close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 6.11.2017

Usnesení z 61. zasedání rady města Bohumína dne 6. listopadu 2017 

 

Přítomni:  6 členů RM
Omluvena Ing. Yvona Placzková

 

Příprava zasedání ZM 

1047/61

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 13. 11. 2017 a doporučuje k projednání tyto materiály:

 1. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2018  (1/21 Z)
 2. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2018 (2/21 Z)
 3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“- 1. výzva - dílčí vyúčtování dotace (3/21 Z)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2017 (4/21 Z)
 5. Smlouva o úvěru (5/21 Z)
 6. Rozpočet města pro rok 2018 (6/21 Z)
 7. Uzavření veřejnoprávních smluv (7/21 Z)
 8. Darování domovních čerpacích stanic a tlakové kanalizační přípojky (8/21 Z)
 9. Darování pozemků (9/21 Z)
 10. Výkupy pozemků (10/21 Z)
  bod 4 – s podmínkou výkupu pozemku od vlastníka p. Marka Durczoka (přístup na pozemek města)
  bod 6 – nedoporučuje ZM schválit
 11. Směna pozemků (11/21 Z)
 12. Prodej pozemků  (12/21 Z)

 

Valná hromada BMN, a. s.

1048/61

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s usnesením 39. rady města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. ze dne 12. 12. 2016, vyplatit odměnu za rok 2017 místopředsedkyni představenstva Bohumínské městské nemocnice, a. s. dle předloženého návrhu.

 

Dary 

Přijetí daru

1049/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI,  se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, pro psí útulek Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 17.272 Kč formou granulí Josera Regular.

 

Poskytnutí daru 

1050/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč pro zájmové sdružení Kočky Bohumín z. s. se sídlem Ostravská 84, 735 51 Bohumín – Pudlov.

 

Dotace

1051/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 75029120 ve výši 8.310 Kč na financování družební akce s partnerskou ZŠ v Zabełkowe pod názvem Mobilní planetárium – Voda, zázrak přírody, která se bude konat dne 11. 12. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

1052/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

a)  pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky a zpevněné plochy - sjezdu z pozemku p. č. 1003/6 – orná půda na p. č. 1036/1, ul. Úvozní, v částech pozemků p. č. 1036/1 – op, ost. kom. v k. ú. Skřečoň, zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň obce Bohumín v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 1003/7 s přístupem a příjezdem po pozemku p. č. 1003/6 ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1003/7 a č. 1003/6 k. ú. Skřečoň, zapsaných nyní na LV č. 1016 k. ú. Skřečoň nyní ve výlučném vlastnictví MUDr. Hany Riessové, bytem*****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou vodovodní přípojky včetně ochranného pásma a 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou zpevněné plochy - sjezdu  dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

b)  pro umístění, stavbu a provozování podzemního telekomunikačního vedení CETIN v rámci stavby „16010-043293 0667-17 Retail park Bohumín_MK“ v pozemcích města p. č. 2550/1 a č.  2550/5 – obě op, ost. kom. v k. ú. Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín obce Bohumín ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem  Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IČ: 04084063, zast. společností Vegacom, a.s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/4, PSČ 142 01, IČ: 25788680, zast. Ing. Oldřichem Ježkem, Štefkova 35/1, 700 30  Ostrava-Výškovice, IČ: 65489519, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené podzemní komunikační sítí včetně ochranného pásma  dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

c)   pro stavbu, umístění a provozování NTL plynovodu včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a plynovodních přípojek v rámci stavby „REKO MS Bohumín, Seifertova+1“ v částech pozemků města p. č. 2542, 157, 156 – op, ost. kom., č. 154/5 – op, jiná pl., č. 231/2, 238/2 – zast. pl. a nádv., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 100 01  Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zast. společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČ: 27935311. Věcné břemeno, služebnost včetně práva vstupovat a vjíždět na dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, bude zřízeno za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbami včetně ochranného pásma a podmínek dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

d) pro umístění, stavbu a provozování plynové přípojky a zpevněné plochy – sjezdu a vstupu z pozemku p. č. 949/5 – orná půda na p. č. 966/3 v částech pozemku města p. č. 966/3 – op, ost. kom. v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 949/5 ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 949/5 k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 1118 nyní ve spoluvlastnictví p. Lukáše Rýchlika, bytem  ***** – podíl ½ a p. Pavlíny Wolfové, bytem ***** – podíl 1/2, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou plynové přípojky včetně ochranného pásma a 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou zpevněných ploch dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

e) dodatečně pro umístění, stavbu a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky pro domy čp. 384 a 396“ v pozemku města p. č. 491/7 – op, ost. kom. v k. ú. Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín obce Bohumín ve prospěch Bytového družstva Nádražní 384 a 9. května 396 se sídlem 9. května 396, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 73 257, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene v rozsahu 49 m2 dle geometrického plánu č. 2604-151/2017 na zaměření dokončené stavby a za náhradu dle „Zásad“ města ve výši 85 Kč za 1 m2, tj. celkem 4.165 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek dle „Zásad“ sjednaných v původní budoucí smlouvě č. j. 64/2009/OM/VB se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2. o zřízení věcných břemen, služebností, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka

Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 70890021, povinný z věcného břemene, služebnosti, pro umístění a provozování účelové komunikace na pozemku parc. č. 427/21 – zast. pl. a nádv. v kat. území Starý Bohumín, zapsaným na LV č. 814 k. ú. Starý Bohumín obce Bohumín. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek dle průvodní zprávy v rozsahu 353 m2, za jednorázovou náhradu v celkové výši 26.475 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené s vkladem věcného břemene, služebnosti, do katastru nemovitostí uhradí město Bohumín, oprávněný z tohoto věcného práva.

 

Pronájem pozemku

1053/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla neukončit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 479 – ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, pronajatého společnosti KVADRO, spol. s r. o. se sídlem Hlávkova 428/3, Ostrava-Přívoz za účelem umístění prodejního stánku s prodejem denního tisku a tabákových výrobků.

 

Podmínky účasti v elektronické dražbě pozemků

1054/61

Rada města Bohumína po projednání

 1. ruší usnesení rady města Bohumína č. 820/44 ze dne 27. 02. 2017, kterým schválilo maximální výši podání při elektronické dražbě konané dne 02. 03. 2017 a pověřilo Ing. Adélu Plonkovou, zaměstnankyni města Bohumína (zařazenou do majetkového odboru MěÚ), zastupováním města Bohumína v elektronické dražbě konané dne 02. 03. 2017. Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na LV 910 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální  pracoviště  Karviná, vlastníka  Zdeňka Sládka, a to pozemky parc. č. 346/2, 425, 1215/70, 1323/4, 1522, 1523, 1524 a 1525 v kat. území Pudlov, obec Bohumín. Pověření se týká provádění veškerých úkonů vedoucích k vydražení uvedených nemovitých věcí pro město Bohumín, a to zejména k provádění příhozů do maximální výše podání.
 2. schvaluje maximální výši podání při elektronické dražbě konané dne 22. 12. 2017 dle předloženého návrhu.
 3. pověřuje Ing. Adélu Plonkovou, zaměstnankyni města Bohumína (zařazenou do majetkového odboru MěÚ), zastupováním města Bohumína v elektronické dražbě konané dne 22. 12. 2017. Předmětem dražby jsou nemovité věci, pozemky parc. č. 1215/70 a parc. č. 1323/4, v kat. území Pudlov, obec Bohumín, zapsané na LV č. 910, vlastníka  Zdeňka Sládka. Pověření se týká provádění veškerých úkonů vedoucích k vydražení uvedených nemovitých věcí pro město Bohumín, a to zejména k provádění příhozů do maximální výše podání.

 

Nebytové prostory

1055/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1067, ul. Čáslavská v Bohumíně, o  rozloze 27,05 m2, č. prostoru 363, se spolkem Vojenská technika IRONCLAD, z. s., Čs. armády 1053, Bohumín, IČO: 02279274, zastoupeným předsedou spolku p. Lukášem Krenžolkem, za symbolické nájemné 100,00 Kč/rok, na dobu neurčitou k rozšíření stávajících pronajatých prostor o  kancelář, zasedací a školicí místnost.

 

Mimořádné přidělení bytu

1056/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 50 na ul. Čs. armády 1072 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality Armádě spásy z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 55 Kč/m2 měsíčně.

 

Výpovědi z nájmu bytu

1057/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla  o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro Bohumila Tichánka a Zuzanu Olšarovou, bytem ***** – neplacení.

 

Vyřazení majetku formou fyzické likvidace

1058/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – 1 ks otočná IP kamera SONY SNC-R580, v. č. VD66155 formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu.

 

Doplatky na bydlení do ubytoven

1059/61

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informace o přiznávání doplatků na bydlení do ubytoven po novele zákona o pomoci v HN.      

 

Úhrada za komunální odpad na rok 2018

1060/61

Rada města Bohumína po projednání  

 1. schvaluje
  a) výši úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína  pro fyzické osoby (občany) na rok 2018 včetně úhrady za  nakládání s rostlinným komunálním odpadem
  b)  slevu poskytovanou fyzickým  osobám  samostatně   bydlícím  v   rodinných domech (tj. 1 osoba v rodinném domě) ve výši 800 Kč/rok/popelnici 110 l na směsný komunální odpad při četnosti vývozu 1x za 14 dnů           
  c)   výši úhrady za volně ložený odpad na rok 2018 dle předložených návrhů
 2. ukládá odboru životního prostředí a služeb zveřejnit obvyklým způsobem výši úhrad za nakládání s komunálními odpady včetně úhrady za  nakládání s rostlinným komunálním odpadem pro fyzické osoby (občany) na rok 2018.         
  T:   do 30. 12. 2017
  Z:   Ing. Jan Jeziorský, MBA

 

Příspěvkové organizace 

Grantová činnost

1061/61

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a)     podání žádosti o dotaci ze SFŽP pro
  - Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace  na projekt o názvu „V lese na pasece“
  - Základní školu a Mateřskou školu tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace na projekty o názvu „Slunce životadárná hvězda“ a „Zázrak života“
  - Základní školu a Mateřskou školu Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „V přírodě jsme v pohodě“
  - Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Příroda 2018-2020“
  b) podání žádosti o dotaci z MŠMT pro
  - Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace  na projekt o názvu „Plaváním ke zdraví“
  - Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Plavání ZŠ ČSA“
  - Základní školu a Mateřskou školu Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Plavu si a vím jak“
  c) podání žádosti o dotaci z Nadace Vítkovice Steel pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Stavíme s Bořkem“
 2. souhlasí
  a)  s podáním žádosti o dotaci do 3. výzvy MAS Bohumínsko z IROP zaměřené na Infrastrukturu vzdělávání (vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD") s názvem „Modernizace učebny dílen ZŠ ČSA“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  b)  s technickým zhodnocením majetku města Bohumín, který je svěřen k hospodaření organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace a se zachováním výstupů projektu minimálně po dobu 5 leté udržitelnosti projektu
 3. ukládá odboru školství, kultury a sportu předložit zastupitelstvu města k projednání poskytnutí finančních prostředků města na předfinancování projektů ze SFŽP – ozdravné pobyty, z MŠMT – šablony pro MŠ a ZŠ, z 3. výzvy MAS Bohumínsko – infrastruktura vzdělávání, do doby obdržení dotace.
  T:  28. 2. 2018
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

Hodnocení činnosti za 2. pol. 2017, odměny ředitelům

1062/61

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumín,
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

 

Záštita města

1063/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity nad konáním 3. ročníku halové soutěže malých hasičů v požárním sportu, který se bude konat dne 11. 11. 2017 ve sportovní hale Bosporu.

 

Dodatek smlouvy o dílo 

1064/61

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro zakázku „Stavební úpravy bytového domu čp. 1059-1063 na ul. Okružní a Čs. armády v Bohumíně“.

 

Výběrová řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

1065/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na služby v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o  veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 2. kritéria pro splnění kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. obchodní podmínky
 5. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 6. seznam firem navržených k obeslání dle pozměňujícího návrhu

pro zakázku  „Regenerace zeleně na rozvojových plochách ve Starém Bohumíně“.

 

1066/61

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 1. zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitního řízení“
 2. kritéria pro splnění kvalifikace
 3. kritérium pro hodnocení nabídek
 4. obchodní podmínky
 5. členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

pro zakázku „Stavební úpravy budovy obřadní síně v Bohumíně“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                     
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 6.11.2017
Počet zhlédnutí: 726

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.29 sekund