Město Bohumín

5.11.
2018

Usnesení rady ze dne 5.11.2018

Usnesení z 1. zasedání rady města Bohumína dne 5. listopadu 2018.

 

Přítomni:  7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM

1/1 R

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 12. 11. 2018 a

doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Dotační projekty (1/2 Z)
 2. Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2019 (2/2 Z)
 3. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2018 (3/2 Z)
 4. Rozpočet města pro rok 2019 (4/2 Z)
 5. Výkup pozemků (5/2 Z)
 6. Poskytnutí bezúročné zápůjčky (6/2 Z)
 7. Termíny jednání orgánů města pro rok 2019

 

Finanční příspěvky 

Dopravní obslužnost

2/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019.

 

Talent roku 2018

3/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančních a věcných darů v rámci projektu „Talent roku 2018“ dle předloženého návrhu.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

4/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

a) pro stavbu, umístění a provozování plynovodu včetně jeho součástí na pozemcích města p.  č. 1114/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1053 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Starý Bohumín, zapsaných na LV č. 10001, v rámci stavby „REKO MS Bohumín – J. Koczura“ ve prospěch GasNet, s. r. o., Klišská 940,401 17, Ústí nad Labem, zast. na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zast. na základě plné moci společností IGEA  s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava Přívoz, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.

b)  pro stavbu, umístění a provozování plynovodu včetně jeho součástí na pozemcích města p. č. 1055 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1056 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Starý Bohumín, dále na pozemcích p. č. 2583/1 – ostatní plocha, zeleň a p. č. 2584 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nový Bohumín, všechny zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby „REKO MS Bohumín – Kosmonautů“ ve prospěch GasNet, s. r. o., Klišská 940,401 17, Ústí nad Labem, zast. na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zast. na základě plné moci společností IGEA s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava Přívoz, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.

2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka

a)  pro stavbu „Osvětlení křižovatky Drátovenská, Ostravská“, v jejímž rámci dojde k výstavbě vedení veřejného osvětlení a umístění sloupu VO, umístěných z části také na pozemku p. č. 1409/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Pudlov, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic se  sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095811, kde investorem stavby je město Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury.

b)  pro stavbu „Osvětlení přechodu ul. Osvoboditelů (prádelna – Albert v Bohumíně)“, v jejímž rámci dojde k výstavbě zemního vedení VO a umístění 2 ks sloupů VO, umístěné z části také na pozemku p. č. 2585 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic se  sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095811, kde investorem stavby je město Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury.

 

Pronájem pozemků

5/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 2013-2634 na změnu pronajaté plochy a rozšíření předmětu nájmu pozemku p. č. 1859/6  o  354 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín s paní Máriou Šmídovou, bytem *****, za nájemné dle Zásad ve výši 1.770 Kč ročně a úhradu nájemného 3 roky zpětně, s účinností od 1. 1. 2019.
 2. o ukončení smlouvy na výpůjčku části pozemku p. č. 484 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín pro umístění otáčecích hodin s firmou Vanesta s. r. o. v jednoměsíční výpovědní lhůtě ke dni 31. 12. 2018.

 

Nebytové prostory

6/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 266, ul. 1. máje v Bohumíně - Skřečoni, č. prostoru 201, o rozloze 79,90 m2, (bývalá pobočka České pošty ve Skřečoni), se společností KOMBOSTAV, s. r. o., IČO: 07575149, se sídlem Blatná 535, Bohumín - Skřečoň, za nájemné 360,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k umístění kanceláře a sídla firmy.

 

Pronájem a vybavení kanceláře 

7/1 R

Rada města Bohumína po projednání

1. rozhodla

a) o uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor - kancelář č. 205 o ploše 20,2 m2 s předsíňkou o ploše 5 m2 v 2. NP budovy Městského úřadu v Bohumíně, Masarykova 158, Nový Bohumín, s ČR – Kancelář Senátu, se sídlem Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, s účinností od 05. 11. 2018 na šestileté období, avšak jen po dobu výkonu mandátu senátora, za nájemné 14.000 Kč/měsíc, za účelem umístění kanceláře senátora Ing. Petra Víchy.

b)  o uzavření smlouvy o nájmu vybavení kanceláře č. 205 s ČR – Kancelář Senátu, se sídlem Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, s účinností od 05. 11. 2018 na šestileté období, avšak jen po dobu výkonu mandátu senátora, za nájemné 5.200 Kč/měsíc.

2. pověřuje

Ing. Lumíra Macuru, místostarostu města Bohumína, k podpisu smlouvy o pronájmu nebytových prostor a  smlouvy o nájmu vybavení kanceláře č. 205.

 

Příspěvkové organizace 

Vyřazení movitého majetku

8/1 R

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu pro organizace:

 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace – plynová pánev 80 l a elektrický konvektomat DIGITAL
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace – myčka nádobí GS515 Winterhalter
 • K3 Bohumín, příspěvková organizace – reprobox CB 215
 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace – PC síť – server.

 

Hodnocení činnosti PO za 2. pol. 2018

Stanovení odměn ředitelům

9/1 R

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumína (K3, DDM, CSSB, školské PO)
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

 

Oprava gravitační kanalizace

10/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

o uzavření

 1. smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00194
 2. dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby s vlastníkem – Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

vyvolané v rámci přípravy stavby „Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín - Starý Bohumín“.

 

Dodatek smlouvy o dílo

11/1 R

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro zakázku „Stavební úpravy bytového domu nám. T. G.  Masaryka, č. p. 226, v Bohumíně“.

 

Sňatečné obřady

12/1 R

Rada města Bohumína po projednání

 1. pověřuje prováděním sňatečných občanských obřadů Mgr. Andreu Babišovou, p. Viléma Bannerta, Bc. Daniela Galuszku, Mgr. Davida Maryšku, Mgr. Věru Palkovou, Ing. Yvonu Placzkovou, p. Kamilu Smigovou, Mgr. Jaroslava Théra, Mgr. Antonii Walterovou
 2. stanovuje jim v souladu s § 108 odst. 2) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, právo užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

 

Petice

13/1 R

Rada města Bohumína

 1. bere na vědomí petici proti vedení autobusových linek po ul. Vrchlického
 2. schvaluje způsob vyřízení petice dle předloženého návrhu

 

Komise rady města

14/1 R

Rada města Bohumína po projednání

1. zřizuje                                                                              2.  jmenuje

tyto komise rady města:                                                      předsedy komisí rady města

komise pro výchovu s vzdělávání                                         Vilma Valentová

komise kultury                                                                        Kamila Smigová

komise sportu                                                                        Mgr. Adrian Kuder

komise sociální                                                                       Marie Neudertová

komise bytová                                                                       Roman Honysz                            

komise majetková                                                                  Ing. Aleš Drobek

komise životního prostředí                                                     Ing. Josef Plášil

komise pro územní rozvoj a dopravu                                          

komise pro občanské záležitosti                                            Vilém Bannert

komise pro rozvoj cyklodopravy                                            Ing. Januš Fedák

komise pro krizové řízení                                                       Václav Ferfecki

 

Komise pro městské části

Starý Bohumín                                                                       Zbyněk Krůl

Skřečoň                                                                                 Petr Kadlec

Záblatí                                                                                    Veronika Sochová

Pudlov                                                                                    Josef Urbančík

Vrbice                                                                                    Ing. Blanka Ryšavá

Šunychl                                                                                  Ing. Eva Rozsypalová

 

jmenuje

členy komisí rady:

 

a)    komise bytová

Marcela Banasová                              Ing. Eva Drdová

Lucie Horáková                                   Bc. Daniela Kadlecová         

Miroslav Kocur                                    Dušan Kroščen

Olga Kwaśná                                       Marie Lenochová

Blanka Škutová                                   Lenka Vachtarčíková

 

b)    komise pro občanské záležitosti

Libuše Dudová                                    Miluše Gříbková        

Ingrid Helebrandová                           Marcela Lysá, DiS                            

Zita Maryšková                                   Vlasta Pieklová                                 

Jana Sklarčíková                                Bc. Pavlína Ucháčová

 

ukládá předsedům komisí

a)    projednat s kandidáty, navrženými volebními stranami, jejich členství v komisích a předložit radě města (3. 12.) návrh na jmenování
T: 23. 11. 2018

b)    zpracovat návrh obsahového zaměření činnosti komise na rok 2019.
T: 31. 12. 2018

 

Výjimky ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Oprava asfaltových ploch

15/1 R

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výjimku ze směrnice č. 2016-07 Novela č. 2 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína pro stavbu „Oprava  asfaltových ploch v ul. Vrchlického“.

 

Změna č. 1 Územního plánu Bohumína

16/1 R

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína č. 07 – 2016 pro potřeby zadání výběrového řízení k zakázce Změna č. 1 Územního plánu Bohumín.

 

Výběrové řízení

17/1 R

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  -     zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
  -     kritéria pro prokázání kvalifikace
  -     kritérium pro hodnocení nabídek
  -     obchodní podmínky
  -     členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
  -     smluvní zastoupení města při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb. souvisejících se zadávacím řízením firmou Dobrá zakázka s. r. o. se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 28631595 v rozsahu a v souladu s příkazní smlouvou pro zakázku „Úplné elektronické podání města Bohumín – portál občana č. II“.
 2. schvaluje
  -     zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek způsobem jednací řízení bez uveřejnění
  -     kritéria pro prokázání kvalifikace
  -     obchodní podmínky
  -     členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
  -     firmu navrženou k obeslání
  -     smluvní zastoupení města při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb. souvisejících se zadávacím řízením firmou Dobrá zakázka s. r. o. se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 28631595 v rozsahu a v souladu s příkazní smlouvou.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarostaPočet zhlédnutí: 1 126

Zpět

    Městský úřad