close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 23.5., svátek má Vladimír.
Dnes má svátek Vladimír. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Anatolij Karpov (*1951) - Ruský šachista (mistr světa)
 • Jan Grossman (*1925, +10.2.1993) - Český divadelní režisér, literární a divadelní kritik
 • Rosa Raisa (*1893, +28.9.1963) - Americká sopranistka
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 14.5.2018

Usensení ze 72. zasedání rady města Bohumína ze dne 14. května 2018.

  

Přítomni:   5 členů RM
Omluveni: p. Igor Bruzl, Mgr. Věra Palková

 

Valné hromady společností 

BMN, a. s.

1213/72

Rada města Bohumína, jednající za město Bohumín, jako jediného akcionáře,   při výkonu působnosti valné hromady společnosti  Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, (dále jen společnost), ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm.  e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),  podle ustanovení článku 7. odst. 6.  Stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijala následující rozhodnutí:

 1. Změny v představenstvu společnosti
  a) projednala odstoupení  p. Igora Bruzla, nar. *****, bytem *****, z funkce předsedy představenstva společnosti  s tím, že ve funkci předsedy představenstva skončí  s účinností ke dni 31. 5. 2018; p. Igor Bruzl   nadále zůstává členem představenstva společnosti
  b)  volí MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, nar. *****, bytem *****, do funkce předsedy představenstva společnosti,  a to s účinností ke dni 1. 6. 2018
  c)  volí Ing. Petru Tomanovou, Ph.D., MBA, nar. *****, bytem *****, členkou představenstva společnosti a do funkce místopředsedkyně představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 1. 6. 2018.
 2. Změny v dozorčí radě společnosti
  a) volí Mgr. Zinu Nováčkovou, nar. *****, bytem *****,  členkou  dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství  zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období
  b) volí p. Světluši Tesařovou, nar. *****, bytem *****, členkou   dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství  zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období.

 

BM servis, a. s.

1214/72

Rada města Bohumína, jednající za město Bohumín, jako jediného akcionáře,  při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315 (dále jen společnost), ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm.  e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle ustanovení článku 7. odst. 6. Stanov společnosti a v souladu s ustanovením  § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  přijala následující rozhodnutí:

 1. Změny v představenstvu společnosti
  a)  volí Ing. Marka Piekla, MBA, nar. *****, bytem *****,  členem  představenstva společnosti a do funkce předsedy představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství a funkce zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období;
  b)  volí   Ing. Kamila Zatloukala, nar. *****, bytem  *****,   členem  představenstva společnosti a do funkce místopředsedy představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství a funkce zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období;
  c)  volí pana Martina Rajnoška, nar. *****, bytem *****, 735 81 Bohumín,  členem  představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství  zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období.
 2. Změny v dozorčí radě společnosti
  a) volí Ing. Ivetu Jamnitzkou, nar. *****, bytem *****,  členkou   dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství  zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období;
  b) volí Petra Bijoka, nar. *****, bytem *****,  členem  dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 11. 6. 2018; dosavadní členství  zanikne ke dni 10. 6. 2018, a to uplynutím funkčního období.

 

Dary 

Poskytnutí finančních darů

1215/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč pro zájmové sdružení Kočky Bohumín z. s. se sídlem Ostravská 84, 735 51 Bohumín – Pudlov.
 2. o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč pro Myslivecký spolek Pudlov – Vrbice a 20 tis. Kč pro Myslivecký spolek Bohumín, v obou případech na zazvěřování honiteb
 3. o poskytnutí finančního daru ve výši 4 tis. Kč p. Petře Olszowské, nar. *****, bytem *****, na podporu účasti její nezletilé dcery Kláry Olszowské v celostátním finále soutěže Dívka roku 2018 a částečné krytí nákladů s tím spojených.

 

Přijetí nadačního příspěvku

1216/72

Rada města Bohumína po projednání souhlasí s  přijetím nadačního příspěvku ve výši 70 tis. Kč od nadace ČEZ  na realizaci projektu  o názvu „Do přírodních učeben, těšíme se každý den“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Dotace

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

1217/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace FK Slovan Záblatí, Sokolská 59, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČO: 48426067 ve výši  10 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou do obce Záblatí ve Slovenské republice na 28. ročník mezinárodního turnaje obcí Záblatí v kopané dne 30. 06. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti

Nájem pozemku

1218/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o nájmu pozemku p. č. 3 – zahrada o výměře 230 m2 a části pozemku p. č. 2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín zapsaných na listu vlastnictví č. 16 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná od současných vlastníků Standerové Zdeňky, Štěpánka Martina, Švece Davida, Švece Petra, za nájemné ve výši 168,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříletou výpovědní lhůtou. Najaté pozemky budou za stejných podmínek dány do podnájmu nájemci hotelu Pod Zeleným dubem k užívání jako zahradu pro návštěvníky hotelu.

 

Systém pronájmu zemědělských pozemků

1219/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje systém pronájmu pozemků města, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, Katastrální pracoviště Karviná zemědělským podnikatelům tak, že návrhy na pronájem pozemků, na kterých je vykonávána zemědělská činnost,  budou předkládány radě města dle užívaných půdních bloků tomu zemědělci, který v daném území hospodaří.   

 

Pronájem pozemků

1220/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o pronájmu části pozemku p. č.  1186/1 – ostatní plocha,  komunikace o výměře cca 490 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín  paní Haně Janetové, bytem *****, k podnikatelským účelům za smluvní nájemné ve výši 2.500 Kč měsíčně, na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018.
 2. o pronájmu části pozemku p. č. 77/2 – ost.plocha, ost, komunikace o výměře 44 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín spol. Renáta Neumannová s. r. o, se sídlem  Větrná 445, 735 14 Orlová, Lutyně, zast. jednatelkou společnosti p. Renátou Neumannovou, IČ 285 93 448 za nájemné ve výši 9.636 Kč ročně + DPH dle platných předpisů, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2018
 3. o pronájmu části pozemku p. č. 550 - ost.plocha, ost, komunikace o výměře 65 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín spol. Jaroslav Mašlaň s. r. o., se sídlem Dlouhá třída 471/19, Město, 736 01 Havířov, zast. jednatelem společnosti p. Jaroslavem Mašlaněm, IČ 258 27 332 za nájemné ve výši 14.235 Kč + DPH dle platných předpisů, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2018
 4. o pronájmu části pozemku p. č. 917/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín p. Pavlovi Hradilovi, sídlo firmy Šunychelská 979, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ 466 03 794 za nájemné ve výši 13.140 Kč + DPH dle platných předpisů, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 6. 2018.

 

Stanovení kupní ceny pro prodej pozemku

1221/72

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o znaleckých posudcích na prodej pozemků
  a)    par. č. 773/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemek vznikl na základě geometrického plánu      č. 2624 - 2/2018 ze dne 27. 02. 2018 sloučením částí pozemků  par. č. 773 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 227 m2, par. č. 883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 865/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2  vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, které jsou zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná
  b)  par. č. 1486/17 – ostatní plocha, zeleň o výměře 187 m2, par. č.1486/18 – zastavěná plocha o výměře 76 m2, par. č. 1486/19 – zastavěná plocha o výměře 10 m2 a par. č. 1486/20 – zastavěná plocha o výměře 7 m2 vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 2621-160/2017 ze dne 13. 02. 2018 z pozemku p. č. 1486/1 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná
 2. ukládá
  majetkovému odboru jednat se zájemci  o možnosti sjednání smluvních cen  (obdoba srovnatelných prodejů pozemků ve městě).
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 4. 6. 2018 (RM)

 

Stanovení kupní ceny pozemků pro licitační řízení

1222/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v Záblatí, ul. Sokolská (prodloužená Sokolská):

 • vyvolávací kupní cenu pro licitační řízení na prodej 7 pozemků pro výstavbu rodinných domů v  ul. Sokolské v Záblatí dle varianty č. 1 předloženého návrhu
 • jednotnou výši licitační jistoty ve výši 60.000 Kč

 

Věcná břemena

1223/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

a)    pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v rámci novostavby RD na parc. č. 2240/5 v části pozemku města p. č. 2231 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 2240/5 – orná půda, zapsaném na LV č. 978 v k. ú. Nový Bohumín, ve vlastnictví Václava Borusíka a Denisy Jochymové, oba bytem *****, budoucích oprávněných z VB. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

b)    pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v části pozemku města parc. č. 1491/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 1489/1 – zahrada, zapsaném na LV č. 1074 v k. ú. Skřečoň, ve SJM manželů Jaroslava a Ivety Marcalíkových, bytem *****, budoucích oprávněných z VB. Věcné břemeno bude zřízeno za podmínek dle „Zásad“ města a náhradu ve výši 60 Kč za 1 m2 dotčené parcely stavbou sjezdu + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

c)    pro stavbu, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 1507/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína v rámci stavby „Záblatí u Bohumína 58/1, Chrenko, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 080/2017 ze dne 7. 2. 2017, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města +DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

d)    pro umístění, stavbu a provozování zemního kabelového vedení NN a 2 ks přípojkových skříní v části pozemku města parc. č. 1474/1 zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, v rámci stavby „Bohumín, Zahradní, KA 0392 – NNv“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Ing. Martinem Bartečkem na základě plné moci č. PM/II- 239/2017 ze dne 6. 6. 2017, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města +DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

e)    pro umístění, stavbu a provozování vodovodního řádu v částech pozemků města parc. č. 1519/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 7/2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1519/12 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína v rámci stavby „Bohumín – Záblatí, ul. Sokolská, Bezručova, Na Pískách – výměna vodovodních řádů, SO 04 Přeložka části řádu 3“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Mariánské Hory, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města +DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

f)     pro stavbu, umístění a provozování elektrické přípojky zemní a vodovodní přípojky, vodovodní přípojku v částech pozemků parc. č. 1282/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1282/14 – trvalý travní porost a parc. č. 1283/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, elektrickou přípojku v částech pozemků parc. č. 1282/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1282/12 – trvalý travní porost, parc. č. 1282/13 – trvalý travní porost a parc. č. 1283/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny pozemky v k. ú. Záblatí u Bohumína,  pro pozemky parc. č. 1284/4 – zahrada a parc. č. 1284/5 – zastv. pl. a nádv. zapsaných na LV č. 1054 k. ú. Záblatí u Bohumína ve prospěch vlastníka pozemků, a to v podílu ½ Jaromír Řepka a ½ Věra Řepková, oba bytem *****, a to za jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč celkem včetně ochranného pásma + DPH ve výši platné ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

g)    pro stavbu, umístění a provozování podzemního i nadzemního telekomunikačního vedení CETIN v rámci stavby 16010-046761 VPIC Bohumín, ochranná hráz, SO 06.05-1-3-PD č. 1“ v pozemcích města parc. č. 514 a parc. č. 513/1 oba ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zast. společností Vegacom, a. s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/4, 142 01, IČ:25788680, zast. Oldřichem Ježkem, Štefkova 35/1, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ:65489519, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města +DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

h)    pro stavbu, umístění a provozování podzemního i nadzemního telekomunikačního vedení CETIN v rámci stavby 16010-046763 VPIC Bohumín, ochranná hráz, SO 06.05-1-3-PD č. 2“ v pozemcích města parc. č. 524/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 164/1 – zahrada a parc. č. 97/1 – zahrada, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zast. společností Vegacom, a.s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/4, 142 01, IČ:25788680, zast. Oldřichem Ježkem, Štefkova 35/1, 700 30 Ostrava – Výškovice, IČ:65489519, budoucího oprávněného z věcného břemene.

Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčené parcely vedené jako ostatní plocha, ostatní komunikace a ve výši 20 Kč za 1 m2 dotčené parcely vedené jako zahrada včetně ochranného pásma dle „Zásad“ města +DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.

2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka

a)    Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095811, pro stavbu „Nové základy pro regulátor rozvaděče RVO 018 v Bohumíně“ v části pozemku p. č. 149/1 – ostatní plocha, silnice zapsaného na LV č. 19 v k. ú. Kopytov, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury a za podmínek Správy silnic MS kraje dle komentáře s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí budoucí oprávněný z VB, město Bohumín.

b)    Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 70890021, povinný z věcného břemene, služebnosti, pro umístění a provozování in – line stezky pro chodce, cyklisty a in – line pro bruslaře na pozemku parc. č. 674 – ostatní plocha, jiná plocha zapsaný na LV č. 213 v kat. území Vrbice nad Odrou a pozemcích p. č. 1464 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p. č. 1570 – ostatní plocha, neplodná půda a p. č. 1582 – ostatní plocha, neplodná půda všechny zapsané na LV č. 46 v k. ú. Pudlov. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek Povodí Odry uvedených ve vyjádření k projektu stavby a v rozsahu cca 4.790 m2, za jednorázovou náhradu v celkové výši 47.900 Kč + DPH (10 Kč za 1m2) ve výši platné ke dni vystavení faktury na úhradu náhrady za zřízení věcného břemene se splatností náhrady do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady, spojené s vkladem věcného břemene, služebnosti, do katastru nemovitostí uhradí město Bohumín, oprávněný z tohoto věcného práva.

 

Nebytové prostory

1224/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1157, ul. Nerudova v Bohumíně, o rozloze 24,34 m2, č. prostoru 201, s Lumírem Štrbačkou, IČO: 87035243, se sídlem Mírová 1017, Bohumín, za nájemné 320,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování výrobny a prodejny samolepek, řezané grafiky a výrobků ze samolepicí fólie.
 2. o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31. 1. 2000 na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 266, ul. 1. máje, Bohumín – Skřečoň, uzavřené se společností Česká pošta, s. p., IČO: 47114983, Politických vězňů 909/4, Praha 1, dohodou ke dni sjednání nájemní smlouvy s novým zájemcem, nejpozději k 31. 10. 2018.

 

Nákup energií na burze PXE

1225/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o realizaci centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu pro holding města Bohumín na r. 2019 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. dle varianty č. 1 předloženého návrhu.

 

Nájem a provozování kanalizačních a vodovodního řadu

1226/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu v ul. Bezručově v Bohumíně – Záblatí se společností SmVaK Ostrava a. s.
 2. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla gravitačního a výtlačného kanalizačního řadu a vodovodního řadu v ul. Anenské v Bohumíně – Záblatí se společností SmVaK Ostrava a. s.
 3. uzavřít dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících, na vodovodní řad v ul. Anenské v Bohumíně-Záblatí se společností SmVaK Ostrava a. s.                     

 

Mimořádné přidělení bytu

1227/72

Rada města Bohumína po projednání neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 2 na ul. Čs. armády 1054 v Novém Bohumíně o velikosti 1+1, standardní kvality Armádě spásy, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky.

 

Výpůjčka části pozemku

1228/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpůjčce části pozemku p. č. 192  o ploše 1,5 m2 v kat. území  Nový Bohumín, zapsaný na listu vlastnictví č. 1432 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, od Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692, svěřený vlastníkem do správy Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci, Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín,  z důvodu umístění informačního panelu pro dotační projekt „Naučná stezka po stavbách z červených cihel“ na dobu určitou od 01. 06. 2018 do 31. 05.  2019.

 

Příspěvkové organizace

Rozbor mzdových prostředků za rok 2017

1229/72

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí   rozbor mzdových prostředků ve školských příspěvkových organizacích za rok 2017.

 

Výjimky z počtu dětí v ZŠ a MŠ

1230/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol dle § 23 zák. č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v maximálním počtu čtyř dětí, nejvýše však do kapacity školy s účinností od 1. 9. 2018 na školní rok 2018/2019 pro příspěvkové organizace:
  Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace,
  -      Mateřská škola Záblatí Na Pískách 70,
  -      Mateřská škola Tovární 427,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
  Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace,
  -      Mateřská škola FITŠKOLKA  Okružní 683,
  -      Mateřská škola Rafík Svat. Čecha 1140,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
  Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace,
  -      Mateřská škola Starý Bohumín, Starobohumínská 333,
  -      Mateřská škola Smetanova 840,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
  Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace,
  -      Mateřská škola Čáslavská 335,
  Pro dvě třídy MŠ, ve kterých bude po 25 dětech.
  Mateřská škola Nerudova 1040.
  Pro jednu třídu MŠ (třída starších dětí), ve které bude 27 dětí a do naplnění kapacity školy.
  Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace,
  -      Mateřská škola Skřečoň 1. máje 325,
  V maximálním počtu 4 dětí na třídu a do naplnění kapacity školy.
  Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
  Pro V. třídu do počtu 34 žáků ve třídě.
 2. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě základní školy dle § 23 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 9. 2018 na školní rok 2018/19 pro příspěvkovou organizaci:
  Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace.

 

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 

1231/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v  rámci přípravy stavby „Chodník ul. Hraniční, Záblatí u Bohumína, Rychvald“.

 

Dodatky smluv o dílo

1232/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatků č. 1 smluv o dílo pro zakázky:

 1. Odkanalizování odpadních vod s čištěním na ČOV Vrbice – II. etapa
 2. Ul. Mírová 1015, 1016, rekonstrukce el. instalace ve spol. prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám

 

Výsledky výběrových řízení

1233/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby

„Cyklostezka přes lesopark Na Panském v Bohumíně“, dle pozměňujícího návrhu.

 

1234/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 • uzavření smluv s vybranými dodavateli s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázky 

 1. „Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 (Tř. Dr. E. Beneše 1071, Štefánikova 1073, ČSA 1053)“
 2. „Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2 (Jateční 1153 a 1154)“.

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

1235/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína, způsobem - zakázka malého rozsahu
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky

 1. „Kabelizace VO - ul. 5. května, Kosmonautů, Čs. legií, J. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová - Bohumín - Starý a Nový Bohumín“
 2. „In-line okruh kolem Vrbického jezera – I. etapa“.

 

1236/72

Rada města Bohumína po projednání:

 1. schvaluje
  -  zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína, způsobem „zakázka malého rozsahu“
  -   členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
  -   kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  -   kritérium pro hodnocení nabídek
  -   obchodní podmínky
  -   seznam firem navržených k obeslání
  pro zakázku „Pořízení elektronické úřední desky včetně servisní podpory“
 2. rozhodla o povolení výjimky ze Směrnice pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumína.

 

1237/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje    

 • zadání veřejné zakázky v souladu se Směrnicí způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídky
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Výměna vstupních dveří domů města Bohumína v lokalitě ulice Budovatelská“.

 

Zjednodušené podlimitní řízení

1238/72

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  -     zadání veřejných zakázek na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
  -     kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  -     kritérium pro hodnocení nabídek
  -     obchodní podmínky
  -    členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
  pro zakázku „Výměna výtahů pavilon A – Bohumínská městská nemocnice“.
 2. ukládá odboru rozvoje a investic doplnit do zadání 5 firem k obeslání
  Z: Ing. Jitka Ptošková
  T:  25. 5. 2018

 

1239/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • kritéria pro prokázání kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Konsolidace a rozšíření ekonomických agend“.

  

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                           

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.5.2018
Počet zhlédnutí: 400

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.25 sekund