close google translator menu
Dnes je Neděle 16.6., svátek má Zbyněk.
Dnes má svátek Zbyněk. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Urby Emanuelson (*1986) - Nizozemský fotbalista
 • Rick Nash (*1984) - Kanadský hokejista
 • Jan Železný (*1966) - Atlet
 • George Andreas Papaudreou (*1952) - Řecký politik
 • Herbert Lichtenfeld (*1927, +11.12.2001) - Německá spisovatelka
 • Barbara McClintocková (*1902, +2.9.1992) - Americká genetička, držitelka Nobelovy ceny
 • Georg Wittig (*1897, +26.8.1987) - Německý chemik, držitel Nobelovy ceny
 • Josef Kopta (*1894, +3.4.1962) - Spisovatel a novinář
 • Stan Laurel (*1890, +23.2.1965) - Americký herec a komik
 • Alexander Alexandrovič Friedman (*1888, +16.9.1925) - Ruský kosmolog a matematik
 • Karel Absolon (*1877, +6.10.1960) - Krasový badatel a archeolog
 • Gustav V. (*1858, +29.10.1950) - Švédský král
 • Giovanni Boccaccio (*1313, +21.12.1375) - Italský spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 3.9.2018

Usnesení ze 78. zasedání rady města Bohumína ze dne 3. září 2018

 

Přítomni:  7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM

1319/78

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zastupitelstva města dne 10. 9. 2018 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Obecně závazná vyhláška č. 2 /2018 města Bohumína, kterou se mění OZV č. 1/1992 o městské policii Bohumín  (1/26 Z)
 2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 1. a 2. výzva“, dílčí vyúčtování  (2/26 Z)
 3. Dotace z rozpočtu města  (3/26 Z)
 4. Program poskytování dotací z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím pro rok 2019  (4/26 Z)
 5. Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  (5/26 Z)
 6. Hospodaření města a příspěvkových organizací za I. pololetí 2018 a návrh na úpravu rozpočtu roku 2018  (6/26 Z)
 7. Návrh I. verze rozpočtu pro rok 2019  (7/26 Z)
 8. Hodnocení činnosti a odměny členům komisí a výborů za 1. pololetí 2018  (8/26 Z)
 9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Bohumína  (9/26 Z)
 10. Odpis pohledávek  (10/26 Z)
 11. Darování pozemků města vlastníkům řadových garáží (11/26 Z)
 12. Prodej pozemků  (12/26 Z)
 13. Vrácení licitační jistoty  ( 13/26 Z)
 14. Výkupy pozemků (14/26 Z)
 15. Darování pozemků  (15/26 Z)
 16. Zrušení předkupního práva  (16/26 Z)
 17. Darování domovních čerpacích stanic a tlakových kanalizačních přípojek  (17/26 Z)

 

Dary a dotace 

Přijetí věcného daru

1320/78

Rada města Bohumína po projednání 

 1. rozhodla o přijetí věcného daru – Smart Board 660 EDU v pořizovací hodnotě 38.480 Kč, dataprojektor EPSON EB 84 v pořizovací hodnotě 32.880 Kč, notebook Acer TravelMate č. 57740G-35450MN v pořizovací hodnotě 22.499 Kč a software Smart Notebook v pořizovací hodnotě 7.800 Kč od města Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 00297577.
 2. pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

 

Přijetí dotace z MS kraje 

1321/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018, ve výši 100 000 Kč pro organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, se sídlem Slezská 164, Bohumín – Starý Bohumín, 735 81, na realizaci projektu s názvem „Podporou ke kvalitě“, (identifikátor služby 3327193).

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu města

1322/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                  

 

Majetkové záležitosti

Pronájem pozemků

1323/78

Rada města Bohumína po projednání  

 1. rozhodla o pronájmu pozemků p. č. 1893/1 – orná půda - 1067 m2, p. č. 1893/2 – trvalý travní porost - 732 m2, p. č. 2045/5 – ost. plocha, neplodná pl. - 338 m2, p. č. 2273 – orná půda – 1857 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín a pozemků p. č. 1140/12 – orná půda – 4452 m2, 1242/9 – orná půda – 2332m2, p. č. 1285/11 – orná půda – 1565 m2, p. č. 1285/20 – trvalý travní porost – 2006 m2, p. č. 1285/45 – orná půda – 380 m2 v k. ú. Starý Bohumín a pozemek p. č. 1927/5 – orná půda – 3628 m2 v k.ú. Skřečoň,  obec Bohumín panu *****, samostatně hospodařícímu rolníkovi, bytem ***** k zemědělským účelům za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2 ročně, celkem  3.671 Kč ročně, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou k 1.10 b. r.
 2. odkládá rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 2013-2634 na změnu pronajaté plochy, a to části pozemku p. č. 1859/6 – orná půda – 474 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín s paní *****.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T:  8. 10. 2018

   

Věcná břemena

1324/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1036/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 1141/1 – orná půda, zapsaném na LV č. 1615 v k. ú. Skřečoň, ve spoluvlastnictví ***** (podíl ½) a ***** (podíl ½), zast. Miroslavou Mikulkovou na základě plné moci, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
 2. pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1515 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 300/2 – zahrada, zapsaném na LV č. 1154 v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve spoluvlastnictví ***** (podíl ½), ***** (podíl ¼) a ***** (podíl ¼), zast. Ing. Margitou Gříbkovou na základě plné moci, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
 3. pro stavbu, umístění a provozování kanalizační, plynovodní a vodovodní přípojky, přeložky veřejného osvětlení, metalických kabelů a optických trubek CETIN a.s., vzdušného telekom. vedení PODA, přípojky SLP, stávající chráničky vodovodní přípojky a zpevněných ploch – vozovka a chodník (dle rozpisu v průvodní zprávě) v částech pozemků města p. č. 2549/4, 2550/1, 2550/5 – všechny op, ost. komunikace, p. č. 2550/6 – op, jiná plocha a p. č. 1011/2 – ostatní plocha, neplodná půda, zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín obce Bohumín v rámci stavby „Retail Park v Bohumíně“. Služebnost se zřizuje ve prospěch společnosti RC Development, s.r.o. se sídlem Nádražní 238/7, 382 01 Vyškov, IČ: 629 06 488, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu ve výši 85 Kč za 1 m2 dotčených parcel včetně ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí dle „Zásad“ města. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města +DPH.

 

Mimořádné přidělení bytu

1325/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 6 v ul. Husova 916 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality p. ***** na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného dle varianty č. 4 předloženého návrhu (71,30 Kč/m²/měs) a s podmínkou podání výpovědi z nájmu bytu p. *****.

 

Nebytové prostory

1326/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1067, ul. Čáslavská v Bohumíně, o rozloze 35,74 m2, č. prostoru 361, s Billiard clubem Bohumín, z. s., IČO: 22843132, se sídlem Čáslavská 1067, Bohumín, za symbolické nájemné ve výši 100,00 Kč/rok, na dobu neurčitou, k provozování sportovní činnosti oddílu kulečníku.
 2. o uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 1067, ul. Čáslavská v Bohumíně, o rozloze 144,68 m2, číslo prostoru 320, uzavřené s Billiard clubem Bohumín, z. s., IČO: 22843132, se sídlem Čáslavská 1067, Bohumín, kterým se mění výše nájemného z 1,00 Kč/rok na 100,00 Kč/rok a dále doba nájmu z doby určité do 31. 12. 2018 na dobu neurčitou.
 3. o poskytnutí slevy z nájmu za pronájem objektu čp. 478, ul. Malá ve Starém Bohumíně (smuteční obřadní síň) nájemkyni Ivetě Balarinové, IČO: 18088643, se sídlem Malá 138, Starý Bohumín, ve výši 70 %, tj. 19.780,60 Kč, z důvodu omezení při provádění stavebních úprav objektu obřadní síně, dle žádosti nájemkyně.
 4. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 361, ul. Štefánikova (bývalá prodejna nábytku vedle Jeskyňky) uzavřené s nájemcem TG SW link, s. r. o., IČO: 04336771, se sídlem Českobratrská 692/15, Ostrava, dohodou a vrácení uhrazené licitační jistiny ve výši 39.995,00 Kč. Pokud nepřistoupí nájemce na ukončení nájmu dohodou ke dni 1. 10. 2018, bude mu dána výpověď.

 

Studie dopravního terminálu Bohumín

1327/78

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí   Studii dopravního terminálu Bohumín.

 

Personální záležitosti - majetkový odbor 

1328/78

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o personálních záležitostech odboru majetkového Městského úřadu v Bohumíně
 2. rozhodla změnit usnesení č. 665/33 rady města ze dne 5. 9. 2016 a prodloužit navýšení počtu pracovních sil odboru majetkového o úvazek 1,0 na dobu určitou do 31. 12. 2020. 

 

Příspěvkové (školské) organizace - Změna závazných ukazatelů 

1329/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravu mzdového limitu na rok 2018 pro organizaci K3 Bohumín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
 2. úpravu odpisových plánů na rok 2018 a výši odvodu z fondu investičního do rozpočtu města dle předloženého návrhu pro organizace:
  -         Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  -         Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr.  E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
  -         Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. úpravu výše čerpání na pohoštění a dary v roce 2018 pro organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace dle předloženého návrhu
 4. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu pro organizace:
  -       Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace – PC Max Pentium
  -       Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace – plynový kotel.

 

Gravitační kanalizace - Dohoda o úpravě vodního díla

1330/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dohody o úpravě vodního díla z důvodů činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního  díla č. 1151/PR/KA/2018 s vlastníkem - SmVak Ostrava a. s. vyvolané v rámci přípravy stavby „Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. legií,  Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín - Starý Bohumín“.

 

Chodník na Záblatí - Smlouva o přeložce plynárenského zařízení

1331/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících vyvolané v rámci akce „Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí“.

 

Dodatky smluv o dílo 

1332/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku:
  a) Chodník podél silnice III/4711
  b) Stavební úpravy smuteční síně ve Starém Bohumíně
  c) Stavební úpravy bytového domu – nám. T. G. Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně
 2. o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro zakázku Stavební úpravy bytových domů, ul. Kostelní čp. 312 a čp. 328 v Bohumíně.

 

Výjimky ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

1333/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o udělení výjimky ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína pro přímé zadání zakázky na zajištění praní, žehlení a drobných oprav provozního a osobního prádla klientů domova pro seniory (v ul. Slezské č. p. 23) včetně zajištění odvozu a dovozu, a uzavření smlouvy na zajištění výše uvedených služeb mezi Centrem sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizací, IČ 48806145 a Domovem Jistoty, příspěvkovou organizací, IČ 00847372 na dobu určitou do 1. 10. 2018 do 30. 9. 2021 za stávajících platebních podmínek.

 

1334/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o udělení výjimky ze směrnice č. 2016-07 Novela č. 2 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína pro stavbu „Oprava  asfaltových ploch v lokalitě Revoluční – Bezručova“.

 

Výběrová řízení 

Zakázka malého rozsahu

1335/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky pro zpracování PD v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „PD – Dopravní terminál v Bohumíně“.

 

Podlimitní veřejné zakázky

Grafické zpracování, tisk a dodávka bohum. měst. novin OKO

1336/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • kritéria pro prokázání kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů

pro zakázku „Grafické zpracování, tisk a dodávka bohumínských městských novin OKO“.

 

Úplné elektronické podání města Bohumín – portál občana 

1337/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • kritéria pro prokázání kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání
 • smluvní zastoupení města při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb. souvisejících se zadávacím řízením firmou Dobrá zakázka s. r. o. se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 28631595 v rozsahu a v souladu s příkazní smlouvou.

pro zakázku „Úplné elektronické podání města Bohumín – portál občana“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                       

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.9.2018
Počet zhlédnutí: 386

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.25 sekund