close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 8.10.2018

Usnesení ze 79. zasedání rady města Bohumína ze dne 8. října 2018

 

Přítomni:  6 členů RM
Omluven: MUDr. Balcárek

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

1338/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
  a)  pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu a chodníku v rámci zahájení novostavby rodinného domu na parcele č. 1282/2 v k. ú. Záblatí u Bohumína v částech pozemků města p. č. 1523 – ostatní plocha, ostatní kom. a  p. č. 1282/13 – trvalý travní porost v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, ve prospěch budoucího vlastníka pozemku p. č. 1282/2 – trvalý travní porost, zapsaného nyní na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína ve vlastnictví města, budoucího povinného, na jehož budoucí převod je mezi městem, budoucím povinným z věcného břemene a prodávajícím a ***** a ******, oba bytem *****, budoucím oprávněným z věcného břemene a kupujícím, uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
  b)  pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 2467/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 2467/41 – zahrada, zapsaném na LV č. 610 v k. ú. Nový Bohumín, ve spoluvlastnictví ***** (podíl ½) a ***** (podíl ½), oba bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
  c)   pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 595 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Pudlov, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 612/1 – zahrada, zapsaném na LV č. 199 v k. ú. Pudlov, ve vlastnictví pana *****, bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
  d)    pro stavbu, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 513/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Vrbice nad Odrou  v  rámci stavby „ Vrbice 489/5, Povodí Odry, přeložka NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. firmou NOVPRO FM, a.s. se sídlem sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek na základě plné moci č. PM/II-089/2018, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu, dle „Zásad“ města + DPH.                                           
  e)  pro stavbu, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN v částech pozemků města parc. č.   2303/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Skřečoň, parc. č. 2435/3  - ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 2434 – vodní plocha k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Bohumín 2OM, Pudich, NNv+NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Bc. Petrem Obdržálkem jednatelem společnosti Profiprojekt na základě plné moci, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
 2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka pro stavbu „Retail Park v Bohumíně“, kde dojde k přeložce veřejného osvětlení, které je ve vlastnictví města Bohumína, umístěného v části pozemku p. č. 2548/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic se  sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095811, kde investorem stavby je firma RC Development. Věcné břemeno bude zřízeno za náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB uhradí investor stavby RC Development.

 

Pronájem pozemku – dodatek smlouvy

1339/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy 2018 - 0626 na pronájem pozemku p. č. 506  v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,  a to na prodloužení doby nájmu o jeden měsíc do 30. 11. 2018  s Českou spořitelnou a. s. Praha, pro umístění mobilní pobočky ČS a. s. za nájemné 12.000 Kč.

 

Mimořádné přidělení bytu

1340/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 96 na ul. Okružní 1087 v Novém Bohumíně o velikosti 0+2, standardní kvality p. *****, trvale ***** na dobu neurčitou, za cenu nájemného dle varianty č. 2 předloženého návrhu (55 Kč/m²) a s podmínkou odevzdání stávajícího bytu.

 

Systém pro zpracování digitalizovaných fotografii a podpisů - Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalace

1341/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření „Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“.

 

Vyřazení majetku

1342/79

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – 1 ks otočná IP kamera SONY SNC-R580, v. č. VD65103, 1 ks otočná IP kamera GRUNDIG GCI-K2795P, v. č. U85C00006A012 formou fyzické likvidace.

 

Příspěvkové organizace – školy

Úprava rozpočtu města (Masarykova ZŠ a MŠ) Pánev pro centrální školní kuchyni 

1343/79

Rada města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2018

 1. navýšení investičního příspěvku Masarykově základní škole a Mateřské škole Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace o 495 tis. Kč na pořízení multifunkční elektrické pánve pro centrální školní kuchyni
 2. snížení rezervy města o 495 tis. Kč.

 

ZŠ Pudlov – uvolnění z funkce ředitelky školy

1344/79

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí žádost PaedDr. Jarmily Horové o uvolnění z funkce ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace k 31. lednu 2019.

 

Umístění stavby v ochranném pásmu, dohody o činnosti 

1345/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření „Dohod o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v  rámci přípravy stavby "Parkoviště ul. Mírová, Nový Bohumín"
 2. o uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v  rámci přípravy stavby "Parkoviště u SPORTCENTRA, ul. Nerudova, Nový Bohumín".

 

Dodatky smluv o dílo

1346/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci: Stavební úpravy bytových domů čp. 156 a čp. 302 na ul. Studentské v Bohumíně.
 2. o uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy čp. 365 na ul. Masarykova“.

 

Výsledek VŘ

1347/79

Rada města Bohumína po projednání odkládá rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na dodavatele pro zakázku „Grafické zpracování, tisk a dodávka bohumínských městských novin OKO“.

 

Výběrové řízení 

Zakázka malého rozsahu

1348/79

Rada města Bohumín po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku „Rekonstrukce sociálního zázemí tanečního sálu DDM Bohumín“.

 

Zrušení zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka Úplné elektronické podání – portál občana

1349/79

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Úplné elektronické podání města Bohumín – portál občana“ dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.10.2018
Počet zhlédnutí: 265

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund