close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 20.6., svátek má Květa.
Dnes má svátek Květa. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Frank Lampard (*1978) - Anglický fotbalista
 • Juliano Belletti (*1976) - Brazilský fotbalista
 • Nicole Kidman (*1967) - Americká herečka
 • John Goodman (*1952) - Americký herec
 • Lionel Ritchie (*1949) - Americký zpěvák
 • Brian Wilson (*1942) - Basák a zpěvák americké kapely The Beach Boys
 • Martin Landau (*1931) - Americký herec
 • Vjačeslav Kotenočkin (*1927, +20.11.2000) - Ruský animátor, tvůrce kresleného seriálu " Jen počkej zajíci "
 • Josef Kemr (*1922, +15.1.1995) - Herec
 • Errol Flynn (*1909, +14.10.1959) - Americký herec
 • Josef Václav Myslbek (*1848, +2.6.1922) - Sochař, autor sochy sv. Václava na Václavském náměstí
 • Jacques Offenbach (*1819, +5.10.1880) - Francouzský skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 15.1.2018

Usnesení z 65. zasedání rady města Bohumína ze dne 15. ledna 2018.

 

Přítomni:  7 členů RM

 

Valné hromady společností

BM servis, a. s.

Dodatek smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva

1109/65

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Finanční a investiční plán 2018

Směrnice pro vyplácení ročních odměn za rok 2018

1110/65

Rada města Bohumína při výkonu působnosti  Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o., Koperníkova 1174, 735 81  Bohumín

 1. schvaluje
  a)  finanční a investiční plán společnosti Bospor spol. s r. o. pro rok 2018 dle pozměňujícího návrhu rady města
  b)  Směrnici pro vyplacení ročních odměn za rok 2018 jednateli společnosti Bospor spol. s  r. o. dle pozměňujícího návrhu rady města
 2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti dle předloženého návrhu.

 

Dotace, granty 

Program prevence kriminality  - 2018

1111/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 na realizaci dvou dílčích projektů: „Bohumín - Osvětlení rizikového místa – garáže“ a „Bohumín - Víkendové pobyty dětí“ a souhlasí s vyčleněním vlastní spoluúčasti dle podmínek Programu prevence kriminality.

 

Grantová činnost v PO, SZŠ Pianeta

1112/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury ČR na projekty o názvu „Kniha do ulic“, „Vesmírné putování v knihách“, „Harmonizace a kontrola duplicit lokálních autorit“, „Rozšíření vzdělávacích a kulturních služeb multimediální učebnou“ a „Modernizace a zkvalitnění vybavení poboček“ pro K3 Bohumín, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt o názvu „Festival amatérských divadelních souborů MSK“ pro K3 Bohumín, příspěvková organizace
 3. podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt o názvu „Letní taneční škola – příprava na novou sezónu“ pro Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 4. podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt o názvu „Badatelem ve škole i  v terénu“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 5. podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt o názvu „Zdravá, krásná, voňavá...“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 6. realizaci projektu o názvu „Podpora výuky EVVO v přírodní zahradě SŽS Pianeta“ organizací Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o., K Rybníku 1330, Orlová-Poruba, IČO 29445191,  na pozemku města Bohumín, který je svěřen k hospodaření Základní škole T. G. Masaryka Bohumín - Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Věcná břemena

1113/65

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro umístění, stavbu a provozování  vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, přípojky plynu a sjezdu z pozemku p. č. 383/3 – zahrada na p. č. 382 – op, ost. komunikace, ul. Dělnická, v částech pozemku p. č. 382, zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň obce Bohumín,  ve prospěch budoucího vlastníka pozemků p. č. 383/3, 384/3 a č. 384/2, zapsaných nyní na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícími a manžely Jiřím a Monikou Kuldánkovými, bytem *****  budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2017 – 0105 a Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby č. 2017 - 0107 dne 1. 3. 2017. Věcné břemeno bude zřízeno  za  podmínek dle „Zásad“ města za náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely s využitím jako ostatní komunikace včetně ochranného pásma pro stavby přípojek a ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčených parcel stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury 
 2. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky, přípojky kanalizace a zpevněné obslužné  plochy v částech pozemku města p. č. 1507/3 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín, v rámci zahajované novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 85/4 - zahrada ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 85/4, zapsaného nyní na č. 1056 k. ú. Záblatí u Bohumína, ve spoluvlastnictví, oba v podíl ½, p. René Pösingera a Lucie Křakové, oba bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbami přípojek včetně ochranného pásma a ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou zpevněné obslužné plochy dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro stavbu,  umístění   a    provozování přípojky kanalizace v rámci zahájení novostavby rodinného domu na p. č. 58/1 - zahrada, k. ú. Záblatí u Bohumína v části  pozemku města p. č. 1507/1 – op, ost. kom., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín,  ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 58/1, zapsaného nyní na LV č. 1076 k. ú. Záblatí u Bohumína ve výlučném vlastnictví p. Tomáše Chrenka, bytem *****, investora a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno  za  podmínek a náhradu dle „Zásad“ města ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou přípojky včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury
 4. dodatečně po dokončení a zaměření stavby „ST140596_Dětmarovice_Připojení BD v ul. Mládežnická a Dělnická, Bohumín (OP 3467)“, a to pro umístění a provozování horkovodní přípojky včetně ochranného pásma, realizované v rámci této stavby v části pozemku města p. č. 684/2 – op, jiná pl., zapsaného na LV č. 10001 k. ú. Skřečoň, ve prospěch ČEZ Teplárenské, a.s. se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany 251 01, IČ: 27309941, investora stavby a oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno za podmínek sjednaných v původní Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2017 – 0085 ze dne 24. 2. 2017, uzavřené pro tuto stavbu a za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle„Zásad“ města ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely kultury ostatní plocha s využitím jako jiná plocha (zbořeniště - garáž), v rozsahu 3m2 dle geom. plánu č. 1582-331/2017 a náhradu celkem 255,- Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Tato parcela bude zahrnuta do konečné smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Mimořádné přidělení bytu a poskytnutí slevy z nájmu

1114/65

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 19 na ul. Tovární 426 v Bohumíně-Záblatí o velikosti 1+3, standardní kvality p. Anetě Kempné, trvale bytem ***** a p. Martinovi Kempnému, trvale bytem ***** na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného dle varianty III. předloženého návrhu
 2. o prominutí nájemného od 01. 11. 2017 do 05. 12. 2017 z bytu č. ***** na ul. ***** pro p. Anetu Kempnou a p. Martina Kempného ve výši 3.707 Kč.

 

Nebytové prostory

1115/65

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 411, ul. Masarykova v Bohumíně, č. prostoru 201, uzavřené s Petrou Ruskovou, IČO: 01754157, Dětmarovice 789, Dětmarovice, k 31. 1. 2018 dohodou
 2. o akceptování přechodu nájmu a vyhovění žádosti p. Františka Vlnky, nar. *****, bytem ***** ve věci pronájmu garáže č. 1 v domě č. p. 1087, ul. Okružní, č. prostoru 401, po zemřelé p. Jaroslavě Vlnkové – manželce žadatele.
 3. o uzavření dodatku smlouvy na pronájem nebytového prostoru – voliér v parku P. Bezruče v Bohumíně, č. prostoru 1173/202 o rozloze 225,78 m2 s Českým svazem chovatelů, z. s., ZO Bohumín - Skřečoň, IČO: 70894124, se sídlem tř. Dr. E. Beneše 880, Nový Bohumín, z důvodu transformace nájemce na zapsaný spolek.
 4. o pokračování nájmu a zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 98, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, pronajatého  p. Jindřichu Klodovi, IČO: 13449630, Lešetínská 196/31, Karviná – Nové Město, po splnění jeho závazku o úhradě dluhu, ke dni 27. 12. 2017.

 

Zpráva o stavu investic, velkých oprav BF a PD 

1116/65

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací

 

Příspěvkové organizace 

Rozpočty, odpisové plány, mzdové limity pro rok 208

1117/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. odpisové plány příspěvkových organizací města Bohumín na rok 2018
 2. mzdové limity pro příspěvkové organizace K3 Bohumín, Dům dětí a mládeže Bohumín a Centrum sociálních služeb Bohumín na rok 2018.   

 

Komise pro rozdělování dotací z rozpočtu města  

1118/65

Rada města Bohumína po projednání jmenuje 

 1. členy komise pro schvalování dotací na pořádání sportovních, kulturních a ostatních zájmových akcí do max. výše 10 000 Kč na 1 akci dle předloženého návrhu
 2. členy komise pro hodnocení projektů v oblasti kulturní činnosti dle předloženého návrhu
 3. členy komise pro hodnocení projektů sportovního rozvoje, výkonnostního růstu a reprezentace dle předloženého návrhu.  

 

Občanské obřady – Zásady poskytování příspěvku 

1119/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Zásady poskytování příspěvku na zvýšené náklady na úpravu zevnějšku osobám zajišťujícím veřejné občanské obřady. 

 

Příhraniční spolupráce

1120/65

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci p. Kamily Smigové o aktivitách v rámci česko-polských družebních vztahů.

 

Komise RM

1121/65

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci p. Anny Kaniové na členství v komisi pro občanské záležitosti (přestěhování mimo Bohumín).

 

Výběrová řízení 

Nejvhodnější nabídka

1122/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
 2. výsledné pořadí nabídek

u zakázky „Stavební úpravy č. p. 365 na ul. Masarykova v Bohumíně“

 

Zakázky malého rozsahu a povolení výjimky

1123/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“ a povolení výjimky pro výměnu oken a čistění fasády dle předloženého návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Radnice A – výměna oken a fasáda od kostela“

 

Zakázky malého rozsahu

1124/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných    zakázek a pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku  „Gliňočské tůně v Bohumíně“.

 

1125/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázky:

 1. Nerudova 973, rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám
 2. Stavební úpravy bytových domů, ul. Kostelní čp. 312 a čp. 328 v Bohumíně
 3. Zateplení a výměna oken objektu stravování v areálu nemocnice v Bohumíně
 4. Stavební úpravy bytu č. 4, domu čp. 718, Nádražní, Bohumín,  na dvě bytové jednotky

1126/65

Rada města Bohumín po projednání 

1. schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání
  * dle pozměňujícího návrhu u zakázek pod body 1a, 1b, 1c
  * dle předloženého návrhu u zakázek pod body 1d, 1e,

pro zakázky:

 1. ZŠ ČSA - oprava sociálního zázemí, I. etapa
 2. ZŠ Záblatí - oprava sociálního zázemí
 3. DDM - oprava fasády
 4. ZŠ Beneše - oprava podlahy tělocvičny
 5. ZŠ ČSA - oprava povrchu atletického oválu

 

2. rozhodla o povolení výjimky pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumín pro zakázky:

 • ZŠ Beneše - oprava podlahy tělocvičny
 • ZŠ ČSA - oprava povrchu atletického oválu

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 15.1.2018
Počet zhlédnutí: 640

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.22 sekund