Město Bohumín

17.12.
2018

Usnesení rady ze dne 17.12.2018

Usnesení z 3. zasedání rady města Bohumína dne 17. prosince 2018.

 

Přítomni:   7 členů RM

  

Úprava rozpočtu pro rok 2018

54/3

Rada města Bohumína po projednání schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 102 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2018

a) Příjmová část rozpočtu - snížení dotace o 11 tis. Kč
b) Výdajová část rozpočtu - snížení rezervy města o 11 tis. Kč

 

Výsledek výběrového řízení

- podlimitní veřejná zakázka Úplné elektronické podání města   Bohumín - portál občana č. II
- jednací řízení bez uveřejnění Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II – Implementace nařízení eIDAS do ESS

55/3

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Úplné elektronické podání města   Bohumín – portál občana č. II – Implementace nařízení eIDAS do ESS“ způsobem jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 2. schvaluje
  - opakované zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek způsobem jednací řízení bez uveřejnění
  - kritéria pro prokázání kvalifikace
  - obchodní podmínky
  - členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
  - firmu navrženou k obeslání
  - smluvní zastoupení města při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb. souvisejících se zadávacím řízením firmou Dobrá zakázka s. r. o. se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 28631595 v rozsahu a v souladu s příkazní smlouvou.
  pro zakázku „Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do elektronické spisové služby II“.
 3. odkládá rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na dodavatele pro zakázku „Úplné elektronické podání města   Bohumín – portál občana č. II“.

  

Dodatek smlouvy o dílo

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018 

56/3

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo -  Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Bohumín 2018.

  

Ing. Petr Vícha v. r.                                                  
starosta                                                                      

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


Počet zhlédnutí: 1 167

Zpět

    Městský úřad