Město Bohumín

4.4.
2022

Usnesení rady ze dne 4.4.2022

Usnesení ze 72. zasedání rady města Bohumína ze dne 4. dubna 2022.

 

Přítomno:  6 členů RM
Omluven:  Igor Bruzl

 

Příprava zasedání ZM

1044/72

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 11.04.2022 a k projednání ZM tyto materiály:

 1. Závěrečný účet města Bohumín za rok 2021, Účetní závěrka města Bohumína za rok 2021 - 1/23 Z
 2. Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2022 - 2/23 Z
 3. Dary poskytnuté městu a příspěvkovým organizacím v roce 2021 - 3/23 Z
 4. Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a.s. - 4/23 Z
 5. Dotace z rozpočtu města neziskovým zájmovým a církevním organizacím v roce 2022 - 5/23 Z
 6. Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2022 - 6/23 Z
 7. Přejmenování části ulice - 7/23 Z
 8. Návrhy na pořízení změny územního plánu Bohumína - 8/23 Z
 9. Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Bohumína - 9/23 Z
 10. Návrh na pořízení změny č. 3 územního plánu Bohumína - 10/23 Z
 11. Návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Bohumína - 11/23 Z
 12. Vyúčtování kotlíkových dotací – 3. výzva - 12/23 Z
 13. Schválení smlouvy s MSK – 4. výzva na kotlíkové dotace - 13/23 Z
 14. Darování pozemků - 14/23 Z
 15. Směna pozemků - 15/23 Z
 16. Výkup pozemku - 16/23 Z
 17. Prodej pozemků - 17/23 Z
 18. Změna katastrální hranice - 18/23 Z
 19. Odpis pohledávek - 19/23 Z

 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele

1045/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

pro zakázku:  Autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května

 

1046/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

na akci

 1. Bohumínská městská nemocnice – energoblok
 2. Bohumínská městská nemocnice – optimalizace tepelného hospodářství

 

1047/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázku:  Stavební úpravy bytového domu - ul. Štefánikova č. p. 414 v Bohumíně

 

Výběrová řízení

1048/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na služby v souladu se směrnicí města způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku:  Projektová dokumentace Odkanalizování městské části Bohumín-Pudlov

 

1049/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“ dle předloženého návrhu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku:  Radnice A – úprava soc. zařízení v 1.NP

 

1050/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se směrnicí města jako zakázku malého rozsahu
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku:  Pořízení licence databázového serveru Oracle

 

1051/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky způsobem „zakázka malého rozsahu“ otevřená výzva
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • seznam firem k obeslání
 • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů.

pro zakázku:

Oprava lávky ev. č. 06-06-02L přes Bohumínskou stružku

 

Dodatky smluv o dílo 

1052/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatků č. 5 smluv o dílo pro akci:  Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. a 2. část zakázky

 

1053/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku:  Příprava území – lokalita Petra Cingra – komunikace, sítě a hřiště

 

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

1054/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s. v rámci přípravy stavby "Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“

 

Smlouva o přeložce plynovodu 

1055/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000243993 a úhradě nákladů s ní souvisejících v rámci akce: „Okružní křižovatka ulic Štefánikova, Tř. Dr. E. Beneše“

 

Účetní závěrka a výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 

1056/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. účetní závěrku příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021:
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř.Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní škola T.G. Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní škola a mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1.máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
  - K3 Bohumín, příspěvková organizace
  - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
  - Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
 2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Bohumín za rok 2021
 3. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do fondů dle předloženého návrhu

 

Rozdělení dotací v sociální oblasti v roce 2022

1057/72

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí doporučující stanovisko komise sociální k návrhům na výši dotace jednotlivým žadatelům, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 2. rozhodla
  2.1. poskytnout dotace z rozpočtu města Bohumína žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  2.2. neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína zapsanému ústavu Domov Alzheimer Darkov z. ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČO 02496470, na zakoupení evakuačních křesel

 

Uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě

1058/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě mezi organizací Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 365, 735 81 Bohumín, Nový Bohumín, IČO 48806145 a společností PODA a.s. se sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25816179, dle pozměňujícího návrhu

 

Žádosti o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv 

1059/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín, příspěvkové organizaci, tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín, IČO: 75029120, do výše 4.000 Kč na financování družebního setkání s partnerskou ZŠ Zabełkow, Polsko pod názvem Velikonoce, konaného v měsíci dubnu 2022, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 2. o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín, příspěvkové organizaci, tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín, IČO: 75029120, do výše 5.000 Kč na financování družebního setkání s partnerskou ZŠ Zabełkow, Polsko pod názvem O Červené Karkulce, konaného dne 06.05.2022, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Návrh ocenění dobrovolných dárců krve za rok 2021

1060/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého a věcného daru dobrovolným dárcům krve v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle předloženého návrhu

 

Poskytnutí dotace na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2022

1061/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2022 a uzavření smluv o jejich poskytnutí dle předloženého seznamu žadatelů.

 

Věcná břemena

1062/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
   
  a) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky včetně sjezdu v části pozemků města parc. č. 2064 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2421 – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, oba v kat. území Skřečoň, zapsané na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 2067/3 – orná půda, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 1650, ve SJM Ondřej K. a Hana K., oba bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky včetně sjezdu v části pozemků města parc. č. 1176 a parc. č. 1184/1 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1181 – trvalý travní porost, vše v kat. území Skřečoň, zapsané na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 1183/6 – orná půda, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 1657, ve výlučném vlastnictví Daniel V., bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  c) pro stavbu, umístění a provozování sjezdu v části pozemku města parc. č. 1093/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Starý Bohumín, zapsaný na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 86/1, parc. č. 86/4, parc. č. 87 – vše zahrada, dále parc. č. 86/5 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., parc. č. 88/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., parc. č. 88/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba zem. stav. bez č.p./č.e. a parc. č. 88/1 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 313, ve výlučném vlastnictví Ing. Pavel K., bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  d) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní přípojky v části pozemku města parc. č. 514 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 468/3 a parc. č. 468/4 – oba zahrada, v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsané na LV č. 466, ve SJM Dalibor J. a Hana J., oba bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  e) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města parc. č. 1504 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 868 – zahrada a parc. č. 867 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba RD s č.p. 283 zapsané na LV č. 136, ve výlučném vlastnictví Lukáš B., bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  f)  pro stavbu, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v části pozemků města parc. č. 514 a parc. č. 520 – oba ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 391 – zahrada, vše v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby „IP-12-8028749/01“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  g) pro stavbu, umístění a provozování zemní kabelového vedení VN v části pozemku města parc. č. 590 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 10001, v rámci stavby „IP-12-8029714 – Bohumín, Skřečoň, č. parc. 468/1, NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  h) pro stavbu, umístění a provozování nadzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (1xDp včetně nového přepojení kabelem) v části pozemků města parc. č. 931/1 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 940/24 – orná půda a parc. č. 1047/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v kat. území Starý Bohumín, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby „VPIC Bohumín, ul. Cingra, posun sloupu“ ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, PSČ: 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene (správní poplatek za řízení o povolení zápisu služebnosti do katastru nemovitostí, geometrický plán), služebností, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, CETIN a.s. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek dle „Zásad” města účinných od 01.04.2021 a jednorázovou náhradu + DPH ve výši 100 Kč.
   
 2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka
   
  a) pro stavbu „Kanalizace a chodník Bohumín – Skřečoň – 1. etapa“ spočívající v umístění kanalizačního potrubí na části pozemků parc. č. 1376 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba RD s č.p. 484 a parc. č. 1378 – ostatní plocha, jiná plocha, oba v kat. území Skřečoň, zapsané na LV č. 1187 ve SJM Ing. Aleš K. a Jana K., oba bytem *****. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
  b) pro stavbu „Kanalizace a chodník Bohumín – Skřečoň – 1. etapa“ spočívající v umístění kanalizačního potrubí na části pozemku parc. č. 1373 – trvalý travní porost, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 1440 v podílovém vlastnictví Jiří L. (1/2), bytem *****, Petr Š. (1/4), bytem *****, SJM (1/4) Pavel Š. a Markéta Š., oba bytem *****. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
  c) pro stavbu „Kanalizace a chodník Bohumín – Skřečoň – 1. etapa“ spočívající v umístění kanalizačního potrubí na části pozemku parc. č. 1372/4 – orná půda, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 1441 v podílovém vlastnictví Petr Š. (1/2), bytem *****, SJM (1/2) Pavel Š. a Markéta Š., oba bytem *****. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
  d) pro stavbu „Elektropřípojka pro rekreační oblast v Bohumíně-Vrbici“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 647/20 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní, v kat. území Vrbice nad Odrou, zapsaného na LV č. 384 ve vlastnictví Statutární město Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 00845451 s svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce Městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem Těšínská 138/35, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ: 710 16. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za podmínek a jednorázovou náhradu dle „Zásad“ města Ostrava – Slezská Ostrava účinných od 01.01.2022. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.

 

Nájem a provozování vodovodního řadu v ul. Sokolské v Bohumíně - Záblatí

1063/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla vodovodního řadu, m.č. Záblatí u Bohumína v ul. Sokolské se společností SmVaK Ostrava a.s.
 2. uzavřít dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících, na vodovodní řad v ul. Sokolské, m.č. Záblatí u Bohumína se společností SmVaK Ostrava a.s.

 

Poskytnutí finanční návratné výpomoci na zřízení kanalizační přípojky 

1064/72

Rada města Bohumína po projednání odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy na poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 50.000 Kč se splatností 18 měsíců p. Jiřímu B., bytem ***** a p. Otmarovi B., bytem ***** na výstavbu nové kanalizační přípojky pro dům v ul. Rychvaldské 256, 735 52 Bohumín-Záblatí

 

Pronájem nebytových prostor 

1065/72

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o snížení pronajaté podlahové plochy prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 225, nám. T.G.Masaryka, Bohumín (budova „B“ radnice, prostor v I. NP objektu – kadeřnictví + masáže), č. prostoru 307, nájemce p. Beata Nováková, ul. Dvorská 858, Bohumín - Šunychl, IČO: 66148758 a Miroslava Macurová, ul. Budovatelská 356, Bohumín – Záblatí, IČO: 01931334, o 11,63 m2 (prostory masérny – místnost č. 14) ze současné plochy 29,17 m2 na 17,54 m2.

 

Ceny tepla v Bohumíně r. 2021 a 2022 

1066/72

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o konečných cenách tepla za rok 2021 a o plánovaných cenách tepla pro r. 2022

 

Aktualizace komise sportu 

1067/72

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí rezignaci Jiřího Kuldánka, člena komise sportu k 31.03.2022

 

Prohlášení členem zastupitelstva města 

1068/72

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí
  a) rezignaci pana Jiřího Kuldánka na členství v zastupitelstvu města Bohumína
  b) rezignaci pana Ing. Karla Nožky na postavení náhradníka zastupitele města Bohumína za volební stranu ANO 2011
  c) informaci o nastoupení pana Jana Sztwiertni, náhradníka za člena zastupitelstva města Bohumína za volební stranu ANO 2011
 2. vydává panu Janu Sztwiertniovi, bytem *****, osvědčení o tom, že se stal dnem 31.03.2022 členem zastupitelstva města Bohumína.

 

Záštita města 

1069/72

Rada města Bohumína po projednání schvaluje převzetí záštity města nad akcí Běh májovým Bohumínem, který se koná dne 08.05.2022

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta

 Počet zhlédnutí: 327

Zpět

    Městský úřad