Město Bohumín

3.12.
2018

Usnesení rady ze dne 3.12.2018

Usnesení z 2. zasedání rady města Bohumína ze dne 3. prosince 2018.

 

Přítomni:  7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM

18/2

Rada města Bohumín projednala v rámci přípravy zasedání ZM Bohumína dne 10. 12. 2018 a

doporučuje

ZM k projednání, vč. navržených úprav, tyto materiály:

 1. Jednací řád zastupitelstva města  Bohumína (1/3 Z)
 2. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2018  (2/3 Z)
 3. Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  (3/3 Z)
 4. Hodnocení činnosti výborů a komisí včetně návrhů odměn (4/3 Z)
 5. Volba členů FV a KV  (5/3 Z)
 6. Pověření kontrolního výboru úkoly  (6/3 Z)
 7. Změna OZV, kterou se vydává Požární řád města Bohumína  (7/3 Z)
 8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM  (8/3 Z)
 9. Zásady pro odměňování neuvolněných členů ZM a poskytování peněžitých plnění členům výborů a komisí, novela č. 1 (9/3 Z)
 10. Program na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2019  (10/3 Z)
 11. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy ( 11/3 Z)
 12. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím v roce 2018  (12/3 Z)
 13. Kronikářka města (13/3 Z)
 14. Kotlíkové dotace – vyúčtování (14/3 Z)
 15. Záměr poskytování příspěvků v oblasti životního prostředí (15/3 Z)
 16. Darování pozemků (16/3 Z)
 17. Prodej pozemku (17/3 Z)
 18. Výkup pozemků (18/3 Z)

 

Valné hromady společností města

BM servis, a. s.

Finanční plán 2019

19/2

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst. 1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti obchodní firmy BM servis a. s. se sídlem Bohumín – Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315 schvaluje Finanční plán na rok 2019 dle předloženého návrhu.

 

Záloha na roční odměnu

20/2

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu ročních odměn za rok 2018 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

BMN, a. s.

Společnost pro zpracování auditu

21/2

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh představenstva Společnosti učiněného dle ustanovení článku 18 odst. 18. 4. písm. d) stanov Společnosti

 1. určuje dle ust. § 17 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování statutárního auditu na účetní období roku 2017, společnost s názvem WARIDO audit s. r. o., se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, identifikační číslo 268 44 257, číslo osvědčení KA ČR č. 449, zastoupenou prof. Ing. Renátou Hótovou, Dr.
 2. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce na pozici člena představenstva akciové společnosti pro p. Igora Bruzla dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Směrnice pro vyplácení odměn, záloha na roční odměny, dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena DR

22/2

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s firmou BOSPOR, spol. s r.o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 268 15 982, dále jen „Společnost“,

 1. schvaluje úpravu směrnice pro vyplacení ročních odměn za rok 2018 jednateli společnosti
 2. odkládá vyplacení zálohy na roční odměny pro jednatele společnosti dle předloženého návrhu až po uzavření hospodářských výsledků společnosti za rok 2018
 3. schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady dle předloženého návrhu.

 

Rezignace jednatele, volba jednatele, smlouva o výkonu funkce jednatele

23/2

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s firmou BOSPOR, spol. s r. o. se sídlem Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín, IČ: 268 15 982, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 8 odstavec 6 písmeno c) a f) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

 1. projednala odstoupení Ing. Jana Rozsypala, nar. *****, bytem *****, z funkce jednatele společnosti BOSPOR spol. s r. o.
 2. stanovila po projednání a po dohodě s odstupujícím jednatelem jako den zániku funkce datum 3. 12. 2018
 3. schvaluje odstupujícímu jednateli zvláštní odměnu v rozsahu dle ustanovení čl. VII. 1  smlouvy o výkonu funkce jednatele ze dne 7. 11. 2016
 4. volí s účinností od 4. prosince 2018 do funkce jednatele společnosti BOSPOR spol. s r.o. Ing. Marka Piekla, nar. *****, bytem *****
 5. schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Marka Piekla dle předloženého návrhu
 6. schvaluje měsíční odměnu jednatele Ing. Marka Piekla za výkon funkce dle předloženého návrhu
 7. určuje omezení pravomocí jednatele tak, že jednatel samostatně zastupuje Společnost při právních jednáních, jimiž je uzavírání smluv a realizace dalších jednání za Společnost s výjimkou (i) leasingových smluv, (ii) úvěrových smluv a smluv o zápůjčce, (iii) nájemních a podnájemních smluv na dobu určitou delší než 3 měsíce a na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než 3 měsíce, (iv) smluv, na jejichž základě vzniká Společnosti v jednotlivém případě peněžitý či nepeněžitý závazek či pohledávka ve výši nad  500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, (v) zajištění  a/nebo utvrzení dluhů, zejména poskytnutí jistoty, ručení a finanční záruky, popř. vystavení a/nebo avalování směnky, apod. (vi) kupních smluv při  koupi dlouhodobého hmotného majetku (dále DHM) v pořizovací ceně nad  500.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, (vii) kupních smluv při prodeji DHM a drobného dlouhodobého  hmotného majetku (DDHM) v pořizovací ceně nad 10.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
 8. ukládá odboru školství, kultury a sportu předložit záměr vyhlášení výběrového řízení na jednatele společnosti BOSPOR, spol. s r. o.
  Z: Mgr. Pavla Skokanová
  T: 14. 1. 2019

 

Dary

Přijetí věcného daru

24/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI,  se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, pro psí útulek Bohumín dle předloženého návrhu.

 

Poskytnutí finančního daru

25/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru občanům v oblasti péče o seniory dle předloženého návrhu.

 

Stanovení výše čerpání pohoštění a dary – 2019

26/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši čerpání na položce pohoštění a dary pro r. 2019 takto:

Starosta, místostarostové, zastupitelé         140 tis. Kč

Tajemnice, VO                                                50 tis. Kč

Městská policie                                              10 tis. Kč

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace                              36 tis. Kč   

K3 Bohumín, příspěvková organizace                                                                     30 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace                                           20 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola  Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace                                                                                            25 tis. Kč

Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres

Karviná, příspěvková organizace                                                                            50 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná,

příspěvková organizace                                                                                            15 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná,

příspěvková organizace                                                                                              8 tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná,

příspěvková organizace                                                                                              8 tis. Kč

Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná,

příspěvková organizace                                                                                              5 tis. Kč

  

Dotace

27/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvkové organizaci, IČO: 75029120 ve výši 2.000 Kč na financování dopravy na družební akci s partnerskou ZŠ Zabelkow, Polsko pod názvem „Jesieň wokol nas“, konanou dne 29. 11. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace
 2. poskytnutí dotace 1. SC Bohumín ´98 se sídlem Štefánikova 1146, Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 26547767 ve výši  20.000 Kč  na úhradu dopravy na mezinárodní turnaj  v házené mladších a starších žákyň a dorostenek v Prešově ve dnech 03. – 06. 01. 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

28/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka

 1. pro stavbu „Bohumín – Záblatí, ul. Sokolská a ul. Rychvaldská – gravitační kanalizace s centrální ČS“,  umístěné v části pozemku p. č. 1462/35 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, ve vlastnictví paní Šárky Vyvlečkové, bytem *****, povinná z věcného břemene, investorem stavby bylo město Bohumín. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno za podmínek a jednorázovou smluvní náhradu dle „Zásad“ města.
 2. pro stavbu „Sjezd z pozemku č. 2067/1 na silnici č. III/46814 k. ú. Nový Bohumín“, v jejímž rámci dojde k výstavbě sjezdu, umístěného v části pozemku p. č. 2554 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, ve vlastnictví MSK s právem hospodaření pro Správu silnic se  sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095811, kde investorem stavby je město Bohumín, budoucí oprávněný. Věcné břemeno bude zřízeno za náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.

 

Úprava sazeb za zřízení věcných břemen

29/2

Rada města Bohumína po projednání

 1. odkládá rozhodnutí o úpravě sazeb za zřízení věcných břemen, požaduje projednání záležitosti v majetkové komisi
 2. ukládá odboru majetkovému předložit materiál, včetně stanoviska majetkové komise radě města.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 14. 1. 2019 (RM)

 

Pronájem pozemků

30/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. a) o zrušení usnesení rady města Bohumína číslo 5.2/1 R ze dne 5. 11. 2018  (ukončení   smlouvy            na výpůjčku pozemku k datu 31. 12. 2018)
  b)  o ukončení smlouvy na výpůjčku části pozemku p. č. 484 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín pro umístění otáčecích hodin s firmou Vanesta s. r. o. v jednoměsíční výpovědní lhůtě k 30. 4. 2019
 2. o pronájmu pozemku p. č. 2000 – orná půda o výměře 6248  m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín panu Romanovi Vykydalovi, samostatně hospodařícímu rolníkovi, bytem *****, k zemědělským účelům za nájemné ve výši 0,20 Kč/m2 ročně, celkem 1.250 Kč ročně, na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou k 1. 10. běžného roku.

 

Stanovení kupní ceny pozemku

31/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši vyvolávací kupní ceny pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku par. č. 670/36 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 46 m2, který vznikl odměřením na základě geometrického plánu č. 979-16/2018 ze dne 12. 9. 2018 z pozemku p. č. 670/1 v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro MSK, katastrální pracoviště Karviná za kupní cenu dle varianty č. 2 (456 Kč/m²) a  úhradu nákladů spojených s prodejem dle předloženého návrhu.

 

Pořízení PD na rekonstrukci místnosti CT v BMN, a. s.

32/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. koupit projektovou dokumentaci na akci “Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice, a. s.“ od   Bohumínské městské nemocnice, a. s. za částku 216 590 Kč s DPH a uhradit BMN a. s. částku za správní poplatek za vydání stavebního povolení ve výši 5 000 Kč
 2. uzavřít příkazní smlouvu s BMN, a. s., k zajištění stavební zakázky.

 

Napojení objektu Bosporka na CZT

33/2

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí nabídku společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. o napojení objektu Bosporka čp. 1037 v ulici Nerudově v Bohumíně na systém CZT 
 2. odkládá rozhodnutí
  a)    o realizaci napojení objektu Bosporka čp. 1037 v ulici Nerudově v Bohumíně na systém CZT v souladu s podmínkami stanovenými v nabídce společnosti ČEZ Teplárenská, a. s.
  b)    o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku tepelné energie do objektu Bosporka čp. 1037 v ul. Nerudově mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s.
  c)    o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření nájemní smlouvy na PS tepla umístěnou v objektu Bosporka čp. 1037 mezi městem Bohumín a společností ČEZ Teplárenská, a. s.
 3. ukládá odboru majetkovému zjistit skutečnou spotřebu tepelné energie objektu Bosporka po ukončení topné sezony 2018-2019, poté zajistit zpracování studie nejvýhodnějšího způsobu vytápění,
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 1. 4. 2019 (RM)

 

Výpověď z nájmu bytu

34/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla  o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro Kamila Nováka, bytem ***** (neplacení).

 

Nebytové prostory

35/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – samostatné garáže v domě č. p. 1020-25, ul. Osvoboditelů v Bohumíně, č. prostoru 407, o rozloze 17,00 m², s Jaromírem Glacem, nar. *****, bytem *****, za nájemné 880,00 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motorového vozidla.
 2. o akceptování přechodu nájmu a vyhovění žádosti JUDr. Jany Materové, nar. *****, bytem *****, ve věci pronájmu garáže č. 2 v domě č. p. 363, ul. Slezská, č. prostoru 402, po zemřelém Ing. Ervínu Mickertsovi – druhu žadatelky.

 

Dopravní obslužnost

36/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění  dopravní obslužnosti na území města Bohumína městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.  s“.
 2. o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené dne 7. 1. 2009 mezi městem Bohumín a ČSAD Karviná a. s.

 

Úhrada za komunální odpad na rok 2019

37/2

Rada města Bohumína po projednání  

 1. schvaluje
  a) výši úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína pro fyzické osoby (občany) na rok 2019 včetně úhrady za nakládání s rostlinným komunálním odpadem
  b)  úpravu výše úhrady za zapojení živnostníků do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání využitelných složek komunálních odpadů (sklo, plasty, papír) vznikajících na území města Bohumína na rok 2019 z 300 Kč na 345 Kč
  c)  slevu poskytovanou fyzickým osobám samostatně bydlícím v rodinných domech (tj. 1 osoba v rodinném domě) ve výši 862 Kč/rok/popelnici 110 l na směsný komunální odpad při četnosti vývozu 1x za 14 dnů         
  d)   výši úhrady za volně ložený odpad na rok 2019
  dle předložených návrhů
 2. ukládá odboru životního prostředí a služeb zveřejnit obvyklým způsobem výši úhrad za nakládání s komunálními odpady včetně úhrady za  nakládání s rostlinným komunálním odpadem pro fyzické osoby (občany) na rok 2019         
  T:   do 30. 12. 2018
  Z:   Ing. Jan Jeziorský, MBA

 

Příspěvkové organizace

Grantová činnost PO

38/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z MŠMT na projekt o názvu „Plaváním ke zdraví II“ pro Masarykovu základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci z  MSK na projekt o názvu „Všeználek“ pro Masarykovu základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu Vzdělávání „krok za krokem“
 4. podání žádosti o dotaci z MSK na projekt o názvu „Sraz ve čtyři na klepači“ pro Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 5. podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury pro K3 Bohumín, příspěvková organizace na projekty o názvu „Zkvalitnění služeb knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra“, „Harmonizace a kontrola duplicit lokálních autorit“, „Teen zóna žije mladými lidmi“ a „Zvyšování vzdělávání knihovníků v oblasti prezentace knihoven, knih a čtenářství“

 

Rozpočty na rok 2019, výhled 2020-2021

39/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. rozpočty příspěvkových organizací města Bohumína na rok 2019 dle předložených návrhů
 2. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Bohumína na roky 2020-2021 dle předložených návrhů

 

CSSB - závazné ukazatele

40/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2018 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ  48806145, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02834/2015/SOC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 2. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2018 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ  48806145, ve výši  135 000 Kč účelově určený na úhradu nákladů spojených s užíváním objektu na ul. Okružní 1069, Nový Bohumín v době neposkytování sociální služby – denní stacionář.

 

ZŠ Pudlov – statutární zástupce

41/2

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci, že zástupcem statutárního orgánu Základní školy T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace, je od 1. 2. 2007  Mgr. Ivana Heiduková
 2. stanovuje Mgr. Ivaně Heidukové plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2019.

 

Informace o neudržovaných stavbách

42/2

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o neudržovaných stavbách na území města Bohumína.

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

43/2

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína
 2. ukládá
  a)  všem vedoucím odborů dodržování této směrnice, přičemž výjimky schvaluje rada  města
  Z: vedoucí odborů
  b) ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem  dodržování analogických pravidel pro zadávání  veřejných zakázek, přičemž výjimky schvaluje rada města. U zakázek malého rozsahu ve finančním objemu  od 300 000 Kč je pro zadávání zakázek použití elektronického  nástroje dobrovolné a závisí také na technických možnostech organizace.
  Z: ředitelé příspěvkových organizací
  c) statutárním orgánům obchodních společností dodržování analogických pravidel pro zadávání veřejných zakázek, přičemž výjimky schvaluje u akciových společností představenstvo a u společnosti s ručením omezeným dozorčí rada. U zakázek malého rozsahu ve  finančním objemu  od 300 000 Kč je pro zadávání zakázek použití elektronického  nástroje dobrovolné a závisí také na technických možnostech společnosti.
  Z: statutární orgány obchodních společností

 

Připojení odběrných el. zařízení k distribuční soustavě – lokalita P. Cingra

44/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kW (NN)“ s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. v  rámci přípravy výstavby rodinných domů v lokalitě P. Cingra.

 

Dodatek ke Smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění podpory provozu Počítačový systém GINIS MEBO

45/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití, zprovoznění a zajištění provozu počítačového systému podpory č. 2018-0754, uzavřené s firmou GORDIC spol. s r. o. se sídlem Jihlava, Erbenova 4, IČO: 47903783 dle předloženého návrhu.


Dodatky smluv o dílo

46/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatků č. 1 smluv o dílo pro zakázky

 1. Kanalizace a vodovod, prodloužená ul. Anenská, Záblatí
 2. In-line okruh kolem Vrbického jezera – I. etapa
 3. Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín
 4. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 - Tř. Dr. E. Beneše 1071
 5. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 - Štefánikova 1073
 6. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 - ČSA 1053
 7. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2 - Jateční 1154
 8. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2 - Jateční 1153

 

47/2

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatků č. 2 smluv o dílo pro zakázky

 1. Výměna výtahů pavilon A – Bohumínská městská nemocnice
 2. Chodník podél silnice III/4711

 

Stanovení pravomocí v úřadu 

48/2

Rada města Bohumína po projednání stanoví rozdělení pravomocí v Městském úřadu  Bohumín dle předloženého návrhu

 

Záštita měst 

49/2

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity nad 20. ročníkem „Silvestrovského běhu“, který se uskuteční dne 30. 12. 2018 v parku Petra Bezruče v Bohumíně.

 

Komise rady města 

50/2

Rada města Bohumína po projednání

 1. jmenuje
  a)  předsedou komise pro územní rozvoj a dopravu Ing. Patrika Babiše
  b) členy komisí rady města (jmenný seznam - příloha usnesení)
  - komise pro výchovu a vzdělávání
  - komise kultury
  - komise sportu
  - komise životního prostředí
  - komise sociální
  - komise pro cyklodopravu
  - komise majetkové
  - komise pro krizové řízení
  - komise bytové
  - komise pro občanské záležitosti
  - komisí pro městské části (Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice, Šunychl)
 2. stanovuje úkoly komisím pro městské části dle předloženého návrhu.
 3. ukládá předsedovi komise pro územní rozvoj a dopravu Ing. Patriku Babišovi
  a)    projednat s kandidáty, navrženými volebními stranami, jejich zájem o členství v komisi a předložit na lednové zasedání rady města návrh na jmenování členů
  b)    zpracovat návrh obsahového zaměření činnosti komise na rok 2019.
  Z: Ing. Patrik Babiš
  T: 14. 1. 2019 (RM)

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

51/2

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje  
  -  zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“ a
  -  kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  -  kritérium pro hodnocení nabídek
  -  obchodní podmínky
  -  členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
  -  seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu
 2. rozhodla o povolení výjimky pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumína dle předloženého návrhu.

pro zakázku „Lezecká stěna Bosporka, Bohumín“.

  

52/2

Rada města Bohumín po projednání

 1. schvaluje
  - zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázku malého rozsahu“
  - členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
  - kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  - kritéria pro hodnocení nabíde
  - seznam firem navržených k obeslání dle předloženého návrhu
 2.  rozhodla o povolení výjimky pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumína.

pro zakázku „Masarykova ZŠ - oprava podlahy tělocvičny“.

 

53/2

Rada města Bohumín po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku „ZŠ Pudlov - výměna oken, I. etapa (čelní strana)“

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta

  

Příloha k usn. č. 50/2

Složení komisí RM pro období 2018 - 2022

 

Komise pro výchovu a vzdělávání                        Komise kultury 

PaedDr. Miroslav Bialoň                                            Ing. Boguslav Czapek              

Mgr. Pavlína Blažková                                              Mgr. Karel Balcar      

Mgr. Eva Bučková                                                    Naděžda Gašparová 

Ing. Tomáš Cedivoda ml.                                          Michal Hejda

MUDr. Jana Junkerová                                             Martin Kachel    

Mgr. Adrian Kuder                                                     Ing. Karin Klusová

Ing. Renáta Valerie Nešporek Ph.D., MBA              Radek Petruška                  

Mgr. Věra Palková                                                     Vladimír Pustówka                           

Ing. Markéta Piechowiczová                                     Irena Šlachtová                                 

Mgr. Pavla Skokanová                                              Ludmila Uhrová                   

Mgr. Jana Slobodová                                                Vilma Valentová              

Mgr. Petr Sobota                                                       Mgr. Hana Wrožynová        

Mgr. Antonie Walterová

Mgr. Jana Žádníková

 

Komise sportu                                                         Komise životního prostředí

Adam Csakvary                                                         David Babisz

Jan Gospoš                                                               Ing. Michal Boček

Petr Kadlec                                                                Martin Gregor

Jaroslav Kalous                                                         Ing. Petr Chlebek

Jiří Kuldánek                                                              Ing. Jan Jeziorský, MBA                   

Marek Palka                                                              Jiří Kaštil

Dušan Socha                                                             Lukáš Nevrlý

Roman Škuta                                                             Lukáš Sloboda

Irena Šlachtová                                                          Kamil Števanka

Mgr. Jaroslav Thér                                                    Ing. Aleš Wrubel

Mgr. Ondřej Veselý                                                   

František Walter                                                       

Mgr. Hana Wrožynová                                             

Marek Zálešák

 

 

Komise sociální                                                                 Komise pro cyklodopravu

 

Mgr. Karin Běhálková                                                Ing. Radim Bárta

Marcela Gabryšová                                                   Helena Červenková

Ing. Petra Chalupová                                                Mgr. Martina Holaschke

Mgr. Petra Kalichová                                                 Ing. Jan Jeziorský, MBA

Martin Knýbel                                                            Ing. Jakub Ježíšek

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS                            Roman Pak

Mgr. Jaroslava Krömerová    .                                   Ing. Jan Przeczek

Bc. Jitka Kocianová                                                   Bc. Petr Sobek

Zdeňka Luzarová                                                       Mgr. Petr Sobota

Bc. Andrea Mlynkecová

Bc. Anna  Oršulíková

Jana Pavelková

Mgr. Karin Škutová

Bc. Daniel Ucháč

  

Komise majetková                                                   Komise pro krizové řízení

Ing. Eva Drdová                                                        Jan Hanusek

Jiří Dunička                                                               Zbyněk Krůl

Ing. Jan Hejna                                                           Markéta Kvíčalová

Jana Holeszová                                                        Eduard Rajski

Mgr. David Nesrsta                                                   Mgr. Miroslava Šmídová

Jan Nevyjel                                                                Mgr. Přemysl Švajda

Martin Pálka                                                              Roman Téma

Ing. Marie Rothkögelová                                           Stanislav Tyrala

Jaroslav Štiak

Ing. Jaroslav Změlík

 

Komise bytová                                                         Komise pro občanské záležitosti

Mgr. David Nesrsta                                                    Kateřina Fricová

Eva Stránská                                                             Eva Stránská

 

Komise pro městské části

Starý Bohumín                                                         Skřečoň

Otmar Faja                                                                 David Bortlík              

Marta Galusek                                                            Karel Elznic

Rudolf Grabowski                                                      Jana Holeszová

Alena Krobotová                                                       Hana Janíková

Ing. Doris Starzyková                                                Aleš Novotný

Vilém Žák                                                                  Mgr. Antonie Walterová

 

Pudlov                                                                       Šunychl

Ing. Kamil Drobek                                                      Vojtěch Blokša

Michal Drobek                                                           Václav Ferfecki

Karel Chybiorz                                                           Zuzana Kublová

Anna Kornasová                                                        Jakub Ligocki

Jana Marcolová                                                         Petr Malec

Bc. Jan Pernica                                                         Adam Schneider

                                                                                  Ing. Romana Šablaturová

                                                                                  Lenka Zemanová 

 

Vrbice

Věra Drlíková                                                             Záblatí

Lenka Hatlapatková                                                  Marcela Knotová

Jana Nanková                                                           Martin Knýbel

                                                                                   Robert Kwiczala

                                                                                   Monika Macurová

                                                                                   Zdeněk Neudert

                                                                                   Jana Števánková

                                                                                   Vladimír Vala 

 

 Počet zhlédnutí: 1 393

Zpět

    Městský úřad