close google translator menu
Dnes je Pondělí 13.7., svátek má Markéta.
Markéta - jméno orientálního původu. Znamená perla.

Osobnosti narozené dnes:


 • Tatiana Vilhelmová (*1978) - Herečka
 • Cameron Crowe (*1957) - Americký režisér
 • Helena Fibingerová (*1949) - Sportovkyně, atletka
 • Ernö Rubik (*1944) - Maďarský vynálezce a architekt
 • Harrison Ford (*1942) - Americký herec
 • Patrick Stewart (*1940) - Americký herec
 • Wole Soyinka (*1934) - Nigerský dramatik a spisovatel, držitel Nobelovy ceny
 • Alexej Elisejev (*1934) - Ruský kosmonaut
 • Alberto Ascari (*1918, +26.5.1955) - Italský závodník Formule 1
 • Franz von Werra (*1914, +25.10.1941) - Německý pilot švýcarského původu
 • Isaak Emmanuelovič (*1894, +17.3.1941) - Ruský spisovatel
 • John Jacob Astor IV. (*1864, +15.4.1912) - Americký podnikatel
 • Otto Wagner (*1841, +11.4.1918) - Rakouský architekt
 • Nathan Bedford Forrest (*1821, +29.10.1877) - Americký konfederační generál a pozdější vůdce Ku Klux Klanu
 • George Gilbert Scott (*1811, +27.3.1878) - Anglický architekt
 • Ferdinand III. Habsburský (*1608, +2.4.1657) - Český a uherský král a římskoněmecký císař
 • Václav Hollar (*1607, +25.3.1677) - Grafik
 • Papež Klement X. (*1590, +22.7.1676) - Papež
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 11.3.2019

Usnesení ze 7. zasedání rady města Bohumína dne 11. března 2019

 

Přítomni:  6 členů RM
Omluven Ing. Aleš Drobek

 

Finanční záležitosti

Účetní závěrka a výsledky hospodaření PO za rok 2018

113/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018:

 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
 • K3 Bohumín, příspěvková organizace
 • Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 • Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Bohumín za rok 2018

3. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací  do fondů dle předloženého 
    návrhu

 

Dary

114/7

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí finančního daru Martinovi Šindelkovi, bytem *****, ve výši 15 000 Kč na podporu účasti jeho nezletilého syna Ondřeje Šindelky v reprezentaci v jachtingu a částečné krytí nákladů s tím spojených
 2. o poskytnutí finančního daru paní Radce Kotlářové, bytem *****  ve výši 5.659 Kč jako odškodnění újmy způsobené separačním kontejnerem města.

 

Dotace, granty

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

 

115/7

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů  Bohumín-Kopytov, se sídlem Šunychelská 34, 735 81 Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 6.000 Kč na financování Přeshraniční spolupráce SDH Kopytov a OSP Gyrzyce ve dnech 30. 06. - 07. 07. 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Přehled dotací do 10 tis. Kč na pořádání akcí

116/7

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí přehled dotací na sportovní, kulturní a ostatní zájmové akce dle rozhodnutí pětičlenné komise
 2. rozhodla o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na akce neziskovým zájmovým a církevním organizacím dle předloženého návrhu.

 

Grantová činnost v PO

117/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci na BONATRANS GROUP a.s. na projekt o názvu „BOSOVIŠTĚ“ pro organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci na BONATRANS GROUP a.s. na projekt o názvu „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je nám príma!“ pro organizaci Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okre Karviná, příspěvková organizace
 3. podání žádostí o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 pro organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 219 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Společné vzdělávání – úspěch pro každé dítě a žáka II“.

 

Majetkové záležitosti

Věcná břemena

118/7

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku jiného vlastníka
  a)  pro stavbu „Cyklostezka na hrázi v Šunychlu“ v jejímž rámci dojde k výstavbě sjezdu, umístěného z části také na pozemku p. č.1117/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Starý Bohumín, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro Správu silnic se  sídlem Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ: 00095811. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za jednorázovou náhradu dle sazebníku finančních náhrad platné interní směrnice SSMSK ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
  b)  pro stavbu „In – Line okruh kolem Vrbického jezera – III. etapa“ spočívající v umístění in – line stezky pro chodce, cyklisty a in – line pro bruslaře na části pozemku p. č. 674 – ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČ: 70890021. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za jednorázovou náhradu dle sazebníku Povodí Odry ve výši 37.725 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
 2. odkládá rozhodnutí o zřízení věcných břemen, služebnosti, na majetku města Bohumína dle bodů 1a) – 1d předloženého návrhu.
  T: 1. 4. 2019 (RM

 

Nájem pozemku

119/7

Rada města Bohumína po projednání

 1. ruší usnesení rady města Bohumína č. 91/5 ze dne 4. 2. 2019, kterým byl schválen nájem pozemku p. č. 2067/1  – orná půda o výměře 3.406 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od vlastníka Povodí Odry s. p. se  sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, za účelem zřízení parkoviště včetně sjezdu na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2023 za nájemné ve výši 21.288 Kč ročně + DPH.        
 2. rozhodla o nájmu pozemku  parc. č.  2067/1 – orná půda o výměře 3.406 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín od vlastníka Povodí Odry s. p. se  sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, za účelem zřízení parkoviště včetně sjezdu na dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2023 za nájemné ve výši 21.323 +DPH dle předloženého návrhu.

 

Stanovení kupní ceny pozemků

120/7

Rada města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků par. č. 1037/36 – orná půda o výměře 680 m2 a 1037/37  – orná půda o výměře 1997 m2, v k. ú. Skřečoň, které byly odděleny geometrickým plánem číslo 1620-19/2018 z pozemků p. č. 1037/5 a 1037/12 v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín. Pozemky jsou zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná a budou se prodávat jako jedna stavební parcela o celkové výměře  2.677 m2.  Prodej dle varianty č. 1 (530 Kč/m²) a  úhradu nákladů spojených s prodejem

b) vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku p. č. 7/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín. Pozemek je  zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná a byl rozdělen geometrickým plánem č. 1097-1/2019. Prodej dle varianty č. 2 (456 Kč/m²) a úhradu nákladů spojených s prodejem

c)   kupní cenu pro prodej pozemku par. č. 913/30  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná za kupní cenu 520 Kč za m2, celkem 2 600 Kč, která je stanovena ZP č. 469-9/2019 ze dne 20. 2. 2019 a úhradu nákladů spojených s prodejem

d)  výši kupní ceny pro prodej pozemku par. č. 2108/3  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2 a par. č. 2108/4 – vodní plocha o výměře 61 m2, vše v k. ú. Skřečoň, obec Bohumín, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná za kupní cenu 353,60 Kč/m², celkem 105.000 Kč, která je stanovena ZP č. 470-10/2019 ze dne 20. 2. 2019.

 

2. ukládá odboru majetkovému hledat možnosti směny pozemku parc. č. 2108/3 (bod 1d) a informovat o výsledku radu města.
T: 13. 5. 2019  (RM)

  

Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2018

121/7

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí  zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků města Bohumín k 31. 12. 2018

2. rozhodla o vyřazení z majetku města dle předloženého návrhu.

 

Nebytové prostory

122/7

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 • o uzavření dodatku nájemní smlouvy na pronájem NP v domě č. p. 1155, tř. Dr. E. Beneše, Bohumín, uzavřené dne 3. 1. 2000 mezi městem Bohumín jako pronajímatelem a společností FAMILY drogerie, s. r. o., jako nájemcem, dle žádosti nájemce (modernizace prodejny).

 

Ceny tepla v Bohumíně v letech 2018 a 2019

123/7

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o konečných cenách tepla za rok 2018 a o plánovaných cenách tepla pro rok 2019.

 

Úprava nájemného v městských bytech

124/7

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o úpravě nájemného s účinností od 01. 10. 2019
  a)  u bytů s bývalým regulovaným nájemným dle varianty č. 2
  b)  u bytů v domech s pečovatelskou službou dle varianty č. 2
  c)   u bytů pro příjmově vymezené osoby dle varianty č. 2
 2. o navýšení s účinností od 01. 07. 2019
  a)  vyvolávací ceny u licitací na částku 60 Kč/m2
  b)  vyvolávací ceny u licitací v domech pro příjmově vymezené osoby na částku 52 Kč/m2
  c)   maximální částky nájemného pro licitace a směny bytů v domě čp. 716 v ul. Okružní o inflaci
 3. ukládá odboru majetkovému
  a)    předložit doplňující návrh k poskytnutí bonusů (motivační slevy pro nájemce s cílem urychlit administrativu spojenou s úpravou nájemného)
  b)    předložit návrh postupu jednání s nájemci v domech pro příjmově vymezené osoby.
  Z: Ing. Eva Drdová
  T: 1. 4. 2019 (RM)

 

Mimořádné přidělení bytů

125/7

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 44 v ul. Štefánikově 1073 v Novém Bohumíně o velikosti 0+1, standardní kvality, MUDr. Ladislavovi Kondasovi, trvale bytem *****, na dobu určitou - po dobu výkonu práce v bohumínské městské nemocnici a za cenu nájemného ve výši 55 Kč/m2 měsíčně;
 2. odkládá rozhodnutí o mimořádném přidělení bytu č. 2 v ul. Nádražní 765 v Novém Bohumíně o velikosti 1+2, standardní kvality, p. Alfrédovi Horváthovi a p. Heleně Horváthové, trvale bytem *****.
  T: 1. 4. 2019 (RM)

 

Výzva ke zjednání nápravy Zásady nájemních smluv

126/7

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o výzvě MV ČR ke zjednání nápravy přijatých usnesení ve věci Zásad města Bohumína na sjednávání nájemních smluv na obecní byty, pro příjmově vymezené osoby v domech čp. 716 (Slunečnice), čp. 65, U Školky ve Vrbici, čp. 26, Slezská (U Rytíře)
 2. odkládá rozhodnutí na příští jednání rady.
  T: 1. 4. 2019 (RM)

 

Aktualizace Výhledu ICT k 31. 3. 2019

127/7

Rada města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí aktualizaci Výhledu rozvoje informačních a komunikačních technologií na období 2019-2021

2. schvaluje další postup dle předloženého návrhu

3. ukládá organizačnímu odboru minimálně jednou ročně provádět kontrolu realizace a aktualizaci Výhledu ICT na období 2019-2021.
Z: Mgr. Miroslava Šmídová
T: 15. 03. 2020

 

Stanovení poplatků za sňatečné obřady

128/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje s účinností od 01. 01. 2020 u sňatečných obřadů  provozní poplatek

 1. ve výši 2.000 Kč (u obřadů konaných mimo určené místo nebo mimo stanovený den)
 2. ve výši 500 Kč (u obřadů konaných v obřadní síni MěÚ, Masarykova 158, ve stanovených termínech).

 

Nařízení města Bohumína č. 1/2019 – Tržní řád

129/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Nařízení města Bohumína č. 1/2019 , kterým se vydává tržní řád.

 

Činnost odboru právního a živnostenského za rok 2018 

130/7

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti právního a živnostenského odboru za rok 2018. 

 

Kronika města 

131/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje   zápis do kroniky města Bohumína za rok 2018.

 

AMOS 2019

132/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyhlášení projektu „Bohumínský AMOS 2019“ dle předloženého návrhu.

 

Záštita města

133/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity města nad 23. ročníkem Běhu ulicemi města Bohumína (8. 5. 2019).

 

Petice

134/7

Rada města Bohumína

1. bere na vědomí petici, jejímž prostřednictvím žádá petiční výbor, zastoupený panem Janem Fišerem, bytem *****, Městský úřad v Bohumíně o pokácení ovocných stromů v ul. Okružní před domem č. 1068

2. schvaluje způsob vyřízení petice dle předloženého návrhu.

 

Personální záležitosti (odbor majetkový) 

135/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje navýšení počtu zaměstnanců města Bohumína, zařazených do majetkového odboru  o  úvazek 1,0 (na pozici bytový technik).

 

Komise rady města 

Aktualizace komise pro občanské záležitosti

136/7

Rada města Bohumína po projednání jmenuje Ing. Věru Wastlovou, bytem *****, členkou komise pro občanské záležitosti.

 

Výsledek výběrového řízení - parkoviště Mírová, Nerudova

137/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

- výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby

- uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázku „Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín“.

 

Výběrová řízení 

Zakázky malého rozsahu

138/7

Rada města Bohumína po projednání

1.   schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce v souladu se směrnicí města, způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznamy firem navržených k obeslání

pro zakázky:

a)  Odstranění budovy čp. 1178, Bohumín

b)  Bezručova čp. 542 – přepojení na CZT – část A

c)   Zateplení domu č. p. 315 na ul. Na Loukách v Bohumíně-Pudlově

2. ukládá

odboru rozvoje a investic předložit radě města výsledek VŘ (informaci o cenách zakázek podat, i když vysoutěžená částka nepřesáhne 2 mil. Kč).
Z: Ing. Jitka Ptošková
T: 13. 5. 2019 (RM)

  

Zjednodušené podlimitní řízení

139/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

pro zakázky:

 • Zateplení fasád a oprava střech bytových domů na ul. Jateční v Bohumíně dle předloženého návrhu
 • Stavební úpravy bytového domu, ul. Janáčkova  č. p. 804-811 a č. p. 833-834 v Bohumíně dle pozměňujícího návrhu (zvýšení bankovní záruky na 500 tis. Kč).

 

140/7

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o   zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a  kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • obchodní podmínky
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu 

pro zakázky:

 1. Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní,  Bohumín
 2. Výměna schodišťového výtahu pavilón A – Bohumínská městská nemocnice
 3. Výměna osobního výtahu – Poliklinika Bohumín

dle předloženého návrhu.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.3.2019
Počet zhlédnutí: 521

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund