Město Bohumín

7.2.
2022

Usnesení rady ze dne 7.2.2022

Usnesení z 67. zasedání rady města Bohumína ze dne 7. února 2022.

 

Přítomno:  6 členů RM
Omluven:  Ing. Petr Vícha

 

Příprava zasedání ZM 

969/67

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 14.02.2022 a k projednání ZM tyto materiály

 1. doporučuje
  - Výsledky hospodaření města za rok 2021 - 1/21 Z
  - Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2022 - 2/21 Z
  - Zpráva o činnosti městské policie Bohumín v roce 2021- 3/21 Z
  - Rozbor přijatých stížností a petic za rok 2021 - 4/21 Z
  - Finanční dary spolkům - 5/21 Z
  - Dotace na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2022 - 6/21 Z
  - Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým organizacím na opravy a pořádání akcí a kulturní činnost v roce 2022 - 7/21 Z
  - Hodnocení činnosti komisí a výborů za 2. pol. roku 2021 včetně návrhu odměn - 8/21 Z
  - Rezignace přísedící Okresního soudu Karviná - 9/21 Z
  - Výkup pozemku - 10/21 Z
  - Směna pozemků - 11/21 Z
  - Prodej pozemků - 12/21 Z
 2. nedoporučuje
  - Změna katastrální hranice - 13/21 Z

 

Výběrové řízení – otevřené řízení

970/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek v podlimitním režimu v otevřeném řízení
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku: Bohumínská městská nemocnice – optimalizace tepelného hospodářství

 

971/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města a zákonem o zadávání veřejných zakázek v podlimitním režimu v otevřeném řízení dle pozměňujícího návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku: Bohumínská městská nemocnice – energoblok

 

Výběrové řízení – zjednodušené podlimitní řízení

972/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání
 • veřejných zakázek způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku:

 1. Autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května
 2. Kanalizace a chodník, Skřečoň – 1. etapa

 

Výběrové řízení – zakázka malého rozsahu

973/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku: Stavební úpravy bytového domu ul. Štefánikova č. p. 957 v Bohumíně

 

Výsledky výběrových řízení

974/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

na akce:

 1. DDM – oprava podlahy tělocvičny
 2. ZŠ ČSA – oprava podlahy tělocvičny
 3. ZŠ Bezručova – oprava střechy vč. krovu, II. etapa
 4. MŠ Čáslavská – oprava elektroinstalace vč. stavebních úprav

 

Dodatky smluv o dílo

975/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro akci Chráněné bydlení na ul. Husova č. p. 559 – Stavební práce

 

976/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo pro akci Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. a 2. část zakázky

 

977/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci Chodník ul. Hraniční, Bohumín

 

Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla

978/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o zabezpečení přeložky č. 17002“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v rámci přípravy stavby " Zázemí plavců na Kališově jezeře “

 

Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

979/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Dohod o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v rámci přípravy stavby " Bohumínská městská nemocnice – pavilon LDN, příjezdová komunikace a parkoviště“

 

980/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 16791 s vlastníkem - SmVak Ostrava a.s., vyvolané v rámci stavby „Parkoviště na ul. Budovatelská, k. ú. Záblatí u Bohumína“

 

Dohoda o provedení stavby

981/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Dohody o provedení stavby“ s KAMENOLOMY ČR s.r.o.. v rámci přípravy stavby "Cyklostezka na hrázi v Šunychlu"

 

Dohoda o úhradě nákladů překládky mikrovlnné linky - Vodafone Czech Republik a.s. 

982/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření dohody o úhradě nákladů překládky mikrovlnné linky - Vodafone Czech Republik a. s. vyvolané v rámci realizace akce:

Bohumínská městská nemocnice – pavilon LDN, příjezdová komunikace a parkoviště

 

Finanční dary

983/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních darů

 1. bohumínským zájmovým spolkům a příspěvkovým organizacím u příležitosti výročí jejich založení dle předloženého návrhu
 2. bohumínským žadatelům o individuální finanční podporu dle předloženého návrhu
 3. mimobohumínským žadatelům o individuální finanční podporu dle předloženého návrhu

 

Informace o uzavřených nájemních smlouvách v příspěvkových organizacích

984/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o uzavřených nájemních a podnájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce v příspěvkových organizacích města Bohumín v roce 2021.

 

Přehled průměrných platů 2021

985/67

Rada města Bohumína po projednání

bere na vědomí

přehled průměrných platů v r. 2021 jednotlivých kategorií zaměstnanců škol zřizovaných městem

 

Jmenování členů komise pro hodnocení žádostí o dotace

986/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje členy komise pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022 dle předloženého návrhu

 

Rámcové plány činnosti komisí rady města na rok 2022

987/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rámcové plány činnosti komisí rady města na rok 2022.

 

Stanovení termínů konání sňatečných obřadů na rok 2023

988/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje termíny konání sňatečných obřadů na rok 2023 dle předloženého návrhu

 

Zpráva o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů města za rok 2021

989/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů města za rok 2021.
 2. schvaluje poskytnutí finančních darů bohumínským sborům dobrovolných hasičů dle předloženého návrhu.

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o provozování Turistického informačního centra Pod Zeleným dubem

990/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provozování Turistického informačního centra mezi městem Bohumín a panem Adrianem Marcinem Wowrou, místo podnikání Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov-Podlesí, IČO: 04186940 v objektu Pod Zeleným dubem na nám. Svobody 37, Bohumín-Starý Bohumín, dle předloženého návrhu.

 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města

991/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů Kopytov, se sídlem Šunychelská 34, Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 12 600 Kč na úhradu nákladů spojených s užíváním nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice v Kopytově v roce 2022 (topení, voda, odvoz odpadu, popř. revize vyhrazených technických zařízení) a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 2. o poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, se sídlem Šunychelská 34, 735 81 Bohumín-Šunychl, IČO: 75060779 ve výši 6 000 Kč na financování akce Hasiči dětem hrou v rámci přeshraniční spolupráce SDH Kopytov a OSP Gyrzyce v oblasti výchovy hasičské mládeže ve dnech 17.- 24.07.2022 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Informace o kácení a výsadbě stromů ve městě za rok 2021

992/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o kácení a výsadbě stromů provedené v roce 2021 v rámci údržby veřejné zeleně v Bohumíně

 

Přijetí věcného daru pro útulek pro psy Bohumín

993/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI, se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, pro útulek pro psy Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 54 897,44 Kč.

 

Smlouva o spolupráci při sběru a převzetí nepotřebného textilu s DIMATEX CS, spol. s r.o.

994/67

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. při sběru a převzetí nepotřebného textilu, párované obuvi a funkčních hraček od občanů prostřednictvím kontejnerů umístěných na území města Bohumín

 

Mimořádné přidělení bytu

995/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. ***** v Novém Bohumíně o velikosti 1+3, standardní kvality pro Dr. Daryna K. a Dr. Valerii K., trvale ***** za cenu nájemného ve výši 60,00 Kč/m2 dle varianty č. 2, NS na dobu určitou po dobu výkonu práce bez možnosti dalšího prodloužení, dle varianty č. 2 předloženého návrhu

 

Statistika licitací za rok 2021

996/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o licitovaných bytech za r. 2021

 

Statistika výpovědí z nájmu bytů za rok 2021

997/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o podaných výpovědích z nájmu bytu.

 

Sleva z nájmu bytů

998/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu bytů na domě č. p. 12, ul. Slezská, Bohumín – Starý Bohumín dle předloženého návrhu.

 

Směna bytů 

999/67

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o směně bytů dle pozměňujícího návrhu

 

Nájem pozemků 

1000/67

Rada města Bohumína po projednání

 1. ruší usnesení číslo 873/60 ze dne 06.09.2021, kterým rozhodlo o nájmu části pozemku parc. č. 647/2 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře cca 113.000 m2 v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín od vlastníka KAMENOLOMY ČR s. r. o. se sídlem Polanecká 849, Ostrava, Svinov, IČO 49452011, DIČ CZ49452011 za účelem provozování půjčovny malých plavidel, pohyb malých rekreačních plavidel a souvisejících činností v rámci rekreačního využití Vrbického jezera, na dobu neurčitou od 10.09.2021 za nájemné ve výši 11 300 Kč ročně + DPH dle předloženého návrhu
 2. rozhodla o nájmu části pozemku parc. č. 647/2 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 54.319 m2 a pozemku parc. č. 647/39 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 3.181 m2 - část vodní plochy, v kat. území Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, od vlastníka KAMENOLOMY ČR s. r. o. se sídlem Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 49452011, DIČ CZ49452011 za účelem provozování půjčovny malých plavidel a pohyb malých rekreačních plavidel v rámci rekreačního využití Vrbického jezera, na dobu neurčitou, s účinností od 01.06.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude hrazeno pouze po dobu provozu půjčovny, a to v období od 01.06. – 31.10. kalendářního roku ve výši 24 174 Kč + DPH.

 

Zpráva o bezpečnostní situaci

1001/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2021

 

Aktualizace komise sportu 

1002/67

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci Jana Gospoše, člena komise sportu.

 

Valné hromady společností

BM servis, a. s. 

Osobní hmotná zainteresovanost na rok 2022 pro předsedu a místopředsedu představenstva

1003/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osobní hmotnou zainteresovanost dle předložených návrhů

 

Doplatek zálohy na roční odměny za rok 2021 pro předsedu a místopředsedu představenstva

1004/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit doplatek zálohy ročních odměn za rok 2021 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

Dodatky ke Smlouvám o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva

1005/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla

 1. schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu.
 2. schválit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR spol. s r.o.

Finanční a investiční plán 2022

1006/67

Rada města Bohumína při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Bospor spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín schvaluje

finanční a investiční plán společnosti Bospor spol. s r.o. pro rok 2022.

 

Směrnice pro vyplacení ročních odměn za rok 2022 jednateli společnosti 

1007/67

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje směrnici pro vyplacení ročních odměn za rok 2022 jednateli společnosti Bospor spol. s r. o.

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti

1008/67

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Bospor spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Osobní hmotná zainteresovanost na rok 2022 pro předsedu a místopředsedkyni představenstva

1009/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s., se sídlem Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, IČO: 26834022, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osobní hmotnou zainteresovanost předsedy představenstva a místopředsedkyně představenstva BMN, a.s., na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

Roční odměna za rok 2021 pro předsedu a místopředsedkyni představenstva

1010/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, IČO: 26834022, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit roční odměny za rok 2021 předsedovi představenstva a místopředsedkyni představenstva BMN, a. s. dle předloženého návrhu.

 

Dodatky ke Smlouvám o výkonu funkce předsedy a místopředsedkyně představenstva

1011/67

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, IČO: 26834022, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla

 1. schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce místopředsedkyně představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu
 2. schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva akciové společnosti dle předloženého návrhu.

 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta 

Igor Bruzl v. r.
místostarostaPočet zhlédnutí: 466

Zpět

    Městský úřad