 – výstražné světelné zařízení pro stavbu a umístění zemní elektropřípojky NN 0,4kV v části pozemku města p. č. 2531/21 - op, ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín ve prospěch ČR - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, příslušného hospodařit s majetkem státu, se sídlem Výškovická 2995/40,  700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70 88 45 61, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města a podmínek vycházejících ze Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. j. 2014/76/OM/VB uzavřené dne 29. 8. 2014 pro realizaci výše uvedené stavby.  Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena společně pro všechny dotčené parcely v rozsahu budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a v rozsahu geometrických plánů na vymezení věcného břemene č. 928-74/2016, 949-75/2016 a 2562-73/2016. Náhrada bude uhrazena městu, povinnému,  dle faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2. o zřízení věcných břemen, služebností, ve prospěch města Bohumína na majetku jiných  vlastníků

a) Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, IČ: 00095811, pro umístění a uložení kanalizačního řadu včetně 3 ks revizní šachty v rámci stavby „Dostavba úseku jednotné kanalizace DN 500 v Bohumíně – Záblatí, ul. Bezručova“ v části pozemku p. č. 1519/1 – op, silnice  k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 520 k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic MS kraje, přísp. organizaci, Úprkova 795/1, 702 00  Ostrava-Přívoz, za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek Správy silnic MS kraje, přísp. organizace, dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín

b) Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, IČ: 00095811, pro umístění a uložení vzdušného vedení VO na stávajících sloupech NN, vodovodního řadu, plynovodu a sjezdu na ul. Osvoboditelů v rámci stavby „Příprava území – lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně“ v částech pozemku p. č. 2585 – op, silnice  k. ú. Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 846 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic MS kraje, přísp. organizaci, Úprkova 795/1, 702 00  Ostrava-Přívoz, za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek Správy silnic MS kraje, přísp. organizace, dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Nebytové prostory

839/47

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o změně částky za denní odběr elektrické energie pro provoz VZT a vysoušeče muzea v domě čp. 37, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, z důvodu změny ceny elektřiny pro rok 2017 a ukončení procesu vysoušení, s účinností od 1. 1. 2017, dle předloženého návrhu.
 2. o změně nájemních smluv na pronájem garážových stání ve společné garáži v domě čp. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, dle předloženého návrhu
 3. o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy mezi BMN, a.s. a Domovem Jistoty, p. o., na pronájem části areálu nemocnice ve Starém Bohumíně, který na základě smlouvy o výpůjčce užívá BMN, a. s., a to na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 1. 2018.

 

Zateplení nepanelových domů

840/47

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o záměru zateplování nepanelových domů v majetku města
 2. ukládá odboru majetkovému předložit záměr na týmu rozvoje města a o konkrétních doporučeních a závěrech poté informovat radu města.
  T: 5. 6. 2017 (RM)
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Aktualizace plánu oprav a investic

841/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje aktualizaci plánu oprav a investic domovního fondu města Bohumína na rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

Ceny tepla v Bohumíně

842/47

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o konečných cenách tepla za rok 2016 a o plánovaných cenách tepla pro r. 2017.

 

Mimořádné přidělení bytu

843/47

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 2 v ul. Nádražní 765 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Růženě Fadrné, trvale bytem ***** na dobu neurčitou, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 2. o mimořádném přidělení bytů na ul. Trnková v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1 a 1+2, standardní kvality Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2017, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně dle předloženého návrhu.

 

Prodloužení nájemní smlouvy

844/47

Rada města Bohumína po projednání rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 2 v ul. Okružní 379 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt II. kat. manž. Pavlovi a Sabrině Mirgovým, trvale bytem *****.

 

Inventarizace majetku

845/47

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků města Bohumína k 31. 12. 2016

2. rozhodla o vyřazení z majetku města dle předloženého návrhu.

 

Záměr využití budovy čp. 559, ul. Husova

846/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje záměr využití budovy č. p. 559 na ulici Husova dle předloženého návrhu.

 

Reklamní kampaň

847/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. udělení výjimky pro přímé zadání služby „Reklamní kampaň na rozhlasové stanici Hitrádio Orion na období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018“ 
 2. uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu BE IN RADIO na rádiu Orion s firmou RADIOHOUSE s.r.o. se sídlem Škrétova 490/12, 120 000 Praha 2
 3. uzavření smlouvy o reklamě v rámci programu VÝHODA² na rádiích ČAS a ČAS ROCK s firmou Radio Čas s.r.o. se sídlem K. Svobody 130/90, 725 27 Ostrava-Plesná.

 

Aktualizace Výhledu ICT 

848/47

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí aktualizaci Výhledu rozvoje informačních a komunikačních technologií na období 2017-2019
 2. schvaluje další postup dle předloženého návrhu
 3. ukládá organizačnímu odboru minimálně jednou ročně provádět kontrolu realizace a aktualizaci Výhledu ICT na období 2017-2019
  T: 31. 3. 2018
  Z: Mgr. Miroslava Šmídová

  

Zpráva o činnosti odboru právního a živnostenského

849/47

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu o činnosti právního a živnostenského odboru za rok 2016.
 2. ukládá odboru právnímu a živnostenskému zpracovat rozbor pokut za rok 2016 a předložit radě města.
  Z: JUDr. Šárka Palermová
  T: 13. 5. 2017 (RM)

 

Kronika města 

850/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje zápis do kroniky města Bohumína za rok 2016.

 

Znak města 

851/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje užití znaku města Bohumína Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, v tištěné publikaci mapující všechny stanice HZS ČR.

 

Záštita města

852/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity města nad 21. ročníkem Běhu ulicemi města Bohumína (8. 5. 2017).

 

Komise RM 

Rámcový plán činnosti komise bezpečnostní

853/47

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rámcový plán činnosti komise bezpečnostní pro rok 2017.

 

Výsledek výběrového řízení 

854/47

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a) výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
  b) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby „Opravy účelových komunikací v Bohumíně 2017
 2. ukládá odboru životního prostředí a služeb
  a) projednat s vítěznou firmou možnosti realizace dalších oprav komunikací v roce 2017 (při zachování vysoutěžených cenových podmínek), v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
  b) předložit radě města seznam vytypovaných komunikací.
  T: 15. 5. 2017
  Z: Ing. Jan Jeziorský

  

Výběrová řízení

Zakázky malého rozsahu, povolení výjimky

855/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města, způsobem zakázka   malého rozsahu“  
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázky:

 • a) Stavební úpravy střech bytových domů, ul. Čs. armády čp. 689 a čp. 690 v Bohumíně
 • b) Přechody pro chodce na ul. Mírové, Osvoboditelů a Studentské v Bohumíně
 • c) Úprava veřejného prostranství ul. Mládežnická, Bohumín-Skřečoň
 • d) Stavební úpravy nebytových prostor budovy čp. 464 a 465, ul. Nádražní, Bohumín
 • e) Čištění fasády, budova B radnice, Bohumín

Rada města Bohumína po projednání schvaluje povolení výjimky u veřejné zakázky „Čištění fasády, budova B radnice, Bohumín (obeslání uzavřeného okruhu uchazečů – spec. práce na objektu, jenž je kulturní památkou).

 

Otevřené řízení

 • pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín

 

856/47

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení a zadání nadlimitní veřejné zakázky na pojišťovací služby v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, způsobem „otevřeného řízení“
 2. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikací uchazečů
 3. hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena
 4. kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů

pro zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 20.3.2017
Počet zhlédnutí: 1 170

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.20 sekund