close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 14.1.2019

Usnesení ze 4. zasedání rady města Bohumína dne 14. ledna 2019.

  

Přítomni:   6 členů RM
Omluvena Ing. Yvona Placzková

  

Společnosti města

Valná hromada - BM servis, a. s.

Smlouva o výkonu funkce – dodatky 

57/4

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla

 1. schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti
 2. schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva akciové společnosti

dle předloženého návrhu.

 

Osobní hmotná zainteresovanost 

58/4

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osobní hmotnou zainteresovanost pro předsedu představenstva a místopředsedu představenstva společnosti BM servis, a. s. dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o.

Výběrové řízení na jednatele

59/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici jednatele Bospor spol. s r.o.  IČO: 26815982  dle předloženého návrhu.

 

Dary a dotace

Finanční dar

60/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru spolku ALMA MATER, zapsaný spolek, se sídlem Štefánikova 361, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČ: 22871390, ve výši 15 000 Kč na podporu pořádání  mezinárodního halového fotbalového turnaje žen Bohumín Cup, který se konal dne 13. 1. 2019 ve sportovní hale Bospor v Bohumíně.

 

Věcný dar

61/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o přijetí věcného daru od nadačního firmy B&F s.r.o. výroba chovatelských potřeb s.r.o., se sídlem Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč, pro psí útulek Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 5.711,20 Kč ve formě obojků, vodítek a kšírků.

 

Dotace plaveckému klubu Bohumín

62/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace Plaveckému klubu Bohumín se sídlem Na Koutě 400, 735 81  Bohumín, IČO: 26993660 ve výši 15.000 Kč na financování ubytování a stravy členů plaveckého klubu, kteří se zúčastní Mezinárodních plaveckých závodů v Rakousku (Spittal) ve dnech 19. a 20. ledna 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Majetkové záležitosti 

Věcná břemena

63/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 1522 – ostatní plocha, silnice, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 1294 – zahrada a pozemku p. č. 1293 – zastavená plocha a nádvoří, zapsaných na LV č. 1042 v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve SJM Vlastimila a Jany Olivíkových, oba bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH. 
 2. pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 2167 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 2214 – orná půda, zapsaném na LV č. 1169 v k. ú. Skřečoň, ve SJM Tomáše a Michaely Šimonových, bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
 3. pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v částech pozemků města parc. č. 514 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 520 - ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Vrbice nad Odrou, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 421 – zahrada a pozemku p. č. 420 – zastavená plocha a nádvoří, zapsaných na LV č. 1248 v k. ú. Vrbice nad Odrou, ve vlastnictví pana Jana Kovalského, bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.
 4. pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 2167 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň  v  rámci stavby „Bohumín, Přední 2139, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zast. panem Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města + DPH.

 

Nebytové prostory

64/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1054, ul. Čs. armády v Bohumíně, č. prostoru 302, o rozloze 43,92 m2, s Anetou Bílkovou, IČO: 07270763, se sídlem Čs. armády 1053, Bohumín, za nájemné 273,22 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k umístění prodejny, skladu textilu a obuvi a kanceláře.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 465, ul. Nádražní v Bohumíně, č. prostoru 301, o rozloze 98,46 m2, s Edwardem Stanislawem Gackem, IČO: 07549385, se sídlem Čs. armády 360, Bohumín – Pudlov, za nájemné 960,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování prodejny potravin, zeleniny a ovoce a smíšeného zboží.
 3. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1156, ul. Nerudova v Bohumíně, č. prostoru 307, o rozloze 40,01 m2, s Veronikou Fodor, IČO: 05701228, se sídlem Na Vrchách 1056, Dolní Lutyně a s Petrou Ulrichovou Pliskovou, IČO: 73931322, se sídlem Čsl. Legií 105, Starý Bohumín, za nájemné 750,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování kosmetického salónu pro psy, kočky a jiná zvířata.

 

STL plynovod a plynovodní přípojky v lokalitě P. Cingra (Smlouva o smlouvě budoucí)

65/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla  o uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní k STL plynovodu dimenze DN 63 o délce 22 m, STL plynovodu DN 90 o délce 700 m a 39 plynovodních přípojek dimenze DN 32 o délce 196 m v lokalitě Petra Cingra ve Starém Bohumíně mezi městem Bohumín a společností GasNet, s. r. o. za odmínek dle předloženého návrhu.     

Mimořádné přidělení bytu 

66/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 5 v ul. Štefánikově 1076 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality manželům Bašniarovým Miloslavovi a Marceli, trvale bytem ****** na dobu neurčitou, za cenu nájemného dle varianty č. 2 předloženého návrhu a s podmínkou odevzdání stávajícího bytu.
 2. o mimořádném přidělení bytu č. 86 v ul. Okružní 716 v Novém Bohumíně o velikosti 1+3, standardní kvality, p. Kováčkové Kateřině, trvale bytem ***** na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného dle varianty č. 2 předloženého návrhu a za předpokladu splnění podmínek Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. a dále s podmínkou odevzdání stávajícího bytu.

 

Příspěvkové organizace 

Odpisové plány a mzdové limity na rok 2019

67/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. odpisové plány příspěvkových organizací města Bohumína na rok 2019
 2. mzdové limity pro příspěvkové organizace K3 Bohumín, Dům dětí a mládeže Bohumín a Centrum sociálních služeb Bohumín na rok 2019   

 

Příhraniční spolupráce

68/4

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci p. Kamily Smigové o aktivitách v rámci česko-polských družebních vztahů.

 

Podpisový řád

Novela č. 1

69/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje novelu č. 1 Podpisového řádu

 

Dohoda o činnosti a umístění stavby

70/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v  rámci přípravy stavby "Přechod pro chodce sil. I/67 u prodejny Hanusek“ Bohumín – Skřečoň.

 

Zpráva o stavu investic

71/4

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o stavu investic města, velkých oprav bytového fondu a projektových dokumentací.

 

Dodatky smluv o dílo

72/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatků č. 2 smluv o dílo pro zakázky:

 1. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 - Tř. Dr. E. Beneše 1071
 2. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 - Štefánikova 1073
 3. Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 1 - Čs. armády 1053

 

Komise RM

73/4

Rada města Bohumína po projednání

 1. jmenuje členy komise pro územní rozvoj a dopravu:
  Ing. Januš Fedák  
  Michal Gabáľ        
  Ing. arch. Jan Hock   
  Ing. Ján Jaroň       
  Ing. Karin Klusová
  Ing. arch. Malysa Michal           
  Ing. Alfréd Michalík         
  Lukáš Nevrlý       
  Mgr. Jan Przeczek   
  Ing. Emil Rakus                                 
  Bc. Petr Sobek   
  Luděk Škuta                           
  Ing. Dalibor Třaskoš                       
 2. odvolává
  a)  p. Naděždu Gašparovou z členství v komisi kultury.
  b)  p. Rudolfa Grabowského z členství v komisi pro m. č  Starý Bohumín

 

Výsledky výběrových řízení

Úplné elektronické podání – portál občana č. II

74/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Úplné elektronické podání města Bohumín – portál občana č. II“ dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

 

Úplné elektronické podání – portál občana č. II – Implementace nařízení eIDAS do ESS č. II 

75/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zakázku

„Úplné elektronické podání města   Bohumín – portál občana č. II – Implementace nařízení eIDAS do ESS II.“.

 

Výběrová řízení – zakázky malého rozsahu, výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek

76/4

Rada města Bohumín po projednání

1. schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázky:

 • ZŠ Beneše – oprava střechy vč. krovu, III. etapa
 • ZŠ ČSA – oprava sociálního zázemí, II. etapa
 • ZŠ Bezručova – oprava sociálního zázemí, I. etapa
 • Masarykova ZŠ – GO podlahy kuchyně a stropu suterénu
 • ZŠ ČSA – zateplení stěn spojovací chodby
 • ZŠ Bezručova - oprava povrchu školního hřiště
 • Kino – oprava vzduchotechniky

2. rozhodla

o povolení výjimky pro obeslání navržených firem bez zveřejnění na webových stránkách města Bohumína pro zakázky:

 • ZŠ Bezručova - oprava povrchu školního hřiště
 • Kino – oprava vzduchotechniky

 

77/4

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o povolení výjimky ze směrnice č. 2018-10 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína pro stavbu „Oprava  silničního tělesa ul. Blatná – spoluúčast města Bohumín“ dle předložené nabídky. 

 

78/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • podmínku veřejné zakázky dle pozměňujícího návrhu RM
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Pořízení dvou vozidel městské policie“.

 

79/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“ a povolení výjimky pro výměnu oken a čistění fasády dle předloženého návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Radnice A dvorní část – výměna oken a fasáda (část od kostela, ul. Husova)“

 

80/4

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města – zakázka malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a  kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • základní seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku „Oprava komunikací v Bohumíně 2019“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.1.2019
Počet zhlédnutí: 297

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.26 sekund