close google translator menu
Dnes je Úterý 25.6., svátek má Ivan.
Ivan - jméno hebrejského původu. Znamená bůh je milostivý.

Osobnosti narozené dnes:


 • Vladimír Kramnik (*1975) - Ruský šachista
 • Tereza Pergnerová (*1974) - Moderátorka a zpěvačka
 • Vladimír Hron (*1966) - Moderátor,herec a zpěvák
 • George Michael (*1963, +25.12.2016) - Britský zpěvák
 • Louis Béchereau (*1880, +18.3.1970) - Francouzský letecký konstruktér
 • Vincenc Jarolímek (*1846, +14.12.1921) - Matematik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 14.8.2017

Usmesemé z 55. zasedání rady města Bohumína ze dne 14. srpna 2017.

Přítomni:   7 členů RM

 

Valná hromada – BMN, a. s.

Úprava finančního plánu 2017

979/55

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů,

 1. odkládá rozhodnutí k finančnímu plánu společnosti BMN, a. s. pro rok 2017
 2. ukládá představenstvu BMN, a. s. předložit  novou verzi finančního plánu společnosti pro rok 2018, včetně návrhu opatření dle doporučení RM.
  T: 4. 9. 2017
  Z: Ing. Kamil Mašík

 

Dary

Přijetí daru

980/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla
  a)    o přijetí finančního daru ve výši 30.000 Kč k využití v rámci tříděného sběru komunálního odpadu
  b)    o uzavření darovací smlouvy mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a  městem   Bohumín
 2. 2.   pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

Poskytnutí daru 

981/55

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru Charitě Bohumín se sídlem Štefánikova 957, 735 81  Bohumín-Nový Bohumín, IČ 66182565, ve výši 5 000 Kč u příležitosti 20. výročí jejího založení.

 

982/55

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru České speleologické společnosti, základní organizaci  7-01 ORCUS Bohumín, dle skutečných nákladů pořízení, maximálně do výše 4.600 Kč, na přístroj sloužící k detekci netopýrů.

 

Majetkové záležitosti 

Převod tepelných zařízení

983/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla
  a)    o převodu tepelných zařízení města do vlastnictví společnosti BM servis a. s. formou prodeje za cenu dle znaleckého posudku a splátkách rozložených do r. 2030
  b)    o uzavření kupní smlouvu o prodeji tepelných zařízení mezi městem Bohumín a společností BM servis a. s. do  31. 12. 2017
 2. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

 

Centrální nákup elektřiny a plynu

984/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o realizaci centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro r. 2018 formou nákupu prostřednictvím komoditní burzy
 2. ukládá odboru majetkovému zajistit uzavření smlouvy s burzou PXE.
  T: 31. 10. 2017
  Z: Ing. Eva Drdová                                                                                

 

Stanovení kupní ceny pozemku pro licitaci

985/55

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši kupní ceny pro prodej části pozemku parc. č. 1077 – vodní plocha, zamokřená plocha, která byla oddělena geometrickým plánem číslo 969-46/2017 a označena nově jako parc. číslo 1077/4 – vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 1597 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumín, LV 10001 za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 5995-24/15 ze dne 27. 7. 2017 ve výši 526 Kč za m2, celkem 840.000 Kč. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

  

Věcná břemena 

986/55

Rada města Bohumína po projednání rozhodla  o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 1096/2 – op, ost. komunikace, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín ve prospěch pozemků p. č. 245/1 – zahrada a p. č. 245/2 – zast. pl. a nádv., na kterém je umístěna stavba, budova s č. p. 491, objekt k bydlení, zapsaných na LV č. 454 k. ú. Starý Bohumín, nyní ve výlučném vlastnictví Ing. Borise Zdvomky, bytem ul. Malá 491, Bohumín, m. č. Starý Bohumín a ve prospěch stavby, budovy s č. p. 491, objektu k bydlení, umístěné na pozemku p. č. 245/2 a zapsané na LV č. 1024 k. ú. Starý Bohumín ve spoluvlastnictví Ing. Borise Zdvomky v podílu 1/2 a ve společném jmění manželů (SJM) Ing. Borise Zdvomky a Mgr. Simony Zdvomkové,  v podílu 1/2, oba bytem ***** investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační stoky „alfa DIII“ včetně přepojení kanalizačních přípojek a uličních vpustí v rámci stavby „Bohumín – Záblatí, ul. Revoluční – rekonstrukce stoka alfa DIII“ v částech pozemků města p. č 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/7, 1216/9 a 2558 – op, ost. kom. a p. č. 1216/4, 1216/5 a 1216/8 – op, zeleň k. ú. Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace nebo op s využitím jako zeleň, pokud dojde k dotčení zpevněných ploch a chodníků atd.  a 20 Kč za 1 m2 s využitím jako zeleň, pokud nedojde k dotčení zpevněných ploch a chodníků včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační stoky „Ad“, tj. vyměněného potrubí a kanalizačních šachet, vyvložkovaného potrubí včetně úprav kanalizačních přípojek pro bytové domy č. p. 1157 a č. p. 1158, ul. Nerudova, m. č. Nový Bohumín v rámci stavby „Nový Bohumín, ul. Nerudova – rekonstrukce a oprava stoky „Ad“ v částech pozemků města p. č. 2703/1, 2703/2 – op, jiná plocha a p. č. 2583/1 – op, zeleň k. ú. Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s., se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury ost. pl. s využitím jako jiná plocha a zeleň (dotčeny rovněž zpevněné plochy a chodníky) včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

Nebytové prostory

987/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla
  a)    o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-samostatné garáže v domě čp. 1048-50, ul. Čs. armády v Bohumíně, o rozloze 17,00 m2, č. prostoru 403, s p. Patrikem Molnárem, nar: *****, bytem *****, za nájemné 720 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou pro garážování osobního automobilu,
  b)  o uzavření dodatku č. 1  nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-části střechy domu čp. 1157, ul. Nerudova v Bohumíně, uzavřené mezi městem Bohumín jako pronajímatelem a společností NORDIC TELECOM, a. s., jako nájemcem, o změně doby nájmu na dobu určitou do 30. 11. 2017,
  c)   o zvýšení nájemného společnosti BOSPOR, spol. s r. o., se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín, za pronájem objektu Penzionu Ve věži včetně pozemku, dle předloženého návrhu,
 2. bere na vědomí informaci o možnostech dalšího využití nebytového prostoru v domě čp. 361 ul. Štefánikova (bývalá prodejna nábytku – vstup z ulice Vrchlického) dle doporučení rady města.

 

Mimořádné přidělení bytů 

988/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla
  a)  o mimořádném přidělení bytu č. 4 v ul. Seifertova 602 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality p. Ivu Krestovi, trvale bytem *****, na dobu určitou tří měsíců s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;
  b)  o prodloužení nájemní smlouvy p. Ivanu Maleňákovi a p. Žanetě Doleželové, na pronájem bytu čp. 239, ul. Drátovenská, 735 51 Bohumín-Pudlov o 1 měsíc, tj. do 30. 9. 2017
 2. neschvaluje přidělení bytu č. 3 v ul. Trnková 282, 735 51 Bohumín-Pudlov p. Ivanu Maleňákovi a p. Žanetě Doleželové, trvale bytem *****.

 

Statistika - byty

989/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí
  a)    informaci o licitovaných bytech v I. pololetí r. 2017
  b)    informaci o neobsazených bytech k 31. 07. 2017
 2. rozhodla o zvýšení vyvolávací ceny u licitací dle varianty č. 2 s účinností od 01. 11. 2017.

 

990/55

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí  

 • informaci o bytech se sníženou kvalitou bydlení.
 • informaci o podaných výpovědích z nájmu bytu.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

991/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v Bohumíně a porovnání s okolními obcemi 
 2. ukládá odboru ŽPaS zpracovat podklady k novele OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
  T: 9. 10. 2017 (RM)
  Z: Ing. Jan Jeziorský, MBA

 

Příspěvková organizace - CSSB 

Navýšení mzdového limitu

992/55

Rada města Bohumína po projednání schvaluje navýšení mzdového limitu pro rok 2017 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ  48806145, o částku 1219 tis. Kč na celkovou částku 16 377 tis. Kč.

 

Organizační řád MěÚ – novela 

993/55

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje novelu č. 2 „Organizačního řádu Městského úřadu v Bohumíně“
 2. stanoví počet investičních techniků na odboru rozvoje a investic (ponechání stávajícího stavu, tj. 8 zaměstnanců)
 3. ukládá
  tajemnici MěÚ v Bohumíně vydat úplné znění Organizačního řádu MěÚ v Bohumíně se zapracováním všech změn a dodatků.
  T: 21. 8. 2017
  Z: Ing. Dagmar Fialová

 

Dohoda o činnosti a umístění staveb v ochranném pásmu vodního díla 

994/55

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2219/D/KA/2017 s vlastníkem – SmVaK Ostrava a.s., vyvolané v rámci přípravy akce „Chodník na ul. Drátovenská v Bohumíně I. a II. etapa – aktualizace 2017“.

 

Dodatky smluv o dílo 

995/55

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 5 smlouvy o provádění veřejné zeleně s firmou DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o.,
 2. o uzavření dodatku č. 4 smlouvy o provádění veřejné zeleně s firmou TALPA – zahradnické služby s. r. o.,
 3. o uzavření dodatku č. 4 smlouvy o provádění veřejné zeleně s firmou Ing. Lech Rzeszut,

vše ve znění připomínek rady města.

 

996/55

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1  smlouvy o dílo pro zakázky:

 1. Revitalizace vnitrobloku Čs. armády – Jateční, Bohumín – 3. etapa
 2. Stavební úpravy bytového domu čp. 1064, 1065 na ul. tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně
 3. Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.8.2017
Počet zhlédnutí: 535

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.19 sekund