close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 9.4.2018

Usnesení ze 70. zasedání rady města Bohumína dne 9. dubna 2018

 

Přítomni: 6 členů RM
Omluvena:  Ing. Yvona Placzková

 

Příprava zasedání ZM 

1189/70

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 16. dubna 2018 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2018 (1/24 Z)
 2. Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím (2/24 Z)
 3. Závěrečný účet města Bohumína za rok 2017 a účetní závěrka města za rok 2017 (3/24 Z)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2018 (4/24 Z)
 5. Dodatek ke smlouvě o úvěru  (5/24 Z)
 6. Dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v roce 2017 (6/24 Z)
 7. Závěrečný účet SMOOK za rok 2017 (7/24 Z)
 8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva", dílčí vyúčtování (8/24 Z)
 9. Darování pozemků (9/24)
 10. Úprava Zásad pro prodej nemovitostí z majetku města Bohumína (10/24 Z)
 11. Prodej pozemků (11/24 Z)
 12. Výkup pozemků (12/24 Z)
 13. Poskytnutí bezúročných zápůjček (13/24 Z)
 14. Odpis pohledávek (14/24 Z)
 15. Výkup Sportcentra (15/24 Z)

 

Dary

Doplatek – ocenění dobrovolného dárce krve

1190/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí doplatku peněžitého plnění dobrovolnému dárci krve panu Jaroslavu Majerčíkovi, ročník narození *****, bytem *****, ve výši 3.000 Kč (jmenovaný byl v roce 2018 oceněn jako nositel zlaté medaile MUDr. Janského, s ohledem na dosažený počet odběrů měl být oceněn jako nositel Zlatého kříže I. třídy).

 

Poskytnutí finančního daru

1191/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč ASOCIACI ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. – Řecké obci Bohumín, pobočnému spolku, IČ: 68149450, u příležitosti 20. výročí jeho založení.

 

Účetní závěrka a výsledek hospodaření PO za rok 2017

1192/70

Rada města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017:

 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
 • K3 Bohumín, příspěvková organizace
 • Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 • Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Bohumín za rok 2017

c) rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací  do fondů dle předloženého 
    návrhu.

2. ukládá odboru ŠKaS provést rozbor mzdových prostředků za rok 2017 ve všech školských příspěvkových organizacích.
Z: Mgr. Pavla Skokanová
T: 14.05.2018

 

Žádost o prominutí úroků z prodlení

1193/70

Rada města Bohumína po projednání neschvaluje prominutí úroku z prodlení ve výši 657 Kč obchodní společnosti KVADRO, spol. s r.o., se sídlem Hlávkova 428/3, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 42864593.

 

Dotace

Přijetí dotace pro CSSB z rozpočtu MS kraje

1194/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí dotace v celkové výši 13 103 000 Kč pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, se sídlem Slezská 164, Bohumín – Starý Bohumín, 735 81, určené k financování sociálních služeb (denní stacionář, pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory), a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí dotace v sociálně zdravotní oblasti v roce 2018

1195/70

Rada města Bohumína po projednání

 1. 1.   bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 (dotační titul SOC 2/18), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. 2.   rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2018 (dotační titul SOC 2/18) žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.                                          

 

Grantová činnost PO

1196/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci prostřednictvím výzvy MAS Bohumínsko, z Operačního programu Zaměstnanost na projekt o názvu „Příměstské tábory v knihovně“ pro K3 Bohumín, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt o názvu „Ve škole společně a bezpečně“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

1197/70

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v rámci zahájení novostavby rodinného domu na parcele č. 1282/7 v k. ú. Záblatí u Bohumína v části pozemku města p. č. 1282/12 – trv. travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, ve prospěch budoucích vlastníků pozemku p. č. 1282/7 – trv. travní, zapsaného nyní na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a manželi Mgr. Bc. Romanem Honyszem a Mgr. Bc. Evou Honyszovou, bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena smlouva o budoucí smlouvě č. j. 2017 – 0540 a Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby č. j.  2017 – 0541 ze dne 21.7.2017. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
 2. pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v rámci plánované stavby „Parkovací stání na ul. Masarykova v Bohumíně“ v části pozemku města p. č. 2572/75 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 2572/60 – ostatní plocha, dráha,  zapsaném na LV č. 2603 v k. ú. Nový Bohumín, ve vlastnictví manželů Jana a Martiny Pawlitových, bytem *****, budoucích oprávněných z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

Nebytové prostory 

1198/70

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1154, ul. Jateční v Bohumíně, o rozloze 25,00 m2 (prostor ve zvýšeném přízemí věžového domu, č. prostoru 201), s Václavem Šamalem, IČO: 13619772, B. Němcové 680, Bohumín, za nájemné 400,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k využití pro sklad knih.
 2. bere na vědomí informaci o nájemcích nebytových prostor, kteří k 28. 2. 2018 měli evidovány splatné nedoplatky a bylo jim navýšeno nájemné o inflaci za rok 2017 ve výši 2,5 %.

 

Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu na burze PXE pro léta 2019 a 2020

1199/70

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o přípravách na centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro holding města Bohumín na léta. 2019 a 2020 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.
 2. odkládá rozhodnutí o realizaci centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu
 3. ukládá odboru majetkovému předložit radě města podrobnější analýzu
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 14.05.2018

 

Příspěvkové organizace – školství

Pověřenci (GDPR)

1200/70

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje  zajištění pověřenců ve školách a školském zařízení zřizovaných městem dle předloženého návrhu
 2. ukládá odboru školství, kultury a sportu zapracovat navýšení rozpočtů příspěvkovým organizacím města v celkové hodnotě cca 52 500 Kč při pololetních rozborech hospodaření v souladu s předloženým  návrhem
  T: 30. září 2018
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

Hodnocení činnosti školských PO za šestileté období výkonu funkce ředitelů 

1201/70

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí výsledky evaluačních pohovorů zástupců zřizovatele s řediteli škol, kterým končí  šestileté období výkonu práce na vedoucím pracovním místě k 31. 7. 2018
 2. rozhodla v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nevyhlašovat konkurzy na pracovní místa ředitelů
  - Základní školy a Mateřská školy Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní školy a Mateřská školy Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní školy a Mateřská školy Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní školy a Mateřská školy Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Kompostárna Ostrava-Hrušov

1202/70

Rada města Bohumína po projednání 

 1. bere na vědomí vývoj situace ve věci zápachu z kompostárny v Ostravě-Hrušově, kterou provozuje OZO Ostrava, s.r.o.
 2. schvaluje znění dopisu adresovaného Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátoru města Ostravy

 

Dodatky smluv o dílo, kupní smlouvy

1203/70

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatků č. 3 smluv o dílo

 • Nové výtahy pro bytový dům  č. p. 1019 ul. Osvoboditelů, Bohumín
 • Nové výtahy pro bytový dům  č. p. 1015 ul. Mírová, Bohumín
 • Nové výtahy pro bytový dům  č. p. 1016 ul. Mírová, Bohumín.

 

1204/70

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2018-0153, uzavřené s firmou KOBIT, spol. s r. o. se sídlem Praha 6, Rozvojová 269, IČO: 44792247, jejímž předmětem je dodávka  nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín, dle předloženého návrhu.

 

Záštita města 

1205/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity města nad 22. ročníkem Běhu ulicemi města Bohumína (8. 5. 2018).

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

1206/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se směrnicí města, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznamy firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázku „Oprava fasády bytového domu čp. 542 na ul. Bezručova v Bohumíně“.

 

1207/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na dodávky v souladu se směrnicí města, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznamy firem navržených k obeslání na akci dle přiloženého návrhu

pro zakázku „Zpřístupnění Odry a Olše – rekreační vybavení Kališova a Vrbického jezera“ dle pozměňujícího návrhu.

 

1208/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Modernizace povrchu regionální cyklotrasy č. 6257, úsek Kopytov-Červín (ul. Větrná) dle pozměňujícího návrhu.

 

1209/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje    

 • zadání veřejné zakázky v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídky
 • členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně restaurace SOŠ a SOU na náměstí T. G. Masaryka čp. 938, Bohumín“.                  

 

Zjednodušené podlimitní řízení

1210/70

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Chodník mezi ul. Budovatelská a ul. Blatná, Bohumín
 2. Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín.                                                                                    

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                              
starosta                                                                                 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 9.4.2018
Počet zhlédnutí: 298

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.25 sekund