Město Bohumín

1.4.
2019

Usnesení rady ze dne 1.4.2019

Usnesení z 8. zasedání rady města Bohumína ze dne 1. dubna 2019

 

Přítomni:   7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM

141/8

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 08.04.2019

a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 • Zpráva o činnosti městské policie v Bohumíně v roce 2018 (1/5 Z)
 • Závěrečný účet města Bohumína 2018 a účetní závěrka města Bohumína 2018 (2/5 Z)
 • Dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v roce 2018 (3/5 Z)
 • Smlouva o úvěru   (4/5 Z)
 • Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2019 (5/5 Z)
 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci projektu
 • "Kotlíkové dotace v MSK - 2. výzva", dílčí vyúčtování    (6/5 Z)
 • Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím
 • v roce 2019 (7/5 Z)
 • Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2019 (8/5 Z)
 • Návrhy na pořízení změny ÚP Bohumín (9/5 Z)
 • Majetkové záležitosti
 • Doplnění pravidel financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem (10/5 Z)
 • Výkup pozemků (11/5 Z)
 • Prodej pozemků (12/5 Z)
 • Darování pozemků (13/5 Z)

 

Finanční dary 

142/8

Rada města Bohumína po projednánírozhodla

 1. o poskytnutí finančního daru Karlovi Prohlovi, bytem *****, ve výši 10 000 Kč na vydání publikace „70 let vzpírání v Bohumíně“
 2. o poskytnutí finančního daru Karlovi Ligockému, bytem *****,  ve výši 2 500 Kč na pokoření rekordu v rychlobruslení na 100 km  v BOSPOR ARÉNĚ v Bohumíně.

 

Grantová činnost v příspěvkových organizacích 

143/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádostí o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 pro organizace

 1. Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „Synergie II“,
 2. Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace na projekt o názvu „U nás ve škole“.

 

Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2019

144/8

Rada města Bohumína po projednání

 1. 1.   bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
  2.   rozhodla
  a)  poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a ostatních aktivit v sociální oblasti v roce 2019 (dotační titul SOC 2/19) žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
  b)  poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.                     

 

Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě 

145/8

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2018 přednesenou vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR v Bohumíně npor. Bc. Martinem Wastlem.

 

Majetkové záležitosti

Doplnění Zásad na zřizování věcných břemen

146/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o doplnění Zásad města na zřizování věcných břemen účinných od 01.03.2019 o přechodná ustanovení ve znění dle komentáře.

 

Věcná břemena

147/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína

 1. pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky, chodníku a sjezdu v částech pozemků města p. č. 1511/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1462/62 – orná půda, zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 1462/35 – orná půda, zapsaném na LV č. 1163 v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví paní Šárky Vyvlečkové, bytem ******, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 2. pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a sjezdu v části pozemku města p. č. 620 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, budoucího povinného, ve prospěch pozemků p. č. 630 – trvalý travní porost a  p. č. 631 – orná půda, zapsaných na LV č. 991 v k. ú. Skřečoň, ve vlastnictví paní Simony Luljakové, bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 3. pro umístění, a provozování kanalizačního řadu v části pozemku města p. č. 709/1 – ostatní plocha, zeleň, zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Nový Bohumín, ul. Čáslavská – rekonstrukce stok „Ae“ + „Ae1“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Mariánské Hory, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. na základě plné moci firmou MK plan s.r.o. se sídlem Komorní 15, 737 01 Český Těšín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 4. pro umístění a provozování vodovodního řadů v částech pozemků města p. č. 284 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 709/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2584  – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2700/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2702  – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 709/1 -ostatní plocha, zeleň, p. č. 709/4 - ostatní plocha, zeleň, p. č. 709/18 - ostatní plocha, zeleň  a p. č. 2407/1 - ostatní plocha, zeleň  zapsaných na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Nový Bohumín, ul. Nerudova – výměna vodovodních řádů“ ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Mariánské Hory, IČ: 45193665, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene, zast. na základě plné moci firmou MK plan s.r.o. se sídlem Komorní 15, 737 01 Český Těšín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 5. pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a sjezdu v části pozemku města p. č. 1036/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Skřečoň, budoucího povinného, ve prospěch pozemků p. č. 1037/22 – orná půda zapsaném na LV č. 1364 v k. ú. Skřečoň, ve vlastnictví pana Jaromíra Sedláčka, bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 6. pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku města parc. č. 1515 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína  v  rámci stavby „Záblatí, Na Pískách č. p. 300/4, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zastoupená panem Ing. Martinem Bartečkem, *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 7. pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemků města parc. č. 1511/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1462/62 – ostatní plocha, ostatní komunikace zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína  v  rámci stavby „Záblatí, Sokolská č. p. 1462/65, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zastoupená panem Ing. Martinem Bartečkem, *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 8. pro stavbu, umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN v části pozemků města parc. č. 1974 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1980 – trvalý travní porost zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín  v  rámci stavby „Bohumín, Šunychelská č. p. 1969/21, příp. NNv, NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:24729035, zastoupená panem Ing. Martinem Bartečkem, *****, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 9. pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v části pozemku města parc. č. 966/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 949/7 – orná půda, v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve SJM manželů Jany a Tomáše Hájkových, bytem *****, budoucích oprávněných z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 10. pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v části pozemku města parc. č. 966/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 949/9 – orná půda, v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve SJM manželů Dalibora a Lenky Válových, bytem *****, budoucích oprávněných z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 11. pro stavbu, umístění a provozování zpevněné plochy – sjezdu v části pozemku města parc. č. 966/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 949/10 – orná půda, v k. ú. Záblatí u Bohumína, ve spoluvlastnictví Petra Gříbka, bytem ***** a Kamily Henzlové, bytem *****, budoucích oprávněných z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 12. pro užívání pozemku parc. č. 224 – zahrada, zapsané na LV č. 717, k. ú. Starý Bohumín ve vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Římská 2135/45, Praha 2 – Vinohrady, ve prospěch SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito a bezúplatně, bude-li pozemek bezúplatně převeden na město Bohumín.
 13. pro stavbu, umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích města parc.  č. 296/1 – op, manipul. pl., parc. č. 297/1, 2584, 2460 – op, ost. kom., parc.  č. 301 – op, zeleň a parc. č. 2459/1 – vodní plocha zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Nový Bohumín a v částech pozemků parc.  č. 686 a 691 –zast. pl, a nádv., parc.  č. 687 – zahrada, parc. č. 692/1 – zeleň, parc.  č. 802/3, 1050/1, 1050/2 a 1272/1 – op, jiná pl. a parc.  č. 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1114/4, – op, ost. kom., zapsaných na LV č. 10001 k. ú. Starý Bohumín v rámci stavby "Rozšíření sítí elektronických komunikací LWT JaryNet s.r.o., ul. 5. května, Čs. legií, Kosmonautů, K. Koczura, Okrajní, Slezská, Mírová" ve prospěch společnosti LWT JaryNet s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263, Ostrava, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.
 14. pro stavbu, umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích města parc. č. (viz samostatná příloha č. 1) zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín, Pudlov, Starý Bohumín a Záblatí u Bohumína, budoucího povinného v rámci stavby "Výstavba nové sítě elektronických komunikací lokalita Bohumín "INSCZ_71042_Bohumín" a stavby "Výstavba nové sítě elektronických komunikací Bohumín - "Česká osada", ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných do 28.02.2019.

Stanovení kupní ceny pro vyhlášení licitačních řízení

148/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 21/2 – zahrada o výměře 864 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumín. Pozemek je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná. Licitace bude vyhlášena dle varianty č. 1,
 2. vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemků parc. č. 2098/1 - zahrada o výměře 632 m2 a parc. č. 2098/2 – orná půda o výměře 803 m2 oba v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemky jsou zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná a budou se prodávat samostatně (jednotlivě o výměře 632 m2 a 803 m2), s možností prodeje obou pozemků jako celek (o výměře 1.435 m2). Licitace bude vyhlášena dle varianty č. 1,
 3. vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 2098/3 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1.118 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín. Pozemek je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná. Licitace bude vyhlášena dle varianty č. 1,
 4. vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 165/2 – zahrada o výměře 1.254 m2 v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, který vznikl rozdělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu 414 – 20/2016 ze dne 28.11.2016. Pozemek je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná. Licitace bude vyhlášena dle varianty č. 1,
 5. vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 82 - zahrada o výměře 722 m2 v kat. území Pudlov, obec Bohumín. Pozemek je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná. Licitace bude vyhlášena dle varianty č. 1,
 6. vyvolávací kupní cenu pro vyhlášení licitačního řízení na prodej pozemku parc. č. 1887/3 – orná půda o výměře 873 m2 v kat. území Nový Bohumín, obec Bohumín, který vznikl rozdělením a sloučením pozemků dle geometrického plánu 2457 – 3/2015 ze dne 31.07.2015. Pozemek je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná. Licitace bude vyhlášena dle varianty č. 1.

 

Pronájem pozemků

149/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o pronájmu pozemku  parc. č.  1323  – trvalý travní porost o výměře 2.171 m2  a části pozemku parc. č. 1327/7 - trvalý travní porost o výměře 1.500 m2 v k. ú. Starý Bohumín, obec Bohumín panu Romanovi Vykydalovi, bytem *****, IČ  452 04 365, DIČ CZ0045204365 k zemědělským účelům za nájemné dle Zásad ve výši 734 Kč ročně + DPH  na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou k 1. 10. b. r. a s účinností od 1. 5. 2019.

 

Pronájem nebytových prostor

150/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 24, ul. Bezručova v Bohumíně – Záblatí, č. prostoru 307, o rozloze 18,98 m2, s Vítězslavem Gabzdylem, nar: *****, bytem *****, za nájemné 240,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k využití jako fotoateliér bez podnikatelských aktivit.

 

Dodatek smlouvy o dílo - Rekonstrukce místností CT BMN, a.s.

151/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019-0071 pro zakázku „Rekonstrukce místností CT Bohumínské městské nemocnice, a.s.“.

 

Mimořádné přidělení bytu

152/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o vyjmutí bytu č. 16 v ul. Drátovenské 246 v Bohumíně-Pudlově o velikosti 1+3, standardní kvality ze seznamu přidělených bytů radou města Armádě spásy, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky
 2. o mimořádném přidělení bytu
  a)  č. ** v  ***** o velikosti 1+3, standardní kvality, p. Alfrédovi Horváthovi a p. Heleně Horváthové, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného výši 55 Kč/m2 měsíčně a s podmínkou odevzdání stávajícího bytu,
  b)  č. ** v ***** o velikosti 1+1, standardní kvality p. Jiřímu Černickému a p. Jaroslavě Černické, trvale bytem *****, na dobu neurčitou, za cenu nájemného výši 55 Kč/m2 měsíčně a s podmínkou odevzdání stávajícího bytu.

 

Úprava nájemného v městských bytech - doplnění

153/8

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí bonusu, a to:
  a)  ponechat stávající nájemné v období od 1.10.2019 do 31.12.2019 těm nájemcům, kteří podepíší dohodu o výši nájemného do 30.06.2019.
  b)  ponechat stávající nájemné v období od 1.10.2019 do 31.10.2019 těm nájemcům, kteří podepíší dohodu o výši nájemného do 30.09.2019.
 2. o postupu jednání o nájemném v bytech pro příjmově vymezené osoby dle předloženého návrhu.

 

Výzva ke zjednání nápravy – doplnění

154/8

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla zrušit
  a)  Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na obecní byty v platném znění;
  b)  Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 716 v ul. Okružní v Novém Bohumíně (Slunečnice) v platném znění;
  c)   Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 65 v ul. U Školky v Bohumíně – Vrbici v platném znění;
  d)  Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 26 v ul. Slezské ve Starém Bohumíně (U Rytíře) v platném znění.
 2. rozhodla schválit
  a)  Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na obecní byty s účinností od 02.04.2019;
  b)  Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 716 v ul. Okružní v Novém Bohumíně (Slunečnice) s účinností od 02.04.2019;
  c)   Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 65 v ul. U Školky s účinností od 02.04.2019
  d)  Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 26 v ul. Slezské ve Starém Bohumíně (U Rytíře) s účinností od 02.04.2019.

 

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

155/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje   uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v  rámci přípravy stavby "Parkoviště ul. Budovatelská, Bohumín".

 

Vyřazení movitého majetku

156/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení movitého majetku – speciální automobil – cisternová automobilová stříkačka tovární značky LIAZ 101.860, výrobní číslo J2 FA 0191, první registrace v roce 1988, formou prodeje městu Orlová, se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 00297577 za zůstatkovou cenu 842.000 Kč.

 

Dodatky smluv se zahradnickými firmami na údržbu zeleně

157/8

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  -     dodatek č. 6 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.,
  -     dodatek č. 5 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou TALPA – zahradnické služby s.r.o.,
  -     dodatek č. 5 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou Ing. Lech Rzeszut,
  vše dle předloženého návrhu
 2. bere na vědomí informaci o systému provádění údržby veřejné zeleně města Bohumín v zónách A, B, C, D za uplynulé čtyřleté období
 3. ukládá odboru životního prostředí a služeb doplnit informaci o systému provádění údržby veřejné zeleně města Bohumína až do r. 2018
  T: 13.05.2019

 

Dohoda o převodu části práv a povinností stavebníka 

158/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje Dohodu o převodu části práv a povinností stavebníka mezi SS MSK a městem Bohumín na stavbu "Silnice III/46817 Bohumín - ul. Lidická"  dle předloženého návrhu.

 

Záměr umístění třídy soukromé mateřské školy s Montessori programem                      

159/8

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí záměr umístění třídy soukromé mateřské školy s Montessori programem v budově mateřské školy FITŠKOLKA v ul. Okružní čp. 683, Bohumín – Nový Bohumín
 2. ukládá odboru školství, kultury a sportu předložit výsledky zápisů do základních a mateřských škol.
  T: červen 2019

 

Aktualizace složení komise pro krizové řízení 

160/8

Rada města Bohumína po projednání

 1. odvolává Markétu Kvíčalovu z komise pro krizové řízení
 2. jmenuje Bc. Pavlínu Ucháčovou, bytem *****, členkou komise pro krizové řízení.

 

Záštita nad koncertem Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka

161/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity nad konáním koncertu  Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který  se bude konat  6. června 2019 v sále Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně.

 

Výběrová řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

162/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejných zakázek na stavební práce a dodávky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů

pro zakázku:

 1. Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
 2. Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň

 

Zakázka malého rozsahu

163/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku:

 1. Zateplení objektu Bosporky, Nerudova 1037, Bohumín                                    
 2. Oprava střechy a fasády domu č. p. 197 na ul. Drátovenská v Bohumíně

 

Výsledek výběrového řízení

164/8

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

na zakázku:

 1. Oprava elektro společných prostor ul. Čáslavská č.p. 982-989, Nový Bohumín
 2. Oprava vjezdu ke garážím v ul. Osvoboditelů 1001-1006.                                     

 

Ing. Petr Vícha                                                         
starosta                                                                   

Ing. Lumír Macura   
místostarostaPočet zhlédnutí: 1 567

Zpět

    Městský úřad