close google translator menu
Dnes je Úterý 25.6., svátek má Ivan.
Ivan - jméno hebrejského původu. Znamená bůh je milostivý.

Osobnosti narozené dnes:


 • Vladimír Kramnik (*1975) - Ruský šachista
 • Tereza Pergnerová (*1974) - Moderátorka a zpěvačka
 • Vladimír Hron (*1966) - Moderátor,herec a zpěvák
 • George Michael (*1963, +25.12.2016) - Britský zpěvák
 • Louis Béchereau (*1880, +18.3.1970) - Francouzský letecký konstruktér
 • Vincenc Jarolímek (*1846, +14.12.1921) - Matematik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 5.6.2017

Usnesení z 51. zasedání rady města Bohumína ze dne 5. června 2017 

Přítomni:  7 členů RM

Příprava zasedání ZM

903/51

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Hospodaření města za I. - IV. 2017 a návrh na úpravu rozpočtu 2017 (1/19 Z)
 2. Výroční zprávy obchodních společností města za rok 2016 (2/19 Z)
 3. Závěrečný účet SMOOK za rok 2016 (3/19 Z)
 4. Plán odpadového hospodářství města Bohumína (4/19 Z)
 5. Kotlíkové dotace v MSK - I. výzva – vyúčtování (5/19 Z)
 6. Územní plán Bohumína (6/19 Z)
 7. Změna katastrální hranice (7/19 Z)
 8. Vypořádání podílového spoluvlastnictví (8/19 Z)
 9. Prodej pozemků ( 9/19 Z)
 10. Darování pozemků (10/19 Z)
 11. Výkupy pozemků (11/19 Z)
 12. Převod tepelných zařízení (12/19 Z)
 13. Poskytnutí účelové dotace (13/19 Z)
 14. Poskytnutí bezúročné zápůjčky na kanalizační přípojku (14/19 Z)

 

Dary 

904/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI, se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, pro psí útulek Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 66.180 Kč.

 

Dotace

905/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace FK Slovan Záblatí, Sokolská 59, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČO: 48426067 ve výši 6.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s dopravou do Zablocie v Polsku u příležitosti konání 27. ročníku turnaje v kopané obcí s názvem Záblatí dne 01. 07. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti 

Nebytové prostory

906/51

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 542, ul. Bezručova v Bohumíně, o rozloze 65,60 m2, s p. Romanem Kovalským, IČO: 66699142, Mírová 946, Bohumín, za nájemné 301,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro využití jako kancelář pro realitní činnost

 

Věcná břemena

907/51

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

1. pro umístění a provozování vodovodního řadu v částech pozemků města p. č. 747/1 – zast. pl. a nádv. a č. 750 – op, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Pudlov a v částech pozemků p. č. 1005/25 a 2549/7 – op, ost. kom., č. 1011/2 – op, nepl. půda, č. 1017/1 – op, j. pl. a č. 2548/4 – op, silnice, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Nový Bohumín, ul. 9. května, Trnková – rekonstrukce vodovodního řadu“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náhrada za citované pozemky v rozsahu celkem 32.2 m2 bude činit celkem 2.737 Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena pro všechny pozemky města dotčené výše uvedenou stavbou v rozsahu GP č. 952-430/2016, GP č. 2570-429/2016 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. j. 2014/54/OM/VB ze dne 19. 6. 2014.

2. pro umístění a provozování telekomunikační stavby, tj. umístění zemního optického kabelu v souvislosti s připojením stávající základnové stanice mobilního operátora BTS KIYBE v bytovém domě na ul. Bezručova č. p. 1144, m. č. Nový Bohumín, na optickou síť veřejné telekomunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura v části pozemku města p. č. 1261/1 – op, zeleň, zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „11010-052956CG5M_KRVN_KIYBE­­_OK“ ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zast. společnosti Vegacom se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4-Lhotka, IČ: 25788680, zast. společnosti Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Opava, Příčná 2828/10, PSČ 74601, IČ: 439 64 435, za kterou jedná Ludmila Králová, sídlo: Mrazná 131/44, 715 00  Ostrava – Michálkovice, IČ: 74791311, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náhrada za citovaný pozemek v rozsahu 12,23 m2 bude činit celkem 244,60 Kč. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena pro všechny pozemky města dotčené stavbou v rozsahu GP č. 2578-828/2016 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. j. 2015/59/OM/VB z 28. 7. 2015.

3. pro stavbu, umístění  a provozování vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněných ploch - sjezdu a chodníku v rámci stavby „Novostavba rodinného domu vč. inženýrských sítí“ v částech pozemků města p. č. 1047/1 – op, ost. kom. a č. 923/1 – zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných na LV č. 10001, ve prospěch budoucích vlastníků částí pozemků p. č. 921 – ost. pl., č. 923 – zahrada, č. 924 – ost. pl.,  a č. 926 - zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných nyní na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín, ve vlastnictví města, budoucího povinného, označených v geometrickém plánu č. 889-8/2015 ze dne 14. 4. 2015  jako p. č. 923/3 – zahrada o výměře 260 m2, č. 924/1 – op, jiná pl. – 457 m2, č. 925/2 – zahrada o výměře 194 m2 a č. 926/3 – zahrada o výměře 37 m2, na jejichž budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a budoucím prodávajícím a p. Veronikou Vargovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a budoucím kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2015/29/OM/SBKS dne 19. 10. 2015. Věcné břemeno, služebnost inženýrských sítí a zpevněné plochy - chodníku a sjezdu, bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a průvodní zprávy a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou zpevněného vstupu a sjezdu, 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury ostatní plocha, ostatní komunikace a 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury zahrada + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury

 

Stanovení kupní ceny pozemků pro licitaci

908/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 82 - zahrada o výměře 722 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumín za kupní cenu ve výši 429 Kč/m2, což činí 310.000 Kč, dle znaleckého posudku číslo 5963-18/16 Ing. Richarda Hořína, ze dne 30. 09. 2016.
 2. výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 21/2 – zahrada o výměře 864 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumín za kupní cenu ve výši 486 Kč/m2, což činí 420.000 Kč, dle znaleckého posudku číslo 5989-18/17 Ing. Richarda Hořína, ze dne 26. 04. 2017.
 3. výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 165/2 – zahrada o výměře 1254 m2 v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín za kupní cenu 486 Kč/m2, což činí 610.000 Kč, dle znaleckého posudku číslo 5988-17/17 Ing. Richarda Hořína, ze dne 26. 04. 2017.
 4. výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 2098/3 – neplodná půda, ostatní plocha o výměře 1118 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín za kupní cenu ve výši 492 Kč/m2, což činí 550.000 Kč, dle znaleckého posudku číslo 5987-16/17 Ing. Richarda Hořína, ze dne 26. 04. 2017.
 5. výši kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků parc. č. 2098/1 - zahrada o výměře 632 m2 a 2098/2 – orná půda o výměře 803 m2 oba v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, které se budou prodávat jako jedna stavební parcela za kupní cenu 488 Kč/m2, což činí 700.000 Kč, dle znaleckého posudku číslo 5986-15/17 Ing. Richarda Hořína, ze dne 26. 04. 2017.

 

Zvýšení částky u licitací a výměny bytů o inflaci na Okružní 716

909/51

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zvýšení maximální částky u licitací a výměn bytů v domě na ul. Okružní 716 o inflaci s účinností od 01. 07. 2017.

 

Bezúplatný převod majetku 

910/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku – 12 ks dřevěných čalouněných židlí a 2 jídelní dřevěné stoly od České republiky, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem ul. Výškovická 40, Ostrava na město Bohumín v hodnotě 35.575,60 Kč a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

Standard veřejného osvětlení 

911/51

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje „Městské standardy pro veřejné osvětlení“ jako dokumentovaný standard veřejného osvětlení (dále jen VO) pro město Bohumín, který byl vytvořen za účelem stanovení základních, jednotných a závazných podmínek pro jeho obnovu, výstavbu, úpravu, rekonstrukci, provoz a údržbu.
 2. stanovuje dnem schválení závaznost tohoto předpisu pro projektanty, investory a zhotovitele, pro návrh, projekt a realizaci stavby VO ve městě Bohumín, nebo pro vyvolané přeložky či jiná dotčení stávajícího zařízení VO.
 3. ukládá odboru životního prostředí a služeb zajišťovat průběžnou kontrolu tohoto dokumentu a dle potřeby (minimálně 1x za 3 roky) předkládat revidovaný dokument k projednání radě města.
  KT: 31. 5. 2020  
  Z: Ing. Jan Jeziorský

    

Příspěvkové organizace - školství

Hodnocení činnosti PO a odměny ředitelům

 

912/51

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí  činnost příspěvkových organizací města Bohumín
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

 

Výjimky z počtu dětí v MŠ a ZŠ

913/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol dle § 23 zák. č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v maximálním počtu čtyř dětí, nejvýše však do kapacity školy s účinností od 1. 9. 2017 na školní rok 2017/2018 pro příspěvkové organizace:

 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace,
  - Mateřská škola Záblatí Na Pískách 70,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace,
  - Mateřská škola FITŠKOLKA Okružní 683,
  - Mateřská škola Rafík Svat. Čecha 1140,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace,
  - Mateřská škola Starý Bohumín, Starobohumínská 333,
  - Mateřská škola Smetanova 840,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace,
  - Mateřská škola Čáslavská 335,
  Pro dvě třídy MŠ, ve kterých bude po 25 dětech.
  - Mateřská škola Nerudova 1040.
  Pro jednu třídu MŠ (třída starších dětí), ve které bude 27 dětí a do naplnění kapacity školy.
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace,
  - Mateřská škola Skřečoň 1. máje 325,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
  Pro IV. třídu do počtu 34 žáků ve třídě.

udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě základní školy dle § 23 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 9. 2017 na školní rok 2017/18 pro příspěvkovou organizaci:

 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Trasa kanalizace Záblatí – finanční vyrovnání 

914/51

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o finančním vyrovnání v rámci stavby Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská – odkanalizování s centrální ČS – I. etapa dle předloženého návrhu 

 

Dodatky smluv o dílo 

915/51

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 8. 2000 mezi městem Bohumín a Soukromou mateřskou školou Tovární s.r.o., IČ 25371916, se sídlem Bohumín-Záblatí, Tovární 427 dle předloženého návrhu
 2. ukládá odboru ŠKaS předložit radě města informativní materiál ve věci financování Soukromé mateřské školy Tovární s. r. o., vč. dopadu na rozpočet města.
  T: 17. 7. 2017 (RM)
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

916/51

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ul. Krajní – I. etapa“.

 

Petice 

917/51

Rada města Bohumína

1. přijímá petici, jejímž prostřednictvím žádá petiční výbor, zastoupený paní Dagmar Morisovou, bytem *****, Městský úřad v Bohumíně o pomoc, týkající se zanedbání údržby příjezdové cesty k rodinným domům na ulici 1. máje, Bohumín-Skřečoň, čp. 362, 593- 598

2. schvaluje způsob vyřízení petice dle pozměňujícího návrhu rady města.

 

Komise rady města

Aktualizace komise

918/51

Rada města Bohumína po projednání

 1. odvolává pana Rostislava Šafratu z funkce předsedy komise pro rozvoj cyklodopravy ve městě ke dni 31. 5. 2017
 2. jmenuje pana Ing. Januše Fedáka, bytem *****, předsedou komise pro rozvoj cyklodopravy ve městě s účinností od 1. 6. 2017.

 

Výběr nejvhodnější nabídky

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumína 

919/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výběr nejvhodnější nabídky na „pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín“ dle předloženého návrhu
 2. uzavření pojistné smlouvy č. 0507829015 a č. 0004699074 na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Bohumín včetně havarijního pojištění s vítězným uchazečem Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., identifikační číslo 46973451, sídlo Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

920/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Revitalizace dvorního traktu radnice, Masarykova 158, Bohumín“.

 

921/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázku „Dodání elektrických polohovatelných lůžek, včetně příslušenství“.

 

922/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • složení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídky
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Rekonstrukce části prostor domu polikliniky čp. 1176, Čáslavská na zubní ordinaci a laboratoř“.

 

Zjednodušené podlimitní řízení

923/51

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • kritéria pro prokázání kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání

na akci „Rekonstrukce nástavby CAS 24 jednotky Bohumín-Šunychl“.

 

Úkol odboru ŽPaS - odpady

924/51

Rada města Bohumína po projednání ukládá odboru životního prostředí a služeb předložit radě města informaci o aktuálních výkupních cenách separovaných složek odpadů.
T: 17. 7. 2017 (RM)
Z: Ing. Jan Jeziorský

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 5.6.2017
Počet zhlédnutí: 659

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.19 sekund