close google translator menu
Dnes je Neděle 16.6., svátek má Zbyněk.
Dnes má svátek Zbyněk. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Urby Emanuelson (*1986) - Nizozemský fotbalista
 • Rick Nash (*1984) - Kanadský hokejista
 • Jan Železný (*1966) - Atlet
 • George Andreas Papaudreou (*1952) - Řecký politik
 • Herbert Lichtenfeld (*1927, +11.12.2001) - Německá spisovatelka
 • Barbara McClintocková (*1902, +2.9.1992) - Americká genetička, držitelka Nobelovy ceny
 • Georg Wittig (*1897, +26.8.1987) - Německý chemik, držitel Nobelovy ceny
 • Josef Kopta (*1894, +3.4.1962) - Spisovatel a novinář
 • Stan Laurel (*1890, +23.2.1965) - Americký herec a komik
 • Alexander Alexandrovič Friedman (*1888, +16.9.1925) - Ruský kosmolog a matematik
 • Karel Absolon (*1877, +6.10.1960) - Krasový badatel a archeolog
 • Gustav V. (*1858, +29.10.1950) - Švédský král
 • Giovanni Boccaccio (*1313, +21.12.1375) - Italský spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 4.6.2018

Usnesení ze 73. zasedání rady města Bohumína ze dne 4. června 2018.

 

Přítomni:   6 členů RM
Omluvena Mgr. Věra Palková

  

Příprava zasedání ZM

1240/73

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 11. 6. 2018 a

 1. doporučuje ZM k projednání tyto materiály:
  - Hospodaření města za I. - IV. 2018 (1/25 Z)
  - Výroční zprávy obchodních společností města za rok 2017 (2/25 Z)
  - Koncepce rozvoje sportu města Bohumína (3/25 Z)
  - Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv (4/25 Z)
  - Stanovení počtu členů ZM (pro volební období 2018 – 2022)  (5/25 Z)
  - Realizace akcí - Gravitační kanalizace, vč. úpravy povrchů komunikací Kabelizace VO (6/25 Z)
  - Prodej pozemků (7/25 Z)
  Darování pozemků, bod 1. – 3. (8/25 Z)
  - Poskytnutí bezúročné zápůjčky (9/25 Z)
  - Výkupy pozemků (10/25 Z)
 2. nedoporučuje ZM k projednání Darování pozemků, bod 4. (8/25 Z)

 

Finanční záležitosti

Rozpočtové úpravy – OŽPaS

1241/73

Rada města Bohumína po projednáníschvaluje

 1. navýšení kapitálových výdajů odboru ŽPaS
  -       o 4 000 tis. Kč pro zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Bohumín 2018“
  -       o 760 tis. Kč pro zakázku „Bohumín - Osvětlení rizikového místa – garáže“
 2. snížení běžných výdajů odboru ŽPaS o 2 900 tis. Kč na veřejné osvětlení
 3. snížení rezervy města o 1 860 tis. Kč

 

Dotace

Přijetí, poskytnutí, žádosti o dotace

1242/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Naučná stezka po stavbách z červených cihel ve výši 199.900 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

1243/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín, příspěvková organizace, tř. Dr. E. Beneše 456,  735 81  Bohumín, IČO: 75029120 ve výši 1.900 Kč na financování dopravy na družební akci s partnerskou ZŠ Zabelkow, Polsko pod názvem Školní festival výuky, konanou dne 14. 06. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 2. o poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO: 75060779 ve výši 6.000 Kč na financování Přeshraniční spolupráce SDH Kopytov a OSP Gorzyce ve dnech 05. - 12. 08. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

1244/73

Rada města Bohumína po projednání souhlasí

 1. s podáním žádosti o dotaci do 22. výzvy ITI Ostravsko z IROP zaměřené na Infrastrukturu vzdělávání (vazba na výzvu ŘO IROP č. 66 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty ITI") s názvem „Volnočasový inkubátor DDM Bohumín“ pro Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 2. s technickým zhodnocením majetku města Bohumín, který je svěřen k hospodaření organizaci Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace a se zachováním výstupů projektu minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

 

1245/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                  

                           

Majetkové záležitosti

Výpůjčka pozemků 

1246/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpůjčce části pozemků pro trvalý zábor -  parc. č. 2712/23 - výměra 55 m2, parc. č. 2715/136 - výměra 10 m2, parc. č. 2715/139 - výměra 21 m2, , parc. č. 2715/141 - výměra 8 m2. Dočasný zábor - parc. č. 2715/140 - výměra 22 m2 vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín pro stavbu „Cyklostezka přes lesopark Na Pánském v Bohumíně, na dobu určitou od 6. 6. 2018 do 5. 6. 2026.

 

Pronájem pozemků

1247/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o pronájmu části pozemku p. č. 506 – ostatní plocha, zeleň o výměře 120 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín České spořitelně, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261, zastoupena na základě plné moci JUDr. Ing. Michalem Kalhousem a Mgr. Jitkovu Kratochvílovou, a to za účelem umístění mobilní pobočky České spořitelny, za nájemné dle Zásad ve výši 36.000 Kč, na dobu určitou od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018.
 2. o prodloužení doby nájmu na část pozemku p. č. 1199 - zastavěná plocha a nádvoří, cca 250 m2  a pozemek p. č. 1201/6 - ostatní plocha komunikace v katastrálním území k. ú. Nový Bohumín se SŠ Bohumín, se sídlem Husova 283, Bohumín, zast. ředitelkou Ing. Liběnou Orságovou, na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019 za nájemné ve výši 1 Kč ročně.  Účel nájmu - zajištění přístupu a příjezdu do sportovního areálu FAJA na pozemky města p. č. 1201/1, 1201/2, 1201/4 a 1201/5 v k. ú. Nový Bohumín.

 

Stanovení kupní ceny pro prodej pozemku 

1248/73

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši kupní ceny pro prodej pozemku par. č. 1295  – orná půda o výměře 909 m2 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná dle varianty č. 2 předloženého návrhu (cena smluvní).

 

Věcná břemena 

1249/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

a) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 1504 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemků p. č. 886/2 – zahrada, p. č. 886/3 – zahrada a p. č. 887/2 – orná půda zapsaných na LV č. 709 v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví Petra Tvardka, bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.

b) pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v částech pozemků města p. č. 1474/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1675 – koryto vodního toku, p. č. 1722 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1739 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2467/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 2467/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby„ IE-12-8006344, Bohumín, Šunychelská, NNv, NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 078/2018 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města +DPH.

c) pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v částech pozemků města p. č. 1492 – ostatní plocha, jiná plocha p. č. 1528 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1541/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1544 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1546 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1620 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1622 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1623 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 1625 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1678 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 620 - ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň v rámci stavby „IE-12-8006326, Bohumín, Skřečoň, DTS, NNv, NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 078/2018 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města +DPH.

d) pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 382 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň rámci stavby „Skřečoň 384/2 Kuldánek příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Ing.  Martinem Bartečkem na základě plné moci č.  239/2017, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města +DPH.

e) pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 2109 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň v  rámci stavby „zemní elektrické přípojky NN 0,4 kV“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 080/2017 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města +DPH.

f) pro stavbu, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN včetně podpěrného bodu v části pozemku města p. č. 1409/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Pudlov v rámci stavby „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci č. 078/2018 ze dne 30. 1. 2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města +DPH.

g) pro stavbu, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN v částech pozemků města p. č. 783 – zahrada, p. č. 776 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 775 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 774 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Pudlov v rámci stavby„ Pudlov 778, Město Bohumín, přeložka NNv“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035 budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města +DPH. 

2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka

a)    Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 70890021, povinný z věcného břemene, služebnosti, pro umístění a provozování mostní konstrukce přes potok Lutyňka na pozemcích p. č. 2012/1 – vodní plocha, p. č 2380 – ostatní plocha, p. č. 2409 – ostatní plocha a p. č. 2410/2 – orná půda všechny zapsané na LV č. 285 v k. ú. Skřečoň. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízena za podmínek Povodí Odry uvedených ve vyjádření k projektu stavby a v rozsahu cca 16 m2, za jednorázovou náhradu v celkové výši 1.200 Kč + DPH. Náklady spojené s vkladem věcného břemene, služebnosti, do katastru nemovitostí uhradí město Bohumín, oprávněný z tohoto věcného práva.

 

Nebytové prostory

1250/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 109, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, o rozloze 199,07 m2, č. prostoru 301, s Romanou Smočkovou, IČO: 73228338, se sídlem Opletalova 768, Bohumín - Skřečoň, za nájemné 500,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování prodejny papírnictví a hračkářství.
 2. o ukončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 109, tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně, o rozloze 199,07 m2, č. prostoru 301, s nájemcem ROSA Market s. r. o., IČO: 25506641, Jožky Silného 2683, Kroměříž, dohodou ke dni 30. 6. 2018.

 

Napojení na systém CZT

1251/73

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí nabídku společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. o napojení objektu čp. 542 v ulici Bezručova v Bohumíně-Záblatí na systém CZT 
 2. schvaluje realizaci napojení objektu čp. 542 v ulici Bezručova v Bohumíně – Záblatí na systém CZT v  souladu s podmínkami stanovenými v nabídce společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.
 3. rozhodla
  a) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku tepelné energie do objektu čp. 542 na ul. Bezručova mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s.
  b) o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření nájemní smlouvy na PS tepla umístěnou v objektu čp. 542 v ulici Bezručova mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s. s dobou nájmu do 31. 12. 2033.

 

Sleva z nájmu bytu

1252/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytu dle předloženého návrhu.

 

Úprava max. částky o inflaci pro licitace

1253/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zvýšení maximální částky o inflaci pro licitace a bytové směny v domě čp. 716 v ul. Okružní s účinností od 1. 7. 2018. 

 

Smlouva o užívání sportovišť

1254/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy o sportovním využívání a provozování sportoviště - workoutového hřiště v areálu Faja umístěného na pozemku parc. č. 1201/1 v k. ú. Nový Bohumín - se Z. S. Mládež se sídlem ul. Poděbradova 126 v Bohumíně, zastoupeným předsedou spolku p. Daliborem Jurečkem dle předloženého návrhu. 

 

Bezúplatný převod pozemku 

1255/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o bezúplatném převodu majetku – 1 ks čerpadlo plavoucí motorové NIAGARA I., výrobní číslo KA4790D1 od České republiky, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem ul. Výškovická 40, Ostrava na město Bohumín v hodnotě 23.205 Kč, rok pořízení 2009 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto majetku.

 

Smlouva o poskytování služeb nebo prací 

1256/73

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo prací mezi městem Bohumín a  Českou republikou - Hasičským záchranným sborem, se sídlem Výškovická  40, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO: 70884561, jejímž předmětem je bezúplatné provádění zkoušek a odborných kontrol technických prostředků za účelem ověření jejich provozuschopnosti, plnění tlakových lahví a provádění servisní činnosti technických prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů města; smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, poskytování služeb a prací bude bezúplatné.  

 

Žádosti o souhlasná stanoviska obce - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II

1257/73

Rada města Bohumína po projednání neuděluje souhlas s projekty, dle předloženého návrhu, předkládanými do 80. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ Ministerstva pro místní rozvoj a jejich realizací na území obce.

 

Příspěvkové organizace

Hodnocení činnosti PO a odměny ředitelům 

1258/73

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumína za 1. pololetí 2018
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací (CSSB, DDM, K3, školské PO) dle předloženého návrhu.

 

Volební kampaň - OKO

1259/73

Rada města Bohumína po projednání stanoví pravidla volební kampaně na stránkách městských novin OKO pro komunální volby v r. 2018.

 

Záštita rady města

1260/73

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity nad 1. ročníkem závodu požární ochrany mateřských škol „Bohumínský dráček“, který se uskuteční dne 15. 6. 2018 v parku P. Bezruče v Bohumíně.

 

Dodatky smluv o dílo

1261/73

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku „Stavební úpravy čp. 365 na ul. Masarykově.
 2. o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro zakázku „Ul. Mírová 1015, 1016, rekonstrukce el. instalace ve spol. prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám“.

 

Výjimky ze Směrnice pro zadávání VZ

1262/73

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína č. 07 – 2016 pro potřeby zadání výběrového řízení k zakázce „Bohumín - Osvětlení rizikového místa – garáže“ v souladu se stanovenými dotačními podmínkami.
 2. výjimku ze směrnice č. 2016-07 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína, a to pro zadávání zakázek na práce a dodávky v rámci zprovoznění domu čp. 1037 v ul. Nerudova v Bohumíně (Sportcentrum). Tato výjimka se vztahuje na práce a dodávky sjednané pracovníky města Bohumína, firmy BM servis, a. s. a firmy Bospor, spol. s r. o. Výjimka je schválena radou města na období do doby uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu s firmou Bospor, spol. s r. o.

 

Výsledek výběrového řízení

1263/73

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby

- Kanalizace a vodovod, prodloužená ul. Anenská, Záblatí

 

Výběrové řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení

1264/73

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro prokázání kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                       

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.6.2018
Počet zhlédnutí: 409

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.21 sekund