close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 4.9.2017

Usnesení z 56. zasedání rady města Bohumína ze dne 4. září 2017

Přítomni: 7 členů RM

  

Příprava zasedání ZM 

997/56

Rada města Bohumín projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 11. září 2017 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Zásady pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ (1/20Z)
 2. Hodnocení činnosti komisí RM a výborů ZM za 1. pol. 2017  (2/20 Z)
 3. Bezúplatný převod  majetku (3/20 Z)
 4. Převod činností zabezpečovaných SMŠ Tovární na ZŠ a MŠ Bezručovu (4/20 Z)
 5. Dotace z rozpočtu města (5/20 Z)
 6. Hospodaření města za  I-VI/2017 a návrh na úpravu rozpočtu 2017 (6/20 Z)
 7. Návrh 1. verze rozpočtu města pro rok 2018 (7/20 Z)
 8. Návrhy na pořízení změny územního plánu Bohumína (8/20 Z)
 9. Změny ve složení kontrolního a finančního výboru (9/20 Z)
 10. Volba přísedícího Okresního soudu v Karviné (10/20 Z)
 11. Záměr úplatného převodu pozemků z SPÚ (11/20 Z)
 12. Zrušení předkupních práv (12/20 Z)
 13. Směna pozemků (13/20 Z)
 14. Darování pozemků (14/20 Z)
 15. Výkup pozemků (15/20 Z)
 16. Prodej pozemků (16/20 Z)
 17. Odpis pohledávek (17/20 Z)

 

Finanční záležitosti 

Projekt „Jubilanti 2017“

998/56

Rada města Bohumína po projednání schvaluje ocenění jubilantů bohumínských škol a školského zařízení dle předloženého návrhu.

 

Finanční dar

999/56

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku společnosti PRO-FIT12 Bohumín, z. s., se sídlem Sv. Čecha 1092, 735 81 Bohumín, na pokrytí nákladů akce Liga proti rakovině dne 16. 9. 2017 v K3 Bohumín ve výši 3.000 Kč + DPH.

 

Majetkové záležitosti 

Nebytové prostory

1000/56

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření smlouvy o výpůjčce kanceláře č. B-105, v budově „B“ MěÚ Bohumín, nám. T. G. Masaryka 225 v Bohumíně, o rozloze 15,73 m2, se společností MARANDIS, s. r. o., IČO: 29382122, Slezské náměstí 30/24, Bílovec, zastoupenou jednatelem Bc. Martinem Andersem, na dobu  určitou do 30. 11. 2017, pro  zřízení a provozování  kontaktního  místa  pro  zájemce o e-aukci na dodávku energií do domácností a firem
 2. o poskytnutí slevy z nájmu za pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1071, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, nájemci p Bohumilu Brodkovi, IČO: 43966535, Kostelní 404, Bohumín, ve výši 10% po dobu provádění stavebních úprav, z důvodu ztížení užívání a přístupu do pronajatého prostoru.
 3. o výpovědi nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 98, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, pronajatého panem Jindřichem Klodoou, IČO: 13449630, Lešetínská 196/31, Karviná – Staré Město, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Věcná břemena

1001/56

Rada města Bohumína po projednání rozhodla 

 1. o zřízení věcného břemene, služebnosti, na majetku města Bohumína pro umístění, stavbu a provozování kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky, přeložky veřejného osvětlení, metalických kabelů a optických trubek CETIN a.s., přípojky SLP, stávající chráničky vodovodní přípojky a zpevněných ploch – vozovka a chodník (dle rozpisu v průvodní zprávě) v částech pozemků města p. č. 2549/4, 2550/1, 2550/5 – všechny op, ost. komunikace a p. č. 2550/6 – op, jiná plocha, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín obce Bohumín v rámci stavby „Retail Park v Bohumíně“. Služebnost se zřizuje ve prospěch společnosti RC Development, s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 366/1, 614 00  Brno, IČ: 629 06 488, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčených parcel včetně ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. o zřízení věcných břemen, služebností, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka
  a)  Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 2771/117, 702 18  Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, IČ: 00095711 (SSMSK), budoucím povinným z věcného břemene, pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky v rámci stavby „Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně – Vrbici, lokalita ul. Krajní – II. etapa – tlaková kanalizace“ v pozemku parc. č. 709/93 – op, silnice v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaným na LV č. 446 k. ú. Vrbice nad Odrou obce Bohumín, a to za jednorázovou náhradu v předpokládané výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši a za podmínek SSMSK dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebností, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.
  b)  společností ZETA - MIKA a. s. se sídlem Špálova 413/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 28618971,   budoucím povinným z věcného břemene, pro umístění, stavbu a provozování nového sloupu VO včetně výložníku, svítidla VO a nového zemního kabelu VO (NN) v rámci stavby „Osazení sloupu VO ul. Slezská v Bohumíně“ v pozemku p. č. 240 – zast. pl. a nádvoří, v kat. území Starý Bohumín, zapsaným na LV č. 779 k. ú. Starý Bohumín obce Bohumín, a to za jednorázovou náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma  a podmínek vycházejících ze „Zásad“ města na zřizování věcných břemen + DPH v zákonné výši s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebností, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Provozování vodního díla za úplatu

1002/56

Rada města Bohumína po projednání rozhodla uzavřít smlouvu o provozování vodního díla, čistírny odpadních vod v Bohumíně – Vrbici, lokalita ul. Krajní, se společností SmVaK Ostrava a. s., za úplatu

 

Mimořádné přidělení bytu

1003/56

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytů v ul. Drátovenská 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+1 a 1+3, standardní kvality Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 45,65 Kč/m2 měsíčně;

 

Projekt Pošta Partner 

1004/56

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o projektu Pošta Partner, týkající se provozování poboček České pošty, s. p. v městských částech Záblatí a Pudlov a nabídce zapojení města do tohoto projektu
 2. neschvaluje zapojení města Bohumína do projektu Pošta Partner
 3. ukládá organizačnímu odboru informovat Českou poštu, s. p., o stanovisku města k projektu Pošta Partner.
  T: 15. 09. 2017      
  Z: Mgr. Miroslava Šmídová

  

Akční plán strategického rozvoje města

1005/56

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí Akční plán strategického plánu rozvoje města na léta 2018 - 2023
 2. ukládá
  a) odboru organizačnímu projednat Akční plán s veřejností
  T: 31. 12. 2017
  Z: Mgr. Miroslava Šmídová
  b) odboru rozvoje a investic předložit Akční plán zastupitelstvu města.
  T: 31. 12. 2017
  Z: Ing. Jitka Ptošková

 

Školství 

Univerzita třetího věku

1006/56

Rada města Bohumína po projednání schvaluje realizaci projektu „Univerzita třetího věku“ v  akademickém roce  2017/18 s dotací školného dle předloženého návrhu                                                                                            

 

Příspěvkové organizace

SMŠ Tovární – převod na ZŠ Bezručova

1007/56

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí ukončení podnájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostor SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ s.r.o. se sídlem Tovární 427, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČ: 25371916 a Radmilou Kulínskou, bytem Zahradní 1553, 735 41 Petřvald, IČ 88144739 na část nebytových prostor v budově čp. 427 na ul. Tovární, Bohumín-Záblatí ke dni 11. 9. 2017
 2. schvaluje
  a)    uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor v budově mateřské školy v ul. Tovární 427, Bohumín-Záblatí, mezi Základní školou a Mateřskou školou Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111 a Radmilou Kulínskou, bytem Zahradní 1553, 735 41 Petřvald, IČ 88144739 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za symbolické nájemné 100 Kč/rok za účelem provozování jeslí s účinností od 12. 9. 2017
  b)    úpravu nenárokové složky platu PaedDr. Darině Ježíškové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

K3 Bohumín – oprava projektoru 

1008/56

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. realizaci opravy projektoru Christie CP 4230 v K3 Bohumín, příspěvková organizace
 2. úpravu výdajové části rozpočtu
  - navýšení neinvestičního příspěvku K3 Bohumín, příspěvková organizace o 907 tis. Kč
  - snížení rezervy města o 907 tis. Kč.

 

Dodatky smlouvy o dílo 

1009/56

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro akci: Bohumín – Záblatí – ul. Sokolská, Rychvaldská –  odkanalizování s centrální ČS – I. etapa                                             
 2. o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro akci:

Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně.

 

Komise pro komplexní rozbory

1010/56

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci pana Ing. Tomáše Konráda na členství v komisi pro komplexní rozbory hospodaření města Bohumína
 2. jmenuje paní Hanu Gazdovou, bytem *****, členkou komise pro komplexní rozbory hospodaření města Bohumína.

 

Komise rady města 

Aktualizace komise pro m. č. Záblatí

1011/56

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci pana Ing. Tomáše Konráda (hnutí ANO 2011) na členství v komisi pro m. č. Záblatí.

 

Výběrová řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení

1012/56

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 1. zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 2. kritéria pro splnění kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. obchodní podmínky
 5. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

pro zakázku “Stavební úpravy čp. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně“

 

1013/56

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na služby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 2. kritéria pro prokázání kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. obchodní podmínky
 5. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

na akci „Provozování služby senior a baby taxi na území města Bohumína“ dle pozměňujícího návrhu.

 

Zakázka malého rozsahu

1014/56

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 1. zadání veřejné zakázky pro zpracování PD v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína způsobem „zakázka malého rozsahu“
 2. kritéria pro splnění kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 5. seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „PD lesopark Na Panském v Bohumíně“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.9.2017
Počet zhlédnutí: 688

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.25 sekund