close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 15.5.2017

Usnesení z 50. zasedání rady města Bohumína ze dne 15. května 2017

 

Přítomni:   6 členů RM
Omluvena Mgr. Věra Palková 

 

Příprava zasedání ZM

877/50

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 29. 5. 2017 a doporučuje ZM k projednání - Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

 

Finanční záležitosti

Úprava účetní směrnice

878/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje změnu účetní vnitro-organizační směrnice v oblasti úroků z prodlení dle pozměňujícího návrhu.

 

Úprava rozpočtu (odbor RaI)

879/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích domovního fondu
- běžné - celkové navýšení o 1.000 tis. Kč
- kapitálové - celkové navýšení o 1.100 tis. Kč

2. úpravu rozpočtu odboru majetkového správy domů
- běžné (opravy) - celkové snížení o 2.100 tis. Kč

 

Dary

Poskytnutí finančních darů

880/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

poskytnutí finančních darů

 1. spolku SCB Sport Klub, z. s. se sídlem Nerudova 1037, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 28555112, ve výši 10 000 Kč na pronájem časomíry za účelem podpory pořádání bronzového Olympijského běhu v Bohumíně dne 21. 6. 2017 v rámci oslav Mezinárodního olympijského dne
 2. spolku Skupina Grog, z. s., se sídlem Šunychelská 977, 735 81 Bohumín, IČ: 26591642, ve výši 15 000 Kč na podporu účasti kapely na mezinárodním rockovém open-air festivalu Masters of Rock ve dnech 13. – 16. 7. 2017 ve Vizovicích
 3. společnosti Janáčkův máj, o. p. s., se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 26807882, ve výši 4 000 Kč na pronájem sálu včetně služeb Pod Zeleným dubem pro uspořádání houslového recitálu Pavla Šporcla v rámci 42. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj dne 28. 5. 2017 v Bohumíně
 4. Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Dolní Lutyni z. s. se sídlem Koperníkova 652, 735 53 Dolní Lutyně, IČ: 70923515, ve výši 5 000 Kč na podporu akademie „Tam okolo Bohumína“ pořádané dne 13. 5. 2017 v Domě kultury v Dolní Lutyni u příležitosti 70. výročí založení PZKO v České republice
 5. paní Evě Holeszové, bytem ***** ve výši 5.000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zápisem do České databanky rekordů za vytvoření největšího počtu velikonočních kraslic tradičními postupy v průběhu jednoho kalendářního roku a uzavření darovací smlouvy dle pozměňujícího návrhu.

 

Dotace

Přijetí a poskytnutí

881/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Bohumínská stezka za ekopokladem.

 

882/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotace FK Slovan Záblatí, Sokolská 59, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČO: 48426067 ve výši 10.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s dopravou do Zablaće u Šibeniku u příležitosti Sportovně-kulturní družební návštěvy zástupců fotbalového klubu ve spřáteleném chorvatském Zablaće ve dnech 06. - 11. 06. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 2. poskytnutí dotace ZO ČSCH OP Bohumín-Skřečoň, tř. Dr. E. Beneše 880, 735 81 Bohumín, IČO: 70894124 ve výši 1.650 Kč na financování společenského setkání s chovatelskými organizacemi z Polska dne 29. 04. 2017 u příležitosti 25. výročí založení organizace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 3. poskytnutí dotace SHČMS Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Záblatí, Sokolská 208, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČO: 64630722 ve výši 5.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s dopravou do Zablaće u Šibeniku u příležitosti družební návštěvy členů sboru ve spřáteleném chorvatském Zablaće ve dnech 6. - 11. 6. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. 

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

883/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

1. pro stavbu a umístění vodovodní přípojky, chodníku a sjezdu v částech pozemku města p.č. 2167 – op, ost. komunikace, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“ ve prospěch pozemku p. č. 2168/3 v k. ú. Skřečoň, zapsaného na LV č. 1603 ve spoluvlastnictví, v podílu každý ½, p. Jana Arabasze a p. Svatavy Trvajové, oba bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu dle „Zásad“ ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace včetně ochranného pásma pro stavbu přípojky a ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku  pro umístění chodníku a sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

2. pro stavbu a umístění vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku města p. č. 1047/1 – op, ost. kom. a sjezdu z pozemku p. č. 828/1 na pozemek města p. č. 1047/1 – op, ost. komunikace, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“ ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 828/1 k. ú. Starý Bohumín, nyní zapsaného ve společném jmění manželů (SJM) p. Hellera Petra a p. Hellerové Petry, oba bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti, za podmínek a náhradu dle „Zásad“ ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace pro umístění přípojek a 60 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

3. pro stavbu a umístění zemního kabelového vedení NN, v části pozemku města p. č. 1093/1 – op, ostatní komunikace a v části pozemku p. č. 94, která bude po zapsání geometrického plánu č. 884-5/2015 označena jako p. č. 94/4. Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín. Věcné břemeno bude realizováno v rámci stavby „“Starý Bohumín, Konečný NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako komunikace a ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury orná půda včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4. pro stavbu a umístění nadzemního telekomunikačního vedení optického kabelu nad pozemky města p. č. 455/2 (čp. 938), 433/7 (čp. 1151), 433/9 (čp. 1150), 431 (čp. 101), 432 (čp. 98) – zast. pl. a nádv., p. č. 433/1 – op, jiná pl., p. č. 433/4 – op, zeleň, p. č. 433/3 – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín ve prospěch společnosti LWT JaryNet s. r. o. se sídlem Sokolská 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 07 571, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 100 Kč za 1 bm nadzemního vedení dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Pozemky

Pronájem 

884/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o pronájmu části pozemku p. č. 94/4 - orná půda o výměře 220 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 884-5/2015 z pozemku 94 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín manželům Šárce a Tomášovi Konečným, bytem *****, za účelem údržby pozemku, za symbolické nájemné ve výši 100 Kč ročně, na dobu neurčitou od 1. 6. 2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 2. o pronájmu části pozemku p. č. 709/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín Stavebnímu bytovému družstvu se sídlem Studentská 444, 735 81 Bohumín, za účelem umístění plošiny pro invalidy, na vstupní schodiště věžového domu čp. 971 v ul. Čáslavské, za nájemné dle Zásad ve výši 48 Kč ročně, na dobu neurčitou od 1. 6. 2017 s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
 3. o pronájmu části pozemku p. č. 1186/1 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 490 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín s paní Hanou Janetovou, bytem *****, k podnikatelským účelům za smluvní nájemné ve výši 2.500 Kč měsíčně, na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
 4. o prodloužení doby nájmu na část pozemku p. č. 1199 - zastavěná plocha a nádvoří, cca 250 m2 a pozemek p. č. 1201/6 - ostatní plocha komunikace v katastrálním území k. ú. Nový Bohumín se SŠ Bohumín, se sídlem Husova 283, Bohumín, zast. ředitelkou Ing. Liběnou Orságovou, na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 za nájemné ve výši 1 Kč ročně. Účel nájmu - zajištění přístupu a příjezdu do sportovního areálu FAJA na pozemky města p. č. 1201/1, 1201/2, 1201/4 a 1201/5 v k. ú. Nový Bohumín.

 

Výpůjčka

885/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o výpůjčce části pozemku p. č. 709/91 - ostatní plocha silnice v katastrálním území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, a to v rámci stavby „Chodník ul. Ostravská, parkoviště hráz Vrbice‘‘, na dobu určitou od 16. 5. 2017 do 30. 6. 2017.
 2. o výpůjčce části pozemků p. č. 2585 – ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín  a p. č. 1114/1 – ostatní plocha, silnice v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, od Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, a to v rámci stavby „ Přechod pro chodce, ul. Osvoboditelů, Bohumín“ a stavby „Úprava cyklostezky ul. Slezská a vybudování přechodů pro chodce ul. Mírová, Bohumín“, na dobu určitou od 16. 5. 2017 do 31. 12. 2017.

 

Stanovení kupní ceny pozemku 

886/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku p. č. 2161 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2891 m2 v k. ú. Koblov, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 38,05 Kč za m2, což činí 110.000 Kč, dle znaleckého posudku číslo 5985-14/17 Ing. Richarda Hořína.

 

Nebytové prostory

887/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1154, ul. Jateční v Bohumíně, o rozloze 25,00 m2, s p. Rostislavem Mikšíkem, nar. *****, bytem *****, za nájemné 200,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro využití k nepodnikatelským účelům – občasné schůzky rybářů, poradenství k výrobě nástrah, uskladnění nářadí k lovu ryb.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 933, ul. Studentská v Bohumíně, o rozloze 126,24 m2, s p. Ondřejem Glacem, IČO: 73931489, Čáslavská 971, Bohumín, za nájemné 600,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro využití jako umělecký ateliér – foto, výtvarný, hudební.
 3. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 411, ul. Masarykova v Bohumíně, o rozloze 14,86 m2, s p. Petrou Ruskovou, IČO: 01754157, Dětmarovice 789, Dětmarovice, za nájemné 1.200,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro využití k vedení terapií metodou RUŠ.
 4. a) o uzavření „Uznání dluhu a dohody o splátkách“ s nájemcem Adrianem Marcinem Wowrou, IČO: 04186940, E. Krásnohorské 1298/4, Havířov – Podlesí dle předloženého návrhu
  b) o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor nájemci objektu čp. 37, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, Adrianu Marcinu Wowrovi, IČO: 04186940, E. Krásnohorské 1298/4, Havířov – Podlesí, za neužívání prostor v suterénu pronajatého objektu za období 9/2016-3/2017, v celkové výši 29.190,00 Kč.

 

Sleva z nájmu bytů 

888/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o slevě z nájmu bytů č. 5, 11, 17, 23 a 29 v domě čp. 124, ul. Poděbradova, Bohumín
 2. o slevě z nájmu bytů domů čp. 521-523 na ul. Dělnická a čp. 519-520, 524-529, 555-558 na ul. Mládežnická dle předloženého návrhu.

 

Mimořádné přidělení bytu

889/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 8 v ul. Nádražní 765 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Nikole Siudové, trvale bytem ***** na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 2. o mimořádném přidělení bytu č. 37 v ul. Čs. armády 1072 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Vladimíru Bolončkovi, trvale bytem ***** na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 3. o mimořádném přidělení bytu č. 25 v ul. Štefánikova 1073 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality – původně byt I. kat. Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou do 31. 12. 2017, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
 4. o mimořádném přidělení bytu č. 32 v ul. Nerudova 1157 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality – původně byt I. kat. p. Lukášovi Kasterkovi, trvale bytem ***** na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně.

 

Domovníci a správci - odměny

890/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zvýšení odměn za provádění domovnické činnosti dle varianty č. 2 a správcovské činnosti od 1. 7. 2017 dle předloženého návrhu. 

 

Výzva V26

Bezpečná elektronizace a datová uložiště 

891/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Bezpečná elektronizace a datová úložiště“ dle výzvy č. 26 IROP

 

Rozbor pokut 

892/50

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rozbor pokut právního a živnostenského odboru za rok 2016.

 

Příspěvkové organizace 

Nájemní smlouva (ZŠ Pudlov – SZŠ Pianeta)

893/50

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově základní školy v ul. Bezručova 190, Bohumín, uzavřené mezi Základní školou a Mateřskou školou Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace a Soukromou základní školou PIANETA, s. r. o., K Rybníku 1330, Orlová-Poruba ke dni 31. 8. 2017

2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově základní školy v ul. Trnková 280, Bohumín - Pudlov, mezi Základní školou T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace a Soukromou základní školou PIANETA, s. r. o., K Rybníku 1330, Orlová-Poruba, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za symbolické nájemné 100 Kč/rok

 

Komise rady města

894/50

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci pana Ing. Pavla Glisníka, bytem ***** na členství v komisi pro rozvoj cyklodopravy ve městě.

 

Dodatky smluv o dílo

895/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku „Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská – odkanalizování s centrální ČS – I. etapa“.

 

896/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 400 035 826 o pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín.

 

Výsledky výběrových řízení 

897/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby - Úprava veřejného prostranství ul. Mládežnická, Bohumín - Skřečoň

 

898/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby - Radnice A – výměna oken a fasáda ul. Husova

 

Výběrová řízení

Zrušení VŘ

899/50

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zrušení výběrového řízení „Čištění fasády, budova radnice B, Bohumín“

 

Zakázky malého rozsahu

900/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázku „Radnice města Bohumín, výměna střešní krytiny, část C a D“.

 

901/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 1. uzavření smlouvy o zajištění servisu dvou kopírovacích strojů Canon v majetku města s firmou Copytechnik servis KT s.r.o. se sídlem Blodkova 1585/13, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 26830574, na dobu určitou 6 let.
 2. uzavření smlouvy o dílo na realizaci zastřešení terasy u hasičské zbrojnice ve Skřečoni s firmou MIRABEL lexart, a.s. se sídlem Antonínovo náměstí 59, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 26860660.

 

Otevřené nadlimitní řízení 

902/50

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „otevřené nadlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

pro zakázku: „Nové výtahy pro bytový dům čp. 1019, ul. Osvoboditelů, pro bytový dům čp. 973 ul. Nerudova a bytové domy č. p. 1015 a č. p. 1016 ul. Mírová, Bohumín“

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 15.5.2017
Počet zhlédnutí: 723

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 1.08 sekund