close google translator menu
Dnes je Středa 22.5., svátek má Emil.
Emil - jméno latinského původu. Znamená horlivý, pracovitý, soutěžící.

Osobnosti narozené dnes:


 • Naomi Campbell (*1970) - Britská topmodelka
 • Vilém Závada (*1905, +30.11.1982) - Český básník a spisovatel
 • Richard Wagner (*1813, +13.2.1883) - Německý skladatel
 • Gérard de Nerval (*1808, +26.1.1855) - Francouzský spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 9.10.2017

Usnesení z 59. zasedání rady města Bohumína ze dne 9. října 2017

 

Přítomni:  7 členů RM

 

Valná hromada BMN, a. s.

1022/59

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje odstoupení z funkce místopředsedy představenstva BMN, a. s. Ing. Yvony Placzkové ke dni 31. 10. 2017.

 

Dary

Talent roku

1023/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních a věcných darů v rámci projektu „Talent roku 2017“ dle předloženého návrhu.

 

Dotace z rozpočtu města

1024/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí dotace FK Slovan Záblatí, IČO: 48426067 ve výši 5.000 Kč na úhradu části nákladů spojených se zajištěním fotbalového utkání a společenské akce se zástupci  družebního fotbalového klubu a místní samosprávy z chorvatského Zablaće u Šibeniku dne 21. 10. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Bohumín a Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČO 44741031, na spolufinancování projektu „Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním
  ruchu VI“.

 

1025/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína

 1. Armádě spásy v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha-Stodůlky, IČ 40613411, ve výši 3.000 Kč na poskytování sociální služby - domov se zvláštním režimem, registrační číslo 2347976
 2. Lince bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha-Bohnice, IČ 61383198, ve výši 5.000 Kč na poskytování sociální služby – telefonická krizová pomoc, registrační číslo 1842029 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

1026/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu a umístění vodovodní přípojky a zpevněných ploch – sjezd a přístupový chodník z pozemku p. č. 1030 v částech pozemku města p. č. 1036/1 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň v rámci stavby „Novostavba RD Bohumín p. č. 1030“   ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1030 – orná půda v k. ú. Skřečoň, zapsaného nyní na LV č. 359 ve výlučném vlastnictví p. Martina Lazara, bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, služebnosti. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou zpevněných ploch a ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou vodovodní přípojky, včetně ochranného pásma dle „Zásad“ + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení.
 2. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 1103/1 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín v rámci stavby „Rekonstrukce a přístavba objektu čp. 295, ul. Slezská na parc. č. 219/4, k.ú. Starý Bohumín“ ve prospěch vlastník pozemku parc. č. 219/4 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Starý Bohumín, zapsaného na LV č. 917, nyní ve vlastnictví Charity Bohumín se sídlem Štefánikova 957, 735 81  Bohumín, IČ: 66182565, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace, včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro umístění, stavbu a provozování nadzemního kabelového vedení NN nad části pozemku města p. č. 1521 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Bohumín 842, Durčáková, příp. NNv“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. společností ALBREKO s. r. o., se sídlem Školní 278, Branka u Opavy, PSČ 747 41, IČ: 25371517, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace, včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 4. pro umístění, stavbu a provozování zemního kabelového vedení v části pozemku města p. č. 519/15 – op, zeleň, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Bohumín, Alešova, přel. Vnk, Nnk, město“, v rozsahu 2,65 m2 dle geometrického plánu č. 2597-647/2017, a to  ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. společností EMONTAS s. r. o. se sídlem Jiráskova 1273/7A, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 25883551, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek a celkovou smluvní náhradu ve výši 1000 Kč pro všechny dotčené pozemky v rozsahu uzavřené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. j. 2016/80/OM/VB ze dne 24. 8. 2016, vč. p. č. 519/15 + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Smlouva o zřízení VB bude uzavřena společně pro všechny dotčené parcely.
 5. pro umístění, stavbu a provozování nadzemního kabelového vedení NN nad části pozemku města p. č. 1409/4 – op, silnice., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Pudlov v rámci stavby „Bohumín 705/2, Nawrat, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. Ing. Martinem Bartečkem se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 47195355, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 100 Kč za 1 bm nadzemního vedení dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 6. pro stavbu,  umístění   a    provozování zpevněné plochy - sjezdu v rámci stavby „Novostavba RD vč. IS, připojení automatické brány, zpev. ploch, oplocení a sjezdu“ v části  pozemku města p. č. 1282/12 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001,  ve prospěch budoucího vlastníka pozemku p. č. 1282/6 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u  Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a současně prodávajícím a manž. Ing. Radkem Fujákem a Janou Fujákovou, oba bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a současně kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2017 - 0537 dne 24. 7. 2017. Věcné břemeno bude zřízeno  za  podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury
 7. pro stavbu,  umístění   a    provozování zpevněné plochy - sjezdu v rámci stavby „Novostavba rodinného domu p. č. 1282/8, k. ú. Záblatí u Bohumína“ v části  pozemku města p. č. 1282/12 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001,  ve prospěch budoucích vlastníků pozemku p. č. 1282/8 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a p. Evou Hoderovou, bytem ***** a p. Radkem Náplavou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2017 - 0543 dne 20. 7. 2017. Věcné břemeno bude zřízeno  za  podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury
 8. pro stavbu, umístění  a    provozování vodovodní, plynové a  kanalizační přípojky a zpevněných ploch - sjezdu a chodníku v rámci stavby „Novostavba rodinného domu s garáží, zpevněnými plochami, oplocení a inženýrských sítí“ v částech  pozemků města p. č. 1047/1 – op, ost. kom. a č. 923/1 – zahrada v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných na LV č. 10001,  ve prospěch budoucích vlastníků  pozemků p. č. 921 – ost. pl., č. 923/4 – zahrada, a č. 926/4 - zahrada, zapsaných nyní na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jejichž převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a manž. MUDr. Pavlem Koscielnikem a MUDr. Janou Koscielnikovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. j. 2015/28/OM/SBKS dne 13. 10. 2015. Věcné břemeno bude zřízeno  za  podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou zpevněného chodníku a sjezdu, 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku s využitím jako ostatní komunikace a 20 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku kultury zahrada + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury
 9. pro stavbu, umístění a provozování rekonstruované stoky „Lb“ a „Bdl“ a vodovodního řadu  včetně rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek, přípojek uličních vpustí a dešťových svodů v rámci stavby „Nový Bohumín, ul. Okružní – rekonstrukce stoky „Lb“ a „Bdl“ a rekonstrukce vodovodního řadu“ v částech pozemků města p. č. 883/1, 913/5, 913/7 – op, ost. kom., č. 913/1 – op, zeleň, č. 917/1, 917/2 – zast. pl. a nádv. a č. 2531/2 – op, silnice  zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. společností KONEKO, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 00577759. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbami včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

 

1027/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcného břemene služebnosti,  ve prospěch města Bohumína na majetku jiných vlastníků

Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 70890021, pro umístění, provozování a údržbu lávky (dřevěné přemostění řeky Flakůvky) v částech pozemků p. č. 2483 – vodní pl. v k. ú. Nový Bohumín, zapsaném na LV č. 105 k. ú. Nový Bohumín a p. č. 2108/1 – vodní pl. v  k. ú. Skřečoň, zapsaném na LV č. 285 k. ú. Skřečoň v rámci stavby „Cyklostezka přes lesopark Na Panském v Bohumíně“, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, za náhradu ve výši 75 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek Povodí Odry, s. p. dle komentáře s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Nebytové prostory

1028/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1157, ul. Nerudova v Bohumíně, o rozloze 24,34 m2, č. prostoru 201, s Kateřinou Radvanskou, Gen. Píky 2898/28, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 06422705, za nájemné 720,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou k provozování prodejny drogistického zboží a cukrovinek.
 2. o poskytnutí slevy z nájmu za pronájem nebytového prostoru v domě čp. 464, ul. Nádražní v Bohumíně, nájemkyni p Šárce Dimitrovové, IČO: 62356364, Okrajní 1402/16, Ostrava 2, ve výši 100% po dobu provádění výměny výkladců, z důvodu znemožnění užívání pronajatého prostoru.
 3. o poskytnutí slevy z nájmu za pronájem garáží č. 401, 402, 405 a 406 v domě čp. 1087, ul. Okružní v Bohumíně, ve výši 100 %, z důvodu nemožnosti užívání těchto garáží po dobu provádění opravy domu (lešení).

 

Nákup energií – smlouvy - trh PXE

1029/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky
 2. o udělení plné moci pro fyzické osoby dle předloženého návrhu.

 

Výpovědi z nájmu bytu 

1030/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla 

 1. o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro p. Marka Fedorowicze *****  – neplacení
 2. o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2288, odst. 1. písm. a) z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro p. Barboru Bartoschovou ***** – neplacení a opakované nedodržení pravidel obvyklých pro chování v domě.

 

Mimořádné přidělení bytu

1031/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 21 v ul. nám. Svobody 7 ve Starém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality p. Boženě Kalikové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného dle varianty 2 (45,65 Kč/m²).

 

Zásady územního rozvoje MS kraje - aktualizace 

1032/59

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje námitky města Bohumín k Návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje dle tabulky č. 3 předloženého materiálu
 2. ukládá odboru rozvoje a investic zaslat námitky města Bohumín k Návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
  T: 16. 10. 2017
  Z: Ing. Jitka Ptošková

 

Charita Bohumín

Stanovisko k záměru

1033/59

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí žádost ředitelky Charity Bohumín o souhlasné stanovisko k záměru Charity Bohumín
 2. schvaluje způsob vyřízení žádosti, dle předloženého návrhu.

 

Sběr použitého textilu 

Smlouva s Armádou spásy

1034/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při sběru použitého šatstva mezi sdružením Armáda spásy v České republice, z. s. a  městem Bohumín.

 

Příspěvkové organizace 

Smlouva o partnerství

1035/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Základní školou, Trutnov, Komenského 399 a Základní školou a Mateřskou školou Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace na společnou realizaci projektu „Čerstvý vítr z hor“, v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Žádosti o dotace, výjimka ze směrnice pro zadávání VZ

1036/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádostí o dotaci
  a)    ze SFŽP na projekt o názvu „Ozdravný pobyt žáků I. stupně 2018-2019“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  b)    z Nadace partnerství na projekt o názvu „Do přírodních učeben, těšíme se každý den“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  c)    z MŠMT na projekt o názvu „Selektivní primární prevence prostřednictvím metod dramatické výchovy na ZŠ E. Beneše v Bohumíně“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
  d)    z IROP, výzva č. 68, podvýzva MAS Bohumínsko na projekt o názvu „Polytechnická učebna Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace  a souhlasí s technickým zhodnocením majetku města Bohumína, který je svěřen k hospodaření organizaci Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace a se zachováním výstupů projektu minimálně po dobu 5 leté udržitelnosti projektu
 2. výjimku ze směrnice č. 2016-07 pro zadávání veřejných zakázek u projektů příspěvkových organizací města Bohumín realizovaných z finančních prostředků státního rozpočtu a z prostředků EU, které se řídí svými stanovenými pravidly.

 

Změna závazných ukazatelů 

1037/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravu mzdového limitu na rok 2017 pro organizaci K3 Bohumín, příspěvková organizace a Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
 2. úpravu odpisových plánů na rok 2017 a výši odvodu z fondu investičního do rozpočtu města dle předloženého návrhu pro organizace:
  -   Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  -   Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
  -   Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
  -   Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  -   Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 3. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu pro organizace:
  - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace – keramická pec M 125S
  - K3 Bohumín, příspěvková organizace – počítač EGUS 975
 4. uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově základní školy v ul. Sokolovská 90, Bohumín-Starý Bohumín, mezi Masarykovou základní školou  a Mateřskou školou Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 61988677 a Spolkem POSEJDON, z. s. Hlavní 33, Dolní Lutyně-Věřňovice, IČ 26997479 na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 za smluvní nájemné 3.500 Kč/pololetí.

 

Dodatky smluv o dílo

1038/59

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatků č. 1  smluv o dílo pro zakázky:
  -     „Nové výtahy pro bytový dům čp. 1019, ul. Osvoboditelů, Bohumín“
  -     „Nové výtahy pro bytový dům čp. 973, ul. Nerudova, Bohumín“
  -     „Nové výtahy pro bytový dům čp. 1015 ul. Mírová, Bohumín“
  -     „Nové výtahy pro bytový dům čp. 1016 ul. Mírová, Bohumín“
 2. o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo  pro zakázku „Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín“
 3. o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Optimalizace strojovny chlazení na zimním stadioně Bohumín“
 4. o uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo pro zakázku „Přepojení ÚT a TUV bytových domů v ul. Dělnická a Mládežnická na CZT v Bohumíně“.

 

Komise RM 

Aktualizace složení komise

1039/59

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci na členství v komisi pro m. č. Šunychl
  a)  paní Andrey Spodniakové, *****
  b)  pana Zbygniewa Porwolika, *****       
 2. jmenuje paní Lenku Zemanovou, bytem ***** členkou komise pro m. č. Šunychl.

 

Výběrová řízení 

Změna způsobu zadání – zakázka malého rozsahu a povolení výjimky

1040/59

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  -     změnu způsobu zadání veřejné zakázky na „zakázku malého rozsahu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína
  -     kritéria pro prokázání kvalifikace
  -     kritérium pro hodnocení nabídek
  -     členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
  -     seznam firem navržených k obeslání
  pro zakázku „Rekonstrukce nástavby CAS 24 jednotky Bohumín-Šunychl“
 2. rozhodla o povolení výjimky z povinného uveřejnění výzvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rekonstrukce nástavby CAS 24 jednotky Bohumín-Šunychl“ na webu města.

 

Zakázka malého rozsahu

1041/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje    

 1. zadání veřejné zakázky v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína způsobem „zakázka malého rozsahu“
 2. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 3. kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 4. kritéria pro hodnocení nabídky
 5. seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Čištění fasády domu čp. 225, budova B radnice, Bohumín“.                  

 

Zjednodušené podlimitní řízení 

1042/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci „zjednodušeného podlimitního řízení“
 2. kritéria pro prokázání kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. obchodní podmínky
 5. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 6. seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Úplné elektronické podání města Bohumín – datová úložiště“.

 

1043/59

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na služby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci „zjednodušeného podlimitního řízení“
 2. kritéria pro prokázání kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. obchodní podmínky
 5. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 6. seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů, včetně zajištění odvozu a dovozu“ dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.10.2017
Počet zhlédnutí: 724

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund