close google translator menu
Dnes je Středa 22.5., svátek má Emil.
Emil - jméno latinského původu. Znamená horlivý, pracovitý, soutěžící.

Osobnosti narozené dnes:


 • Naomi Campbell (*1970) - Britská topmodelka
 • Vilém Závada (*1905, +30.11.1982) - Český básník a spisovatel
 • Richard Wagner (*1813, +13.2.1883) - Německý skladatel
 • Gérard de Nerval (*1808, +26.1.1855) - Francouzský spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 4.12.2017

Usnesení z 63. zasedání rady města Bohumína ze dne 4. prosince 2017

Přítomni:  7 členů RM

 

Valné hromady společností města 

BMN, a. s.

Smlouva o výkonu funkce

1069/63

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o výkonu funkce na pozici předsedy představenstva BMN, a. s., pro p. Igora Bruzla dle přeloženého návrhu.

 

Změny v představenstvu

1070/63

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla

 1. odvolat z funkce místopředsedy představenstva společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., Ing. Kamila Mašíka ke dni 04. 12. 2017
 2. vyplatit odměnu za rok 2017 odvolávanému místopředsedovi představenstva Bohumínské městské nemocnice, a. s., v souladu s usnesením 39. rady města Bohumín ze dne 12. 12. 2016 dle pozměňujícího návrhu.

  

BM servis, a. s.

Finanční plán na rok 2018

1071/63

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst. 1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti obchodní firmy BM servis a. s. se sídlem Bohumín – Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315 schvaluje Finanční plán na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Záloha na roční odměny

1072/63

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a.s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu ročních odměn za rok 2017 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

  

BOSPOR, spol. s r. o.

Záloha na roční odměny

1073/63

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín rozhodla vyplatit zálohu roční odměny pro jednatele společnosti Bospor spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

Příprava zasedání ZM 

1074/63

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 11. 12. 2017 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 2. Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM, členům komisí rady a výborů ZM
 3. Peněžitá plnění členům ZM 
 4. Hospodaření města za I. - X. 2017 a návrh na úpravu rozpočtu 2017
 5. Odpis pohledávek
 6. Podání žádosti o dotaci Odstranění čp. 239 Drátovenská a projekt následného využití
 7. Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018
 8. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím v roce 2017                 
 9. Odpis pohledávek                                                                                 
 10. Zrušení předkupního práva                                                                                       
 11. Výkupy pozemků         
 12. Prodej pozemků                                                                                                         
 13. Termíny jednání orgánů města 2018

 

Finanční dary

1075/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančních darů

 1. spolku Tanec, sport a pohyb, z. s., se sídlem 1. máje 124, 735 31 Bohumín-Skřečoň, IČ: 03659470, ve výši 12 000 Kč na podporu pořádání Mistrovství ČR v tanečních disciplínách hip hop a disco dance ve dnech 2. a 3. 12. 2017 ve sportovní hale Bospor v Bohumíně
 2. spolku ALMA MATER, zapsaný spolek, se sídlem Štefánikova 361, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 22871390, ve výši 15 000 Kč na podporu pořádání prvního mezinárodního halového fotbalového turnaje žen Bohumín Cup dne 7. 1. 2018 ve sportovní hale Bospor v Bohumíně
 3. občanům v oblasti péče o seniory dle předloženého návrhu.

 

Dotace

1076/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace 1. SC Bohumín ´98 se sídlem Komenského 1150, Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 26547767 ve výši 20.000 Kč na úhradu dopravy na mezinárodní turnaj v házené starších žákyň a dorostenek v Prešově ve dnech 03. – 06. 01. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti 

Nákup komodit na burze PXE – 2018

1077/63

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí výsledné ceny elektrické energie a zemního plynu pro holding města Bohumína na rok 2018.

 

Věcná břemena

1078/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování plynovodní přípojky a zpevněné plochy - sjezdu z pozemku p. č. 949/2 – orná půda na p. č. 966/3, v částech pozemku p. č. 966/3 – op, ost. kom. v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 949/2 se sjezdem na pozemek p. č. 966/3 ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 949/2 k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného nyní na LV č. 1115 k. ú. Záblatí u Bohumína ve společném jmění manželů (SJM) Ing. Pavla Wiji, bytem ***** a PharmDr. Petry Wiji, bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou plynovodní přípojky včetně ochranného pásma a 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou zpevněné plochy - sjezdu dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. pro umístění, stavbu a provozování zemního kabelového vedení NN v části pozemku města p. č. 966/3 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína v rámci stavby „Bohumín 945/5, Rýchlik, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. Ing. Martinem Bartečkem na základě plné moci č. 239/2017 ze dne 6. 6. 2017, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro stavbu, umístění  a   provozování zpevněné plochy - sjezdu v rámci zahájení novostavby rodinného domu p. č. 1282/10, k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1282/12 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, ve prospěch budoucích vlastníků pozemku p. č. 1282/10 – trv. travní porost, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a manž. Janem Bornerem a p. Jarmilou Bornerovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2017 – 0548 a Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby č. 2017 - 0549 dne 9. 8. 2017. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury
 4. pro stavbu, umístění  a  provozování zpevněné plochy - sjezdu v rámci zahájení novostavby rodinného domu p. č. 1282/11 k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1282/12 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, ve prospěch budoucího vlastníka pozemku p. č. 1282/11 – trv. travní porost, zapsaného nyní na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a p. Markem Bornerem, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2017 – 0550 a Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby č. 2017 - 0551 dne 20. 7. 2017. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury
 5. a) pro stavbu, umístění a provozování vodovodního řadu včetně přepojení přípojek a umístění montážní jámy včetně dalšího příslušenství v částech pozemků města p. č. 620, č. 796/5, č.796/6 a č. 821 – všechny op, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň v rámci stavby „Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná – rekonstrukce vodovodního řadu“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Ochranné pásmo společné pro vodovodní řad i rekonstruovanou kanalizační stoku v rámci stavby „Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná – rekonstrukce stoky „beta Am“ bude započteno u této stavby kanalizační stoky, a to dle dohody mezi budoucím povinným a oprávněným z věcného břemene, služebnosti.
  b) pro umístění a provozování kanalizační stoky včetně rekonstrukce betonových šachet, přepojení přípojek a umístění nových betonových šachet včetně dalšího příslušenství v částech pozemků města p. č. 620, č. 796/6, č. 796/5 a č. 796/4 – všechny op, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň v rámci stavby „“Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná – rekonstrukce stoky „beta Am“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem ul. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Do ochranného pásma kanalizační stoky bude započteno ochranné pásmo společné pro kanalizační stoku i rekonstruovaný vodovodní řad v rámci stavby „Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná – rekonstrukce vodovodního řadu“, a to dle dohody mezi budoucím povinným a oprávněným z věcného břemene, služebnosti.

 

Pronájem pozemků

1079/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o pronájmu části pozemku p. č. 880/1 – zahrada o výměře 240 m2 a pozemku p. č. 880/3 – ost. plocha, komunikace o výměře 270 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín panu Drahoslavovi Herdovi, bytem ***** za účelem údržby pozemku za symbolické nájemné 100 Kč ročně, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2018
 2. o výpůjčce části pozemku p. č. 2556 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 92 m2 a části pozemku p.č. 1426/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 88 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín za účelem realizace stavby „ Rekonstrukce silnice III/46817 Bohumín, ul. Lidická, vč. opěrných zdí“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná na dobu určitou maximálně 1 rok ode dne protokolárního předání pozemků, do doby dokončení stavby.
 3. ukončit nájemní smlouvu č. j. 2008-0364 na pronájem pozemků p. č. 217/8 a 218/1 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín s panem Markem Nogou, trvale bytem ***** výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Nebytové prostory

1080/63

Rada města Bohumína po projednánírozhodla

 1. o uzavření smlouvy na pronájem části střechy domu č. p. 1157, ul. Nerudova v Bohumíně, č. prostoru 301, se společností ha-vel internet s.r.o., IČO: 25354973, Olešní 587/11A, Ostrava – Muglinov, 712 00, zastoupenou jednatelem Ing. Pavlem Halfarem, za nájemné 60.000,00 Kč/rok, na dobu neurčitou k umístění anténního systému a příslušné technologie pro poskytování telekomunikačních služeb.
 2. o uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garážového stání o rozloze 11,37 m2, č. prostoru 404, ve společné garáži pod domem č. p. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, s p. Soňou Lukasíkovou, nar. *****, bytem *****, za nájemné ve výši 560,00 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motorového vozidla.
 3. o uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1067, ul. Čáslavská v Bohumíně, č. prostoru 361 o rozloze 35,74 m2 s Michalem Maslákem, IČO: 04400160, se sídlem Anenská 132, Bohumín - Záblatí, za nájemné ve výši 500,00 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, pro využití jako kancelář firmy.
 4. o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem garáže č. 410 v domě č. p. 1087, ul. Okružní v Bohumíně nájemci p. Janu Bútorovi, ve výši 711,00 Kč z důvodu nemožnosti užívat pronajatou garáž při provádění opravy domu.
 5. o změně podlahových ploch nebytových prostorů v domě č. p. 84, ul. Ostravská v Bohumíně – Pudlově:
  a) snížení podlahové plochy nebytového prostoru č. 304, nájemce Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s., IČO: 00676535, Karlínské náměstí 59/12, Praha 8, o 97,2 m2 ve II. NP domu
  b) zvýšení podlahové plochy nebytového prostoru č. 301, nájemce Kočky Bohumín, z. s., IČO: 02641887, Ostravská 84, Bohumín - Pudlov, o 97,2 m2 ve II. NP domu

 

Mimořádné přidělení bytu

1081/63

Rada města Bohumína po projednání neschvaluje mimořádné přidělení bytu na tř. Dr. E. Beneše 1071 v Novém Bohumíně p. Monice Mirgové, trvale bytem *****.

 

Vyřazení, převod majetku 

1082/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení movitého majetku formou fyzické likvidace - cisternová automobilová stříkačka (CAS 25), Škoda RTHP, pořízená v roce 1979, inventární číslo 58, v pořizovací hodnotě 203.440 Kč, zůstatková hodnota 27.542 Kč.

 

1083/63

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o převodu movitého majetku – osobní automobil KIA Cee´d, RZ 4T0 4000, rok výroby 2010, na Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace. 

 

Podpora vysokorychlostního internetu

1084/63

Rada města Bohumína po projednání 

 1. schvaluje způsob podpory budování vysokorychlostního internetu ve všech městských částech Bohumína dle předloženého návrhu
 2. ukládá odvětvovým odborům poskytovat aktuální informace o připravovaných liniových stavbách ke zveřejnění.

 

Plán prevence kriminality 2018-2020 

1085/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Plán prevence kriminality na období let 2018-2020.

 

Užívání Gliňoče rybářskými kroužky 

1086/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dohody s Domem dětí a mládeže, příspěvkovou organizací, se sídlem Janáčková 715, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, o užívání areálu Gliňoče k činnosti rybářského kroužku dle předloženého návrhu

 

Stacionární kontejnery – zpětný sběr elektrozařízení

1087/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy se společností ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00 Praha 4, o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

 

Neudržované stavby 

1088/63

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o neudržovaných stavbách na území města Bohumína.

 

Místní akční plán - Projekt „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“ 

1089/63

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí:

 1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Bohumín
 2. Informaci o pokračování projektu „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“ v souladu s výzvou MAP II a Implementace MAP  vyhlášenou 15. 11. 2017

 

Příspěvkové organizace 

Školské rady v ZŠ na období 2018-2020 

1090/63

Rada města Bohumína po projednání

 1. jmenuje do školských rad zřízených v jednotlivých příspěvkových organizacích následující členy:
  a) Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
      Mgr. Stanislava Krpcová, zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Beneše
      Mgr. Petr Šlachta, zástupce ředitele ZŠ a MŠ čs. armády
  b) Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
      Igor Bruzl, místostarosta, člen zastupitelstva města
      Ing. Tomáš Cedivoda, člen komise pro výchovu a vzdělávání
  c) Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
      Mgr. Marie Valuštíková, členka komise pro výchovu a vzdělávání
      Mgr. Zdeněk Veselý, člen zastupitelstva města, předseda komise pro výchovu a vzdělávání
  d) Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
      Mgr. Antonie Walterová, členka zastupitelstva města, členka komise pro výchovu a vzdělávání
      PaedDr. Miroslav Bialoň, člen komise pro výchovu a vzdělávání
  e) Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
      Mgr. Barbora Sovová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ čs. armády
      Vilém Bannert, člen zastupitelstva města
  f) Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
      Mgr. Jan Konvička, zástupce ředitelky Střední školy Bohumín
      Mgr. Jana Žadníková, členka komise pro výchovu a vzdělávání
 2. schvaluje odměnu členům školských rad za práci ve volebním období 2015 – 2017 dle pozměňujícího návrhu.

 

CSSB

Závazné ukazatele 

1091/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2017 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02834/2015/SOC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
 2. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2017 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, ve výši 115 000 Kč účelově určený na úhradu nákladů spojených s užíváním objektu na ul. Okružní 1069, Nový Bohumín v době neposkytování sociální služby – denní stacionář

 

Úprava odpisového plánu 2017

1092/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu odpisového plánu na rok 2017 u organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu v příloze č. 1

 

Rozpočty PO na rok 2018 a výhled na léta 2019-2020

1093/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. rozpočty příspěvkových organizací města Bohumín na rok 2018 dle předložených návrhů
 2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Bohumín na roky 2019-2020 dle předložených návrhů.

 

K3 – úprava mzdového limitu

1094/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu mzdového limitu na rok 2017 pro organizaci K3 Bohumín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 

Čerpání na pohoštění a dary 

1095/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši čerpání na položce pohoštění a dary pro r. 2018 takto:

 • Starosta, místostarostové, zastupitelé: 140 000 Kč
 • Tajemnice, VO: 50 000 Kč
 • Městská policie: 10 000. Kč
 • Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace: 16 000 Kč  
 • K3 Bohumín, příspěvková organizace: 40 000 Kč
 • Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace: 20 000 Kč
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace:  15 000 Kč
 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace: 10 000 Kč
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace   15 000 Kč
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace: 16 000 Kč
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín - Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace: 8 000 Kč
 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace: 5 000 Kč

 

Dodatky smlouvy k reklamě na lavičkách 

1096/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje úpravu dohody o umístění reklamních laviček na území města Bohumína od společnosti BENCHREKLAM s. r. o., se sídlem Janáčkova 416, 738 01 Frýdek-Místek.

 

Dodatky smluv o dílo

1097/63

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatků č. 2 smluv o dílo pro zakázky

 • Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1019, ul. Osvoboditelů, Bohumín
 • Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1015 ul. Mírová, Bohumín
 • Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1016 ul. Mírová, Bohumín.

 

Komise rady

Aktualizace komise pro m. č. Šunychl

1098/63

Rada města Bohumína po projednání jmenuje pana Petra Malece, bytem *****, členem komise pro m. č. Šunychl.

 

Udělení výjimky ze Směrnice o zadávání VZ 

1099/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. udělení výjimky pro přímé zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních služeb pro holding města Bohumína firmě T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO: 64949681
 2. uzavření rámcové smlouvy s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČO: 64949681 na poskytování mobilních služeb pro holding města Bohumína, město Rychvald, včetně zřízených a založených organizací a obec Dolní Lutyně včetně zřízených organizací na dobu určitou od 18. 02. 2018 do 18. 02. 2020
 3. udělení výjimky pro přímé zadání zakázky „Provádění úklidových prací v budově B Městského úřadu Bohumín, Masarykova 225, Bohumín“ firmě Dalibor Wajda se sídlem Bohumín-Skřečoň, Opletalova 164, IČO: 05504392
 4. uzavření smlouvy o provádění úklidových prací s firmou Dalibor Wajda se sídlem Bohumín-Skřečoň, Opletalova 164, IČO: 05504392 s účinností od 01. 01. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou za měsíční cenu 21.053 Kč s možností změny ceny za podmínek sjednaných v této smlouvě.

 

Výsledek výběrového řízení 

1100/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zakázku 

„Úplné elektronické podání města Bohumín – datová úložiště“.

 

Výběrová řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení

1101/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci „zjednodušeného podlimitního řízení“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • obchodní podmínky
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Stavební úpravy bytových domů ul. Tyršova, Studentská č. p. 812 – 815, Bohumín
 2. Chodník ul. Ostravská – ČSA (U Rybeny)
 3. Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí
 4. Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín

 

Zjednodušené podlimitní řízení a smlouva o společném zadání

1102/63

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám se Správou silnic Moravskoslezského kraje
 1. schvaluje
  zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, v rámci „zjednodušeného podlimitního řízení“
  - kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  - kritérium pro hodnocení nabídek
  - obchodní podmínky
  - členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
  - seznam firem k obeslání

pro zakázku „Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční“.

 

Zakázky malého rozsahu

1103/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek v rámci zakázky malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku: „Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína“.

 

1104/63

Rada města Bohumína po projednání schvaluje 

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Oprava střechy bytového domu Komenského 535, Nový Bohumín
 2. Bezručova čp. 1144 - stavební úpravy bytového domu - úpravy schodišťového prostoru
 3. Ul. Mírová 1015, 1016, rekonstrukce el. instalace ve spol. prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám
 4. Odkanalizování splaškových vod v Bohumíně – Vrbici, II. etapa – tlaková kanalizace
 5. Oprava silnic v Bohumíně 2018

 

Zakázka malého rozsahu a povolení výjimky 

1105/63

Rada města Bohumín po projednání

 1. schvaluje
  - zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
  - členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
  - kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  - kritéria pro hodnocení nabídek
  - seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu
  pro zakázku „ZŠ Beneše – větrací jednotky s rekuperací tepla“
 2. rozhodla o povolení výjimky pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumín.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.12.2017
Počet zhlédnutí: 663

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund