Město Bohumín

8.3.
2021

Usnesení rady ze dne 8.3.2021

Usnesení ze 49. zasedání rady města Bohumína ze dne 8. března 2021.

Přítomno:  7 členů RM

 

Výběrové řízení – otevřené řízení

723/49

Rada města Bohumína po projednání 

 1. ruší usnesení č. 285/19 ze dne 02.09.2019
 2. schvaluje
  - zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, způsobem „podlimitní otevřené řízení“
  - kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  - kritérium pro hodnocení nabídek
  - obchodní podmínky
  - členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku:

 • Příprava území – lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně – komunikace, sítě a hřiště

 

Výběrové řízení – zjednodušené podlimitní řízení

724/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání
 • veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázky:

 1. Kanalizace - ul. Úvozní, Bohumín – Skřečoň – Dolní Lutyně
 2. Kanalizace, ul. Rychvaldská lokalita mezi RD č.p. 254 a 205, Záblatí
 3. Chráněné bydlení Husova č.p. 559 v Bohumíně

 

725/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritéria pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku:

Projektová dokumentace – Bohumínská městská nemocnice (dle pozměňujícího návrhu)

 • pavilon LDN
 • příjezdová komunikace a parkoviště

 

726/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku:

 • ZŠ ČSA Chemie a ICT nás baví - dodávky

 

Výběrové řízení – zakázka malého rozsahu 

727/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku:

 • Chráněné bydlení Husova č.p. 559 v Bohumíně – Interiérové vybavení

 

727/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje k veřejné zakázce na stavební práce „Oprava sociálních zařízení v prostorách městské policie“

 • zadání veřejné zakázky způsobem „zakázka malého rozsahu“ otevřená výzva
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • seznam firem k obeslání
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů.

 

728/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázky:

 1. Stavební úpravy bytového domu ul. Žižkova 127 a 178, Bohumín
 2. Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Husova č. p. 553, 561, 786 a 792 Bohumín
 3. Rozvody ÚT a TUV v bytovém domě ul. Slezská 12, Starý Bohumín
 4. Masarykova ZŠ - rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně
 5. ZŠ ČSA Chemie a ICT nás baví – stavební práce
 6. Výměna balkónových dveří lokalita Husova

 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele 

729/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

na akci

 1. Bohumínská městská nemocnice – demolice objektů
 2. ZŠ Pudlov – výměna oken, II. etapa
 3. ZŠ Bezručova – oprava střechy vč. krovu, I. etapa

 

Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera

730/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dohody k zajištění bezpečnosti během provozování rekreačního zařízení na Vrbickém jezeře v Bohumíně s těžební organizací KAMENOLOMY ČR s.r.o.

 

Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

731/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Smlouvy č. 15989 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou s vlastníkem vodovodů Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. v rámci přípravy stavby:

 • Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně

 

Dodatek smlouvy o dílo

732/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo pro akci Stavební úpravy bytového domu čp. 19 a čp. 348 na ul. Slezská, Starý Bohumín dle předloženého návrhu

 

Finanční dary

733/49

Rada města Bohumína po projednání

 1.  odkládá poskytnutí finančního daru Gymnáziu Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace k výročí 100 let
 2. schvaluje poskytnutí finančních darů
  a) bohumínským zájmovým spolkům a příspěvkovým organizacím u příležitosti výročí jejich založení dle pozměňujícího návrhu
  b) mimo bohumínským žadatelům o individuální finanční podporu dle předloženého návrhu
 3. neschvaluje poskytnutí finančního daru Klubu sportovní - lovecké střelby Bohumín, z. s., se sídlem Čáslavská 985, 735 81 Bohumín, IČO: 22750339 na podporu činnosti spolku

 

Aktualizace Výhledu ICT k 28.02.2021

734/49

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí aktualizaci Výhledu rozvoje informačních a komunikačních technologií na období 2021-2023
 2. schvaluje další postup dle předloženého návrhu
 3. ukládá organizačnímu odboru minimálně jednou ročně provádět kontrolu realizace a aktualizaci Výhledu ICT na období 2021-2023
  Z: Mgr. Miroslava Šmídová
  T: 31.03.2022

 

Poskytnutí dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2021

735/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2021 a uzavření smluv o jejich poskytnutí dle předloženého seznamu žadatelů.

 

Standard veřejného osvětlení města Bohumín

736/49

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje „Městské standardy pro veřejné osvětlení – aktualizace 02/2021“ jako dokumentovaný standard veřejného osvětlení (dále jen VO) pro město Bohumín, který byl vytvořen za účelem stanovení základních, jednotných a závazných podmínek pro jeho obnovu, výstavbu, úpravu, rekonstrukci, provoz a údržbu.
 2. stanovuje dnem schválení závaznost tohoto předpisu pro projektanty, investory a zhotovitele, pro návrh, projekt a realizaci stavby VO ve městě Bohumín, nebo pro vyvolané přeložky či jiná dotčení stávajícího zařízení VO.
 3. ukládá odboru životního prostředí zajišťovat průběžnou kontrolu tohoto dokumentu a dle potřeby (minimálně 1x 3 roky) předkládat revidovaný dokument k projednání radě města
  Z: Ing. Jan Jeziorský

 

Oprava asfaltových ploch v ulici Nádražní

737/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výjimku ze směrnice č. 2018-10 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumína pro stavbu:

 • Oprava asfaltových ploch v ul. Nádražní

 

Zpráva o činnosti odboru právního a živnostenského za rok 2020

738/49

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti právního a živnostenského odboru za rok 2020

 

Věcná břemena

739/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
   
  a) pro stavbu, umístění a provozování elektrické, vodovodní, kanalizační přípojky a sjezdu v částech pozemků města p. č. 1077/1 – vodní plocha, zamokřená plocha a p. č. 775 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Pudlov, zapsané na LV č. 10001 a p. č. 773/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 776/2 – trvalý travní porost a p. č. 767/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 1077/4 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Pudlov, zapsaný na LV č. 1004, ve SJM MVDr. N. Martin a Mgr. N. Petra, oba bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní, kanalizační, plynovodní přípojky a sjezdu v části pozemku města p. č. 796/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Skřečoň, zapsané na LV č. 10001, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 799/2 – orná půda v k. ú. Skřečoň, zapsaný na LV č. 1545, v podílovém vlastnictví Š. Jana (1/2), bytem ***** a V. Ivany (1/2), bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  c) pro stavbu, umístění a provozování vstupu a vjezdu v části pozemku města p. č. 1511/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 1462/16 – orná půda v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsaný na LV č. 824, ve výlučném vlastnictví Petry H., bytem ***** budoucí oprávněné z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  d) pro stavbu, umístění a provozování kanalizačního řadu v části pozemků města p. č. 1519/20 a p. č. 1504 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001, budoucího povinného, ve prospěch pozemků p. č. 897/1, p. č. 897/2, p. č. 898 – vše orná půda a p. č. 899/1, p. č. 899/2 – oba zahrada, vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 1048, ve výlučném vlastnictví Ing. B. Angela, MBA, bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  e) pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV a optické infrastruktury (přechodová zemní skříň optického vedení) v části pozemku města p. č. 283/2 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001, v rámci stavby „IE-12-8007399, ROI Bohumín, SP KA_0930-KA_0472, ZOK“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01. 03. 2019.
   
  f) pro stavbu, umístění a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV a optické infrastruktury v částech pozemků města v k. ú. Pudlov a Nový Bohumín, jenž jsou uvedené v tabulce č. 1 k bodu 1.f , v rámci stavby „ ROI Bohumín, SP KA_0930-KA_0472, ZOK“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01. 03. 2019.
   
 2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka
   
  a) pro stavbu „Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště“ spočívající ve výstavbě sjezdu (úprava a rozšíření) umístěného z části na pozemku p. č. 1117/1 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Starý Bohumín, zapsané na LV č. 514 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava s právem hospodaření pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprková 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za jednorázovou náhradu dle sazebníku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
  b) pro stavbu „Kanalizační a vodovodní řad k budově zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně“ spočívající ve výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu umístěného z části na pozemcích p. č. 2554 – ostatní plocha, silnice a p. č. 2067/6 – orná půda, oba v k. ú. Nový Bohumín, zapsané na LV č. 846 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava s právem hospodaření pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprková 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na neurčito za jednorázovou náhradu dle sazebníku Správy silnic Moravskoslezského kraje ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
 3. o změně usnesení
   
  a) č. 1015.2./57 ze dne 11.09.2017 věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování stavby „Osazení sloupu VO ul. Slezská v Bohumíně” v části pozemku p. č. 240 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 779 v k. ú. Starý Bohumín, povinného, ve prospěch města Bohumín, sídlem Masarykova 158, Bohumín – Nový Bohumín, 735 81, oprávněného z věcného břemene. Změna usnesení spočívá ve změně vlastníka zasažené parc. č. 240 – zastavěná plocha a nádvoří. Budoucí sml. o zřízení věcného břemene byla uzavřena se spol. ZETA – MIKA a.s., sídlem Špálova 413/2, Ostrava – Přívoz, PSČ: 702 00. Dle kupní smlouvy ze dne 03.08.2020 bylo vlastnické právo k pozemku parc. č. 240 převedeno na spol. SUN CLUB s.r.o., sídlem Okružní 113, Markvartovice, PSČ: 747 14. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno s novým vlastníkem pozemku parc. č. 240 na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle původního usnesení č. 1015.2./57 ze dne 11.09.2017.
   
  b) č. 368.1.b/22 ze dne 02.12.2019 věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování stavby vodovodních přípojek v části pozemku města p. č. 524/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Vrbice nad Odrou, povinného, ve prospěch pozemků p. č. 129/1 a p. č. 129/2 – oba zahrada, v k. ú. Vrbice nad Odrou, zapsané na LV č. 460, v podílovém vlastnictví M. Kristýna (1/2), bytem ***** a M. Lukáš (1/2), bytem *****, oprávnění z VB. Změna usnesení spočívá ve změně vlastníka pozemků, na straně Oprávněné, parc. č. 129/1 a p. č. 129/2 – zahrada. Budoucí sml. o zřízení věcného břemene byla uzavřena s paní Svatavou M., bytem *****. Dle darovacích smluv ze dne 14.04.2020 a ze dne 21.04.2020 bylo vlastnické právo k pozemkům parc. č. 129/1 a parc. č. 129/2 převedeno na Oprávněné, M. Kristýna a Tomáš, bytem výše uvedené. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno s novými vlastníky pozemků parc. č. 129/1 a parc. č. 129/2 na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle původního usnesení č. 368.1.b/22 ze dne 02.12.2019.
   
  c) č. 221.1.g/13 ze dne 03.06.2019 věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování stavby sjezdu a vstupu v části pozemků města p. č. 1511/1 a parc. č. 1511/2 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1462/62 – orná půda, vše zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Záblatí u Bohumína, povinného, ve prospěch pozemků p. č. 1462/76 – ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 1462/36, p. č. 1462/37, p. č. 1462/74 a p. č. 1462/75 – vše zahrada, v k. ú. Záblatí u Bohumína, (zapsané na LV č. – viz tabulka k bodu č. 3. c), Oprávnění z VB. Změna usnesení spočívá ve změně Oprávněných (Investor zůstává dle původního usnesení), na straně Oprávněné. Náklady za zřízení věcného břemene – služebnosti zajistí na vlastní náklad (ověření podpisu, správní poplatky) investor. Oprávnění z VB budou stávající vlastníci pozemků uvedených v tabulce vlastníků k bodu 3. c). Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno s novými vlastníky pozemků (viz výše zmíněná tabulka) na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle původního usnesení č. 221.1.g/13 ze dne 03.06.2019.

 

Pronájem pozemků

740/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o pronájmu části pozemku p. č. 461/3 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 52,50 m2 v k. ú. Nový Bohumín, Střední škole Bohumín, přísp. org., zast. ředitelkou školy Ing. Liběnou Orságovou, se sídlem Husova 283, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, za nájemné ve výši 11.498 Kč + DPH ročně k podnikatelským účelům na dobu určitou s účinností od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021
 2. o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. j. 2014-2921 na pronájem pozemků p. č. 1458/4, 1458/5,1458/6, 1458/7 a p. č. 1461/6 v k. ú. Nový Bohumín, uzavřené se společností BOSPOR spol. s r.o., Koperníkova 1174, Bohumín, IČO: 26815982, kterým se mění doba nájmu z doby určité do 19. 4. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
 3. o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 1996-0012 na nájem části pozemku p. č. 90/2 v k. ú. Nový Bohumín o výměře 7 m2, od společnosti Unotherm spol. s r. o. Studentská 599, Bohumín, IČO: 49610520, kterým se mění doba nájmu z doby určité do 30. 4. 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 140 Kč ročně

 

Nájem a provozování vodovodního a kanalizačních řadů 

741/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu, m. č. Pudlov v ul. Trnkové se společnosti SmVaK Ostrava a.s.
 2. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla vodovodního a kanalizačního řadu, m. č. Skřečoň v ul. Úvozní se společnosti SmVaK Ostrava a.s.
 3. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla kanalizačního řadu, m. č. Záblatí u Bohumína v ul. Rychvaldské se společnosti SmVaK Ostrava a.s.
 4. uzavřít dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací provozně souvisejících, na vodovodní řad v ul. Úvozní, m. č. Skřečoň se společnosti SmVaK Ostrava a.s.

 

Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod

742/49

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 50.000 Kč se splatností 18 měsíců a po realizaci domovní čistírny odpadních vod poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč, kdy dotace bude započtena na finanční návratnou výpomoc, p. Davidovi K., bydlištěm *****, Bohumín a Ing. Petře L., bydlištěm ****** na výstavbu čistírny odpadních vod k novostavbě rodinného domu na p. č. *****
 2. poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 50.000 Kč se splatností 18 měsíců a po realizaci domovní čistírny odpadních vod poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč, kdy dotace bude započtena na finanční návratnou výpomoc, p. Viktorovi W., bydlištěm ***** na výstavbu čistírny odpadních vod pro dům v ul. *****
 3. poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč p. Žanetě D., bydlištěm ***** na domovní čistírnu odpadních vod pro dům v ul. *****

 

Zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků města Bohumín k 31. 12. 2020

743/49

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků města Bohumín k 31. 12. 2020
 2. rozhodla o vyřazení z majetku města dle předloženého návrhu

 

Zásady na zřizování věcných břemen

744/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zrušení „Zásad“ na zřizování věcných břemen, účinných od 01.03.2013, ve znění pozdější úpravy, a to ke dni 31.03.2021
 2. o přijetí nových „Zásad“ na zřizování věcných břemen s účinností od 01.04.2021

 

Pronájem nebytových prostor

745/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem samostatné garáže v domě č. p. 982-989, ul. Čáslavská v Bohumíně, garáž ev. č. 410, s Jiřím R., nar. *****, bytem *****, za nájemné 1 220,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motorového vozidla.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem samostatné garáže v domě č. p. 1048-1050, ul. Čáslavská v Bohumíně, garáž ev. č. 403, s Karlem D., nar. *****, bytem *****za nájemné 1 210,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motorového vozidla.
 3. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání ve společné garáži v domě č. p. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, stání ev. č. 415, s Michalem K., nar. *****, bytem *****, za nájemné 451,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motorového vozidla.
 4. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání ve společné garáži v domě č. p. 7, nám. Svobody ve Starém Bohumíně, stání ev. č. 418, s Přemyslem S., nar. *****, bytem *****, za nájemné 500,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, ke garážování motorového vozidla.
 5. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 209, ul. 1. máje v Bohumíně - Skřečoni, se společností JOPRESS SPORT, z.s., Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4, 140 00, IČO: 08335940, za nájemné 361,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k umístění kanceláře spolku.
 6. o neuzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1157, ul. Nerudova v Bohumíně, s Bc. Stanislavem B., ČSA 245, Starý Bohumín, IČO: 88125092, za nájemné 12,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení realitní a reklamní kanceláře, a k poskytování masérských, rekondičních, regeneračních služeb.
 7. o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12.12.2001, č. smlouvy 10124B, uzavřené mezi Městem Bohumín jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic, a.s. jako nájemcem dle předloženého návrhu.

 

Pronájem areálu nemocnice

746/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o ukončení smlouvy o výpůjčce areálu nemocnice ve Starém Bohumíně včetně souvisejících pozemků a objektu polikliniky v Novém Bohumíně, uzavřené dne 13. 4. 2010, mezi Městem Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, IČO: 00297569 jako půjčitelem a společností Bohumínská městská nemocnice, a.s., Slezská 207, Starý Bohumín, IČO: 26834022 jako vypůjčitelem, dohodou stran ke dni 31.03. 2021.
 2. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu nemocnice ve Starém Bohumíně včetně souvisejících pozemků a objektu polikliniky v Novém Bohumíně, mezi Městem Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, IČO: 00297569 jako pronajímatelem a společností Bohumínská městská nemocnice, a.s., Slezská 207, Starý Bohumín, IČO: 26834022 jako nájemcem, s účinností od 01.04.2021, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši odpisů pronajatého majetku, k provozování podnikatelské činnosti nájemce, v souladu s předmětem podnikání, zapsaném ve veřejném rejstříku.
 3. o udělení souhlasu s podnájmem pronajatých nemovitostí, nebo jejich částí, pro všechny nájemce, mající ke dni 08.03.2021 uzavřenou s Bohumínskou městskou nemocnicí a.s., Slezská 207, Starý Bohumín, IČO: 26834022, platnou a účinnou smlouvu na pronájem části vypůjčených nemovitostí.

 

Výpověď z nájmu bytu

747/49

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro: M. Karel, ***** – neplacení
 2. o výpovědi nájmu bytu z důvodů uvedených v § 2291 z. č. 89/2012 Sb. ObčZ ve znění pozdějších předpisů pro: S. David, ***** – neplacení

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarostaPočet zhlédnutí: 675

Zpět

    Městský úřad