close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 12.2.2018

Usnesení z 67. zasedání rady města Bohumína ze dne 12. února 2018

  

Přítomni:   6 členů RM
Omluvena Mgr. Věra Palková 

 

Valné hromady společností 

BMN, a. s.

1133/67

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst. 1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, bere na vědomí stav prací na zpřesňování finančního plánu na rok 2018.

 

BM servis, a. s.

1134/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osobní hmotnou zainteresovanost předsedovi a místopředsedovi představenstva společnosti dle předloženého návrhu.

 

Příprava zasedání ZM 

1135/67

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 19. 2. 2018 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Zpráva o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2017 (1/23 Z)
 2. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost - oblast Hlučínsko (2/23 Z)
 3. Předfinancování projektů dotovaných ze státního rozpočtu (3/23 Z)
 4. Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2018 (4/23 Z)
 5. Informace o výsledku hospodaření města za rok 2017 (5/23 Z)
 6. Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2018   (6/23 Z)
 7. Rozbor přijatých stížností a petic za rok 2017 (7/23 Z)
 8. Hodnocení činnosti komisí RM a výborů ZM za 2. pol. roku 2017 (8/23 Z)
 9. Zpráva o naplňování  strategického plánu (9/23 Z)
 10. Umístění pamětního prvku T. G. Masaryka (10/23 Z)
 11. Informace o kotlíkových dotacích (11/23 Z)
 12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (12/23 Z)
 13. Změna ve složení finančního výboru (13/23 Z)
 14. Prodej pozemků (14/23 Z)
 15. Směna pozemků  (15/23 Z)
 16. Záměr směny pozemků se Státním pozemkovým úřadem (16/23 Z)
 17. Výkupy pozemků (17/23 Z)
 18. Darování pozemků (18/23 Z)

 

Dotace 

Poskytnutí dotace z rozpočtu města SDH Kopytov

1136/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Kopytov se sídlem Šunychelská 34, Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice v Kopytově  v roce 2018 (topení, voda, odvoz odpadu, popř. revize vyhrazených technických zařízení) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Grantová činnost v PO

1137/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt o názvu „Zvídálkova zahrada smyslů na dosah“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotace ze SFŽP na projekt o názvu „Zahrada pro učení a zážitky“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt o názvu „U nás na zahrádce mezi paneláky“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Složení komise pro hodnocení žádostí o dotace

1138/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje členy komise pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 u dotačního titulu „SOC 1/18 Podpora poskytování registrovaných sociálních služeb“ dle předloženého návrhu.

 

Dary 

Policista roku 2017 – finanční a věcný dar

1139/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního a věcného daru prap. Romanu Vašutovi, policistovi PČR - obvodního oddělení Bohumín, u příležitosti umístění v anketě „Policista roku 2017“, vyhlášené Krajským ředitelstvím Moravskoslezského kraje, územním odborem Karviná dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí darů

1140/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních darů

 1. bohumínským zájmovým spolkům u příležitosti výročí jejich založení dle předloženého návrhu
 2. ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ: 47657901, ve výši 12.000 Kč na podporu provozu Záchranné stanice v Bartošovicích
 3. Českému kynologickému svazu ZKO Rychvald – 035 se sídlem Eldorádo 1018, 735 32 Rychvald, IČ: 65890612, ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti spolku
 4. společnosti Janáčkův máj, o. p. s., se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 26807882, ve výši 4 000 Kč na pronájem sálu včetně služeb Pod Zeleným dubem pro uspořádání harfového recitálu Jany Bouškové v rámci 43. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj dne 22. 6. 2018 v Bohumíně
 5. Nadačnímu fondu GAUDEAMUS se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČ: 25228633 ve výši 2.000 Kč na podporu pořádání XXVII. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií z  České a Slovenské republiky
 6. Nadaci LANDEK Ostrava se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 60340053 ve výši 3.000 Kč na podporu plnění Nadačních programů roku 2018.

 

Ocenění dobrovolných dárců krve za rok 2017

1141/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého a věcného daru dobrovolným dárcům krve v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle předloženého návrhu

 • nositelům zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského 1.500 Kč                                           
 • nositelům zlatého kříže III. třídy                                  2.500 Kč                                               
 • nositelům zlatého kříže II. třídy                                   3.500 Kč
 • nositelům zlatého kříže I. třídy                                    4.500 Kč
 • nositeli plakety Dar krve – dar života                         6.000 Kč      

 

Přijetí darů

1142/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. přijetí finančního daru od nadačního fondu Psí Naděje, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 128 00 Praha 2, pro psí útulek Bohumín ve výši 14.034 Kč formou úhrady faktury za léčbu a hospitalizaci psa Samíka dle předloženého návrhu
 2. přijetí věcného daru od nadačního firmy B&F s.r.o. výroba chovatelských potřeb s.r.o., se sídlem Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč, pro psí útulek Bohumín ve výši 7.683,50 Kč ve formě obojků, vodítek, kšírků a psí hračky dle předloženého návrhu
 3. přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI,  se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196  00 Praha 9, pro psí útulek Bohumín ve výši 40.282 Kč formou granulí Josera Regular a tablet proti blechám Bravecto dle předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

1143/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

a) pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky a zpevněné plochy – sjezdu  na p. č. 519 v částech pozemku města p. č. 519 – op, ost. kom., zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Vrbice nad Odrou obce Bohumín, pro stavbu budovy s čp. 108, objektu bydlení, který je součástí pozemku p. č. 416 v k. ú. Vrbice nad Odrou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 416 – zast. pl. a nádvoří a p. č. 417 - zahrada, zapsaných nyní na č. 121 k. ú. Vrbice nad Odrou, ve výlučném vlastnictví p. Ivety Friedlové, bytem *****, investora staveb a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou kanalizační přípojky včetně ochranného pásma a ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou zpevněné plochy sjezdu dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

b) dodatečně, po zaměření dokončené stavby „16010-035854 VPIC Bohumín, Revitalizace Alešova“, pro stavbu,  umístění, provozování, údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení v částech  pozemků města p. č. 511/3 – zast. pl. a nádv. v rozsahu 0,53 m2 a p. č. 516/6 – op, zeleň v rozsahu 1,15 m2, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín obce Bohumín,  ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063, zast. společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01, IČ: 43964435, investora a oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno v rozsahu dle GP č. 2606-82/2017 ze dne 3. 11. 2017 a  za  podmínek sjednaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. j. 2016/81/OM/VB ze dne 30. 8. 2016 a náhradu ve výši 100 Kč za všechny dotčené parcely dle citovaného GP a budoucí smlouvy + DPH ve výši platné ke  dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury

2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01  Karviná, IČ: 00095811, pro stavbu a umístění veřejného osvětlení v rámci stavby „Rekonstrukce nasvětlení VO na ul. Lidická v Bohumíně“ v části pozemku p. č. 2555/1 – op, silnice  k. ú. Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 846  k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic MS kraje, přísp. organizaci, Úprkova 795/1, 702 00  Ostrava-Přívoz, za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene a za podmínek Správy silnic MS kraje, příspěvkové organizace, dle komentáře s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebnosti, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín.

 

Pronájem pozemku

1144/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o pronájmu části pozemku p. č. 1321/1  – ost. plocha o výměře cca 300  m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín panu Jiřímu Kvíčalovi, bytem *****, za účelem údržby pozemku za symbolické nájemné 100 Kč ročně, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 3. 2018.

 

Nebytové prostory

1145/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 361, ul. Štefánikova v Bohumíně, č. prostoru 201, o rozloze 219,77 m², se společností TG SW link, s. r. o., IČO: 04336771, se sídlem Českobratrská 692/15, Ostrava, za nájemné 410 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování obchodního zastoupení a umístění sídla firmy
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 24, ul. Bezručova v Bohumíně – Záblatí, č. prostoru 310, o rozloze 18,98 m2, s p. Pavlem Konetzným, nar. *****, trvale bytem *****, korespondenční adresa *****, za nájemné 241 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, k uskladnění (archivaci) osobních písemností
 3. o změně nájemní smlouvy RIS 2007-1601 uzavřené dne 18. 1. 2008 s nájemcem Charita Bohumín, Štefánikova 957, Bohumín, IČO: 66182565 na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 957, ul. Štefánikova v Bohumíně, z doby určité do 31. 1. 2018 na dobu neurčitou
 4. nenavýšení ceny nájmu o skutečné procento inflace za rok 2017 těm nájemcům NP v majetku města Bohumína, kteří k rozhodnému datu nebudou mít evidovány splatné nedoplatky na nájemném nebo na zálohách na dodávku služeb spojených s užíváním NP, nebo na vyúčtování dodávky služeb spojených s užíváním NP, přičemž rozhodné datum je 28. 2. 2018.

 

Mimořádné přidělení bytu

1146/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla
  a)    o mimořádném přidělení bytu č. 1 na ul. Čs. armády 111 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality Bohumínské městské nemocnici, a.s., Slezská 207 ve Starém Bohumíně na dobu neurčitou,  za cenu nájemného ve výši 55 Kč/m2 měsíčně;
  b)    o prominutí jistoty za byt č. 1 na ul. Čs. armády 111 v Novém Bohumíně Bohumínské městské nemocnici, a. s., Slezská 207 ve Starém Bohumíně.
  c)    o mimořádném přidělení bytu č. 13 na ul. Čs. armády 1072 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality p. Monice Mirgové, trvale bytem ***** na dobu neurčitou, za cenu nájemného dle varianty č. 2 (55 Kč/m²/měs. dle předloženého návrhu
 2. ukládá odboru majetkovému informovat radu města o možnostech odstranění či eliminace nepříznivých vlivů, které přináší soužití s problematickou nájemkyní bytu č. 5 v domě čp. 375 na ul. Okružní.
  T: 12. 3. 2018 (RM)
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Statistika

 • výpovědí z nájmu bytů
 • bytů se sníženou kvalitou bydlení
 • licitovaných bytů

1147/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí  
  a)    informaci o podaných výpovědích z nájmu bytu
  b)    informaci o bytech se sníženou kvalitou bydlení
  c)    informaci o licitovaných bytech za r. 2017
 2. ukládá odboru majetkovému zjistit
  a)    trvalý pobyt nájemců, kteří v roce 2017 vylicitovali byt a v době licitace neměli trvalý pobyt v Bohumíně
  b)    počty nájemců městských bytů s trvalým pobytem mimo město Bohumín.
  T: 9. 4. 2018 (RM)
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Kácení a výsadba stromů v roce 2017

1148/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí   informaci o kácení a výsadbě stromů provedené v roce 2017 v rámci údržby veřejné zeleně v Bohumíně.

 

Projekt Pošta Partner 

1149/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o projektu Pošta Partner, týkající se provozování pobočky České pošty, s. p. v městské části Skřečoň a nabídce zapojení města do tohoto projektu.
 2. neschvaluje zapojení města Bohumína do projektu Pošta Partner
 3. ukládá organizačnímu odboru informovat Českou poštu, s. p.  o stanovisku města k projektu Pošta Partner.
  Z: Mgr. Miroslava Šmídová
  T: 28. 02. 2018       

 

Zpráva o činnosti JSDH za rok 2017 

1150/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů města za rok 2017.

 

Umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla - kabelizace VO 

1151/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2623/D/KA/2018 s vlastníkem – SmVak Ostrava a. s., vyvolané v rámci přípravy stavby:

„Kabelizace vedení veřejného osvětlení - ul. 5. května, Čs. legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová – Bohumín“.

 

Odbor právní a živnostenský

 • Zpráva o činnosti za rok 2017
 • Vývoj činnosti na úseku přestupků

1152/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí
  a)  zprávu o činnosti právního a živnostenského odboru za rok 2017
  b) informaci o vývoji činností na odboru právním a živnostenském, na úseku přestupků a informaci o personálních záležitostech
 2. odkládá rozhodnutí o navýšení stavu zaměstnanců na odboru právním a živnostenském.

 

Bezpečnostní situace ve městě 

1153/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Bohumín npor. Bc. Martina Wastla o vývoji bezpečnostní situace v obvodu Bohumín, Rychvald a Dolní Lutyně za rok 2017

 

Svatební obřady – termíny na rok 2019 

1154/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. termíny konání svatebních obřadů na rok 2019
 2. změny ve schválených termínech svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ v Bohumíně na rok 2018, tj. zrušení termínů konání svatebních obřadů na radnici ve dnech 12. 05. a 26. 05. 2018 z důvodu rekonstrukce obřadní síně.

 

Personální záležitosti odbor ŽPaS 

1155/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje navýšení stavu zaměstnanců odboru životního prostředí a služeb  o úvazek 1,0
 2. ukládá odboru organizačnímu nárokovat do rozpočtu finanční prostředky na pokrytí nákladů
  Z: Mgr. Šmídová Miroslava
  T: 19. 3. 2018 (KR hospodaření)

 

Příspěvkové organizace 

Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce

1156/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce v příspěvkových organizacích města Bohumín v roce 2017

 

Komise RM 

Rámcové plány činnosti pro rok 2018

1157/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rámcové plány činnosti komisí rady města pro rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Aktualizace složení komise

1158/67

Rada města Bohumína po projednání jmenuje p. Ing. Romanu Šablaturovou, bytem *****, členkou komise pro městskou část Šunychl.

 

Uzavření smlouvy o dílo

1159/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem pro zakázku „Stavební úpravy budovy obřadní síně“.

 

Výsledky výběrového řízení 

1160/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázky:

 1. Stavební úpravy bytových domů - ul. Tyršova, čp. 812 – 814, ul. Studentská čp. 815 v Bohumíně
 2.  Silnice III/4711, okružní křižovatka ul. Bezručova a MK Revoluční.

 

Výběrová řízení 

Zakázka malého rozsahu

1161/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

 

pro zakázky:

 1. Parkoviště Tovární – II. etapa
 2. Dostavba úseku jednotné kanalizace DN 500 v Bohumíně-Záblatí, ul. Bezručova
 3. Oprava fasády bytového domu 9. května 592, Nový Bohumín
 4. Rekonstrukce kanalizačních přípojek bytových domů čp. 815 a 890
 5. Revoluční čp. 517 - 528 - demolice domů.

 

ZMR a povolení výjimky

1162/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“ a povolení výjimky pro čistění fasády dle předloženého návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Revitalizace průjezdu do dvora radnice“.

 

Otevřené řízení

1163/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek v rámci otevřeného řízení
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

pro zakázku „Odstranění bytového domu čp. 239 na ul. Drátovenská, Bohumín“.

 

Otevřené nadlimitní řízení

1164/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „otevřené nadlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů

pro zakázky:

 1. „Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1“ (tř.Dr. E. Beneše 1071, Štefánikova 1073, ČSA 1053)
 2. „Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2“ (Jateční 1153 a 1154). 

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                      

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.2.2018
Počet zhlédnutí: 609

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 1.11 sekund