Město Bohumín

6.6.
2022

Usnesení rady ze dne 6.6.2022

Usnesení ze 78. zasedání rady města Bohumína ze dne 6. června 2022.

Přítomno:  6 členů RM
Omluvena:  Ing. Lumír Macura

 

Příprava zasedání ZM

1106/78

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 13.06.2022 a k projednání ZM tyto materiály:

 1. doporučuje
  - Výroční zprávy obchodních společností města za rok 2021 - 1/24 Z
  - Hospodaření města za I. - IV. 2022 a návrh na úpravu rozpočtu 2022 - 2/24 Z
  - Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy - 3/24 Z
  - Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2022 - 2026 - 4/24 Z
  - Zpráva o naplňování strategického plánu rozvoje města - 5/24 Z
  - Zpráva o uplatňování územního plánu Bohumína - 6/24 Z
  - Splavnění řeky Odry – stanovisko města Bohumína - 7/24 Z
  - Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci – ostatní zdroje pro rok 2022 - 8/24 Z
  - Darování podílu na pozemku - 9/24 Z
  - Směna pozemků - 10/24 Z
  - Výkup pozemků - 11/24 Z
  - Prodej a výkup pozemků - 12/24 Z
  - Darování nemovitostí a movitých věcí - 13/24 Z
  - Prodej pozemků - 14/24 Z
  - Doplnění Programu poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumín na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod - 15/24 Z
  - Kontrola plnění usnesení
 2. nedoporučuje
  - Udělení výjimky ze „Zásad“ - 16/24 Z

 

Výběrová řízení – zakázky malého rozsahu

1107/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek způsobem „zakázka malého rozsahu“
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku Kanalizace pro Budovu zázemí plavců, Oderská ul., Starý Bohumín

 

1108/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázku Stavební úpravy bytového domu ul. Štefánikova č. p. 957 v Bohumíně – II.

 

Výběrové řízení – zjednodušené podlimitní řízení

1109/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázku:

 1. Stavební úpravy bytových domů - ul. Štefánikova č. p. 290 a ul. Masarykova č. p. 287 v Bohumíně
 2. Stavební úpravy bytových domů – ul. Štefánikova č. p. 320 a 321 a tř. Dr. E. Beneše č. p. 322 a 324 v Bohumíně.

 

 

Zrušení zakázky

1110/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava lávky ev. č. 06-06-02L přes Bohumínskou stružku v Bohumíně-Šunychlu“.

 

Dodatky smluv o dílo 

1111/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo pro akci Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště dle předloženého návrhu

 

1112/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatků č. 6 smluv o dílo pro akci Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. a 2. část zakázky

 

Grantová činnost příspěvkových organizací 

1113/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na BONATRANS GROUP a.s. na projekt o názvu „Jak krtek a veverka zkoumali semínka“ pro Masarykovu základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Hodnocení činnosti příspěvkových organizací za 1. pololetí 2022, stanovení odměn a úpravy platů ředitelů 

1114/78

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí činnost příspěvkových organizací města Bohumína
 2. schvaluje odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu

 

Projekt „JUBILANTI 2022“

1115/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje ocenění jubilantů bohumínských škol a školského zařízení dle předloženého návrhu

 

Vyřazení majetku

1116/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, IČO: 48806145, formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu

 

Poskytnutí dotací v sociální oblasti

1117/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Domov Vesna, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Jaroše 999, Lutyně, 735 14 Orlová, IČO: 75154391, ve výši 5 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby (domov pro seniory, číslo registrace služby 6273668) v roce 2022, a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu
 2. poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Bohumína organizaci Charita Bohumín se sídlem Štefánikova 957, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO: 66182565, ve výši 20 000 Kč, na poskytování registrované sociální služby (domov pro seniory, číslo registrace služby 9538869) v roce 2022, a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bohumína dle předloženého návrhu

 

Volební kampaň 

1118/78

Rada města Bohumína po projednání stanoví pravidla volební kampaně na stránkách městských novin OKO pro komunální volby v r. 2022.

 

Poskytnutí dotace na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2022

1119/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2022 a uzavření smluv o jejich poskytnutí dle předloženého seznamu žadatelů.

 

Smlouva o centralizovaném zadávání VZ na zajištění nákupu plomb a lístků o původu zvěře – MZ ČR

1120/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Ministerstvem zemědělství ČR o centralizovaném zadávání VZ na zajištění nákupu plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti

 

Poskytnutí peněžního daru pro Myslivecké spolky Bohumín a Pudlov-Vrbice a Český rybářský svaz

1121/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč pro Myslivecký spolek Pudlov – Vrbice, 20 000 Kč pro Myslivecký spolek Bohumín, v obou případech na pomoc při zazvěřování honiteb, a 20 000 Kč pro MO Českého rybářského svazu na zatraktivnění rybí osádky, dle předložených žádostí

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1122/78

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-0563 ze dne 23.03.2013 o zajišťování údržby na hřbitově ve Starém Bohumíně.
 2. ukládá odboru životního prostředí a služeb uzavření dodatku smlouvy o dílo dle předloženého návrhu
  T: 30.06.2022
  Z: Ing. Jan Jeziorský, MBA

 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění údržby veřejné zeleně

1123/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.,
 2. dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou TALPA – zahradnické služby s.r.o.,
 3. dodatek č. 8 ke smlouvě o provádění veřejné zeleně s firmou Ing. Lech Rzeszut

vše dle předloženého návrhu

 

Přijetí věcného daru pro psí útulek

1124/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje přijetí věcného daru od nadačního fondu PES V NOUZI, se sídlem Marie Podvalové 930/7, 196 00 Praha 9, pro útulek pro psy Bohumín dle předloženého návrhu ve výši 15 000 Kč.

 

Věcná břemena

1125/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
  a) pro stavbu, umístění a provozování sjezdu v části pozemku města parc. č. 2073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 2098/2 – orná půda, v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 3035, v podílovém vlastnictví Jarmila M. (1/2) a Jan P. (1/2), oba bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města parc. č. 927 – ostatní plocha, jiná plocha v kat. území Nový Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 930 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba byt. domu s č. p. 459, zapsaného na LV č. 1500, ve výlučném vlastnictví Jiří G., bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  c) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města parc. č. 1053 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Starý Bohumín, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 681 – zahrada a parc. č. 680 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bydlení s č. p. 383, zapsaných na LV č. 302, ve výlučném vlastnictví Miroslav H., bytem *****, budoucí oprávněný z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  d) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města parc. č. 1519/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 16 – zahrada, parc. č. 17 – orná půda a parc. č. 14 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba RD s č. p. 92, zapsaných na LV č. 115, ve výlučném vlastnictví Soňa S., bytem *****, budoucí oprávněná z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  e) pro zřízení vodovodní přípojky na částech pozemků města parc. č. 1520/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1313/16 – orná půda, oba zapsané na LV č. 10001 v kat. území Záblatí u Bohumína, budoucího povinného, ve prospěch pozemků parc. č. 1313/1 – orná půda, parc. č. 1313/17, parc. č. 1313/18, parc. č. 1313/19, parc. č. 1313/20, parc. č.1313/21, parc. č. 1313/22, parc. č. 1313/23, parc. č. 1313/24, parc. č. 1313/25, parc. č. 1313/26, parc. č. 1313/27, parc. č. 1313/28, parc. č. 1313/29, parc. č. 1313/30, parc. č. 1313/31 a parc. č. 1313/32 – vše zahrada, zapsaných na LV č. 1077 v kat. území Záblatí u Bohumína, ve vlastnictví Mgr. Petr P., bytem *****, budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  f) pro stavbu, umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky včetně sjezdu v části pozemku města parc. č. 1036/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 10001 budoucího povinného, ve prospěch pozemku parc. č. 1029/4 – orná půda, v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV č. 1652, ve SJM Martin B. a Pavla B., oba bytem *****, budoucí oprávnění z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  g) pro stavbu, umístění a provozování plynárenského zařízení včetně jeho součástí na pozemku města parc. č. 1215/132 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Pudlov, zapsaného na LV č. 10001, v rámci stavby „SO-06.02.1_Přeložka VTL plynovodu realizované v rámci stavby Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín - Pudlov“ ve prospěch GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, PSČ: 400 01, Ústí nad Labem, zast. na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ: 602 00, Brno, budoucího oprávněného z věcného břemene. Investorem stavby je Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
  h) pro stavbu, umístění a provozování plynárenského zařízení včetně jeho součástí na pozemcích města parc. č. 393/11, parc. č. 393/16 a parc. č. 550 – vše ostatní plocha, ostatní komunikace, dále parc. č. 544/10 – ostatní plocha, zeleň, vše v kat. území Nový Bohumín, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby „Okružní křižovatka ulic Štefánikova tř. Dr. E. Beneše - Bohumín“ ve prospěch GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, PSČ: 400 01, Ústí nad Labem, zast. na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, PSČ: 602 00, Brno, budoucího oprávněného z věcného břemene. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu 500 Kč + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.04.2021.
   
 2. o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka
  a) pro stavbu „Lávka ev.č. 06-06-02L PŘES BOHUMÍNSKOU STRUŽKU (ul. Větrná)“ spočívající v umístění lávky na částech pozemků parc. č. 2562/2, parc. č. 2562/3 – oba ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 2562/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v kat. území Nový Bohumín, zapsaných na LV č. 105, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00Ostrava, IČO: 70890021. Investorem stavby je město Bohumín se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 10 - 70 Kč za m2 + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 2415/1 – ostatní plocha, silnice v kat. území Skřečoň, zapsaného na LV 1352 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, kde je oprávněn jednat Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava, v rámci stavby „Přechod pro chodce křižovatka sil. č. I/67 + u prodejny HANUSEK“. Investorem stavby je město Bohumín (oprávněný), se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČO: 00297569. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu min. 559,01 Kč + DPH ve výši platné ke dni vystavení faktury, z čehož 80% (447,21 Kč + DPH) bude zaplaceno formou zálohy. Veškeré náklady spojené se zřízením VB, služebnosti, uhradí investor stavby město Bohumín.
   
 3. o doplnění usnesení č. 818.1.a/55 ze dne 07.06.2021 o pozemek pro stavbu, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy v části pozemku města: parc. č. 1519/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Záblatí u Bohumína, zapsaného na LV 10001, kde po zaměření stavby s názvem „Záblatí, Bezručova 863, NNk“, došlo k zasažení tohoto pozemku v rozsahu 1,4 m2 včetně ochranného pásma. Věcné břemeno, služebnost, bude zřízeno v rozsahu dle geometrického plánu č. 1161-663/2021 ze dne 29.03.2022, za podmínek a náhradu sjednaných ve Smlouvě o budoucí smlouvě č. 2021-0611 ze dne 29.06.2021, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, investora stavby a oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH sjednaných v budoucí smlouvě 2021-0611.
   
 4. o změně usnesení č. 680.1.a/45 ze dne 11.01.2021, věcné břemeno služebnosti bude zřízeno pro stavbu, umístění a provozování stavby plynovodní přípojky v části pozemku města parc. č. 2136 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV č. 10001 v kat. území Skřečoň, povinného, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, 400 01 zastoupena na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, 602 00, oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH sjednaných v budoucí smlouvě 2021-0027.

 

 

Nájem a výpůjčka pozemků

1126/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o nájmu pozemků parc. č. pozemek p. č. 965/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 188 m2, pozemek p. č. 965/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 268 m2, pozemek p. č. 1011 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 79 m2 a pozemek p. č. 1015 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 52 m2, v kat. území Starý Bohumín, obec Bohumín, od vlastníka pozemků pana Lukáše S., nar. *****, bytem *****, za účelem údržby pozemků, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a s účinností od 01.07.2022 za smluvní nájemné 100 Kč ročně.
 2.  uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 27 N 17/70 (2017-0606) ze dne 31.07.2017 na nájem části pozemku p. č. 853/1 – zahrada o výměře 307 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, která byla uzavřena s ČR- SPÚ za účelem realizace stavby „Příprava území – lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně“ za stávající nájemné ve výši 5 833 Kč ročně na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2022
 3. uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o výpůjčce č. j. 6 N 21/70 (2021-0560) ze dne 26.07.2021 na výpůjčku části pozemku p. č. 853/1 – zahrada o výměře 77 m2 v katastrálním území Starý Bohumín, která byla uzavřena s ČR - SPÚ za účelem provádění údržby pozemku s účinností od 01.07.2022 s tím, že se zároveň dodatkem č. 1 prodlužuje doba výpůjčky do 31.07.2023.

 

Pronájem pozemku

1127/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o pronájmu pozemku parc. č. 2067/1 – orná půda o výměře 3.406 m2 v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín jako manipulační plocha, společnosti Bospor, spol. s r. o. Bohumín se sídlem Koperníkova 1174, Bohumín, IČO: 26815982 za nájemné dle Zásad ve výši 12 989 Kč na dobu určitou od 07.06.2022 do 30.09.2022 dle předloženého návrhu

 

Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod

1128/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč Ing. Vladimírovi Z., bydlištěm ***** na domovní čerpací stanici odpadních vod pro dům na parc. č. 546/2 a 547/2 v k.ú. Záblatí u Bohumína
 2. poskytnutí finanční návratné výpomoci ve výši 30 000 Kč Ing. Pavlovi W. a Mgr. Janě W., bydlištěm ***** na kanalizační přípojku pro dům v ul. Rybničné 84 v k.ú. Záblatí u Bohumína

 

Slevy z nájmu bytů

1129/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o slevě z nájmu z bytů č. 4, 5 a 6 v domě č.p. 348, ul. Slezská, Starý Bohumín, dle předloženého návrhu.

 

Zásady města pro sjednávání nájemních smluv

1130/78

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. zrušit s účinností k 30. 6. 2022 (vzhledem k již vyhlášeným licitacím):
  a) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na obecní byty v platném znění;
  b) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 716 v ul. Okružní v Novém Bohumíně (Slunečnice) v platném znění;
  c) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 65 v ul. U Školky v Bohumíně – Vrbici v platném znění;
  d) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 26 v ul. Slezské ve Starém Bohumíně (U Rytíře) v platném znění.
   
 2. schválit s účinností od 1. 7. 2022 (vzhledem k již vyhlášeným licitacím):
  a) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na obecní byty;
  b) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 716 v ul. Okružní v Novém Bohumíně (Slunečnice);
  c) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 65 v ul. U Školky;
  d) Zásady města Bohumína pro sjednávání nájemních smluv na byty pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 26 v ul. Slezské ve Starém Bohumíně (U Rytíře).

 

Zápis do kroniky města za rok 2021

1131/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje zápis do kroniky města za rok 2021

 

Finanční dar Základní umělecké škole Bohumín

1132/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru příspěvkové organizaci Základní umělecké škole Bohumín-Nový Bohumín, se sídlem Žižkova 620, 735 81 Bohumín, IČO: 62331701 ve výši 11 700 Kč na reprezentaci města na celostátní soutěži v Mikulově.

 

Pořízení stacionárních měřičů rychlosti

1133/78

Rada města Bohumína po projednání schvaluje pořízení 3 ks stacionárních měřičů rychlosti za podmínky schválení úpravy rozpočtu zastupitelstvem města

 

Valné hromady společností

BM servis a. s. 

Výroční zpráva, roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2021

Schválení auditora pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2022

 

1134/78

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 1. schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2021
 2. schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2021
 3. schvaluje v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pro ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2022 auditora Ing. Alenu Babuškovou, auditorku registrovanou Komorou auditorů ČR, oprávnění číslo 1796, IČO: 12136557, se sídlem ul. Úvozní 797, 735 31 Bohumín-Skřečoň.

 

Volba představenstva BM servis a.s. 

1135/78

Rada města Bohumína, jednající za město Bohumín, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315 (dále jen společnost), ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle ustanovení článku 7. odst. 6. Stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů volí

 1. Ing. Marka Piekla, MBA, nar. *****, bytem *****, členem představenstva společnosti a do funkce předsedy představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 12.06.2022; dosavadní členství a funkce zanikne ke dni 11.06.2022, a to uplynutím funkčního období
 2. Ing. Kamila Zatloukala, nar. *****, bytem *****, členem představenstva společnosti a do funkce místopředsedy představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 12.06.2022; dosavadní členství a funkce zanikne ke dni 11.06.2022, a to uplynutím funkčního období
 3. pana Martina Rajnoška, nar. *****, bytem *****, členem představenstva společnosti, a to s účinností ke dni 12.06.2022; dosavadní členství zanikne ke dni 11.06.2022, a to uplynutím funkčního období.

 

Volba členů dozorčí rady BM servis a.s.

1136/78

Rada města Bohumína, jednající za město Bohumín, jako jediného akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315 (dále jen společnost), ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle ustanovení článku 7. odst. 6. Stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 1. volí
  a) Ing. Ivetu Jamnitzkou, nar. *****, bytem *****, členkou dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 12.06.2022; dosavadní členství zanikne ke dni 11.06.2022, a to uplynutím funkčního období;
  b) Petra Bijoka, nar. *****, bytem *****, členem dozorčí rady společnosti, a to s účinností ke dni 12.06.2022; dosavadní členství zanikne ke dni 11.06.2022, a to uplynutím funkčního období.
 2. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro: Ing. Ivetu Jamnitzkou, nar. ***** a Petra Bijoka, nar. *****, s účinností od 12.06.2022 dle předloženého návrhu

 

Doplatek ročních odměn za rok 2021 pro předsedu představenstva a místopředsedu představenstva

1137/78

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČO: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyplatit doplatek ročních odměn za rok 2021 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

 

Bospor, spol. s r. o.

roční zpráva společnosti za rok 2021

1138/78

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bospor, spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu společnosti Bospor za rok 2021

 

Schválení účetní závěrky 2021 a rozdělení zisku 

1139/78

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bospor, spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm.c) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje

 • roční účetní závěrku 2021
 • návrh na rozdělení zisku dle předloženého návrhu

 

Hodnocení kritérií pro osobní hmotnou zainteresovanost jednatele společnosti

1140/78

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o. schvaluje vyúčtování ročních odměn za rok 2021 pro jednatele společnosti Bospor spol. s r. o. dle předloženého návrhu

 

Bohumínská městská nemocnice, a. s.

Účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2021

1141/78

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO: 26834022, dále jen “Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, již je město Bohumín jediným akcionářem, dle ust. §12 odst. 1 Zákona, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh představenstva Společnosti učiněného dle ustanovení článku 8 odst. 1 stanov Společnosti schvaluje

 1. řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021
 2. Výroční zprávu Společnosti za rok 2021
 3. návrh na rozdělení zisku za rok 2021 dle předloženého návrhu

 

Dodatek č. 1 investičního plánu BMN pro rok 2022

1142/78

Rada města Bohumína v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §12 odst. 1 zák. 90/2012 Sb., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO: 26834022 schvaluje Dodatek č. 1 k investičnímu plánu pro rok 2022 dle předloženého návrhu.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Igor Bruzl v. r.
místostarostaPočet zhlédnutí: 337

Zpět

    Městský úřad