Město Bohumín

2.12.
2019

Usnesení rady ze dne 2.12.2019

Usnesení z 22. zasedání rady města Bohumína ze dne 2. prosince 2019.

Přítomno:        5 členů RM
Omluveny:      Mgr. Věra Palková, Ing. Yvona Placzková

 

Příprava zasedání ZM 

341/22

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 11.11.2019

a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 1. Hospodaření města za I. - X. 2019 a návrh na úpravu rozpočtu města roku 2019 (1/9 Z)
 2. Odpis pohledávek (2/9 Z)
 3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (3/9 Z)
 4. Zásady pro odměňování - novela č. 2 (4/9 Z)
 5. Předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím v roce 2019 (5/9 Z)
 6. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací (6/9 Z)
 7. Program na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020 (7/9 Z)
 8. Dodatek č.1 – Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva (8/9 Z)
 9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (9/9 Z)
 10. Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci pro rok 2020 - plynové kotle (10/9 Z)
 11. Výkup pozemku (11/9 Z)
 12. Darování pozemku (12/9 Z)
 13. Směna pozemků (13/9 Z)
 14. Využití předkupního práva (14/9 Z)
 15. Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod pro r.2020 (15/9 Z)
 16. Odpis pohledávek a udělení výjimky ze Zásad (16/9 Z)

 

Výběrová řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

342/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku: Stavební úpravy bytových domů čp. 19, 348, ul. Slezská, Starý Bohumín

 

Otevřené nadlimitní řízení

343/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek způsobem „otevřené nadlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku: Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera

 

Zakázky malého rozsahu

344/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku: Sanace základové konstrukce přístavby zimního stadionu v Bohumíně

 

345/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce a dodávky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání na akci dle předloženého návrhu

pro zakázku: ZŠ Beneše – oprava střechy vč. krovu, I. a II. etapa

 

346/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“, dle předloženého návrhu pro zakázku: Vybudování Snoezelenové místnosti (v CSSB)

 

Dodatky smluv o dílo 

347/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro akci:

 1. Stavební úpravy č. p. 183-241, 266-276 v lokalitě ul. Jateční v Bohumíně
 2. Stavební úpravy č. p. 865-965 v lokalitě ul. Jateční v Bohumíně
 3. Přechod pro chodce, křižovatka sil. č. I/67 + ul. Polní, Bohumín
 4. In-line okruh kolem Vrbického jezera – III. etapa
 5. Kanalizace k parcelám ul. Sokolská, Bohumín – Záblatí.

 

348/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě: Oprava mostu č. 07-27-01 přes potok Lutyňka v ul. Větrné v Bohumíně č. 2019-00728, uzavřené s firmou STAVBY A STATIKA spol. s r. o. se sídlem Třinec, 1. máje 230, IČO: 29451809, dle předloženého návrhu.

 

Finanční dary

349/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

poskytnutí finančního daru

a) panu Petru Ligockému, bytem *****, ve výši 10 000 Kč na vydání básnické sbírky s názvem „Diagnóza“.
b) PhDr. Petru Majerovi, bytem *****, ve výši 5 000 Kč na vydání knihy s názvem „Trnitá cesta k Dunkerque“.
c) p. Marku Spáčilovi - TV - Marko, ***** ve výši 5.000 Kč u příležitosti 20. výročí Televizního informačního kanálu Bohumín
d) 1. SC Bohumín 98, z. s., IČO 26547767, se sídlem Štefánikova 1149, 735 81, Bohumín, ve výši 5 000 Kč na pořádání zápasu 15. kola superligy ve florbalu mužů dne 06.12.2019 ve sportovní hale Bospor Bohumín.

 

Hodnocení činnosti příspěvkových organizací za 2. pololetí 2019, stanovení odměn ředitelům PO

350/22

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumína
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

 

Grantová činnost příspěvkových organizací

351/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt o názvu „Příroda 20-22“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekty o názvu „Les očima dětí“ a „Indiáni“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín tř. Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt o názvu „S přírodou jsme kamarádi“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
 4. podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na projekty o názvu „Harmonizace a kontrola duplicit lokálních autorit“ a „Zkvalitnění služeb knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra“ pro K3 Bohumín, příspěvková organizace

 

Hospodaření příspěvkových organizací

352/22

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  v souladu s ustanovením § 28 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
  a) rozpočty příspěvkových organizací města Bohumína na rok 2020 dle předložených návrhů
  b) střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Bohumína na roky 2021-22 dle předložených návrhů
 2. ukládá v souladu s ustanovením § 28, odst. 9), písmena b) zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, příspěvkovým organizacím odvod investičních zdrojů do rozpočtu města ve výši předloženého návrhu
  Z: Mgr. Pavla Skokanová, Bc. Daniel Ucháč 
  T: 31.12.2019

 

Vyřazení movitého majetku příspěvkových organizací

353/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření organizaci Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu

 

Odstranění škod požáru v objektu ZŠ Skřečoň - druhá etapa

354/22

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informace o průběhu oprav akce „První etapa opravy objektu ZŠ Skřečoň zasaženého požárem“
 2. schvaluje
  a) přímé zadání zakázky „Druhá etapa opravy objektu ZŠ Skřečoň zasaženého požárem“
  b) uzavření smlouvy o dílo s firmou BaP stavby a interiéry s.r.o. IČO: 25392077 na realizaci zakázky „Druhá etapa opravy objektu ZŠ Skřečoň zasaženého požárem“, dle předloženého návrhu

 

Úhrada za komunální odpad na rok 2020

355/22

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a) výši úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína pro fyzické osoby (občany) na rok 2020 včetně úhrady za nakládání s rostlinným komunálním odpadem
  b) slevu poskytovanou fyzickým osobám samostatně bydlícím v rodinných domech (tj. 1 osoba v rodinném domě) ve výši 900 Kč/rok/popelnici 110 l na směsný komunální odpad při četnosti vývozu 1x za 14 dnů
  c)  výši úhrady za volně ložený odpad na rok 2020 dle předložených návrhů
 2. ukládá odboru životního prostředí a služeb zveřejnit obvyklým způsobem výši úhrad za nakládání s komunálními odpady, včetně úhrady za nakládání s rostlinným komunálním odpadem pro fyzické osoby (občany) na rok 2020 
  Z: Ing. Jan Jeziorský, MBA
  T: do 30.12.2019

 

Poskytnutí dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2019 

356/22

Rada města Bohumína po projednáníschvaluje

 1. poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2019 a uzavření smluv o jejich poskytnutí dle předloženého seznamu žadatelů.
 2. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2019
  - snížení investičních příspěvků o 330 tis. Kč z kotlíkových dotací (MSK + obec)
  - navýšení investičních příspěvků o 180 tis. Kč na výměnu plynových kotlů (dotace)
  - navýšení investičních příspěvků o 150 tis. Kč na návratnou výpomoc občanům na kotlíky (zapůjčka)

 

Žádost o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy

357/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí dotace 1. SC Bohumín ´98 se sídlem Štefánikova 1149, Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 26547767 ve výši 20.000 Kč na úhradu dopravy na mezinárodní turnaj v házené mladších a starších žákyň a dorostenek v Prešově ve dnech 03. – 06. 01. 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Vyřazení majetku

358/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyřazení majetku - SW Domovní evidenční systém, inventární č. 000000001431, pořizovací hodnota 182.794,5 Kč, rok pořízení 2000.
 2. vyřazení majetku – SW Mzdy 2000 /škola/, inventární č. 000000002069, aktuální hodnota 72.917 Kč, rok pořízení 2003.
 3. vyřazení majetku – SW personalistika a mzdy Fluxpam, inventární č. 000000002428, pořizovací hodnota 59.999 Kč, rok pořízení 2003.

 

Stanovení výše čerpání na pohoštění a dary pro rok 2020

359/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výši čerpání na položce pohoštění a dary pro r. 2020 dle předloženého návrhu.

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

360/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území města Bohumína městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s.“

 

Stanovení závazných ukazatelů příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace

361/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2019 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02834/2015/SOC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 2. závazný ukazatel provozního příspěvku na rok 2019 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, ve výši 197 000 Kč účelově určený na úhradu nákladů spojených s provozováním činnosti v objektu na ul. Okružní 1069, Nový Bohumín.

 

Přijetí finančního daru 

362/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí finančního daru od společnosti ROCKWOOL, a. s., IČ 26165261, se sídlem Cihelní 769, Skřečoň, 735 31 Bohumín, ve výši 1 000 EUR na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením nákladního kola Christiania taxi (cyklorikša) a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

 

Informace k záměru navýšení úhrad za poskytované služby Centrem sociálních služeb Bohumín

363/22

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informace k možnostem navýšení úhrad za poskytované služby Centrem sociálních služeb Bohumín

 

Informace o neudržovaných stavbách

364/22

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o neudržovaných stavbách na území města Bohumína

 

Mimořádné přidělení bytu

365/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o mimořádném přidělení bytu č. 1 v ul. ***** o velikosti 1+2, standardní kvality, pro p. Jiřího Partsche, na dobu určitou, a to po dobu členství ve výjezdové hasičské jednotce města, za cenu nájemného ve výši 72,19 Kč/m2 měsíčně;
 2. o nepřidělení bytu č. 3 v ul. Studentské 711 v Novém Bohumíně o velikosti 1+3, standardní kvality, manželům Gáborovým Tiborovi a Lucii.

 

Provozování areálu hřiště ve Vrbici – doplnění

366/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o způsobu dalšího využití areálu hřiště a objektu č. p. 120, ul. Ostravská, Bohumín – Vrbice, dle varianty b.
 2. o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 336, k. ú. Vrbice nad Odrou (areál hřiště na ulici Ostravské) se společností BOSPOR spol. s r. o., IČO: 26815982, Koperníkova 1174, Bohumín, na dobu neurčitou k provádění údržby pozemků a vybavení areálu.
 3. o mimořádném přidělení bytu v domě č. p. *****, o výměře celkem 56,18 m2, za nájemné 54,78 Kč/m2/měsíc, na dobu neurčitou p. Jánu Pavlusovi, nar. ***** a Jiřině Pavlusové nar. *****.
 4. o uzavření dohody o provozování stacionárního kotle VIADRUS G 27 umístěného v objektu č. p. 120, ul. Ostravská, Bohumín – Vrbice, se společností BM servis, a. s., IČO: 47672315, Krátká 775, Bohumín.

 

Pronájem nebytových prostor 

367/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 815, ul. Studentská v Bohumíně, číslo prostoru 301, s paní Liběnou Schodlyovou, IČO: 66700060, se sídlem Studentská 543, Bohumín, za nájemné 940,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování kanceláře oblastního ředitelství OVB Allfinanz.

 

Věcná břemena

368/22

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
   
  a) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky a sjezdu v části pozemků města p. č. 1462/62 – orná půda, p. č. 1511/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1511/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 1462/64 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaný na LV č. 1166, ve výlučném vlastnictví Ing. Lukáše Trombika, bytem *****, budoucího oprávněného z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 524/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Vrbice nad Odrou, zapsaného na LV č. 10001, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 129 – orná půda, v k. ú. Vrbice nad Odrou, zapsaný na LV č. 167, ve výlučném vlastnictví Svatavy Moskalové, bytem *****, budoucího oprávněného z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  c)  pro stavbu, umístění a provozování telekomunikační stavby v části pozemků města parc. č. 76 a 78 – oba ostatní plocha, zeleň, p. č. 77 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 79 a 80 – oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Skřečoň, zapsané na LV č. 10001 v rámci stavby „11010-087799 MIMO_TM9_T-KIBOS_OK“ ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO:04084063, investora stavby a budoucího oprávněného z VB, zastoupená Vegakom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka, IČO: 25788680. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
 2. o úpravě usnesení - č. 1324.2/78 ze dne 03.09.2018
  a) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1515 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, povinného, ve prospěch pozemků p. č. 300/3 – zahrada, p. č. 300/6 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Záblatí u Bohumína zapsané na LV č. 1182 ve spoluvlastnictví Mgr. Radka Petřivalského (1/2) a Mgr. Petera Šlesaríka (1/2), oba bytem *****, oprávněných z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města platných do 28.02.2019 + DPH.
   
  b) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města p. č. 1515 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemků 300/4 – zahrada a p. č. 300/5 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Záblatí u Bohumína zapsané na LV č. 1154, v SJM Ing. Michala Pindjak, bytem ***** a Ing. Jany Pindjak, bytem *****, oprávněných z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města platných do 28.02.2019 + DPH.
  - č. 275.6/12 ze dne 10.08.2015
   
  c) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování částí sjezdu v pozemku p. č. 1463/1 zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Zástavba území ul. Sportovní II. Etapa, novostavba dvojdomku č. 1, 2, 3“, a to včetně vstupu a vjezdu na dotčený pozemek ve prospěch pozemků p. č. 1463/37 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1463/43 – zahrada, zapsané na LV č. 2754, ve výlučném vlastnictví Libora Pruse, oprávněného, bytem *****.
   
  d) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování částí sjezdu v pozemku p. č. 1463/1 zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Zástavba území ul. Sportovní II. Etapa, novostavba dvojdomku č. 1, 2, 3“, a to včetně vstupu a vjezdu na dotčený pozemek ve prospěch pozemků p. č. 1463/38 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1463/44 – zahrada, zapsané na LV č. 2757, v SJM Bc. Martina Wastla a Ing. Věry Wastlové oprávněných, bytem *****.
   
  e) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování částí sjezdu v pozemku p. č. 1463/1 zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Zástavba území ul. Sportovní II. Etapa, novostavba dvojdomku č. 1, 2, 3“, a to včetně vstupu a vjezdu na dotčený pozemek ve prospěch pozemků p. č. 1463/39 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1463/45 – zahrada, zapsané na LV č. 2712, v SJM Ing. Vlastimila Molek a Marty Molek, DiS., oprávněných, bytem *****.
   
  f) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování částí sjezdu v pozemku p. č. 1463/1 zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Zástavba území ul. Sportovní II. Etapa, novostavba dvojdomku č. 1, 2, 3“, a to včetně vstupu a vjezdu na dotčený pozemek ve prospěch pozemků p. č. 1463/40 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1463/46 – zahrada, zapsané na LV č. 2729, ve výlučném vlastnictví Bc. Jiřího Arendáše, DiS., oprávněného, bytem *****.
   
  g) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování částí sjezdu v pozemku p. č. 1463/1 zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Zástavba území ul. Sportovní II. Etapa, novostavba dvojdomku č. 1, 2, 3“, a to včetně vstupu a vjezdu na dotčený pozemek ve prospěch pozemků p. č. 1463/41 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1463/47 – zahrada, zapsané na LV č. 2784, v SJM Petra a Evy Prejdových, oprávněných, bytem *****.
   
  h) věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování částí sjezdu v pozemku p. č. 1463/1 zapsaném na LV č. 10001 v k. ú. Nový Bohumín v rámci stavby „Zástavba území ul. Sportovní II. Etapa, novostavba dvojdomku č. 1, 2, 3“, a to včetně vstupu a vjezdu na dotčený pozemek ve prospěch pozemků p. č. 1463/42 – zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 1463/32 – zahrada, zapsané na LV č. 2661, v SJM Jiřího a Denisy Strakošových, oprávněných, bytem *****.
   
 3. o doplnění usnesení č. 1078.5.a/63 ze dne 04.12.2017 o pozemek p. č. 796/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Skřečoň, zapsaný na LV. 10001, kde po zaměření stavby s názvem „Bohumín – Skřečoň, ul. Blatná – rekonstrukce vodovodního řadu“, došlo k zasažení tohoto pozemku ochranným pásmem v rozsahu 58 m2. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno v rozsahu dle geometrického plánu č. 1642-8/2019 ze dne 06.03.2019, za podmínek a náhradu sjednaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě č. 2017-0883 ze dne 31.01.2018, ve prospěch společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 45193665, zastoupená Ing. Anatolem Pšeničkou.

 

Stanovení kupní ceny pozemků

369/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. kupní cenu pozemku parc. č. 1071/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k. ú. Starý Bohumín, ve výši 456 Kč za m2, celkem 1368 Kč.
 2. kupní cenu části pozemku parc. č. 1094/1 - ost. plocha, ost. kom. v k. ú. Starý Bohumín, který byl rozdělen geometrickým plánem ze dne 23. 10. 2019 a označen nově jako pozemek p. č. 1094/3 o výměře 83 m2 v k. ú. Starý Bohumín ve výši 456 Kč, celkem 37.848 Kč.

 

Prodej sloupů veřejného osvětlení

370/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje prodej betonových sloupů veřejného osvětlení v počtu dvou kusů umístěných na p. č. 564 a p. č. 549/1 v k. ú. Záblatí u Bohumína za kupní cenu 2 000 Kč/kus.

 

Poskytnutí dotace na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod

371/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč p. Kamile H., ***** na domovní čistírnu odpadních vod
 2. poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč p. Jánovi K. a p. Zlatuši K., ***** na domovní čerpací stanici
 3. poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 50.000 Kč se splatností 18 měsíců a po realizaci domovní čistírny odpadních vod poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč, kdy dotace bude započtena na finanční návratnou výpomoc, p. Aleši L., ***** na výstavbu čistírny odpadních vod

 

Šéfredaktorka městských novin OKO

372/22

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci Ing. Dagmar Fialové na funkci šéfredaktorky bohumínských městských novin OKO k datu 31. prosince 2019 (z důvodu ukončení pracovního poměru s městem a odchodu do SD)
 2. jmenuje Ing. Evu Gieckovou šéfredaktorkou bohumínských městských novin OKO s účinností od 1. ledna 2020

 

Záštita města

373/22

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity nad 21. ročníkem „Silvestrovského běhu“, který se uskuteční dne 30. 12. 2019 v Hobbyparku a v parku Petra Bezruče v Bohumíně.

 

Aktualizace komise rady města

374/22

Rada města Bohumína po projednání 

 1. bere na vědomí rezignaci Ing. Eva Drdové, členky bytové komise k 05.01.2020
 2. jmenuje Ing. Romana Klepka, Ph.D., MBA členem bytové komise od 06.01.2020

 

Valné hromady společností

BM servis, a. s.

Finanční plán na rok 2020

375/22

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. B) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst.1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti obchodní firmy BM servis a. s. se sídlem Bohumín – Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315 schvaluje finanční plán na rok 2020 dle předloženého návrhu.

 

Záloha na roční odměny za rok 2019 pro předsedu představenstva a místopředsedu představenstva

376/22

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit zálohu ročních odměn za rok 2019 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva

377/22

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla

 1. schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu
 2. schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR spol. s r. o.

Finanční a investiční plán na rok 2020

378/22

Rada města Bohumína při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Bospor spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín schvaluje finanční a investiční plán společnosti Bospor spol. s r.o. na rok 2020

 

Hodnocení kritérií pro osobní hmotnou zainteresovanost jednatele za rok 2019

379/22

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o, se sídlem Bohumín, Koperníkova 1174, 735 81 schvaluje vyplacení odměny pro jednatele společnosti Bospor spol. s r.o. dle předloženého návrhu

 

Dodatky č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce jednatelů

380/22

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce jednatelů společnosti Bospor spol. s r. o. dle předloženého návrhu

 

Bohumínská městská nemocnice, a. s.

381/22

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 36834022 schvaluje finanční a investiční plán na rok 2020 dle předloženého návrhu

 

Ing. Petr Vícha
starosta

Ing. Lumír Macura
místostarostaPočet zhlédnutí: 799

Zpět

    Městský úřad