close google translator menu
Dnes je Pátek 24.5., svátek má Jana.
Jana - jméno hebrejského původu, ženská podoba ke jménu Jan, tzn. bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar boží; z němčiny přejatá varianta je Johana.

Osobnosti narozené dnes:


 • Leona Machálková (*1967) - Česká zpěvačka
 • Bob Dylan (*1941) - Americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař
 • Michail Alexandrovič Šolochov (*1905, +21.2.1984) - Ruský spisovatel
 • Robert Garrett (*1875, +25.4.1961) - Americký atlet, dvojnásobný olympijský vítěz v roce 1896
 • Viktorie (*1819, +22.1.1901) - Britská královna
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 12.3.2018

Usnesení z 69. zasedání rady města Bohumína ze dne 12. března 2018.

 

Přítomni:   5 členů RM
Omluveni:  Ing. Aleš Drobek, Ing. Petr Vícha

 

Dotace, dary

Dotace Plaveckému klubu Bohumín

1166/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace Plaveckému klubu Bohumín se sídlem Na Koutě 400, 735 81  Bohumín, IČO: 26993660 ve výši 20.000 Kč na financování ubytování a stravy členů plaveckého klubu, kteří se zúčastnili Mezinárodních plaveckých závodů v Rakousku (Spittal) ve dnech 10. a 11. 03. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Bohumínský AMOS 2018

1167/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje způsob vyhodnocení projektu „Bohumínský AMOS 2018“ včetně poskytnutí finančních a věcných  darů dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti

Pronájem pozemků

1168/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla
  a)    o pronájmu části pozemků p. č. 1499 – ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Nový Bohumín a části p. č. 1092/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín a uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o nájmu pozemků“ pro umístění plakátovacích zařízení na území města Bohumína se společností RENGL, s. r. o.,  zast. jednatelem společnosti panem Jaroslavem Renglem, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec.
  b)  nepronajmout pozemky:
  - p. č. 1893/1- orná půda o vým.1067 m2, p. č. 1893/2 – trv. tr. porost o vým. 732 m2, p. č. 2045/5 – ost.pl. o vým. 338m2, p.č . 2273 – orná půda o vým. 1857 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín
  - p. č. 1140/12 – orná půda o vým. 3166 m2, p. č. 1242/9 – orná půda o vým. 2332 m2, p. č. 1244/4 – orná půda o vým. 1128 m2, p. č. 1266/1 – orná půda o vým. 5576 m2, p. č. 1285/11 – orná půda o vým. 1565 m2, p. č. 1285/20 – orná půda o vým. 2006 m2, p. č. 1285/45 – orná půda o  vým. 380 m2, p.č. 1295/4- ost.pl., ost. kom. o vým.1965 m2, p. č. 1295/5 – orná půda o vým. 385 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín
  - p. č.  303 – trvalý travní porost o vým. 1781 m2 v k. ú. Kopytov, obec Bohumín
  - p. č. 1215/78 – ost. plocha, jiná plocha o vým. 17418 m2 v k. ú. Pudlov, obec Bohumín
  - p. č. 1927/5 – orná půda o vým. 3628 m2, p. č. 2339 – ost. plocha, jiná plocha o vým. 1769 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín
  - p. č. 1320/5 – orná půda o vým. 217 m2,  p. č. 1455/9 – orná půda o vým. 2295 m2, p. č. 1455/26 o vým. 1327 m2 v  k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín za nájemné v celkové výši 3.565 Kč + DPH v platné výši Ing. Alfonsovi Laňkovi, bytem ***** k zemědělským účelům  na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou a s účinností smlouvy od 1. 4. 2018.
 2. ukládá odboru majetkovému prověřit a předložit radě města jiné možnosti majetkového řešení.
  T: 14. 5. 2018
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Věcná břemena

1169/69

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. v rámci stavby „Starý Bohumín, ul. Okrajní – výměna vodovodního řadu“ pro stavbu, umístění a provozování vodovodního řadu v pozemcích města p. č. 1057 – op, ost. komunikace a p. č. 1385/24 – op, ost. komunikace, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, ve prospěch investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., ul. 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 45193665.  Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku, včetně ochranného pásma  dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. pro umístění, stavbu a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 1093/1 - op. ost. komunikace, zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín, v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro stávající RD na p. č. 91 v k. ú. Starý Bohumín” ve prospěch pozemků p. č. 91 – zast. pl. a nádv. a p. č. 92 – zahrada, zapsaných na LV č. 151 k. ú. Starý Bohumín, nyní ve výlučném vlastnictví  p. Václava Vebera, bytem  *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 mdotčeného pozemku včetně ochranné pásma dle „Zásad“ města a podmínek OŽPS dle komentáře + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 3. pro umístění, stavbu a provozování vodovodní přípojky a zpevněné plochy - sjezdu na pozemek p. č.  2231 v rámci stavby „Novostavba RD manželů Ogonových“ v částech pozemku města p. č. 2231 – op, ost,. komunikace, zapsaném na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve prospěch pozemku p. č. 2240/4 – orná půda, zapsaného na LV č. 2734 k. ú. Nový Bohumín, nyní ve společném jmění manželů (SJM) Adama a Nikoly Ogonových, oba bytem *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou vodovodní přípojky včetně ochranného pásma a ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu dle „Zásad“ města + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.                                                                                                     
 4. dodatečně pro umístění, stavbu a provozování části zemní kabelové přípojky NNk v rámci stavby „Bohumín 1246, Město, příp. NNK“ v pozemku města p. č. 1521/4 – op, ost. komunikace v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV. č. 10001 k. ú. Záblatí u Bohumína obce Bohumín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 20, IČ:24729035, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, zastoupené společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ: 25883551. Věcné břemeno bude zřízeno v rozsahu 4,62 m2 dle geometrického plánu č. 939-299/207 ze dne 12. 5. 2017, za podmínek dle „Zásad“ a podmínek sjednaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2017 – 0064 ze dne 9. 2. 2017, za jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 včetně ochranného pásma, tj. náhradu ve výši 393 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Tato parcela bude zahrnuta do konečné smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Nebytové prostory

1170/69

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 411, ul. Masarykova v Bohumíně, o rozloze 14,86 m² (prostor v obytném domě, č. prostoru 201), s p. Danielem Šimoňákem, IČO: 74486551, se sídlem Amelinova 558, Dolní Lutyně, za nájemné 1.453,57 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování masérské služby
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1067, ul. Čáslavská v Bohumíně, o rozloze 35,74 m² (prostor ve II. patře, č. prostoru 361), se společností ARV PROJECT, s. r. o., IČO: 06174744, se sídlem Na Stráni 1232/17a, Karviná-Ráj, za nájemné 490,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování kanceláře projektanta
 3. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 465, ul. Nádražní v Bohumíně, o rozloze 118,19 m² (bývalé TRIO, levá část, č. prostoru 302), se společností INTER META Ostrava, s. r. o., IČO: 63323818, se sídlem Nádražní 1387/132, Ostrava, za nájemné 900 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování prodejny zdravotnických pomůcek
 4. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garážového stání pro motocykl ve společné garáži v domě čp. 1032-1036, ul. Čs. armády v Bohumíně, o rozloze 2,83 m² (evidenční č. prostoru 486), s p. Jaromírem Malcharem, nar. *****, bytem *****, za nájemné 420 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motocyklu
 5. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy domu čp. 1154, ul. Jateční v Bohumíně, se společností PODA, a. s., IČO: 25816179, se sídlem ul. 28. října 1168/102, Ostrava, za nájemné 15.000 Kč/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování bodu radioreléové sítě – přípojný bod sítě INTERNET
 6. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1019, ul. Osvoboditelů v Bohumíně, o rozloze 2,17 m² (prostor v suterénu věžového domu – místnost koncového bodu veřejné telekomunikační sítě, č. prostoru 302), se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, za nájemné 720 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, k umístění technologie rDSLAM
 7. o ukončení nájemní smlouvy č. 2008-1116 na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1156, ul. Nerudova Bohumín, uzavřené s Miroslavou Smažákovou, IČO: 64595293, Čs. armády 111, Bohumín, dohodou, ke dni uzavření smlouvy s novým nájemcem, nejpozději k 31. 5. 2018
 8. o ukončení nájemní smlouvy č. 2005-0028 na pronájem části střechy a část místností na a v objektu čp. 340 v areálu nemocnice ve Starém Bohumíně, uzavřené se společností T- Mobile Czech Republic, a. s., IČO: 64949681, dohodou k 31. 3. 2018.

 

1171/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. odkládá rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně (prostor po pobočce pošty), se Slezskou diakonií, za podmínek dle předloženého návrhu
 2. ukládá majetkovému odboru hledat možnosti komerčního využití (s cílem oživení centra Starého Bohumína) a předložit informaci radě města.
  T: 14. 5. 2018
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Ceny tepla za rok 2017

1172/69

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o konečných cenách tepla za rok 2017 a o plánovaných cenách tepla pro rok 2018

         

Záměr prodeje bytového domu

1173/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. neschvaluje podmínky prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 47/48 k celku na nemovitých věcech, a to na pozemku parcelní číslo 86 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 245 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č. p. 754 a na pozemku parcelní číslo 85 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 319 m2, vše zapsané na LV č. 33 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín, dle předloženého návrhu.
 2. ukládá majetkovému odboru jednat s p. Masiullahem Saidem o podmínkách výkupu podílu do vlastnictví města a o výsledku informovat radu města.
  T: 14. 5. 2018
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Řešení bytové situace (Okružní čp. 375)

1174/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. 1.   bere na vědomí   informaci o možnostech eliminace nepříznivých vlivů při řešení sociální a bytové situace p. Zdeňky Kavulákové, nájemkyně bytu č. *****
 2. rozhodla o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2288, odst. 1. písm. a) z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro p. Zdeňku Kavulákovou, ***** – opakované nedodržení pravidel obvyklých pro chování v domě.

 

Slevy z nájmu bytů

1175/69

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o slevě z nájmu bytů č. 5  v  domě  čp. 109, tř. Dr. Ed. Beneše, Bohumín
 2. o slevě z nájmu bytů č. 3, 6, 9 a 12 v domě čp. 1042  na  ul. Čs. armády, Bohumín

dle pozměňujících návrhů rady města.

 

Změna trvalého pobytu po licitaci

1176/69

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí statistiku trvalých pobytů u nájemců, kteří v roce 2017 vylicitovali byt a v době licitace neměli trvalý pobyt v Bohumíně.

 

Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2017

1177/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí  zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků města Bohumína k 31. 12. 2017
 2. rozhodla o vyřazení z majetku města dle předloženého návrhu

 

Vyřazení movitého majetku 

1178/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyřazení movitého majetku - nákladní automobil cisternový – požární TATRA 815 PR 2 25235 6x6.1 CAS, WIN TNU85PR26HK056279, první registrace v roce 1987, formou prodeje obci Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov, Slovensko, IČO: 00324264 za nabídnutou cenu 450.000 Kč.
 2. vyřazení movitého majetku – nafukovací člun ZODIAC MK 2C Touiring pořízený v roce 1997 za cenu 114.680 Kč, inventární číslo 76 formou fyzické likvidace.

 

Aktualizace Výhledu ICT k 31. 12. 2018 

1179/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí aktualizaci Výhledu rozvoje informačních a komunikačních technologií na období 2018-2020
 2. schvaluje další postup dle předloženého návrhu
 3. ukládá organizačnímu odboru minimálně jednou ročně provádět kontrolu realizace a aktualizaci Výhledu ICT na období 2018-2020
  T: 15. 03. 2019
  Z: Mgr. Miroslava Šmídová

 

Příspěvkové organizace

Hodnocení činnosti školských PO za šestileté období výkonu funkce ředitelů

1180/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o ukončení šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě, k 31. 7. 2018, ředitele:
  a)  Základní školy a Mateřská školy Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  b)  Základní školy a Mateřská školy Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
  c)   Základní školy a Mateřská školy Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  d)  Základní školy a Mateřská školy Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace.
 2. ukládá odboru ŠKaS zajistit osobní jednání zástupců  zřizovatele s řediteli příslušných škol, na kterých proběhne sebehodnocení ředitele, prezentace činnosti školy a výhled cílů na další období.
  T: 9. 4. 2018
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

Školství 

MAP „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“  - projekt MAP II.

1181/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. vyslovuje souhlas s návrhem, aby nositelem projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Bohumín byla Místní akční skupina Bohumínsko z. s.
 2. potvrzuje realizaci projektu v území města Bohumína.

 

Zápis do kroniky města

1182/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje zápis do kroniky města Bohumína za rok 2017.

 

Personální záležitosti odbor právní a živnostenský, odbor rozvoje a investic 

1183/69

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje navýšení stavu zaměstnanců
  a) na odboru právním a živnostenském o úvazek 1,0 (na dobu neurčitou)
  b) na odboru rozvoje a investic o úvazek 1, 0 (na dobu určitou)
 2. kládá odboru organizačnímu nárokovat do rozpočtu finanční prostředky na pokrytí nákladů.
  Z: Mgr. Šmídová Miroslava
  T: 19. 3. 2018 (komplexní rozbory hospodaření)

 

Dohoda o činnosti a umístění stavby 

1184/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v  rámci přípravy stavby "Kanalizace a vodovod, prodloužená ul. Anenská, Záblatí".

 

Výběrová řízení 

Výsledek VŘ

1185/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázky:

 1. Úprava části ul. Sokolská a vybudování nového chodníku, Bohumín - Záblatí
 2. Chodník na ul. Drátovenská v Bohumíně I. a II. etapa – aktualizace 2017.

 

Zakázky malého rozsahu

1186/69

Rada města Bohumín po projednání

1. schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku „ZŠ Beneše – větrací jednotky s rekuperací tepla“

2. rozhodla o povolení výjimky pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumín.

  

1187/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Stavební úpravy bytových domů čp. 156, 302 na ul. Studentská v Bohumíně
 2. Stavební úpravy bytového domu – nám. T. G. Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně

 

Zjednodušené podlimitní řízení

1188/69

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem

pro zakázky:

 1. Cyklostezka přes lesopark Na Panském v Bohumíně dle pozměňujícího návrhu
 2. Chodník Tovární dle předloženého návrhu.

 

Ing. Lumír Macura v. r.                                            
místostarosta                                                    

Igor Bruzl v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.3.2018
Počet zhlédnutí: 337

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.34 sekund